Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017 (V.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2017. 05. 30

Böhönye Község Önkormányzatának Képviselő –testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f; pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szervei, valamint intézményére.


2. §


(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Böhönye Község Önkormányzatának címrendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.


I.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege


3. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a következőképpen:

a; 515.689 eFt. költségvetési kiadással, melyből

aa; működési költségvetési kiadás                           485.073 e Ft.

ab; felhalmozási költségvetési kiadás                                    30.616 e Ft.

b; 652.598 e Ft. költségvetési bevétellel, melyből

ba; működési költségvetési bevétel                          612.583 e Ft.

bb; felhalmozási költségvetési bevétel                                  40.013 e Ft.

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) Böhönye Község Önkormányzat 2016. évi működési bevételeinek és kiadásainak alakulása e rendelet 3. - 4. melléklete szerint állapítja meg.

(4) A Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását e rendelet 5.- 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő – testület a működési célú támogatások, pénzeszközátadások jóváhagyott előirányzatának teljesítését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő – testület az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásinak kormányzati funkciók szerinti és kiemelt előirányzatonkénti teljesített összegét a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(7) A képviselő-testület a céltartalék alakulását a 9. melléklet szerint fogadja el.

(8) A képviselő- testület a beruházási kiadások célonként a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő- testület a felújítási kiadások célonként a 11. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.4.§.


A képviselő – testület az önkormányzat a 2016. évi eredményének alakulását e rendelet 12. melléklete szerint fogadja el.


5.§.


A képviselő – testület Böhönye Község Önkormányzatának vagyonkimutatását e rendelet 13. melléklet szerint hagyja jóvá, a mérlegfőösszeg 1.856.093 e Ft.


6.§.


A képviselő - testület az önkormányzatnál 2016. évben foglalkoztatottak létszámát e rendelet 14. melléklete szerint fogadja el.


7.§.


A képviselő – testület az önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek kimutatását a 15. melléklet szerint fogadja el.


8.§.


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Kmf.


                                                 Zsoldos Márta Piroska                                Vezér Ákos

                                                           polgármester                                          jegyző


Záradék:

            A rendelet kihirdetésének napja: 2017. május 29.


                                                                                              Vezér Ákos

                                                                                                 jegyző

Mellékletek