Mikepércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2017. 05. 30 - 2022. 03. 11

Mikepércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 1

2017.05.30.

Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat képviselő–testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás

bevételi főösszegét 1.057.934 ezer Ft-ban
kiadási főösszegét 1.011.216 ezer Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat bevételeit jogcímenként a pénzforgalmi mérleg bevételi oldalán a 3. számú mellékletben, valamint a 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. Az Önkormányzat működési bevételeinek összege 808.099 ezer Ft, a felhalmozási bevételeinek összege 108.002 ezer Ft.
(3) Az Önkormányzat kiadásait a pénzforgalmi mérleg kiadási oldalán az 3. számú melléklet szerint fogadja el. A működési kiadások összege 871.072 ezer Ft, a felhalmozási kiadások összege 104.622 ezer Ft.

2. § (1) A Képviselő–testület az intézmények bevételi előirányzat teljesítését a 1/b., 1/c., 1/d, 1/e, 1/f számú melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő–testület az intézmények kiadási előirányzat teljesítését a 2/b., 2/c., 2/d., 2/e, 2/f számú melléklet szerint fogadja el.

3. § A Képviselő–testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § Az Önkormányzat működési kiadás előirányzatának teljesítését az 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét a 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. Az Önkormányzat 2016. évi engedélyezett létszámkerete 73 fő, amelyből a köztisztviselők létszáma 12 fő, a közalkalmazottak létszáma 52 fő, a munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszáma 9 fő.

6. § Az Önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerint vagyonát az 7. számú melléklet vagyonmérlegben szereplő adatok alapján 3.609.061 ezer Ft-ban állapítja meg.

7. § Az alaptevékenység költségvetési bevételei 826.444 ezer Ft, míg az alaptevékenység költségvetési kiadásai 701.812 ezer Ft. Az alaptevékenység költségvetési egyenlege így 124.632 ezer Ft. Az alaptevékenység finanszírozási bevételei 141.833 ezer Ft, míg az alaptevékenység finanszírozási kiadásai 231.409 ezer Ft. Az alaptevékenység finanszírozási egyenlege így – 89.576 ezer Ft. Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem végez. Az összes maradvány ennek megfelelően: 35.056 ezer Ft, melynek összege kötelezettséggel terhet pénzmaradvány. Ebből 191 ezer Ft az átmeneti ivóvíz biztosítás költségek finanszírozásának támogatására 2016. évben fel nem használt összeg. 24 ezer Ft pénzbeli szociális ellátások /2015. évi lakásfenntartási támogatás/ támogatásának fel nem használt összege. 4.605 ezer Ft a szociális célú tüzelőanyag beszerzésnek megelőlegezett összege. 1.320 ezer Ft a 2016. évben köznevelési feladatokra kapott támogatás fel nem használt összege. 55 ezer Ft szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásának visszafizetési kötelezettsége. Mikepércs Község Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása 6.989 ezer Ft. 21.872 ezer Ft a 2016. évről áthúzódó egyéb szállítói kötelezettségek forrásául szolgál.

8. § A Képviselő–testület utasítja az Mikepércs jegyzőjét, hogy az intézmények vezetőjét a zárszámadási rendelet elfogadásáról a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül értesítse.

9. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

1. melléklet

1

Az önkormányzati rendeletet a Mikepércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete 8. § (16) bekezdése hatályon kívül helyezte 2022. március 12. napjával.