Mikepércs község képviselő testületének 17/2015 (V.28..) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2015. 05. 28

Az önkormányzat Képviselő–testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-ban meghatározott jogkörében eljárva a 2014. évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja

1. §.


(1) Az Önkormányzat képviselő–testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás


                                                         bevételi főösszegét  1.314.300 ezer Ft-ban

                                                         kiadási főösszegét   1.218.291 ezer Ft-ban

állapítja meg.


                                                   

(2) Az Önkormányzat bevételeit jogcímenként a pénzforgalmi mérleg bevételi oldalán az 3. számú mellékletben, valamint a 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. Az Önkormányzat működési bevételeinek összege 789.202 ezer Ft, a felhalmozási bevételeinek összege 365.242 ezer Ft.


(3) Az Önkormányzat kiadásait a pénzforgalmi mérleg kiadási oldalán az 3. számú melléklet szerint fogadja el. A működési kiadások összege 867.693 ezer Ft, a felhalmozási kiadások összege 350.598 ezer Ft.

2. §.


  1. A Képviselő–testület az intézmények bevételi előirányzat teljesítését a 1/b., 1/c., 1/d, 1/e, 1/f számú melléklet szerint fogadja el.


  1. A Képviselő–testület az intézmények kiadási előirányzat teljesítését a 2/b., 2/c., 2/d., 2/e, 2/f számú melléklet szerint fogadja el.

3. §.


A Képviselő–testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §.


Az Önkormányzat működési kiadás előirányzatának teljesítését az 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §.


A Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét a 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. Az Önkormányzat 2014. évi engedélyezett létszámkerete 80,325 fő, amelyből a köztisztviselők létszáma 15 fő, a közalkalmazottak létszáma 49,075 fő, a munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszáma 16,25 fő.

6. §.


Az Önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerint vagyonát az 7. számú melléklet vagyonmérlegben szereplő adatok alapján 2.824.202 eFt állapítja meg.

7. §.


Az alaptevékenység költségvetési bevételei 1.154.446 ezer Ft, míg az alaptevékenység költségvetési kiadásai 1.218.292 ezer Ft. Az alaptevékenység költségvetési egyenlege így – 63.846 ezer Ft. Az alaptevékenység finanszírozási bevételei 325.966 ezer Ft, míg az alaptevékenység finanszírozási kiadásai 166.110 ezer Ft. Az alaptevékenység finanszírozási egyenlege így 159.856 ezer Ft. Az önkormányzat vállakozási tevékenységet nem végez. Az összes maradvány ennek megfelelően: 96.010 ezer Ft, melynek összege kötelezettséggel terhet pénzmaradvány. Ebből 15.000 ezer Ft a Sportpálya felújítás projekt támogatás megelőlegezett összege. 4096 ezer Ft a szociális célú tüzelőanyag beszerzésnek megelőlegezett összege. 27.412 ezer Ft a 2014. évről áthúzódó egyéb szállítói kötelezettségek forrásául szolgál. 9.897 ezer Ft a 2014. évben megelőlegezett, de 2015. évre járó központi költségvetési támogatás. 39.605 ezer Ft a folyamatban lévő fejlesztések finanszírozására szolgál.

8. §.


A Képviselő–testület utasítja Mikepércs jegyzőjét, hogy az intézmények vezetőit a zárszámadási rendelet elfogadásáról a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül értesítse.

9. §.


Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


                        Tímár Zoltán sk.                                        dr. Vántus Tamás sk.

                           polgármester                                                        jegyző