Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016 (IX.14.) önkormányzati rendelete

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő- testületének

Hatályos: 2018. 12. 01- 2023. 01. 31

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016 (IX.14.) önkormányzati rendelete

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő- testületének

2018.12.01.

a temetőkről és a temetkezésről

Ecséd Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 8. § (1) bekezdésében, a 40. § (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8 a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet

Általános rendelkezések

A rendelet célja

1. § A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek meghatározzák a temető rendeltetésszerű használatához szükséges feltételeket, a temető igénybevételének és használatának szabályait, a sírhelyek kialakításával, a sírhely – és egyéb igénybevételi díjakkal, a temetők rendjével kapcsolatos szabályokat.

A rendelet hatálya

2. § (1) Területi hatály: A rendelet hatálya Ecséd község közigazgatási területén lévő önkormányzati temetőkre terjed ki.

(2) Személyi hatály: A rendelet minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre kiterjed, akik a temetőt igénybe veszik.

II. Fejezet

A temetőre és a temetési helyre vonatkozó szabályok

A temető tárgyi és infrastrukturális feltételei

3. § (1) A temetőnek és a létesítményeinek alkalmasnak kell lennie az elhaltak felravatalozására, a gyászszertartások lebonyolítására, az elhaltak eltemetésére, a hamvaikat tartalmazó urnák elhelyezésére, továbbá meg kell felelnie az elhaltak iránti kegyelet igényeinek és lehetővé kell tennie a temetkezési tevékenység korszerű lebonyolítását.

(2) Ennek megvalósítása érdekében a temető tulajdonosának biztosítania kell:

- a temető és a sírhelytáblák megközelítéséhez szükséges utakat,
- ravatalozót,
- a halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tárolót és hűtőt.
- a temető bekerítését, vagy élő sövénnyel való behatárolását,
- vízvételi lehetőséget, illemhelyet,
- hulladéktárolót.
(3) Temető létesítéséről, bővítéséről, lezárásáról és megszüntetéséről a hatályos jogszabályok figyelembevételével Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.
A temető használatának és igénybevételének szabályai

4. § (1) Az Önkormányzat a temető fenntartásáról és üzemeltetéséről temetőgondnok alkalmazásával gondoskodik.

(2) Temetkezési szolgáltatást az végezhet, aki megfelel a temetkezési szolgáltatókra vonatkozó törvényi feltételeknek, telephellyel, halottszállító járművel és a szolgáltatás ellátásához személyzettel rendelkezik.

A temetési hely gazdálkodási szabályai

5. § (1) Halottat eltemeti, az elhamvasztott halott hamvait elhelyezni – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – csak temetőben vagy temetkezési helyen szabad.

(2) Az eltemettető vagy egyetértésével más hozzátartozó kívánságára az urnát – az átvétel egyidejű igazolása mellett – ki kell adni és ennek megtörténtét a nyilvántartásba be kell jegyezni. Ez a rendelkezés a temetőben már korábban elhelyezett urnák esetében is alkalmazandó.

(3) A temetőt sorszámozott sírhelytáblákra /parcella/, a táblákat sorokra, a sorokat pedig sírhelyekre kell felosztani. A díszsírhelyeket külön kell megjelölni. Sírboltok kialakítására a XVIII. tábla 6. sora szolgál. A temetőben a koporsós szociális temetésekre kijelölt parcella a XVIII. tábla 4.-5. sora, a XXII. tábla 1.-6. sora, az urnás szociális temetések számára kijelölt temetkezési hely a XX. tábla 4. sora.

(4) A sírhelyeket folytatólagosan kell felhasználni. Későbbi temetési céllal sírhely csak akkor biztosítható, ha kettős sírhelyet váltanak és az egyikbe azonnali temetés történik.

(5) Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetési helye lehet urnafülke, urnasírhely, urnasírbolt. Az urna koporsós temetési helyre rátemethető.

