Zalalövő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2004. (IV.1.) önkormányzati rendelete

A HELYI KITÜNTETÉSEK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁRÓL

Hatályos: 2018. 06. 20

Zalalövő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1.§. /6/ bekezdés a./ pontjában és a 16.§. /1/ bekezdésében, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7.§. /1/ bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az önkormányzati elismerések alapításáról, odaítéléséről és az adományozás eljárásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §[1].Zalalövő Város Önkormányzata méltó módon kívánja elismerni azon személyek, szervezetek és közösségek munkáját, akik /amelyek/ tevékenységükkel hozzájárultak Zalalövő Város fejlődéséhez, jó hírének növeléséhez, akik /amelyek/ kiemelkedően és maradandóan gazdagították a város gazdasági, társadalmi, kulturális, művészeti és egyéb értékeit.

Ennek a kívánalomnak megfelelően Zalalövő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az alábbi elismerési formákról rendelkezik:


- „Zalalövő Város Díszpolgára” kitüntető cím

- „Zalalövőért” díj

- „Zalalövő Város Szolgálatáért” kitüntetés

- „Zalalövőért Ifjúsági Díj”

- „Zalalövő Város Önkormányzatától nyugdíjba vonulás alkalmából.”[2]

2. §.


„ZALALÖVŐ VÁROS DÍSZPOLGÁRA”

kitüntető cím


/1/ Zalalövő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete ”Zalalövő Város Díszpolgára” legmagasabb helyi elismerési formájú kitüntető címet adományozhatja azon személyek számára, akik hosszú időn át kifejtett munkásságukkal, a gazdasági, kulturális, művészeti élet területén maradandó alkotásukkal különképpen emelték vagy elősegítették a város fejlődését, előrehaladását, illetve azok számára, akik egész életművükkel hozzájárultak az egyetemes haladás, kultúra, művészet fejlődéséhez, s ezzel elősegítették a város tekintélyének és jó hírének növelését.

/2/ A díszpolgári cím adományozásával elhunyt személy emléke is megtisztelhető.

/3/ Évente egy díszpolgári cím adományozható.  

/4/ A polgármester előterjesztése alapján az adományozásról a képviselőtestület minősített többséggel dönt.

/5/ A kitüntetett Zalalövő Város címerével díszített oklevelet és „Zalalövő Város Díszpolgára” feliratot tartalmazó emlékplakettet, továbbá a város címerével ellátott arany pecsétgyűrűt vehet át a város polgármesterétől.

A pecsétgyűrű 14 karátos és 11 gramm súlyú.

/6/ „Zalalövő Város Díszpolgára” kitüntető cím posztumusz adományozása esetén a kitüntetéshez a tárgyjutalom az elhunyt özvegyének kerül átadásra, amennyiben ő nem él, gyermekeinek.

/7/ A kitüntetettet megkülönböztetett tiszteletben és megbecsülésben kell részesíteni, így

a./ a város által rendezett hivatalos ünnepségekre meg kell hívni

b./ tanácskozási joggal részt vehet a képviselőtestület ülésein

c./ külön döntés alapján az önkormányzatot képviselő delegáció tagjául lehet jelölni

d./ nevét, életrajzát és tevékenységét a „Zalalövő Város Díszpolgárai” című díszes kivitelű emlékkönyvben fel kell tüntetni.

3. §.


„ZALALÖVŐÉRT DÍJ”

kitüntető cím


/1/ „Zalalövőért díj” adományozható azon személynek, szervezetnek vagy egyesületnek, aki /amely/ a város építésében, fejlesztésében és környezetvédelmében, a város művészeti, kulturális, oktatási és sport életében, egészségügyi és szociális szolgálatában, a város önkormányzatában vagy közigazgatásában példa értékűt és maradandót alkotott, tevékenységével hozzájárult e területen a város jó hírnevéhez.

/2/ A kitüntetésekből az egyes ágazati arányokat figyelembe véve évente legfeljebb 3 adományozható.

/3/ A díj odaítéléséről a képviselőtestület minősített többséggel dönt a polgármester előterjesztése alapján.

/4/[3] A díjjal kitüntetettet az adományozásról szóló oklevél és „Zalalövőért” feliratú emlékplakett, valamint tárgyi jutalom illeti meg, melyet ünnepélyes keretek között a város polgármesterétől vehet át. A tárgyi jutalom maximális összegéről, illetve formájáról a képviselő-testület esetenként dönt.

4.§.


„ZALALÖVŐ VÁROS SZOLGÁLATÁÉRT”

kitüntetés/1/ „Zalalövő Város Szolgálatáért” kitüntetés adományozható annak a személynek, közösségnek, társadalmi szervezetnek, aki Zalalövő Város működését, fejlődését tartós közreműködésével szolgálta.


