Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020. (III.3.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról

Hatályos: 2020. 03. 04- 2021. 11. 10

Istenmezeje község képviselő testülete 6/2020.(III.3.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról

2020.03.04.

Istenmezeje Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében, valamint a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Az Önkormányzat hivatalos megnevezése: Istenmezeje Község Önkormányzata.

(2) Az Önkormányzat székhelye: 3253 Istenmezeje, Nefelejcs utca 18.

(3) Az Önkormányzat hivatalos honlapjának címe: https://www.istenmezeje.hu

(4) Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjainak száma: 7 fő. A képviselők névsorát az 1. számú függelék tartalmazza.

2. § Jelen szervezeti és működési szabályzat tartalmazza

a) a Képviselő-testület munkatervére,

b) a képviselő-testületi ülés összehívására,

c) a Képviselő-testület ülésére,

d) a Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvére,

e) a közmeghallgatásra,

f) a Képviselő-testület bizottságaira,

g) az önkormányzati rendeletre és határozatra,

h) a vagyonnyilatkozat kezelésére,

i) a képviselői kötelezettségszegés következményeire és

j) a helyi népszavazásra

vonatkozó szabályokat.

2. A Képviselő-testület munkaterve

3. § (1) A Képviselő-testület éves munkaterv alapján működik (a továbbiakban: munkaterv). A munkaterv tervezetét a polgármester állítja össze és terjeszti a Képviselő-testület elé.

(2) A munkaterv tartalmazza:

a) a képviselő-testületi ülések tervezett időpontjait, napirendjeit,

b) a napirendi pontok előadóit,

c) a napirend előterjesztésében közreműködő szerveket,

d) a napirend előkészítésének határidejét.

(3) A Képviselő-testület legalább 2 havonta, évente legalább hat ülést tart.

(4) A Képviselő-testület üléseinek helyszíne általában az Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterme, de évente legalább egy kihelyezett ülést kell tartani Szederkénypuszta településrészen.

3. A képviselő-testületi ülés összehívása

4. § (1) A polgármester a Képviselő-testület ülését általában elektronikus levélben kiküldött meghívóval hívja össze. Sürgős esetekben az ülés összehívása telefonon is történhet.

(2) A meghívóhoz csatolni kell az írásos előterjesztéseket, amennyiben azok a meghívó kiküldésekor rendelkezésre állnak.

(3) Írásban kell megküldeni

a) a rendelettervezetet,

b) a költségvetést,

c) a zárszámadást és

d) az átfogó programterveket.

(4) A meghívót lehetőség szerint úgy kell kiküldeni, hogy azt az érintettek legalább három nappal az ülés időpontja előtt kézhez kapják. Sürgős ügy tárgyalása esetén az ülés három napon belüli időpontra is összehívható.

(5) A képviselő-testületi ülés időpontjáról, helyéről és napirendjéről a lakosságot hirdetmény útján értesíteni kell az Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel, és az önkormányzat hivatalos honlapján történő megjelenítéssel.

(6) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetőleg a polgármester és az alpolgármester egyidejű tartós akadályoztatása esetén a Képviselő-testület ülését a korelnök hívja össze.

4. A Képviselő-testület ülése

5. § (1) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetőleg a polgármester és az alpolgármester egyidejű tartós akadályoztatása esetén a képviselő-testületi ülést a korelnök vezeti.

(2) Az ülésvezető

a) megállapítja a Képviselő-testület határozatképességét,

b) megnyitja az ülést,

c) előterjeszti a napirendi javaslatot,

d) napirendi pontonként megnyitja, vezeti, lezárja és összefoglalja a vitát,

e) napirendi pontonként szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat, rendelettervezeteket,

f) biztosítja a képviselők kérdezési és bejelentési jogának gyakorlását,

g) az ülést berekeszti.

(3) A Képviselő-testület a napirend tárgyalása előtt a polgármester előterjesztése alapján alakszerű határozat nélkül dönt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló és a polgármester két ülés között végzett tevékenységről, a legfontosabb eseményekről szóló tájékoztató elfogadásáról.

6. § (1) Az ülés rendjének fenntartása az ülésvezető feladata. Az ülés rendjének és méltóságának fenntartása érdekében az ülésvezető a következő intézkedéseket teheti, illetve köteles megtenni:

a) figyelmezteti azt a hozzászólót, akinek a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő a fogalmazása,

b) rendreutasítja azt, aki az üléshez méltatlan magatartást tanúsít,

c) figyelmezteti azt az ülésen, közmeghallgatáson jelenlévő választópolgárt, aki a tanácskozás rendjét magatartásával zavarja,

d) az ülés elhagyására kötelezheti azt a választópolgárt, aki a tanácskozás rendjét ismételten megzavarja.

(2) Az ülésvezetőnek a rendfenntartás érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, azokat visszautasítani nem lehet.

