Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013 (XII.17.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról

Hatályos: 2014. 01. 01 - 2014. 09. 30

Újbarok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 35. § a)-g) pontjaiban és a 39. § (2) és (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


A rendelet célja és alkalmazási köre


1. §


(1) A rendelet célja, hogy a településtisztaság, a köztisztaság, a környezetvédelem és a közegészségügy követelményeinek megfelelően szabályozza

a) a települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatás igénybevételének és biztonságos, ellenőrizhető teljesítésének rendjét,

b) a kötelező közszolgáltatással összefüggő jogokat és kötelezettségeket.


(2)  A rendelet területi hatálya Újbarok Község közigazgatási területére terjed ki.


(3)   A rendelet személyi hatálya azokra a természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki, akik (amelyek) a (2) bekezdés szerinti területen a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 2. § (1) bekezdésének 34. pontja szerint ingatlanhasználónak minősülnek.


(4)  A rendelet tárgyi hatálya kiterjed:

a) a települési szilárd hulladék komponenseire;

a.a.) háztartási hulladékra,

a.b.) egyéb szilárd hulladék körében a háztartási hulladékkal összetételében hasonló, együttesen kezelhető hulladékra,

b) a szelektív hulladékra,

c) az évi két alkalommal végzett lomtalanításra.


(5) Nem alkalmazható a rendelet a veszélyes hulladékra, valamint a települési folyékony hulladékra és a velük összefüggő tevékenységre.


Hulladékkezelési közszolgáltatás


2. §


(1) Újbarok Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn.


(2) A rendelet hatálya alá tartozó közszolgáltatás tartalma: a települési szilárd hulladék, valamint a szelektív hulladék gyűjtése, elszállítása, tárolása, előkezelése, hasznosítása, kezelése, ártalmatlanítása, a hulladékgazdálkodási létesítmények fenntartása, üzemeltetése, a lomtalanítás, továbbá a hulladékkezelő létesítmények utógondozása.


(3) A települési szilárd hulladék, valamint a szelektív hulladék kezelésével (gyűjtésével, szállításával, hasznosításával) és ártalmatlanításával kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére vállalkozási közszolgáltatási szerződés alapján e rendelet 1. sz. függelékében megjelölt szolgáltató jogosult (a továbbiakban Szolgáltató),

       a) amely Szolgáltató az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján 2015. december 31. napjáig vállalta a közszolgáltatás ellátását, illetve

       b) amely Szolgáltatót a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló 292/2013. (VII.26.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a hulladékszállításban esetlegesen fellépő zavarok elhárítására kijelölt Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kijelölte.


(4)   A települési szilárd hulladék elhelyezésére, ártalmatlanítására kijelölt lerakóhely a Tatabánya, Dubnik-völgyi depónia.


(5)   A közszolgáltatási kötelezettség és jogosultság az ingatlanhasználókkal külön szerződéskötés nélkül, e rendelet alapján jön létre.II. FEJEZET

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS


A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei


3. §


(1)   Szolgáltató és az ingatlanhasználó közötti jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre.


(2)   A jogviszony kezdő időpontja 2014. január 1. napja. Szolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről és lényeges feltételeiről az ingatlanhasználót írásban értesíti vagy felhívás közzététele útján tájékoztatja.


(3)   Szolgáltató a díjfizetés alapjául Szolgáló a hulladékgyűjtő edény (a továbbiakban edény) térfogatára vonatkozóan a szerződéseket évente felülvizsgálja.


A települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése és ártalmatlanítása


4. §


(1)   A települési szilárd hulladék rendszeres kezelésébe (gyűjtésébe, szállításába) bekapcsolt területen a szolgáltatás igénybevétele, valamint a közszolgáltatóval egyeztetett szabványos edény használata kötelező.


(2) Az igénybe vehető edények típusai és a edényben elhelyezhető települési szilárd hulladék súlyának felső határa:

a)  60 literes edényben 18 kg,

b)  80 literes edényben 28 kg,

c) 110 literes edényben 45 kg,

d) 120 literes edényben 48 kg és

e) 240 literes edényben 55 kg.


(3) Az ingatlanhasználó az edények közül azt a típust és olyan számban köteles igénybe venni, amellyel az ingatlanán keletkezett települési szilárd hulladék tárolása két ürítés között környezetszennyezés nélkül oldható meg.


