Mikepércs község képviselő testületének 6/2010 (II.1..) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezésről

Hatályos: 2015. 10. 01 - 2016. 03. 10

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk  (1) bekezdés a) pontjában, a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: tv.) 40. § (2), (3) bekezdésében, 41. §  (3) bekezdésében   kapott felhatalmazás alapján  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva  a következő rendelet alkotja:

I. Fejezet

Általános rendelkezések


1. §


(1) A rendelet hatálya kiterjed Mikepércs Község Önkormányzat tulajdonában lévő mikepércsi 866/1. hrsz-ú köztemetőre (mely a ravatalozót és a tartalék temetőt foglalja magába), a Magyarországi Zsidó Hitközség tulajdonában lévő mikepércsi 862/2. hrsz-ú, a Református Egyházközség tulajdonában lévő mikepércsi 864. hrsz-ú, valamint a Római Katolikus Egyház tulajdonában lévő mikepércsi 862/1. hrsz-ú felekezeti temetőkre, valamint ezek fenntartásával és temetésekkel kapcsolatos összes tevékenységre.


(2) Személyi hatálya kiterjed minden olyan jogi és természetes személyre, aki az e rendeletben foglalt feladatokat végzi, a feladat végzése során a rendeletben megjelölt szervezetekkel jogviszonyt létesít, a temetői szolgáltatásokat igénybe veszi, illetve e rendelet előírásait megszegi.

2. §


(1) Mikepércs község közigazgatási területén a temetők létesítése, fejlesztése, bővítése Mikepércs Község Önkormányzatának feladata és joga.


(1a) Az 1. § (1) bekezdésben meghatározott temetők fenntartója és üzemeltetője a Mikepércs Községi Önkormányzat (4271 Mikepércs, Kossuth u. 1.).


(2) A temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátását a jegyző ellenőrzi, ezen jogkörében felhív a jogszabályokban és e rendeletben foglalt rendelkezések betartására, valamint szabálysértési eljárás lefolytatását kezdeményezi.


II. Fejezet

A temetési hely feletti rendelkezési jog


3. §


(1) A temetési helyet előre kell megváltani. A temetési helyet megváltó személyt a használati idő alatt a megváltott temetési hely tekintetében a vonatkozó jogszabályokban és e rendeletben meghatározott jogok (rendelkezési jog) illetik és kötelezettségek terhelik.


(2) A rendelkezési jog jelenti:


 1. a temetési helybe helyezhető elhunyt személy(ek)nek meghatározását;
 2. síremlék, sírjel állítását, állíttatását, felújítását, karbantartását, bontását;
 3. a temetési hely újraváltását.


(3) A rendelkezésre jogosult köteles a temetési hely és közvetlen környezetének – állagmegóvására, díszítésére, növényzet ültetésére – gondozására, a síremlék, sírjel karbantartására.


(4) Az előre megváltott temetési hely használati jogát a rendelkezni jogosult kizárólag az üzemeltetőnek adhatja vissza, azt elidegeníteni, vagy más jogcímen harmadik fél részére átengedni nem lehet.


(5) A temetőben a temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő):

 1. koporsós betemetés és rátemetés esetén, a betemetés illetve rátemetés napjától számított 25 év,
 2. sírbolt esetén 60 év,
 3. az urnafülke és urnasírhely esetén, az urna elhelyezésétől illetve ráhelyezésétől számított 10 év,
 4. urnasírbolt esetén 20 év.


(6) Amennyiben a 2. § (5) bekezdés a) és c) pontjaiban meghatározott időtartamon belül koporsós vagy urnás rátemetés történik, a rendelkezési jog jogosultja, az újabb 2. § (5) bekezdés a) és c) pontjaiban meghatározott időre történő megváltási díjat a rátemetés előtt köteles megfizetni úgy, hogy az előző megváltási időszakból fennmaradó használati időre megfizetett megváltási díj arányos része csökkenti a rátemetés utáni használati időre fizetendő megváltási díj mértékét, amely megváltási időponttól kezdődik az (5) bekezdés a) és c) pontban meghatározott időtartam.


