Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2018 (IV.6.) önkormányzati rendelete

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2018 (IV.6.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló, a 28/2016. (XI.2.) ÖR. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 2/1998. (I.21.) ÖR. rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 04. 07 - 2018. 04. 07

Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló, a 28/2006. (XI. 2.) ÖR. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 2/1998. (I. 21.) önkormányzati rendelete módosítására a következőket rendeli el:1. §


A gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló, a 28/2006. (XI. 2.) ÖR. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 2/1998. (I. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.2. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

            Nyergesné Kovács Erzsébet                                                 Dr. Keresztury Monika

polgármester                                                                           jegyző
A kihirdetés napja: 2018. április 6.Dr. Keresztury Monika

                                                                                                                        jegyző

Mellékletek