Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2020 (XI.25.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2020. 11. 26

Ecséd Községi Önkormányzat Polgármestere az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére a 478/2020. (XI.3) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében- figyelemmel a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében foglaltakra az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

A rendelet célja és hatálya


1. § (1) A rendelet célja, hogy Ecséd Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Ecséd község lakóinak érdekeit szem előtt tartva, a helyi társadalom művelődési értékeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével rendeletben határozza meg az önkormányzat közművelődési feladatait, az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, a feladatellátás formáját, módját és mértékét.

2. § A rendelet hatálya kiterjed

 1. az Önkormányzat által fenntartott közművelődési alapszolgáltatásokat nyújtó intézmények alkalmazottaira,
 2. mindazon közművelődési alapszolgáltatást nyújtó természetes és jogi személyekre, amelyekkel, illetve akikkel a feladat ellátására Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete közművelődési megállapodást köt,
 3. az Önkormányzatra,
 4. Ecséd község közigazgatási területén a helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában közreműködő valamennyi természetes és jogi személyre,
 5. a közművelődési alapszolgáltatást igénybe vevőkre.

Az önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatások, ellátásuk formája, módja


3. § (1) Az önkormányzat a helyi közművelődési támogatása során kötelező alapszolgáltatásának tekinti:

 1. a művelődő közösségek létrejöttének elősegítését, működésük támogatását, fejlődésük segítését, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítását;
 2. a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztését;
 3. az egész életre terjedő tanulás feltételeinek biztosítását, különösen a kulturális tudatosság, az anyanyelvi kompetencia, a digitális írástudás fejlesztésére;
 4. a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítását;
 5. az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítását;
 6. a tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítását.

(2) Az (1) bekezdés szerinti közművelődési alapszolgáltatások megszervezése keretén belül biztosítja:

 1. a művelődő közösségek számára rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenysége végzésének helyszínét
 2. bemutatkozási lehetőségeket

évente legalább egy alkalommal olyan fórum lehetőségét, ahol a művelődő közösségek vezetői megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos javaslataikat, észrevételeiket

A közművelődési feladatellátás szervezeti formája


4.§ (1) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások folyamatos hozzáférhetősége érdekében közösségi színteret biztosít.

(2) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatásokat az általa fenntartott önkormányzati ingatlanban, továbbá egyéb szervezettel kötött közművelődési megállapodás útján biztosítja.

(3) Az Önkormányzat e rendeletben meghatározott közművelődési feladatai ellátására  közművelődési megállapodást köthet a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 79 §- ában foglalt jogszabályi előírásoknak megfelelően köthető

(4) A közösségi színtér helyszínéül szolgáló önkormányzati ingatlan megnevezése és címe:

 1. Művelődési Ház – 3013 Ecséd, Dózsa György utca 16.
 2. Községi Könyvtár – 3013 Ecséd, Kossuth Lajos utca 172.

5.§ A helyi közművelődési feladatokat az Önkormányzat által kinevezett közművelődési szakember látja el.

6.§ Az Önkormányzat a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárral kötött megállapodás alapján a könyvtári ellátást könyvtári, információs és közösségi helyként biztosítja az ecsédi Községi Könyvtárban.

7.§ Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása során együttműködik:

 1. civilszervezetekkel,
 2. a településen működő köznevelési intézményekkel,
 3. a településen működő szociális szolgáltatásokkal,
 4. közművelődési feladatvégzést vállaló magánszemélyekkel,
 5. egyházakkal,
 6. közművelődési feladatokat ellátó országos, és megyei szervezetekkel, intézményekkel, más önkormányzatokkal

Tájékoztatás


8.§ Az önkormányzat a közművelődési lehetőségekről

 1. a település honlapján (www.ecsed.hu)
 2. Ecséd Községi Önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel
 3. plakátokkal, meghívókkal
 4. egyéb információs felületeken keresztül ad tájékoztatást a lakosság részére.

A közművelődési tevékenység finanszírozása


9.§ Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása érdekében biztosítja a közművelődési intézmények fenntartásához, illetve a közművelődési feladatok teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket.

10.§ Az Önkormányzat a közművelődési feladatellátását kormányzati funkción látja el, éves költségvetésében ezzel kapcsolatos bevételeit és kiadásait elkülönítetten kezeli.

11.§ Az Önkormányzat a közművelődési feladatait költségvetéséből finanszírozza, amelynek forrása a saját bevétel, a központi költségvetési törvény szerinti állami feladatfinanszírozás, továbbá pályázati úton elnyert támogatások.

12.§ A közösségi színterek közművelődési célból történő használatát az önkormányzat ingyenesen biztosítja.

13.§ A közösségi színterek nem közművelődési célú igénybevétele bérleti szerződéssel és bérleti díj megfizetésével vehető igénybe. A bérlet szabályait, a bérleti díj mértékét az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2019. (XI.27) rendelete tartalmazza.

A közművelődési tevékenység irányítása, ellenőrzése


14. § (1) Jelen rendeletben meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos felügyeleti és más jogköröket az Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja.

(2) Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közösségi színterek nem közművelődési célú igénybevétel engedélyezésének, a bérleti szerződés megkötésének hatáskörét Ecséd Község Polgármesterére ruházza át.

Záró rendelkezések


15.§ (1) Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszíti Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (II.22.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról.

Mellékletek