(6) Az elhunyt földbe temetéséhez az eltemettetőnek a kegyeleti igényeknek megfelelő, jól zárható, környezetbarát anyagból készült, résmentes koporsóról kell gondoskodnia.

(7) Lezárt temetőben temetkezési tevékenységet folytatni nem lehet. A lezárt temetőből a holttest maradványait exhumálás útján lehet áthelyezni a használatban lévő temetőbe.

(8) Az exhumálást a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben foglaltak szerint kell elvégezni, a temető tulajdonosának hozzájárulása mellett.

(9) 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról alapján a sír felnyitását (a továbbiakban: sírnyitás) a temető fekvése szerinti illetékes népegészségügyi feladatkörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatala engedélyezheti. Sírnyitás tekintetében kivételt képez a koporsós temetésre használt temetési helynek urna elhelyezése céljából történő megbontása.

5/A. §1 [5/A. § A temetkezésre használt helyek a következők lehetnek:]

a) koporsós temetésnél:
aa) egyes sírhely
ab) kettős sírhely
ac) díszsírhely
ad) mélyített sírhely
ae) sírbolt (kripta)
b) hamvasztásos temetésnél
ba) urnafalban lévő urnafülke
bc) urnasírhely, urnasírbolt
bd) szóró-kút, illetve
be) a koporsós temetési helyen koporsó fölé urna elhelyezés.
A sírjelek alkalmazása, a sírhelyek méretezése

6. § (1) A temetkezési hely megjelölésére sírjel használható, illetve létesíthető.

(2) A temetőben csak olyan sírjel alkalmazható, amely nem sérti a kegyeleti és közízlést. A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést, kegyeleti érzést sértő, oda nem illő felirattal ellátott sírjel nem helyezhető el.

(3) A temetési hely kialakítása, a sírjelek létesítése csak olyan módon történhet, hogy a szomszédos és más sírjel állaga ne sérüljön.

(4) A sírhelyet veszélyeztető növényzet kivágásáról a temető tulajdonosa gondoskodik.

(5)2 Az egyes sírhely alapmérete egy koporsó, a kettő sírhely alapmétere két egymás melletti koporsó befogadására alkalmas sírgödör.

(6) A koporsó egy holttest elhelyezését szolgálja.

(7) Mélyített sírhely: két koporsó egymás fölötti elhelyezésére szolgáló sírgödör.

(8) A sírbolt /kripta/ legalább kettő koporsó elhelyezését biztosító al- és felépítményből álló temetési hely, mely a temető tulajdonosának hozzájárulásával, az építésügyi hatóság által kiadott jogerős építési engedély birtokában építhető.

(9) Az urnasírhely és az urnasírbolt az urna földbe történő elhelyezését szolgálja.

(10) A temetési helyek méretei:

Sírhelyek:
- Egyes felnőtt sírhely: 2,1 m hosszú, 2,0 m mély, 0,9 m széles
- Kettős sírhely: 2,1 m „ 2,0 m „ 1,9 m „
- Gyermeksírhely 1,2 m „ 1,6 m „ 0,6 m „
- Urna földbetemetésénél 0,6 m „ 1,0 m „ 0,8 m „
- Mélyített sírhely 2,1 m „ 2,5 m „ 0,9 m „
Az építhető sírbolthelyek legkisebb mérete a kettős sírhely méretével azonos.
(11) A sírok egymástól való oldaltávolsága felnőtt síroknál 60 cm, gyermeksíroknál 30 cm, a sírdombok magassága 50 cm lehet.
(12) Felnőtt sírba elhelyezett koporsón kívül még két urna is temethető, pótdíj fizetése mellett.
(13) Felnőtt sírhelytáblába 10 éven aluli gyermek is temethető felnőtt sírhely díj befizetése mellett. Ez esetben a sír mérete a felnőtt sír méretével azonos.
(14) Sírboltba, koporsóba annyi elhalt temethető, ahány férőhelyre azt építették. Ezen túl a 2-4 férőhelyes sírboltban további 10, 6 személyes sírboltban további 20 urna helyezhető el.
(15) Urnasírba, urnasírboltba legfeljebb 4 urna helyezhető el.

