Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016 (III.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 05. 30

Böhönye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (2) bekezdésében, 71. §. (1) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (4) bekezdésének h; pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f; pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szervei, valamint intézményére.


2. §

(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Böhönye Község Önkormányzatának címrendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.


I.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

3. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2016. évi költségvetését a következőképpen:

a; 652.845 e Ft. költségvetési kiadással, melyből

aa; működési költségvetési kiadás                  622.229 e Ft.

ab; felhalmozási költségvetési kiadás               30.616 e Ft.

b; 652.845 e Ft. költségvetési bevétellel, melyből

ba; működési költségvetési bevétel                            622.229 e Ft.

bb; felhalmozási költségvetési bevétel                                     30.616 e Ft.

állapítja meg.

(2) Böhönye Község Önkormányzatának összevont bevételeit és kiadásait e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat előző évi maradvány felhasználását – működési, valamint felhalmozási igénybevétel szerinti tagolásban – a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §. (2) bekezdés f; pontja, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. §. (1) a; pontja bekezdésére tekintettel a fejlesztési célú hitel a felvételét nem tervezi az önkormányzat.


4. §

Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai


(1) Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő–testület felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el, valamint a céltartalék alakulását e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a beruházási előirányzatait célonként e rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.

(5) A képviselő–testület felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 8. melléklete szerint fogadja el.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát e rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.

(7) A képviselő–testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban e rendelet 10 melléklete szerint fogadja el.

(8) Államháztartáson kívüli támogatásokat a 15. melléklet tartalmazza.

(9) A képviselőtestület az önkormányzat kötelező feladatait és önként vállalt feladatait költségvetési bevételei, valamint kiadásai szerinti bontásban e rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület a költségvetési évet követő évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 12. melléklet tartalmazza.


5.§.

Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal


A képviselő – testület a Böhönyei Közös Önkormányzati költségvetési szervének bevételeinek és kiadásának részletezéseit e rendelet 13/A és a 13/B mellékletek szerint fogadja el.


6. §.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök


A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési pénzmaradványának felhasználását e rendelet 14. melléklete szerint hagyja jóvá.


7. §

A bevételi többlet kezelése


A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


8. §

Általános és céltartalék


(1) A képviselő–testület az önkormányzat működési célú tartalékát 35.523 e Ft-ban határozza meg.

(2)

(3)


II.

A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §


Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.


10. §

(1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.


11. §

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai


Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.


12. §

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások


Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.


13. §.

Szolgáltatási szerződés

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai


(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet meghatározott feltételekkel vehető igénybe.


(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(5) A feladat ellátásának részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

 a.) az ellátandó feladatot,

 b.) a díjazás mértékét,

c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d.) a szerződés időtartamát,

e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.


14. §

Önkormányzati biztos kirendelése


Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességi elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át vagy a 150 M Ft-ot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztos bíz meg.


15. §

A költségvetés módosítása


A képviselő-testület előirányzat-módosítást – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét.


16. §.

Záró és egyéb rendelkezések


(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről a bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások 1/12 részét teljesítése. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


kmf.Zsoldos Márta Piroska sk.                                      Vezér Ákos sk.

            polgármester                                                     jegyző


Mellékletek