(4)  A (3) bekezdésben foglaltak alapján az edényt úgy kell megválasztani, hogy

a) 1 fővel rendelkező család esetén 60 liter,

b) 2 fővel rendelkező család esetén 80 liter,

c) 3-4 fővel rendelkező család esetén 110 liter,

d) 5 fő feletti létszámmal rendelkező család esetén 240 liter tárolókapacitás minimálisan rendelkezésre álljon.


A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja


5. §


(1) A települési szilárd hulladék elszállítása heti egy alkalommal történik. A hulladék ingatlanon belüli gyűjtéséhez - az ürítési gyakoriság meghatározása mellett - Szolgáltató az ingatlanhasználó részére biztosítani köteles, hogy különböző űrmértékű edények közül választhasson az 4. § (4) bekezdésében meghatározott minimum mennyiség figyelembevételével.


(2)   A rendszeres szállítási nap megváltoztatásáról Szolgáltató - a megváltozott szállítási napot megelőzően legalább 15 nappal - a helyi újságban, a hirdetőtáblán köteles a lakosságot tájékoztatni.Az ingatlanhasználó közszolgáltatással összefüggő

jogai és kötelezettségei


6. §


(1)   Az ingatlanhasználó az adataiban (különösen a tartózkodási helyét illetően) bekövetkező változásokat Szolgáltatónak 15 napon belül köteles bejelenti.


(2)   Az ingatlanhasználónak jogában áll Szolgáltató tevékenységével kapcsolatosan panasszal élni. Ennek során a valós tényeket kell közölnie, és jóhiszeműen kell eljárnia.


(3)   Az ingatlanhasználónak joga van arra, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos javaslatait megfogalmazza, észrevételt tegyen, és arra érdemi tájékoztatást kapjon.


A hulladékgyűjtő edény használata


7. §


(1)   A települési szilárd hulladék gyűjtése a 4. § (2) bekezdésben meghatározott űrtartalmú szabványos tároló edényben történhet.


(2)       Az edény megfelelő mennyiségű beszerzéséről, javításáról, pótlásáról az ingatlanhasználó megrendelése esetén Szolgáltató köteles gondoskodni.


(3)  Az edény beszerzési, javítási költsége az ingatlanhasználót terheli.


(4)   Amennyiben az edény állapota nem teszi lehetővé a szemét elszállítását, úgy Szolgáltató köteles felhívni az ingatlanhasználó figyelmét, hogy annak javításáról vagy javíttatásáról gondoskodjék.


(5)  Az edényt csak annyira szabad megtölteni, hogy azok zárthatóak legyenek.


(6)   Az edénybe nem szabad maró, mérgező, robbanó, folyékony, égő, parázsló anyagot, állati tetemet, trágyát, olajat, inert hulladékot vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a szállítást végző dolgozók testi épségét, egészségét vagy a szállító jármű műszaki állapotában rongálódást idézhet elő. Nem helyezhető el az edényben továbbá olyan anyag, amely a hulladékkezelő telepen nem tárolható vagy nem ártalmatlanítható.


(7)   Az edényt - kivéve az állandó jelleggel közterületen elhelyezett edényeket - az elszállítási, ürítési időpontig az ingatlanon belül kell tárolni.


(8)   Az edény a szállítást megelőző nap 1800 órától, a szállítás napján legkésőbb 600 óráig helyezendő ki, és a szállítás napján 1800 óráig tartható közterületen.


(8) A szállító (gyűjtő) jármű személyzete az edényt – a forgalom akadályozása nélkül - az átadás-átvételre kijelölt közterületen veszi át, és azt a kiürítés után az átvétel helyére köteles visszahelyezni. Az átvételre kijelölt hely a közút szélétől - útszegélytől - 2,0 m-nél távolabb nem lehet.


(9)   Az edény gyűjtés idejére történő kihelyezése, majd az ürítést követően annak visszahelyezése a szolgáltatást igénybevevő feladata.


(10) Az edények (kuka vagy konténer) begyűjtéséből és szállításából eredő szennyeződés megszüntetése a szállító feladata, míg a gyűjtés során keletkező szennyeződés eltávolítása a hulladék termelőjének feladata.


(11) Az edény rendeltetésszerű használatáról, tisztántartásáról, fertőtlenítéséről a szolgáltatást igénybevevő köteles gondoskodni.


