Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019 (V.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2019. 05. 31

Böhönye Község Önkormányzatának Képviselő –testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f; pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szervei, valamint intézményére.


2. §


(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Böhönye Község Önkormányzatának címrendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.


I.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege

3. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a következőképpen:


a;550.811  eFt. kiadással, melyből

aa; működési költségvetési kiadás                                           441.412 e Ft.

ab; felhalmozási költségvetési kiadás                                     100.467 e Ft.

ac; finanszírozási kiadások                                                          8.932  e Ft.


b; 950.507e Ft. bevétellel, melyből

ba; működési költségvetési bevétel                                          498.207 e Ft.

bb; felhalmozási költségvetési bevétel                                    319.906 e Ft.

bc; finanszírozási bevételek                                                      132.394 e Ft.

hagyja jóvá.

Ezen belüli alakulása a következőképpen:

                               aa; működési költségvetési kiadása

                                   személyi juttatások                                                                      136.924 e Ft.

                                   munkaadókat terhelő járulékok                                                21.632 e Ft.

                                  dologi kiadások                                                                               62.876 e Ft.

                                  ellátottak pénzbeli ellátása                                                          30.849 e Ft.

                                  egyéb működési célú kiadások                                                  189.131 e Ft.


                               ab; felhalmozási költségvetési kiadás                                       

                                  beruházások                                                                                     10.103 e Ft.

                                  felújítások                                                                                         90.364 e Ft.


                               ac; finanszírozási kiadások          

                                  Áht belüli megelőlegezés visszafizetése                                     8.932 e Ft.


ba; működési költségvetési bevétel

   működési célú támogatások áht. belülről                              380.793 e Ft.

   közhatalmi bevételek                                                                    64.162 e Ft.

   működési bevételek                                                                        53.252 e Ft.

   működési célú átvett pénzeszköz                                                         0 e Ft.bb; felhalmozási költségvetési bevétel

   felhalmozási célú támogatás Áht belülről                             317.706 e Ft.

   felhalmozási bevételek                                                                   2.200 e Ft.


bc; finanszírozási bevételek

   előző évi költségvetési maradványának igénybev.             123.190 e Ft.

   Áht belüli megelőlegezés                                                                9.204 e Ft.


(1) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.


(2) Böhönye Község Önkormányzat 2018. évi működési bevételeinek és kiadásainak alakulása e rendelet 3. - 4. melléklete szerint állapítja meg.


(3) A Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását e rendelet 5.- 6. melléklet szerint hagyja jóvá.


(4) A képviselő – testület a működési célú támogatások, pénzeszközátadások jóváhagyott előirányzatának teljesítését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.


(5) A képviselő – testület az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásinak kormányzati funkciók szerinti és kiemelt előirányzatonkénti teljesített összegét a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.


(6) A képviselő-testület a céltartalék alakulását a 9. melléklet szerint fogadja el.


(7) A képviselő- testület a beruházási kiadások célonként a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


(8) A képviselő- testület a felújítási kiadások célonként a 11. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

4.§.


A képviselő – testület az önkormányzat a 2018. évi eredményének alakulását e rendelet 12. melléklete szerint fogadja el.

5.§.


A képviselő – testület Böhönye Község Önkormányzatának vagyonkimutatását e rendelet 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

6.§.


A képviselő - testület az önkormányzatnál 2018. évben foglalkoztatottak létszámát e rendelet 14. melléklete szerint fogadja el.

7.§.


A képviselő – testület az önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek kimutatását a 15. melléklet szerint fogadja el.

8.§.


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


kmf.                               Zsoldos Márta Piroska                                                      Vezér Ákos

                                               polgármester                                                          jegyzőKihirdetve: 2019. május 30.                                                                                                                             Vezér Ákos

                                                                                                                                jegyző

Mellékletek