(7) Amennyiben a temetési hely nyugvási ideje lejárt és az újraváltásról – a rendelkezésre jogosult vagy annak hiányában más személy felhívás ellenére – sírbolt esetében 5, egyéb temetkezési hely esetében 3 három éven belül nem gondoskodott, úgy az üzemeltető a temetési helyet felszámolhatja és az e rendeletben foglaltak szerint újra hasznosíthatja, feltéve, hogy írásban, évente egy alakalommal felhívta a rendelkezési jog jogosultját a fizetési kötelezettség teljesítésére.


(8) Amennyiben a felszámolásra kerülő temetési helyen lévő síremlékkel a rendelkezni jogosult vagy annak hiányában más személy a (7) bekezdésben foglalt időn belül írásbeli felszólítás ellenére nem intézkedik, azok az üzemeltetőt illeti meg úgy, hogy nem kell ellentételezést fizetnie annak aki addig rendelkezési joggal bírt a temetési hely felett.

4. §.


(1) Amennyiben a rendelkezésre jogosult 3. § (3) bekezdésében foglalt karbantartási és egyéb állagmegóvási kötelezettségeinek nem tesz eleget, vagy egyéb okból a temetési helyen emelt sírjel, sírbolt összeomlásától lehet tartani, a temető üzemeltetője írásban felszólítja, hogy gondoskodjon annak helyreállításáról.


(2) hk.

(3) hk.

(4) hk.

III. Fejezet

A temető tagolása


Sírhelytáblák (parcellák)


5. §


(1) A temetőt betűvel jelölt sírhelytáblákra (parcellákra), a parcellákon belül római számmal jelölt sírhelysorokra, azon belül pedig arab számmal jelölt temetési helyekre kell osztani. A sorokban a temetési helyeket a temető üzemeltetője jelöli ki. A sírhelytáblák kialakítását, a temetési helyek beosztását, számozását, azok elhelyezését a temető üzemeltetője állapítja meg.


(2) A sírhelytáblák és a sorok számozását a helyszínen is fel kell tüntetni.


(3) A temető üzemeltetőjének a sírhelytáblát a folyamatos temetésre elő kell készíteni.


(4) A sírhelyek vonatkozásában a sorba temetés kötelező, kivéve

 1. ha az elhunytnak a temetőben van meglévő temetési hely feletti rendelkezési joga, és kifejezett végakarata, hogy ezen temetési helyen helyezzék nyugalomba, illetőleg az eltemettetését intéző személy(ek) ekként rendelkeznek,
 2. ha az eltemettetőnek a temetőben már van meglévő temetési hely feletti rendelkezési joga,
 3. ha a sorban, a sírhelyek között olyan fel nem használt terület van, amely alkalmas a 7. § (5) bekezdése szerinti sírhelyek kialakítására,
 4. ha egy, a megváltási idő leteltét követően a rendelkezni jogosult által újra meg nem váltott sírhelybe történik a betemetés. 


Temetési helyek


6. §


(1) Az eltemetés módja szerint a temetés hamvasztással vagy elhamvasztás nélkül történik, egyházi vagy világi szertartás szerint.


(2) Az (1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel a temetőben kialakítható temetési helyek megoszlása a következő:


(a)  Koporsós temetési helyek:

 1. egyes sírhely;
 2. kettős sírhely;
 3. sírbolthely (kripta).


(b)  Hamvasztásos temetés esetén:

 1. urnasírhely;
 2. urnafülke (kolumbárium);
 3. urnasírbolt.Koporsós temetési helyek


7. §


(1) Az egyes sírhely alapmérete egy koporsó, a kettős sírhely alapmérete két egymás melletti koporsó befogadására alkalmas sírgödör, az (5) bekezdésben meghatározottak szerint.