(12) Szolgáltató a szolgáltató azonosítására, illetve a díjfizetés igazolására matricát biztosít, amit a szolgáltatást igénybevevőknek kell az edényre felragasztani.A közszolgáltatás igénybevételének korlátozása, megtagadása


8. §


(1)   A hulladékgyűjtést végző jármű személyzete, ha az edény olyan hulladékot tartalmaz, mely összetömődött vagy befagyott, és így nem üríthető, a szolgáltatás igénybevételét az üríthető mennyiség mértékéig korlátozhatja. Az ingatlanhasználó köteles az így visszamaradt hulladékot kiüríteni és az edényt használhatóvá tenni.


(2)   A hulladékgyűjtést végző jármű személyzete, ha az edénybe olyan anyagot, tárgyat helyeztek el, amely nem minősül települési szilárd hulladéknak, annak elszállítását megtagadhatja.


(3)   Az eseti többlethulladék elszállítása szolgáltatás csak Szolgáltató által rendszeresített gyűjtőzsákba történő elhelyezés esetén vehető igénybe. Gyűjtőzsák a Szári Közös Önkormányzati Hivatalban, illetve annak Újbaroki Kirendeltségén vásárolható meg (Szár, Rákóczi F. utca 68.; Újbarok, Fő utca 33.).


(4) Az edény mellé elhelyezett települési szilárd hulladékot, amennyiben nem a közszolgáltatótól vásárolt hulladékgyűjtő zsákban helyezték el, Szolgáltató nem köteles elszállítani.A háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék elszállítása, kezelése, ártalmatlanítása


9. §


A gazdálkodó szervezet a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett, nem elkülönítetten gyűjtött és a hulladékgazdálkodási törvényben meghatározott módon nem hasznosított vagy ártalmatlanított hulladékot köteles az e rendeletben meghatározott Szolgáltatóval elszállíttatni, illetve ártalmatlanítani. A közszolgáltatás igénybevételére szolgáló jogviszony írásbeli szerződéssel jön létre.


Lomtalanítás


10. §


(1)     A nagydarabos hulladék (lom) felügyelt gyűjtőpontos, szervezett gyűjtéséről és elszállításáról (lomtalanítás) évente két alkalommal Szolgáltató az általa meghirdetett időpontokban és módon térítésmentesen gondoskodik. (Annak díját az Önkormányzat által elfogadott közszolgáltatási díj magában foglalja.)


(2)     Szolgáltató a lomtalanítási akció időpontjáról Önkormányzatot levélben tájékoztatja az időpont előtt legalább két héttel, Önkormányzat pedig lakossági hirdetés útján köteles tájékoztatni a lakosságot.


(3)    Szolgáltató kizárólag az (1) bekezdésben meghatározott lom elszállítására köteles.


(4)     A lomtalanítási akció során összegyűjtött hulladék kezeléséről, esetleg további hasznosításáról, értékesítéséről Szolgáltató szabadon rendelkezik.A települési szilárd hulladék gyűjtésének, szállításának, kezelésének és ártalmatlanításának díja, a díj mérséklése


11. §


(1)     Az ingatlanhasználó köteles az 1. § (4) a) és b) pontban meghatározott közszolgáltatást igénybe venni.


(2)     A rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont területen a települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése és ártalmatlanítása kötelező díjfizetés mellett történik, a közszolgáltatást igénybevevő ingatlanhasználónak települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjat kell fizetnie (a továbbiakban: szolgáltatási díj).


(3)     A szolgáltatást igénybevevő a közszolgáltatási díját negyedévente utólag Szolgáltató által kibocsátott számla alapján átutalással fizeti meg.


(4)     A szolgáltatási díjat ingatlanonként, illetve önálló rendeltetési egységenként kell megfizetni.


(5)     Az üresen álló, önálló rendeltetési egységek után nem kell szolgáltatási díjat fizetni, ha az üresedést Szolgáltatónak és Önkormányzatnak írásban bejelentik, és az üresedés időtartama a 30 napot meghaladja. A bejelentést az üresedést legalább 30 nappal megelőzően kell teljesíteni. Ez a rendelkezés vonatkozik az üdülőingatlanokra is.


12. §


(1)     A szolgáltatási díjtételek megállapítására a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 42-47/B. §-aiban, valamint a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Korm. rendeletben foglaltaknak a figyelembevételével kerül sor.  


