Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015 (II.24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 02. 24 - 2015. 10. 27


Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


 1. A rendelet hatálya


1. § (1)   A rendelet hatálya Újbarok Községi Önkormányzatra (a továbbiakban Önkormányzat) terjed ki.


(2)    Az Önkormányzat költségvetése és kormányzati funkciói költségvetési bevételeinek és kiadásainak előirányzat-csoportok szerinti bontása a működési költségvetés, felhalmozási költségvetés és a kölcsönök.


 1. A költségvetés bevételei és kiadásai


2. § (1) A képviselő-testület - figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra - az Önkormányzatnak és kormányzati funkcióinak együttes 2015. évi költségvetését

 1.  19 956 E Ft költségvetési bevétellel,
 2.  19 956 E Ft költségvetési kiadással,
 3.          0 E Ft költségvetési egyenleggel,
 4.       996 E Ft finanszírozási többlettel,
 5.       361 E Ft működési hiánnyal és
 6.        635 E Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg. 1. A költségvetés bevételei3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg:


(2) Működési bevételek összesen 18 960 E Ft, amelyből

a) működési célú támogatás államháztartáson belülről        11 169 E Ft;

b) közhatalmi bevétel                                                         7 020 E Ft;

c) működési bevétel                                                              771 E Ft.


(3)   A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi felhalmozási célú bevételeit 0 E Ft összegben állapítja meg.


 (4)  Finanszírozási bevételek összesen 996 E Ft, amely összeg teljes egészében az előző évi költségvetési maradványból áll.

           


 1. A költségvetés kiadásai4. §    Az Önkormányzat 19 956 E Ft összegű 2015. évi kiadásainak kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:


(1) A működési célú költségvetési kiadások összege                                   19 321 E Ft, melyből

      a) személyi jellegű kiadások                                                                  5 211 E Ft,

      b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              1 441 E Ft,

      c) dologi jellegű kiadások                                                                      5 397 E Ft,

      d) szociálpolitikai juttatások                                                                     446 E Ft,

      e) pénzeszköz átadások, támogatások                                                  4 044 E Ft és

      f) tartalék                                                                                             2 782 E Ft.


(2) A felhalmozási célú költségvetési kiadások összege                                   635 E Ft, melyből

      a) egyéb építmények felújítása                                                                 500 E Ft és

      b) felújítás utáni Áfa                                                                                135 E Ft.

     

(3) A kölcsönök összege                                                                                  0 E Ft.


5. §   (1)      A helyi önkormányzat az általa a lakosságnak juttatott 446 E Ft összegű támogatásait, szociális, rászorultság jellegű ellátásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Települési támogatás                                                                       100 E Ft,

b) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás                                               46 E Ft,

c) Rendkívüli települési támogatás                                                        200 E Ft és

d) Szociális ösztöndíj (Bursa Hungarica)                                               100 E Ft.


6. §    Az Önkormányzat 2015. évre az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatást nem tervezett. 1. A rendelet mellékleteinek tartalma


7. §    A Képviselő-testület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján- a költségvetését - bevételeit és kiadásait – részletesen e rendelet 1. sz. melléklete szerinti tartalommal állapítja meg.


8. §    Az Önkormányzat a Szári Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.


9. §    Az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja szerinti többéves kihatással járó feladatokról a képviselő-testület nem döntött, a 2015. évi költségvetés végrehajtására önkormányzati hitel felvételét nem tervezi, és ezt a 3. sz. melléklet szerint rögzíti. 


10. § Az önkormányzat költségvetési szervenkénti engedélyezett létszámkeretét a rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.


11. § Az önkormányzat 2015. évi költségvetése előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 5. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.


12. §  Az Önkormányzat képviselő-testülete megállapítja, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik, az adósságot keletkeztető ügyletekhez, illetve a kezességhez figyelembe vehető saját bevételeit a 6. sz. mellékletben határozza meg.


13. §  Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 7. sz. melléklet tartalmazza. 1. A költségvetés végrehajtásának szabályai


14. § (1)   A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján e rendeletben szabályozott értékhatárokat az Önkormányzat a költségvetés végrehajtásával kapcsolatban a következőkben állapítja meg:

a)  Értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

b)  Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

c)  A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

d) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betételhelyezésről a betét elhelyezését követő testület-ülésen tájékoztatja a testületet.

e)  A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


15. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.


16. §  A önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak és munkatörvény könyve hatálya alá tartozó munkavállalók (kivéve közfoglalkoztatottak) cafetéria keretét 2015. évre 96.000,- Ft/fő/év összegben határozza meg.


Záró rendelkezés


17. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.               dr. Riegelman Henrik                                                   Schnobl Ferenc

                        jegyző                                                                polgármester

                         


Kihirdetési záradék: A rendelet 2015. február 24. napján került kihirdetésre.

                       


                                                                                                      dr. Riegelman Henrik

                                                                                           jegyző