(2) A koporsó egy holttest elhelyezését szolgálja, melyet a sírgödörbe helyezés előtt véglegesen le kell zárni.


(3) A sírgödör mélysége minimum 200 cm. A sírgödröt koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön. A sírgödröt az üzemeltető hozzájárulásával természetes, a talajban lebomló anyaggal lehet burkolni.


(4) Oldalirányú üreggel (padmoly) ellátott sírhelyet létesíteni tilos. Tilos a sírhely felszín alatti oldalfalait befalazni, kibetonozni.


(5) Az 6. § (2) bekezdésében meghatározott sírhelyek az 3. § (1) bekezdésében meghatározott, utakkal körülhatárolt sírhelytáblákban alakítható ki, az alábbi távolságok és mélységi előírások szerint:

 1. felnőtt egyes sírhelyek hossza:                                                   2,10 m
 • szélessége:                                                                                    0,90 m
 • mélysége:                                                                                      2,00 m
 • rátemetés esetén:                                                                   2,50 m
 • sírok egymástól való távolsága:                                                           0,90 m
 • sírhelysorok egymástól való távolsága:                                              1,20 m
 1. felnőtt kettős sírhelyek hossza:                                                  2,10 m
 • szélessége:                                                                                    1,60 m
 • mélysége:                                                                                     2,00 m
 • rátemetés esetén:                                                                   2,50 m
 • sírok egymástól való távolsága:                                                           0,90 m
 • sírhelysorok egymástól való távolsága:                                              1,20 m


Sírboltok (kripták)


8. §


(1) A sírbolt (kripta) legalább kettő koporsó elhelyezését biztosító al- és felépítményből álló temetési hely. A sírbolt méretét az abban elhelyezni kívánt koporsók száma határozza meg.


(2) Sírbolt a temető üzemeltetőjének hozzájárulásával, valamint az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez kötött építési tevékenységeket tartalmazó 1. számú melléklete szerinti építési engedéllyel vagy bejelentéssel építhető. A sírbolt temetőn belüli elhelyezését az üzemeltető jelöli ki. Az üzemeltetőnek a hozzájárulást meg kell adnia, ha az építtető a sírbolt helyét megváltotta.


(3) Az üzemeltető hozzájárulása iránti kérelemhez csatolni kell:

a sírbolt építmény részletes tervét,

a sírboltban elhelyezni kívánt koporsók számáról szóló nyilatkozatot,

engedélyköteles sírbolt esetében, az illetékes építésügyi hatóság által kiadott építési engedélyt,

 amennyiben a kérelmező a temetőben rendelkezik megváltott temetési hellyel, akkor a temetési hely megváltását, valamint a megváltási díj befizetését igazoló dokumentumo(ka)t.


(4) A sírbolt belső méretei a következők lehetnek:

 1. két koporsó elhelyezésére szolgáló sírbolt
 1. mélysége                                                           1,90 m
 2. belső hossza                                         2,30 m
 3. belső szélessége                                               1,80 m
 1. három vagy négy koporsó elhelyezésére szolgáló sírbolt
 1. (i) mélysége                                         2,40 m
 2. (ii) belső hossza                                              2,30 m
 3. (iii) belső szélessége                           1,80 m


(5) A sírbolt felszíni szélessége legfeljebb 2,50 m, felszíni hosszúsága legfeljebb 3 m, felszíni magassága legfeljebb 3 m lehet. A sírbolt még részeiben sem terjeszkedhet túl a (4) valamint jelen bekezdésben foglalt méreteken.


(6) A sírboltok között legalább 1,2 m távolságot kell hagyni.


(7) A sírbolt alját, oldalfalait valamint fedőlapját akként kell elkészíteni, hogy az a vízbehatolásnak és földnyomásnak ellenálljon, illetve a fedőlapot légmentesen kell lezárni.