(3) Amennyiben a képviselő valamely ügyben elmulasztja személyes érintettségének bejelentését, és a személyes érintettséget bármely önkormányzati képviselő a döntés meghozatalától számított hat hónapon belül bejelenti, a képviselő-testület dönt az érintett önkormányzati képviselő kizárásáról. Amennyiben a képviselő-testület az önkormányzati képviselőt kizárja, az ügyben korábban meghozott határozatát hatályon kívül helyezi, és az ügyet újratárgyalja.

7. § (1) A Képviselő-testület ülésén a képviselőknek és a tanácskozási joggal megjelenteknek van hozzászólási joga.

(2) A Képviselő-testület ülésén az önkormányzat illetékességi területén székhellyel működő társadalmi szervezetek a tevékenységüket érintő kérdésekben tanácskozási joggal vesznek részt.

(3) Az ülésen megjelent választópolgárok a napirendhez kapcsolódóan a polgármester engedélyével kérdést tehetnek fel és hozzászólhatnak.

(4) Közmeghallgatás alkalmával a választópolgárok kérdezési és hozzászólási joga nem korlátozható.

(5) A hozzászólásokra a jelentkezés sorrendjében kerülhet sor.

(6) A jegyző legkésőbb a vita lezárását követően köteles jelezni a Képviselő-testületnek, ha a meghozni kívánt határozatot vagy a megalkotni kívánt rendeletet jogszabálysértőnek tartja. A jegyzőnek szót kell adni, ha a javaslat törvényességét illetően észrevételt kíván tenni.

8. § (1) A Képviselő-testület tagjai nyílt szavazásnál szavazatukat kéz-felemeléssel adják le.

(2) A név szerinti szavazás úgy történik, hogy a jegyző ABC- sorrendben felolvassa a képviselők nevét, és a jelenlévő képviselők a nevük felolvasásakor „igen”-nel, nem”-mel szavaznak, vagy tartózkodnak.

9. § (1) A titkos szavazáshoz a Képviselő-testület tagjai közül a polgármester javaslatára szavazatszámláló bizottságot választ.

(2) A titkos szavazás szavazólapon, a szavazatszámláló bizottság tagjainak jelenlétében történik, oly módon, hogy a bizottság tagjai a leadott szavazatokat nem láthatják.

(3) A titkos szavazás szavazólapján fel kell tüntetni a határozati javaslatot, továbbá az „igen” a „nem” és a „tartózkodom” feliratot. A szavazás a feliratok valamelyikének aláhúzásával történik. Érvénytelen az a szavazólap, amelyen egyik felirat sincs aláhúzva, vagy amelyiken kettő vagy annál több felirat van aláhúzva.

(4) A képviselő a szavazólapot urnában helyezi el.

(5) A szavazást követően a szavazatszámláló bizottság megállapítja a szavazás eredményét, és tájékoztatja arról a polgármestert. A polgármester kihirdeti a szavazás eredményét.

(6) A titkos szavazás eredményét a jegyzőkönyvben fel kell tüntetni.

10. § (1) A napirendi pontok megtárgyalása után a képviselők bejelentést tehetnek, kérdést intézhetnek a polgármesterhez, a bizottság elnökéhez és a jegyzőhöz.

(2) A képviselő köteles az ülésen tudomására jutott állami és szolgálati titkot megőrizni, képviselői minőségéhez, közéleti tevékenységéhez méltó magatartást tanúsítani.

(3) A képviselő távollétét – indokaival együtt – az ülés megkezdése előtt köteles bejelenteni a polgármesternek vagy a jegyzőnek.

5. A Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve

11. § (1) A Képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza a polgármester és a jegyző aláírását.

(2) A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell az ülés meghívóját, az írásos előterjesztések egy példányát és a jelenléti ívet.

(3) A nyilvános ülésről szóló jegyzőkönyvet ügyfélfogadási időben a jegyzőnél bárki megtekintheti. A jegyző a jegyzőkönyv egy példányát közzéteszi az Önkormányzat honlapján.

(4) A zárt ülés jegyzőkönyvét és mellékleteit a nyílt ülés jegyzőkönyvétől elkülönítetten kell tárolni és megőrizni.

6. Közmeghallgatás és lakossági fórum

12. § (1) A közmeghallgatást a polgármester készíti elő és hívja össze.

(2) A közmeghallgatás helyéről, időpontjáról és napirendjeiről az Önkormányzat hirdető-táblájára a közmeghallgatás időpontját megelőzően legalább nyolc nappal kifüggesztett írásos hirdetmény útján kell értesíteni a lakosságot.

13. § (1) Lakossági fórumot kell tartani a település életére, fejlődésére jelentős hatással bíró döntésekkel kapcsolatban, amennyiben lakossági fórum tartását

a) önkormányzati képviselő,

b) a településen székhellyel rendelkező civil szervezet,

c) legalább 100 fő, a településen állandó lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgár

kezdeményezi.

(2) A lakossági fórum tartására irányuló kezdeményezést a polgármesternek kell benyújtani, aki a lakossági fórumot a kezdeményezés átvételétől számított nyolc napon belül köteles összehívni. A lakossági fórum meghívóját annak időpontja előtt legalább nyolc, de legfeljebb tizenöt nappal ki kell függeszteni az önkormányzat hirdető-táblájára.