(3)     A szolgáltatási díj magában foglalja az edények meghatározott időpontokban történő ürítésének, tatabányai hulladékkezelő telepre való szállításának, a hulladék kezelésének és ártalmatlanításának, valamint az évente 2 alkalommal kötelezően végzendő lomtalanításnak a költségét, így Szolgáltató semmilyen jogcímen nem jogosult a közszolgáltatást igénybe vevőktől további díj- vagy költségtérítés igénylésére.


(4)     Ha a hetente keletkezett hulladék mennyisége az edény űrtartalmát meghaladja, úgy a szolgáltatást igénybe vevő külön edényre vonatkozó igényt jelenthet be, melynek biztosításáról Szolgáltató köteles gondoskodni külön térítés fejében.


(5)     Kérelemre a szolgáltatási díjtételből 50 %-os kedvezményben részesül az az öregségi, rokkantsági nyugdíjban részesülő 70 éven felüli egyedül élő magánszemély, akinek jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét nem éri el. A kedvezmény mértékének megfelelő összegű szolgáltatási díjkülönbözetet Önkormányzat fizeti meg Szolgáltatónak.


Szelektív hulladék gyűjtése, kezelése


13. §


(1)     A község területén 3 kijelölt pontotn kialakított szelektív hulladékgyűjtő szigetek a közszolgáltatásba bekapcsoltan működnek, üzemeltetőjük Szolgáltató. A szelektíven gyűjtött hulladékok átvétele, kezelése Szolgáltató feladata.


(2)  A szelektív hulladékot Szolgáltató három frakcióban (PET, papír, üveg) gyűjti, szerződésben meghatározott rendszerességgel.


(3)     A kihelyezett edényekbe az azokon feltüntetett fajtájú hulladék helyezhető el. A hulladék csak az edénybe tehető, a közterület szennyezése tilos!


(4)     A szelektív hulladékgyűjtő szigetek helyét a rendelet 2. számú függeléke tartalmazza.


(5)     Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási díj megfizetésével szerez jogosultságot arra, hogy a rendelet 2. sz. függeléke szerinti területen elhelyezkedő szelektív hulladékgyűjtő szigetekhez a háztartásában keletkező hulladékot jogszerűen szállítsa. A Szolgáltató által kiállított számla egyben jogosultságot igazoló dokumentum.III. FEJEZET


ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK


14. §


(1)     A rendelet alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlanhasználókról Szolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításához szükséges adatok feltüntetésével.


(2)     Szolgáltató a közszolgáltatási szerződéshez szükséges személyes adatokat elsődlegesen az az ingatlanhasználó adatszolgáltatása alapján ismeri meg. A személyes adatok kezelése során Szolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.


(3)     Szolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.


(4)     Szolgáltató a nyilvántartásában személyes adatokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 65-67. §-aiban foglalt rendelkezéseknek megfelelően kezeli.


 (5)    Szolgáltató a Szári Közös Önkormányzati Hivatal által a közszolgáltatás végzéséhez térítésmentesen átadott adatokról és a nyilvántartásában gyűjtött személyes adatokról más személynek, szervnek adatot nem bocsáthat rendelkezésére.IV. FEJEZET


A közterületek tisztántartása, takarítása és a téli hóeltakarítási és síkosságmentesítési

feladatok ellátása


Közterületek tisztántartása


15. §


A köztisztasági feladatokról, a közterületek tisztántartásáról, az összegyűjtött hulladék elszállításáról Önkormányzat gondoskodik - részben maga, részben az érintett ingatlantulajdonosok, használók kötelezésével.


A közterületek szennyezésének megelőzése


16. §


(1)     Tilos a közterületen történő minden olyan tevékenység, ami a közterület szennyezésével jár.


(2)     Tilos a közterületeken elhelyezett berendezési tárgyakat, felszereléseket, műtárgyakat, műalkotásokat beszennyezni, megrongálni.


(3)     Tilos dugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot, - tárgyat (törmeléket, homokot, hulladékot, papírt, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, stb.) a közcsatorna víznyelőjébe, csapadékvíz-elvezető árkába szórni, önteni vagy bevezetni.


(4)     Állati tetemet, valamint olyan szerves vagy szervetlen anyagot, mely a környék levegőjét szennyezheti, a szomszédos terület lakóinak egészségét veszélyezteti, sem közterületen, sem magánterületen elhelyezni nem szabad.


(5)     A közterületen elhullott állatok eltávolításáról Önkormányzat haladéktalanul gondoskodik.