Díszsírok


9. §


(1) A díszsírhelyek a temető központi helyén fenntartott sírhelyek, amelyeket Mikepércs Község Önkormányzata adományoz térítésmentesen olyan elhunytak számára, akik a haza, a közösség, a település érdekében kimagasló és maradandó érdemeket szereztek.


(2) A díszsírhelyek gondozásáról az elhunytak hozzátartozói kötelesek gondoskodni, hozzátartozó és örökös hiányában a síremlékek gondozásáról a Képviselő-testület megbízására és költségére az üzemeltető gondoskodik.

Síremlékek


10. §


(1) A temetési hely megjelölésére sírjel – így különösen fejfával ellátott hant, síremlék, sírkeret, emlékoszlop – használható, illetőleg létesíthető.


(2) A sírjel nem terjeszkedhet túl a 7. § (5) bekezdésében meghatározott sírhelyméretnél.


(3) A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő vagy oda nem illő felirattal ellátott sírjelet elhelyezni nem szabad. E szabályt a meglévő sírjelek felújításánál is alkalmazni kell.


(4) Amennyiben a sírjel magassága meghaladja a 2 métert, abban az esetben a sírjel vázlattervét az üzemeltetőnek jóváhagyás végett az elhelyezés előtt be kell mutatni. A jóváhagyó záradékkal ellátott terv 1 példányát az üzemeltetőnek meg kell őriznie.


(5) A sírkeret körül a temetési hely felett rendelkezni jogosult legfeljebb 30 cm széles járdát létesíthet.

Hamvasztásos temetési helyek

Urnasírhely, urnafülke, urnasírbolt


11. §


(1) Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetési helye lehet urnafülke (kolumbárium), urnasírhely és urnasírbolt, továbbá az urna koporsós temetési helyre rátemethető.


(2) Hamvakat tartalmazó szelencék (urnák) földbe történő elhelyezésére (urnasírhely) az üzemeltető által arra kialakított sírtábla szolgál.


(3) A temetőben urnafülke (kolumbárium) létesítésére a tulajdonos hozzájárulásával kizárólag az üzemeltető jogosult.


(4) Az urnasírhely méretei az alábbiak:

 • hosszúsága:                                                                                  0,80 m
 • szélessége:                                                                        0,60 m
 • mélysége:                                                                          0,60 m
  • rátemetés esetén:                                                            0,90 m
 • sírok egymástól való távolsága:                                               0,90 m
 • sírhelysorok egymástól való távolsága:                                  1,20 m


(5) Sírbolt (kripta) kizárólag urna elhelyezésére is kialakítható, melyre a 8. § rendelkezései irányadóak azzal az eltéréssel, hogy a sírbolt belső mélysége legalább 1 m.


(6) Urna az üzemeltető hozzájárulásával a 8. § (1) bekezdésben meghatározott sírboltban is elhelyezhető, amennyiben a sírbolt belső méretei és az abban már elhelyezett koporsók száma ezt lehetővé teszi.


(7) Urna az üzemeltető hozzájárulásával a 7. § (1) bekezdésben meghatározott sírhelyben is elhelyezhető, amennyiben a sírbolt belső méretei és az abban már elhelyezett koporsók száma ezt lehetővé teszi úgy, hogy az urna, a talaj szintjétől legalább 0,60 m mélységbe kerüljön.


(8) A temetőben elhelyezett urnát a rendelkezésre jogosult, avagy a rendelkezésre jogosult közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájárulásával más személy kívánságára – az átvétel egyidejű igazolása mellett – a temető üzemeltetője köteles kiadni és a hamvak kiadásának megtörténtét a nyilvántartásban feljegyezni.


(9) Rendelkezésre jogosult hiányában a (8) bekezdésben foglalt hozzájárulást a Ptk. 685. § b) pontja szerinti sorrendben az elhalt legközelebbi hozzátartozójától kell beszerezni.