(16)3

4Hamvak szórása elhelyezése

6/A. § (1) A jelen rendelet hatálya alá tartozó köztemetőben a hamvak szétszórása útján történő temetés az Önkormányzat által meghatározott időpontokban, zárt rendszerben, száraz módon, hamvak szórására alkalmas szórókút és az alatta elhelyezett, hamvak tárolására szolgáló alépítményigénybevételével történik olyan módon, hogy a hamvak a szórókútból, illetve az alépítményből nem kerülhetnek ki.

(2) Miután az alépítmény megtelik, az Önkormányzat gondoskodik a felszínen emlékpark kialakításáról.

(3) A hamvak szórása útján történő temetés – annak végleges, visszafordíthatatlan jellegére tekintettel – az eltemetésre kötelezett személy hozzájáruló nyilatkozata alapján végezhető el.

(4) A hamvak szórása útján történő temetés esetén az elhunyt neve, illetve születésének és halálának éve a szórókút melletti emlékhelyen elhelyezett – legfeljebb 24 cm szélességű és 10 cm magasságú, fehér színű táblán fekete betű felirattal feltüntethető.

(5) A hamvak szórása útján történő temetés esetén ingyenes, a névtábla költségét jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

Temetési hely feletti rendelkezési jog

7. § (1) A temetési hely felett az rendelkezik, aki megváltotta. A rendelkezési jog kiterjed a temetési hely használatára, a behelyezhető személyek körének meghatározására, sírjel állítására, annak gondozására.

(2) A rendelkezési jog:

a) egyes sírhely esetén 25 év, illetőleg a mélyített sírhely esetében az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év,

b) a kettős sírhely esetén 25 év, illetőleg az utolsó betemetés napjától számított 25 év,

c) sírbolt esetén 60 év

d) urnafülke és urnasírhely esetén 10 év

e)5 a hamvak szórására szolgáló szórókút és díszsírhely esetén a köztemető bezárásáig tart.

(3) A második bekezdésben felsorolt temetési helyekre vonatkozó megváltási díj mértékét jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(4) Élők számára sírhelyet, urnahelyet előre lehet váltani.

(5) A temetési hely feletti rendelkezési jog újraváltással meghosszabbítható a (2) bekezdésben megjelölt időtartam szerint. Az újraváltásban elsőbbséget élvez az eltemettető, halála esetén a törvényes öröklés rendje szerint soron következő hozzátartozója.

(6) A temetési hely feletti rendelkezési jog magánszemélyek közt át nem ruházható, de a sírhelyet újra megváltó hozzátartozó azt megszerzi. Arra nézve, hogy a sírboltban kik temetkezhetnek, a létesítőnek a sírbolt könyvbe bejegyzett rendelkezései az irányadóak.

(7) A korábban előre megváltott üres sírhelyek felett a megváltási idő lejárta után az Önkormányzat jogosult rendelkezni.

(8) A rendelkezési jog gyakorlása megszűnik, ha a használati idő meghosszabbítás hiányában lejár, illetve a temetési hely megszűnik. Ez esetben a temető tulajdonosa jogosult a temetési helyet újból használni.

(9) A megváltott sírhely joga másik sírhelyre nem vihető át.

(10) A betemetett sírhelyek megváltási idejének lejártát követően, az Önkormányzat egyszeri írásbeli megkereséssel fordul a rendelkezési jogosultakhoz, vagy az elhalt ismert hozzátartozójához az újraváltás biztosításának szándékával. Amennyiben az írásbeli megkeresés nem járt sikerrel, hirdetmény útján értesíti a rendelkezni jogosultakat.

(11) Az újraváltás elmaradását követő 60. nap után az Önkormányzat jogosult rendelkezni a temetési hely felett.