/2/ A „Zalalövő Város Szolgálatáért” kitüntetést a Város Képviselőtestülete adományozza a polgármester előterjesztése alapján. A testület döntését minősített többséggel hozza.


/3/ Évenként legfeljebb három „Zalalövő Város Szolgálatáért” kitüntetés adományozható.[4]


/4/ A kitüntetettet oklevél és tárgyi jutalom /melynek maximális összegéről, illetve formájáról a képviselőtestület esetenként dönt/ illeti meg, melyet Zalalövő város polgármesterétől vehet át.

4/A. §[5]


„ZALALÖVŐÉRT IFJÚSÁGI DÍJ”


(1) „Zalalövőért Ifjúsági díj” adományozható annak a zalalövői állandó lakcímmel/székhellyel rendelkező – maximum 25 életévét betöltött – személynek, közösségnek, társadalmi szervezetnek, aki/amely a város kulturális és sport életében, valamint az oktatás vagy egyéb területen a közösség érdekében végzett önkéntes tevékenységével hozzájárult Zalalövő jó hírnevéhez.

(2) A „Zalalövőért Ifjúsági Díj” odaítéléséről, a polgármester előterjesztése alapján, a Képviselő-testület minősített többséggel dönt.

(3)  Évente legfeljebb egy „Zalalövőért Ifjúsági Díj” adományozható.

(4) A díjjal kitüntetettet az adományozásról szóló oklevél és tárgyi jutalom illeti meg, melyet ünnepélyes keretek között Zalalövő Város polgármesterétől vehet át. A tárgyi jutalom maximális összegéről, illetve formájáról a képviselő-testület esetenként dönt.

5.§.


KÖZÖS RENDELKEZÉSEK/1/[6] A kitüntető cím, díj és az emlékplakett odaítélésére a képviselő-testület tagjai, állandó bizottságai, a jegyző, intézményvezetők, a városban működő társadalmi szervezetek, egyesületek, szakmai szövetségek /közösségek/, érdekképviseleti szervek, egyházak vezetői vagy legalább 100 fő zalalövői lakóhellyel rendelkező tehet javaslatot.

A javaslat benyújtásának helye: Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal 8999. Zalalövő, Szabadság tér 1.

Módja: írásban, röviden indokolva a kitüntetésre javasolt tevékenységét, kiemelve érdemeit.

A javaslatokat minden év április 30-ig lehet benyújtani. Az emlékplakett odaítéléséhez Zalalövőn eltöltött legalább 20 éves közszolgálati múlttal kell rendelkezni.


/2/[7] Az elismerések átadására a település várossá avatási évfordulóján tartott ünnepségen kerül sor.


/3/[8] Nem adományozható kitüntető cím, díj, illetve emlékplakett azon személyek részére, illetve a méltatlanság esetére megállapított eljárást kell alkalmazni azzal szemben, akit jogerős fegyelmi határozat vagy tüntető ítélet elmarasztal.


/4/[9] Az elismerő címek, díjak és emlékplakett adományozást, illetve azok esetleges visszavonását a helyi sajtóban, illetve a városi televízióban közzé kell tenni.


/5/[10] A kitüntető címekkel, díjakkal és emlékplakettel összefüggő kiadásokat az önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.


/6/[11] A rendeletben meghatározott formában elismert személyekről a jegyző nyilvántartást vezet.


/7/ Ha a kitüntetett, díjjal jutalmazott személy, szervezet, egyesület, közösség méltatlanná válik az elismerő cím viselésére, annak visszavonására az adományozásra vonatkozó eljárási szabályokat kell alkalmazni.

6.§.


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


/1/ E rendelet 2004. április 5-én lép hatályba.

A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Zalalövő Város Önkormányzatának a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 6/2001./III.01./számú rendelete hatályát veszi.

/2/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző – a helyi TV-én keresztül és hirdetőtáblán való kifüggesztés útján – gondoskodik./: Gáspárné Tóth Zsuzsanna :/
jegyző

/:Kozma János :/
polgármester
[1]

Kiegészítette a 6/2017.(III.29.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. március 30-tól.

[2]

Kiegészítette a 7/2018.(IV.01.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. június 12-től.

[3]

Módosította a 6/2014.(III.31.) önkormányzati rendelet, hatályos 2014. április 1-től.

[4]

Kiegészítette a 7/2018.(IV.01.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. június 12-től.

[5]

Beiktatta a 6/2014.(III.31.) önkormányzati rendelet, hatályos 2014. április 1-től.

[6]

Módosította a 7/2018.(IV.01.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. június 12-től.

[7]

Módosította a 6/2017.(III.29.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. március 30-tól.

[8]

Módosította a 7/2018.(IV.01.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. június 12-től.

[9]

Módosította a 7/2018.(IV.01.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. június 12-től.

[10]

Módosította a 7/2018.(IV.01.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. június 12-től.

[11]

Módosította a 7/2018.(IV.01.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. június 12-től.