IV. Fejezet

A temető üzemeltetése és rendje


12. §


(1) A temető üzemeltetője köteles a Tv.-ben és a Korm. r.-ben meghatározott kötelezettségeit teljesíteni, így különösen:

 1. lehetővé tenni a temetkezési tevékenység és temetkezési szolgáltatás korszerű lebonyolítását,
 2. a temetőben lévő épületek, az épületekben található technikai és egyéb berendezési tárgyak, sírjelek, növényzet és elhelyezett bútorzat állagmegóvásáról és karbantartásáról gondoskodni – ideértve a 4. §-ban meghatározottakat,
 3. a ravatalozó épületét az elhunyt ravatalozásra való előkészítésére, a kegyelet lerovására, az elhunyt méltó elbúcsúztatására alkalmas állapotban tartani, felújítani,
 4. a ravatalozó épülete környezetében és az ahhoz vezető főúton közvilágítást biztosítani,
 5. az 5. § (3) bekezdésben meghatározott kötelezettség érdekében tereprendezést végezni,
 6. a temetőt parkosítani, fásítani, zöldterületeit kialakítani és kezelni,
 7. a temetőt megfelelően, a helyi építési szabályzattal összhangban elkeríteni és a kerítés mellett fásítani,
 8. a sírhelytáblákat határoló utakat kialakítani, karbantartani és tisztítani,
 9. a gépjárművek számára parkolóhelyet létesíteni, a behajtás és a gépjármű forgalom rendjét meghatározni és az erről szóló tájékoztatást a temető látogatók számára a temető kapuján (hirdetőtábláján) elhelyezni,
 10. a hulladékgyűjtés számára edényeket kihelyezni és azok ürítéséről, valamint a keletkezett hulladék elszállításáról szükség szerint, de legalább hetenként egyszer gondoskodni,
 11. a nyilvántartások teljeskörűségét a Tv.-ben foglaltak szerint biztosítani,
 12. a temetővel és a temetkezésekkel kapcsolatos ügyek intézésére ügyfélfogadást tartani.


(2) A temető

 1. nyári időszámítás idején   06 – 20 óráig,
 2. téli időszámítás idején      08 – 18 óráig

tart nyitva. Az üzemeltető a nyitvatartási rendtől eltérhet, melyről a temető kapuján (hirdetőtábláján) köteles a megváltozott nyitvatartási rendet megelőző legalább 3 nappal a látogatók számára tájékoztatást elhelyezni.


(3) A temetőben munkát végezni csak a nyitvatartási időben lehet, továbbá az építési, helyreállítási munkálatok végzését az üzemeltető felfüggesztheti, melyről köteles a temető kapuján (hirdetőtábláján) az érintett napo(ka)t megelőző legalább 3 nappal a látogatók számára tájékoztatást elhelyezni.


(4) A temető üzemeltetője köteles a temető üzemeltetésével kapcsolatos előírásokról szóló tájékoztatót elhelyezni a temető kapuján (hirdetőtábláján) a látogatók számára.


(5) A temető üzemeltetője köteles a temetőről vázrajz jellegű – a temető tagolását, kihasználtságát tartalmazó – térképet készíteni, melyet a temető bejáratánál köteles elhelyezni.


(6) Tilos a temetőben

 1. minden olyan tevékenység végzése, amely veszélyezteti a sírok és tartozékaik, valamint az egyéb felszerelési tárgyak állagát,
 2. a hely illetőleg a kegyeleti jogok zavartalan gyakorlását sértő avagy zavaró magatartást tanúsítani,
 3. – az üzemeltető erről szóló írásbeli engedélye nélkül – pihenőpadot elhelyezni, díszfát, fát, cserjét ültetni avagy kivágni,
 4. maradandóan elhelyezett tárgyat – az üzemeltető erről szóló írásbeli engedélye nélkül – elmozdítani, elszállítani.


(7) A temető üzemeltetője a temető rendjének a vonatkozó jogszabályokban és e rendeletben foglaltak szerinti betartását folyamatosan ellenőrizni köteles. A temető rendjének biztosítása és betartatása érdekében az üzemeltető a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő temető gondnokot alkalmaz.