(12) A sírhely feletti jogosultságot a tulajdonos (üzemeltető) csak akkor köteles vizsgálni, ha azzal kapcsolatosan okmányokkal, dokumentumokkal bizonyított kifogást jelentettek be. Koporsós temetés esetén a vizsgálat és döntéshozatal időpontja nem lehet hosszabb a halott vizsgálati bizonyítvány kiállításától számított 96 óránál.

(13) Az újra betemetés szabályaira a 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról 19. § (5) bekezdésének a)-b) pontjában foglaltak az irányadók.

(14) Amennyiben a megváltási díjak a megváltás időszakán belül megváltoznak és időközben a sírba betemetés történik a díjkülönbözetet az eltemettető a temetés alkalmával téríti meg.

A díszsírhelyre vonatkozó szabályok

8. § (1) Ecséd Község Önkormányzata azon elhunyt személyeknek, akik a települési közélet valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, díszsírhelyet adományozhat.

(2) A díszsírhely használata a temető fennállásáig díjtalan.

(3) A díszsírhely adományozásáról az elhunyt legközelebbi hozzátartozóját értesíteni kell.

(4) A díszsírhely gondozásáról az elhunytak hozzátartozói, ennek hiányában a temető tulajdonosa gondoskodik.

(5) A díszsírhelybe a sírnyitás és rátemetés szabályainak megtartása és költségeinek viselése mellett mélyített sírhely esetén az elhalt özvegye is eltemethető.

A sírgondozás szabályai

9. § (1) A sírok fölé épített szegélykő, síremlék, sírjel, sírbolt nem terjedhet túl a rendelkezési jog jogosultja által megváltott temetési hely területén.

(2) Sírbolt, síremlék felállításához a temető tulajdonosának előzetes engedélye szükséges. Be kell jelenteni, továbbá ezen építési munkák várható időpontját és időtartamát. Sírbolt urnafülke és urnasírbolt továbbá csak jogerős építési engedély birtokában építhető.

(3) A sírjelek karbantartása, helyreállítása, felújítása a rendelkezésre jogosultat terheli, melyre a temető tulajdonosa határidő kitűzésével felszólíthatja. A felhívást a temető tájékoztató tábláján és a parcella sarkán 90 napra ki kell függeszteni. A helyreállításig a temetési helyen további temetkezés nem történhet.

(4) A temető rendje és tisztasága érdekében a feleslegessé vált sírjelek, sírkőmaradványok elszállításáról a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja egy hónapon belül köteles gondoskodni.

(5) Exhumáláskor lebontott és feleslegessé vált síremléket haladéktalanul kötelező elszállítani.

(6) A rátemetéskor lebontott síremlék egy éven belül visszaállítandó.

A kegyelet gyakorlásának rendje

10. § (1) A temető nyitvatartási ideje: 7,00 órától – 19,00 óráig. A temetőből a nyitvatartási idő leteltekor külön felszólítás nélkül el kell távozni.

(2) A temetőben mindenki a hely csendjének és a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles tanúsítani.

(3) A kegyeleti tárgyakat, növényeket, a sírok díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni tilos. A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a sírok között nem tárolható.

(4) A sírok kerítéssel nem határolhatók körül.

(5) A temetési hely birtokosa jogosult:

- egynyári vagy évelő lágyszárú dísznövények ültetésére, ápolására,
- rendszeres gyomtalanításra,
- cserepes, vágott és művirág, koszorú elhelyezésére,
- legfeljebb 1 m magasra növő cserje, bokor ültetésére, ápolására.
(6) A már korábban megváltott temetési helyeket, melyekbe temetés még nem történt, rendszeresen tisztán kell tartani.
(7) A temető területére vakvezető kutya kivételével kutyát bevinni, továbbá gépjárművel behajtani és ott közlekedni tilos. /Kivétel a mozgáskorlátozottak számára szolgáló gépkocsi, a szertartással összefüggő szolgáltatás során igénybevett gépjármű, valamint az engedélyezett munkálatokkal összefüggésben használt gépjárművek.
(8) Gyertyát égetni csak a tűzvédelmi szabályok megtartása mellett lehet, ügyelve arra, hogy az tűzveszélyt ne okozzon.
A temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenység ellátásának temetői rendje.

