Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (I.21.) önkormányzati rendelete

a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hatályos: 2016. 12. 13

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (I.21.) önkormányzati rendelete

a civil szervezetek támogatásának rendjéről

2016.12.13.

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint
Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Az önkormányzat elismeri és megbecsüli a civil szervezetek helyi közéletre gyakorolt hatását és anyagi lehetőségeitől függően, pénzügyileg is támogatja az önkormányzat közigazgatási területén működő – az önkormányzat céljait elősegítő – civil szervezetek működését, programjait.

(2) E rendelet célja a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának elősegítése, növelése, az önkormányzattal való jó együttműködés előmozdítása, az önkormányzati feladatok hatékonyabb ellátása.

(3) Az esélyegyenlőség elve alapján az önkormányzat a civil szervezetek részére támogatást e rendelet keretei között, azonos feltételek mellett biztosít.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában civil szervezet:

a) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 6. § a)-c) pontja 1 alapján létrejött jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezet, 2, egyesület, alapítvány3 (kivéve: párt, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezet, önkéntes kölcsönös biztosító társaság, magánnyugdíj-pénztár, egyház),

b) jogi személyiséggel nem rendelkező civil társaság (klub, baráti kör, stb.).

3. A támogatás feltételei, formái és módja

3. § (1) A civil szervezet akkor részesíthető támogatásban, ha politikai tevékenységet nem folytat, a községhez kapcsolódó és a község lakosainak érdekeit szolgáló tevékenységet folytat és az önkormányzat közigazgatási területén belül működik, 4 ha jelen rendelet 2. § a)-b) pontjában meghatározottak szerint jött létre, és működik.

(2) Támogatás nyújtható különösen:

a) rendezvények, összejövetelek, kiállítások, ünnepségek szervezéséhez, ehhez kapcsolódó beszerzéshez,

b) kulturális tevékenységhez,

c) versenyeken való részvételhez,

d) kirándulások költségeihez,

e) sporttevékenységhez,

f) közrend, közbiztonság védelmével kapcsolatos költségekhez,

g) környezetvédelmi célú programok kiadásaihoz,

h) művészeti tevékenység végzéséhez szükséges anyagok, eszközök, kellékek vásárlásához.

(3) Üzleti-gazdasági tevékenységhez támogatás nem nyújtható.

(4) Az önkormányzat a civil szervezetek részére térítésmentesen biztosítja a közösségi színtereket (pl. művelődési ház, könyvtár, Gondozási Központ klubhelyisége) rendezvényeik színvonalas lebonyolítása érdekében, feltéve, ha a programon való részvétel a község lakói számára ingyenes.

4. § Az önkormányzat az éves költségvetési rendeletében meghatározott keretösszegből biztosítja a civil szervezetek részére nyújtható pénzügyi támogatást.

5. § (1) A civil szervezetek pénzügyi támogatást támogatási kérelem benyújtásával igényelhetnek a tárgyévben folytatott tevékenységükhöz, illetve az általuk szervezett programok, események lebonyolításához.

(2) A 5pályázat a rendelet 1. mellékletét képező 6adatlap kitöltésével évente egy alkalommal nyújtható be. 7A civil szervezetek támogatásának rendje:

a) Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) minden év költségvetési rendeletében határozza meg a civil szervezetek támogatására felhasználható összeget.

b) A Képviselő-testület minden év február 20-ig közzéteszi a civil szervezetek támogatásáról szóló felhívását.

c) A civil szervezetek programjaik megvalósításának támogatása érdekében pályázatot nyújthatnak be minden év március 31-ig a Képviselő-testülethez.

d) A Képviselő-testület a pályázat benyújtásának határidejét követő 8 napon belül, de legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejét követő első Képviselő-testületi ülésén dönt a pályázatok támogatásáról, illetve elutasításáról.

e) A döntést követő 8 napon belül értesítést küld a civil szervezetek számára a Képviselő-testület a döntésről és a támogatott civil szervezetekkel támogatási szerződést köt.

f) A civil szervezetek jelen rendelet 4. pontjában meghatározottak szerint köteles elszámolni a támogatás összegével a tárgyévet követő január 31-ig.

