Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019 (XI.15.) önkormányzati rendelete

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019 (II.22.) önkormányzati rendeletnek a módosításáról

Hatályos: 2019. 11. 15

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli:  • Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019 (II.22.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

  • maradvánnyal korrigált bevételi főösszegét 161.288 E Ft-ban,
  • kiadási főösszegét 161.288 E Ft-ban állapítja meg.


 (2) A 2019. évi

   a) költségvetés főösszegeinek egyenlege 0 E Ft.

   b) működési bevételeinek és működési kiadásainak egyenlege: 9.928 E Ft;

   c) felhalmozási bevételeinek és felhalmozási kiadásainak egyenlege: -43.574 E Ft;

   d) finanszírozási bevételeinek és finanszírozási kiadásainak egyenlege: 34.617 E Ft.


(3) A működési és felhalmozási egyenlegben mutatkozó 33.646 E Ft összegű hiánynak a belső finanszírozására, valamint a 760 E Ft összegű államháztartáson belüli összegek visszafizetésére az előző évi költségvetés 38.206 E Ft összegű maradványa szolgál.”  • A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) Az Önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzatait (1. melléklet) a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) Az Önkormányzat működési bevételi előirányzata 50.567 E Ft, melyből

     aa) működési célú támogatások áht-n belül:  36.159 E Ft;

     ab) közhatalmi bevételek:                              13.047 E Ft;                          

     ac) működési bevételek:                                 1.361 E Ft.


b) Az Önkormányzat felhalmozási bevételei előirányzata 72.515 E Ft, melyből

     ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:  71.265 E Ft;

     bb) felhalmozási bevételek:                       1.250 E Ft;

     bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök:      0 E Ft.


c) Az Önkormányzat finanszírozási bevételi előirányzata 38.206 E Ft, melyből

     ca) hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól:                       0 E Ft;

     cb) előző év költségvetési maradványának igénybevétele:   38.206 E Ft.


(2) Az Önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzatait (1. melléklet) a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) Az Önkormányzat működési kiadási előirányzata 40.639 E Ft, melyből

     aa) személyi juttatások:                                10.769 E Ft;

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

       szociális hozzájárulási adó:                      2.057 E Ft;                          

     ac) dologi jellegű kiadások:                          14.172 E Ft;

     ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                    1.979 E Ft;

     ae) egyéb működési célú kiadás:                   11.662 E Ft.


b) Az Önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzata 116.090 E Ft, melyből

     ba) beruházások:                                             105.000 E Ft;

     bb) felújítások:                                                 10.949 E Ft;

     bc) egyéb felhalmozási kiadások:                         141 E Ft.


c) Az Önkormányzat finanszírozási kiadási előirányzata   4.560 E Ft, melyből

     ca) hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre:  3.800 E Ft;

     cb) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 760 E Ft.


(3)   A felhalmozási feladatok 116.090 E Ft összegű kiadásai közül

     a) kötelező feladat ellátásához kapcsolódik:      116.090 E Ft;

     b) önként vállalt feladathoz kapcsolódik:                    0 E Ft.”  • A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„6. §    Az Önkormányzat a működési kiadások között 2019. évben 4.503 E Ft tartalékot képez, melyet az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására használ fel.”  • A Rendelet 1. mellékletének a helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.  • Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.           Dr. Csala Judit                                                             Schnobl Ferenc

                      jegyző                                                                      polgármester

Mellékletek