(6)     Minden olyan területen, illetőleg létesítményben, ahol tömegforgalom bonyolódik le, Önkormányzat gondoskodik a várható forgalomnak megfelelő mennyiségű közhasználatú hulladékgyűjtő tartály elhelyezéséről, javításáról, pótlásáról, továbbá a rendszeres kiürítéséről és tisztán tartásáról.


(7)     Építésnél, bontásnál vagy tatarozásnál a munkálatokat úgy kell végezni, az építési, bontási anyagot, földet tárolni, hogy más ingatlanon por és szennyeződés indokolatlanul ne keletkezzen.


(8)     Az építést, felújítást, tatarozást végző tulajdonos, kivitelező az építési területen és közvetlen környékén (az építés körüli közterületen) a közterület tisztaságát és a biztonságos közlekedés lehetőségét köteles biztosítani.


(9)     Az utcai hulladékgyűjtőkbe a hulladékgyűjtő térfogati jellemzőitől lényegesen eltérő hulladékot (nagyméretű tárgyat), valamint a lakásokban, intézményekben, kereskedelmi egységekben stb. rendszeresen keletkező kommunális jellegű hulladékot elhelyezni tilos.


(10)   Közterületen a gépjárművek javítása, szerelése és mosása tilos - kivéve a hirtelen fellépő hibák elhárítását célzó javítást.


A közterületek tisztántartása


17. §


(1)     A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet rendelkezései által nem érintett közterületek tisztán tartásáról, kaszálásáról, hulladék- és gyommentesítéséről Szár Községi Önkormányzat gondoskodik részben maga, részben az érintett ingatlantulajdonosok, ingatlanhasználók kötelezésével.


(2)     Bűzös anyagokat csak légmentesen lezárt tartállyal felszerelt vagy zárt rakterű járművel szabad szállítani. Szóródó jellegű anyagok belterületen csak letakarva szállíthatók. Ha a közterületen szállított anyaggal a közterület szennyeződik (olajfolyás, sárfelhordás, anyagszóródás, stb.), a szennyeződést előidéző köteles azonnal gondoskodni annak eltávolításáról. Amennyiben a szennyeződést előidéző személy kiléte ismeretlen, úgy a szennyeződés megszüntetése a közterület kezelőjének feladata.Hóeltakarítás és síkosságmentesítés


18. §


(1)     Az ingatlanhasználó köteles az ónos esőtől, hótól vagy jégtől síkossá vált járdát reggel 8oo óráig, üzlethelyiség esetében a közegészségügyileg veszélytelen környezetkímélő anyaggal csúszásmentessé tenni, a járdáról a havat letakarítani és ezt az időjárástól függően napközben is megismételni.


(2)     A járdáról letakarított havat a 8 m-nél szélesebb közút esetén az úttest két szélén - a folyóka és víznyelő szabadon hagyásával -, a 8 m-nél keskenyebb közút esetén a járda szélén kell összegyűjteni úgy, hogy  a gyalogos közlekedés számára megfelelő terület szabadon maradjon.


(4)     A gyalogos és közúti forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében hórakást tilos elhelyezni útkereszteződésben, úttorkolatban (8 m-en belül), kijelölt gyalogosátkelő helyen, kapubejáró elé - annak teljes szélességében, tömegközlekedési jármű megállójában (autóbuszmegálló) és közszolgáltatási felszerelési tárgyak (vízelzáró, víznyelő, közvilágítási lámpaoszlop, tűzcsap, hirdetőoszlop, stb.) mellé.A rendeletben meghatározott kötelezettségek ellenőrzése


19. §


(1)     A szilárd hulladék gyűjtésével, szállításával, kezelésével, ártalmatlanításával kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének ellenőrzéséről a jegyző gondoskodik.


(2)     A köztisztasággal, hóeltakarítással és síkosságmentesítéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének ellenőrzéséről az érdekelt szakhatóságok közreműködésével a jegyző gondoskodik.


ZÁRÓ RENDEKEZÉSEK


20. §


(1)     Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.


(2)     A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Újbarok Község Önkormányzatának 5/2008. (XII. 1.) rendelete hatályát veszti. S z á r, 2013. december 12.
        Schnobl Ferenc                                                           dr. Riegelman Henrik

                      polgármester                                                                         jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet 2013. december 17. napján került kihirdetésre.


                                                                                                          dr. Riegelman Henrik

                                                                                                                      jegyző
Mellékletek