(8) A temető üzemeltetőjének kizárólagos joga a megváltható sírhelyek, sírbolthelyek (kripták), urnafülkék (kolumbárium) hasznosítása.


(9) Azon temetők, vagy temetőrészek vonatkozásában, amelyeket az önkormányzat saját intézményén, vagy más szervezetén keresztül üzemeltet, a temető üzemeltetéséről és rendjéről szóló szabályzat szerint jár el és gondoskodik a feladatellátásról. A szabályzatot a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.


(10) A temető üzemeltetője sírhely megváltás jogcímén értékesíti a 3. § (5) bekezdésben meghatározott időtartamokra a temetési helyeket. A temetési helyek sírhely megváltási díját a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. Az egyház fenntartók a 3. számú mellékletben meghatározott díjak 3/5-öd részét kötelesek megfizetni.


V. Fejezet

Temetkezési és egyéb temetőben végzett szolgáltatás


13. §


(1) hk.


(2) A temetőben vállalkozási tevékenységet végző a munkálatok végzését az érintett napo(ka)t megelőző legalább 3 nappal az üzemeltető számára köteles bejelenteni.


(3) A temetőben végzett vállalkozási tevékenység után a tevékenységet végző temetőfenntartási hozzájárulást köteles fizetni, amelynek mértékét a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.


(4) A vállalkozó köteles

 1. tevékenységét úgy végezni, hogy
 1. azzal a vonatkozó jogszabályokban és e rendeletben foglaltakat betartja,
 2. a szertartások rendjét és a látogatók kegyeleti érzéseit nem zavarja avagy sérti,
 3. a sírokban valamint a temető infrastrukturális és egyéb létesítményeiben kárt nem tesz;
 1. a temetőben végzett vállalkozási tevékenység során keletkezett hulladék, törmelék elszállításáról gondoskodni; továbbá
 2. a tevékenység végzése során igénybevett területet az eredeti állapotának megfelelően helyreállítani.


(5) Azon temetők, vagy temetőrészek vonatkozásában, amelyeket az önkormányzat saját intézményén, vagy más szervezetén keresztül üzemeltet, a temetkezési és egyéb temetőben végzett szolgáltatások nyújtásáról és azok feltételeiről szóló szabályzatban meghatározottak szerint kell eljárni azon vállalkozóknak, vagy gazdasági szervezeteknek, akik a meghatározott temetőben szolgáltatást nyújtanak, vagy vállalkozási tevékenységet végeznek. A szabályzatot a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

VI. Fejezet

Vegyes és átmeneti rendelkezések


14.§


(1) hk.


(2) A jelen önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok, így különösen a temetőkről és temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény, a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény valamint az az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, valamint a rendkívüli halál esetén követendő eljárásról szóló 34/1999. (IX. 24.) BM-EüM-IM együttes rendelet előírásai irányadóak.


(3) A temető üzemeltetője köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből pontosan megállapítható az elhunytak eltemetési helye, az eltemetés időpontja, az eltemetés mélysége, a megfizetett sírhely megváltási díj mértéke és időpontja és az eltemetés módja.

VII. Fejezet

Záró és átmeneti rendelkezések


15.§(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.


(2) A rendelet 2. számú mellékletének 9., 11., 12. pontjai 2011. január 1-jén lépnek hatályba.


(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testület a temetőkről és a temetkezésről szóló 6/2002. (IV. 29.) számú KT. rendelete.


(4) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Tímár Zoltán sk.                                                    Dr. Dászkál Tibor Ákos sk.

  polgármester                                                                        jegyző


P.H.


Alaprendelet kihirdetve: 2015. február 01-én.

Az alaprendeletet módosító 23/2015. (IX.24.) sz. KT rendelet kihirdetve: 2015. szeptember 24-én.


                                                                                           dr. Vántus Tamás

                                                                                                    jegyző