Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016 (XI.23.) önkormányzati rendelete

a közösségi együtt élés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Hatályos: 2022. 04. 01

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016 (XI.23.) önkormányzati rendelete

a közösségi együtt élés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

2022.04.01.

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32 cikk (1)1 bekezdés a) pontjában 2kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Ecséd község közigazgatási területén a jelen rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást megvalósító természetes személyekre, jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

Eljárási szabályok

2. § A rendelet azon magatartási szabályok megsértése esetén nem alkalmazható, amelyeket magasabb szintű jogszabály bűncselekménynek vagy szabálysértésnek minősít, vagy más módon szankcionál.

3. § (1) A rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben ötezer forinttól kétszázezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott közigazgatási bírságot az elkövető az elsőfokú határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül az önkormányzat számlájára történő utalás útján köteles teljesíteni.

(3) A bírság kiszabásáról és a bírság összegének meghatározásáról az eset összes körülményére tekintettel kell dönteni. Mérlegelni kell különösen azt, ha a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás

a) csekély súlyú

b) a cselekmény elkövetője az elkövetést megelőző egy évben a településen nem valósított meg ugyanilyen, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást

c) a személyi körülményeit, amennyiben arról a cselekmény elkövetője nyilatkozik.

4. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt közigazgatási hatósági eljárás bejelentés, vagy a hatóság részéről eljáró személy észlelése alapján hivatalból indul.

5. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása és a cselekmény elbírálása a jegyző hatáskörébe tartozik.

6. §3 Az eljárás lefolytatására a mindenkor hatályos általános közigazgatási rendtartásra, valamint az önkormányzati hatósági ügyre vonatkozó szabályozást megállapító törvény rendelkezéseit kell alkalmazni az e rendeletben meghatározott eltérésekkel.

II. Fejezet

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások

A környezetvédelmével kapcsolatos szabályok megsértése 4és a köztisztasággal kapcsolatos szabályok megsértése

7. § A környezetvédelemről szóló 4/2015. (I. 16.) önkormányzati rendelet alapján a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el:

a) aki hulladékot, egészségre káros égésterméket kibocsátó anyagot (háztartási, ipari, veszélyes és nem veszélyes egyéb hulladék, műanyag, gumi, vegyszer, festék, festékkel vagy vegyszerrel kezelt fahulladék, olajos fűrészpor, ruha stb.) nyílt téren, továbbá háztartási vagy közületi tüzelőberendezésben éget.

b)5 6 aki nem száraz avart és kerti hulladékot éget, valamint aki a száraz avart és kerti hulladékot nem a légköri viszonyoknak megfelelően égeti.

c) aki az országosan, 7 vagy Heves Megye területére elrendelt általános égetési tilalom idején, illetve az égetésre kijelölt időszaktól eltérő időszakban éget.

d) aki az építésnél, bontásnál vagy felújításnál munkálatokat úgy végez, valamint az építési, bontási anyagot, földet úgy tárolja, hogy azzal port és szennyeződést okoz.

e) az a kötelezett, aki az üzlet és egyéb árusítóhely, vendéglátó egység, vállalkozás, intézmény közterületről nyíló bejárata mellett hulladékgyűjtőt nem helyez el, vagy annak szükség szerinti ürítéséről nem gondoskodik.

f) az a kötelezett, aki a síkosság elleni védelemről, a megengedettől eltérően, nem a közegészségügyileg veszélytelen környezetkímélő anyaggal gondoskodik.

g) aki az ingatlan előtti árkot, csatornanyílást, átereszt nem takarítja, a csapadékvíz elvezetésről nem gondoskodik.

7/A. §8 A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el:

a) aki hulladékot közterületen, más ingatlana előtti közterületen, vagy más ingatlanán engedély nélkül felhalmoz, elhelyez,

b) aki hulladékot más ingatlana előtti közterületre vagy más ingatlanára, vagy a kihelyezetésre megállapított idő előtt vagy ömlesztve, gyűjtőedény nélkül, vagy a jogosult hozzájárulása hiányában más gyűjtőedényébe helyez el,

c) aki az építési tevékenység során keletkezett hulladékot közterületen, vagy más ingatlanán, vagy más ingatlana előtti közterületen engedély nélkül, vagy a jogosult hozzájárulása nélkül elhelyez, tárol.

A közterületek használatával kapcsolatos szabályok megsértése

8. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el:

a) aki a játszótérre szeszes italt visz be, ott szeszes italt vagy más bódító hatású anyagot fogyaszt, vagy dohányzik

b) aki a játszótéri eszközt nem a rendeltetésének megfelelően használja, vagy

c) aki a játszótéri eszközt úgy használja, hogy azzal másokat, mások testi épségét veszélyezteti

d) aki közterületet engedély nélkül foglal el,

az önkormányzat tulajdonban lévő belterületi közútjain, közterületein tehergépkocsit, autóbuszt, mezőgazdasági vontatót, lassú járművet és járműszerelvényt közterületen tárol, vagy azzal ott parkol a közterületen és az azon elhelyezett berendezési tárgyakat rendeltetés-ellenesen használat, vagy azokat szándékosan megrongálja, elcsúfítja, beszennyezi, a közterületen fát engedély nélkül ültet, nem gondoskodik az általa közterületen korábban elültetett növényzet (fák, cserjék) rendszeres nyeséséről, gondozásáról.