(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően kiegészítő támogatás kérhető évi egy alkalommal a támogatási kérelemben korábban nem szereplő programok költségeihez, valamint, ha az előre tervezett program költsége saját forrásból nem biztosítható, feltéve, ha a program a község lakóinak színvonalas, szórakoztató élményt biztosít a kultúra és a sport területén.

(4) Az 8 adatlaphoz a 2. § a) pont szerinti civil szervezetnek csatolnia kell a szervezet megalapítását tanúsító okiratot és annak nyilvántartásba vételéről szóló bírósági végzés szervezet vezetője által hitelesített másolatát.

(4a)9 (5) Civil társaság esetén a polgári jogi szerződést.

4. A támogatás odaítélésének rendje és az elszámolás szabályai

6. § (1) A civil szervezetek pénzügyi támogatásáról a képviselő-testület dönt.

(2) A támogatás odaítéléséről szóló határozat tartalmazza:

a) a támogatott civil szervezet megnevezését,

b) a támogatás felhasználásának célját, feltételeit,

c) a támogatással finanszírozott program megnevezését,

d) a támogatás összegét, kifizetésének módját,

e) az elszámolás módját, határidejét.

7. § (1) A támogatás felhasználására, a pénzügyi elszámolásra vonatkozó feltételeket a támogatásra vonatkozó megállapodásban kell rögzíteni.

(2) A képviselő-testület a támogatásra vonatkozó megállapodás megkötésére a polgármestert hatalmazza fel.

(3) A támogatás kifizetése a 2. § a) pont szerinti civil szervezet részére általában átutalással történik.

(4) A jogi személyiséggel nem rendelkező civil szervezetek esetében a támogatás az önkormányzat nevére kiállított számlák kiegyenlítésével valósul meg, a megállapított keretösszeg erejéig.

(5) A támogatás csak a kérelemben megjelölt és a megállapodásban rögzített célra használható fel.

(6) Elszámolásként csak a tárgyévben kiállított számlák fogadhatók el.

(7) Amennyiben a civil szervezet a támogatás összegét nem teljes mértékben használja fel, a fennmaradó részt az elszámolással egyidejűleg köteles az önkormányzat részére visszafizetni, illetve a jogi személyiséggel nem rendelkező civil szervezetek esetében a fennmaradó összeg felfüggesztésre kerül.

(8) Amennyiben a civil szervezet a támogatást nem a megállapodásban meghatározott célra használja fel, vagy elszámolási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, köteles a támogatást legkésőbb az elszámolási határidőt követő 15 napon belül visszafizetni.

(9) A (7) bekezdésben foglalt esetben a civil szervezet az adott évben, valamint a következő évben pénzügyi támogatásban nem részesülhet.

8. § (1) A civil szervezetek részére nyújtott támogatásról az önkormányzat a döntés meghozatalát követő 60. napig tájékoztatót tesz közzé az önkormányzat honlapján.

(2) A tájékoztatónak tartalmaznia kell:

a) a támogatott szervezet megnevezését

b) a támogatás célját,

c) a támogatás összegét.

5. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2015. február 1. napján lép hatályba.

1

Módosította a 10/2016.(IX.14.) önkormányzati rendelet2.§-a. Hatályos: 2015. szeptember 15-től.

2

Módosította a 10/2016.(IX.14.) önkormányzati rendelet1.§-a. Hatályos: 2015. szeptember 15-től.

3

Módosította a 10/2016.(IX.14.) önkormányzati rendelet1.§-a. Hatályos: 2015. szeptember 15-től.

4

Módosította a 10/2016.(IX.14.) önkormányzati rendelet3.§-a. Hatályos: 2015. szeptember 15-től.

5

Módosította a 10/2016.(IX.14.) önkormányzati rendelet5.§-a. Hatályos: 2015. szeptember 15-től.

6

Módosította a 10/2016.(IX.14.) önkormányzati rendelet5.§-a. Hatályos: 2015. szeptember 15-től.

7

Módosította a 10/2016.(IX.14.) önkormányzati rendelet4.§-a. Hatályos: 2015. szeptember 15-től.

8

Módosította a 10/2016.(IX.14.) önkormányzati rendelet6.§-a. Hatályos: 2015. szeptember 15-től.

9

Módosította a 10/2016.(IX.14.) önkormányzati rendelet7.§-a. Hatályos: 2015. szeptember 15-től.