11. § (1) A temetőben végzendő minden munkát a temető gondnokának be kell jelenteni. A munka úgy végezhető, hogy az ne akadályozza és zavarja az elhunyt búcsúztatását és ne sértse a látogatók kegyeleti érzéseit.

(2) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők annak megkezdése előtt a rendelet mellékletében meghatározott temető-fenntartási hozzájárulási díjat kötelesek fizetni.

(3) Építési, bontási munkák végzését, építőanyagok temetőbe való beszállítását, sírjel temetőből való kivitelét a gondnoknak be kell jelenteni.

(4) A temetőben a temetkezési szolgáltatásokról az a szolgáltató gondoskodik, amelyet a temettető azzal megbíz. A temető tulajdonosa a szolgáltatások végzéséhez szükséges tárgyi feltételeket a rendelet mellékletében meghatározott díj fizetése ellenében biztosítja.

(5) Temetkezési szertartást és sírásást a szolgáltató csak előzetes bejelentés után a megjelölt napon és időben végezhet.

(6) A beszállított elhalt nevét, a beszállítás idejét és a beszállító nevét nyilvántartásban kell vezetni.

(7) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők a rendelet mellékletében meghatározott mértékű temető fenntartási hozzájárulási díjat köteles fizetni.

Nyilvántartások

12. § A temetőről nyilvántartókönyvet és sírbolt könyvet kell vezetni az 1999. évi XLIII. törvény 18. §-ában foglaltak szerinti tartalommal.

Záró rendelkezések

13. § (1) Ezen rendelet 2016. szeptember 15-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Az ecsédi önkormányzat 14/2004. (IV.9.) önkormányzati rendelete a temetőkről és temetkezésről.

I.

A temetőben a temetési helyek, illetőleg az újraváltás díjai

1. Sírhelyek ára 25 évre:
I.1. egyes sírhely 11.700.- Ft
I.2. mélyített sírhelybe koporsó elhelyezés 16.000.- Ft
I.3. kettős sírhely 17.500.- Ft
I.4. urnasírhely 29.200.- Ft
I.5. koporsó fölé urna elhelyezés pótdíja 10.000.- Ft/urna
2. Sírbolt (kripta) 100 évre:
II.1. 1 személyes 116.900.- Ft
3. Urnafülke 10 évre:
3.1. 1 személyes 17.500.- Ft
3.2. 2 személyes 29.200.- Ft
3.3. új urnafalban márványlap: 14.400.- Ft
63.4 a szórókút melletti emlékfalon elhelyezett névtábla díja:
felirat bruttó 600,-Ft / betű
tábla bruttó 5.000,-Ft

II.

A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető fenntartási hozzájárulási díj mértéke

1. Sírjel létesítése /pl. síremlék, kopjafa állítása/ 7.000.- Ft/sírjel
2. Sírjellel kapcsolatos minden egyéb tevékenység 1.800.- Ft/sírjel

III.

A temetkezési szolgáltatás során igénybevett önkormányzati létesítmények használatáért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő igénybevételi díj mértéke:

1. Ravatalozó használatáért 7.000.- Ft/elhalt,
2. Egyszeri hulladékszállítási díj mértéke: 7.000.- Ft/temetés,
3. Ravatalozói kellékek használati díja 3.300.- Ft/temetés.
1

Módosította a 9/2018. (XI.21.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2018. 12.01-től.

2

Módosította a 9/2018. (XI.21.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2018. 12.01-től.

3

Módosította a 9/2018. (XI.21.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2018. 12.01-től.

4

Módosította a 9/2018. (XI.21.) önkormányzati rendelet 5.§-a. Hatályos 2018. 12.01-től.

5

Módosította a 9/2018. (XI.21.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos 2018. 12.01-től.

6

Módosította a 9/2018. (XI.21.) önkormányzati rendelet 6.§-a. Hatályos 2018. 12.01-től.