A címer, a zászló és a település nevének használatára vonatkozó szabályok megsértése

9. § A település címeréről, zászlajáról és nevének használatáról szóló 15/2014. (XII.9.) önkormányzati rendelet alapján közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el:

a) aki Ecséd község címerét és zászlóját nem hiteles alakjában, nem kizárólag díszítő és utaló jelképként használja, úgyszintén az is, aki a címer, illetve a zászló elemeit önállóan alkalmazza

b) aki Ecséd községég címerét és zászlóját a számára kiadott engedélyben foglaltaktól eltérő módon használja

c) aki a település nevének használata során Ecséd Községi Önkormányzat jogát vagy jogos érdekét sérti vagy veszélyezteti, illetve a község történelmi múltját, jó hírnevét csorbítja.

d) aki a település nevét a számára kiadott engedélyben foglaltaktól eltérő módon használja.

A temetővel, a temetkezéssel kapcsolatos szabályok megsértése

10. § Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki

a) a köztemető csendjét megzavarja, nem a kegyeletnek megfelelő magaviseletet tanúsít,

b) a köztemetőbe az üzemeltető engedélye nélkül gépjárművel behajt,

c) a köztemetőben az üzemeltetőnek történő bejelentés nélkül munkát végez - kivéve a sírok gondozását,

d) a köztemető területén árusít, reklámoz, reklámot és hirdetőtáblát helyez el,

e) a köztemetőben a sírokat, az azokon lévő tárgyakat, a síremlékeket, a növényzetet, a tájékoztató táblákat, az épületeket és egyéb tárgyakat beszennyez,

f) a köztemető területén hulladékot nem az arra kijelölt helyen helyez el,

g) a köztemető területén olyan tárgyakat helyez el, vagy növényzetet ültet, melyek meghaladják, vagy várhatóan meg fogják haladni a sírhely méreteit,

h) a köztemető területén padokat, ülőhelyeket engedély nélkül helyez el,

i) a köztemető területén a kegyeleti gyertya és mécses gyújtás kivételével égetési tevékenységet végez, tüzet rak.

A közterületek elnevezésével, azok jelölésével és a házszámozás rendjével kapcsolatos szabályok megsértése

11. § Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki

a) a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló 20/2015 (IX.18.) önkormányzati rendeletben foglaltakat megsérti,

b) az utcanévtábla kihelyezését és az azzal járó munkálatokat akadályozza,

c) a kihelyezett utca névtáblát beszennyezi, szövegét megváltoztatja vagy olvashatatlanná teszi, vagy engedély nélkül eltávolítja,

d) az ingatlanát a megfelelő házszámtáblával nem látja el, illetve a házszámtáblát nem az előírt módon és helyre helyezi el,

e) házszámtábla pótlását legkésőbb az esemény bekövetkezésétől számított 30 napon belül nem teszi meg.

Ingatlanok gondozásával kapcsolatos magatartások

12. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki

a) lakóháza udvarán és a lakóháza előtti közterületen a gaz és gyom irtásáról nem gondoskodik,

b) az allergén gyomokkal borított területek gyomirtását nem engedélyezett, az egészségre veszélyes vegyszeresés biológiai készítményekkel végzi.

Zajvédelemmel kapcsolatos magatartások

13. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:

a) 22.00 óra és 06.00 óra között a közterületen énekel, zenél, illetve a közterületen indokolatlanul zajt kelt,

b) a község területén 22.00 órától reggel 06.00 óráig a közterületen zajjal járó bontási munkálatot végez,

c) utcai zenélés céljára nagy hangerejű zeneszerszámot, erősítőt, gépzenét alkalmaz, valamint 5 főnél nagyobb létszámú csoportot működtet,

d) az általa vezetett gépkocsiban zenét indokolatlan hangerővel hallgatja,

e) mozgóboltos árusítás esetén, a község belterületén 09.00 és 12.00 óra, valamint 15.00 és 18.00 óra között hangjelzést ad.

Záró rendelkezések

14. § (1) Ezen rendelet 2016. november 24. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az Ecséd Községi Önkormányzat 3/2015. (I.16.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről.

1

Módosította a 5/2022. (III.30.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2022. április 1. napjától.

2

Módosította a 5/2022. (III.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2022. április 1. napjától.

3

Módosította a 6/2020. (VII.1.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2020. július 2-től.

4

Módosította a 6/2020. (VII.1.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2020. július 2-től.

5

Módosította a 13/2020. (XI.25.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2021. január 1-től.

6

Módosította a 5/2022. (III.30.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2022. április 1. napjától.

7

Módosította a 5/2022. (III.30.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos 2022. április 1. napjától.

8

Módosította a 6/2020. (VII.1.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2020. július 2-től.