Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2019 (XI.14.) önkormányzati rendelete

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2019 (XI.14.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról szóló 20/2018. (IX. 27.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 11. 15 - 2019. 11. 15

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a települési támogatásokról szóló 20/2018. (IX. 27) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

  1. §


A települési támogatásokról szóló 20/2018. (IX. 27.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 8. § (2) bekezdés h) pontjában szabályozott esetben az átmeneti segély összege legfeljebb 100.000 Ft.”

2. §

A Rendelet 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) A Képviselő-testület a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság hatáskörébe utalja a

aa) Lakhatási támogatás

ab) Gyógyszertámogatás

ac) Pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön

ad) Köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítés

ae) Tűzifa támogatás

af) Hátrányos helyzetű gondozásban lévő gyermekek támogatása

iránti kérelmek elbírálását.

b) A polgármester átruházott hatáskörébe tartoznak a következő települési támogatási formák:

ba) Átmeneti segély

bb) Temetési segély

bc) Köztemetés

bd) Tanszertámogatás

be) Beiskolázási támogatás

bf) Gyermeknevelési támogatás

bg) Születési támogatás

bh) Speciális oktatási-nevelési intézménybe járók utaztatási támogatása

bi) Időskorúak támogatása

bj) Önkormányzat által szervezett szociális étkeztetés”
Záró rendelkezések

3. §

Ez a rendelet 2019. november 14. napján lép hatályba.Dr. Debreczeni István                                                 Dudaszegné dr. Lajos Tímea

polgármester                                                                     jegyző


Záradék:

Kihirdetve: 2019. november 14.                                                      

                                                                                              Dudaszegné dr. Lajos Tímea

                                                                                                               jegyző


Mellékletek