(3) A lakossági fórumot a polgármester vezeti.

(4) A lakossági fórumon szót kell adni a településen állandó lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgárnak, továbbá a településen székhellyel rendelkező civil szervezet képviselőjének.

7. A Képviselő-testület bizottságai

14. § (1) A Képviselő-testület Szociális és Pénzügyi Bizottságot hoz létre, melynek létszáma 5 fő. A Bizottság névsorát a 2. számú függelék tartalmazza.

(2) A Szociális és Pénzügyi Bizottság

a) ellátja a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény által a pénzügyi bizottságra ruházott feladatait,

b) közreműködik az Önkormányzat gazdasági programja és költségvetése kidolgozásában,

c) nyilvántartja és ellenőrzi a polgármester, a képviselők valamint hozzátartozóik vagyonnyilatkozatait,

15. § (1) A bizottság ülését az elnök, akadályoztatása esetén a korelnök hívja össze.

(2) A bizottság ülésére meg kell hívni a polgármestert és a jegyzőt.

(3) A bizottság tagja a jegyzőtől a bizottság feladatkörébe tartozó ügyben információt és tájékoztatást kérhet.

8. Társulásokkal történő kapcsolattartás

16. § (1) Az igazgatási társulások, közös fenntartású intézmények működését a Képviselő-testületek külön megállapodásban rögzítik.

(2) Az Önkormányzat a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásban vesz részt.

9. A polgármester, az alpolgármester és a jegyző

17. § (1) A polgármester tisztségét főállásban, az alpolgármester tisztségét társadalmi megbízatásban látja el.

(2) A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve egyidejű tartós akadályoztatásuk esetén a jegyzői feladatokat a kormányhivatal vezetője által ideiglenes hatállyal kinevezett, a képesítési és alkalmazási feltételeknek megfelelő hivatali köztisztviselőt vagy más jegyző látja el.

10. A polgármesteri hivatal/közös önkormányzati hivatal

18. § A közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése: Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal.

11. A Képviselő-testület átruházott hatáskörei

19. § (1) A Képviselő-testület átruházott hatásköreit a rendelet 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az átruházott hatáskör gyakorlója az általa hozott döntéseiről évente beszámol a Képviselő-testületnek.

12. Az Önkormányzat kormányzati funkciói

20. § Az Önkormányzat kormányzati funkcióit a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

13. Az önkormányzati rendelet és határozat

21. § (1) Önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezheti

a) a képviselő,

b) a bizottság,

c) a polgármester,

d) a jegyző

(2) A képviselő a Képviselő-testület ülésén az önkormányzati rendelet tárgyának, a szabályozás céljának megjelölésével illetőleg a szabályozás lényegi tartalmi elemeinek ismertetésével kezdeményezheti rendelet megalkotását. A kezdeményezés törvényességével kapcsolatban a jegyző lehetőség szerint a Képviselő-testület ülésén állást foglal. A kezdeményezés alapján a jegyző a rendelettervezetet a soron következő rendes képviselő-testületi ülésre előkészíti, vagy amennyiben azt állapítja meg, hogy a rendelet megalkotása Alaptörvénybe vagy más jogszabályba ütközik, e tényről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(3) Az önkormányzati rendeletek előkészítése a jegyző feladata.

(4) A Képviselő-testület a lakosság szélesebb körét érintő rendelet előkészítéséhez elveket, szempontokat állapíthat meg. A rendelettervezetet a polgármester az érdemi vita előtt hirdetőtáblán vagy az Önkormányzat honlapján közszemlére teheti.

(5) Az önkormányzati rendeleteket az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kell kihirdetni, továbbá közzé kell tenni az Önkormányzat honlapján.

(6) A rendeletekről a jegyző minden évben 1-gyel kezdődő sorszámozással nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a rendelet számát és címét.

22. § (1) A határozatokat évenként 1-től kezdődően folyamatos sorszámmal kell ellátni, fel kell tüntetni az évszámot. Az évszámot követően zárójelben az ülés hónapját (római számmal) és napját (arab számmal) kell feltüntetni

(2) A határozat első részében tartalmazza a Képviselő-testület döntését, második részében végrehajtás felelősét, valamint a végrehajtás határidejét. Nem kell külön határidőt megjelölni azon határozatok esetében, amelyeknél a Képviselő-testület valamilyen tény, esemény tudomásul vételéről döntött, és további intézkedést nem igényel.

(3) A képviselő a képviselő-testület ülésén kezdeményezheti határozat elfogadását. A kezdeményezés ismertetni kell a határozat meghozatalának indokát, célját és a határozati javaslat pontos szövegét. A határozati javaslat törvényességéről a jegyző véleményt nyilvánít. A határozati javaslat szavazásra bocsátásáról az ülésvezető dönt.

14. A vagyonnyilatkozatok kezelése

23. § (1) A vagyonnyilatkozatokat egy példányban, személyenként külön-külön kell benyújtani zárt borítékban a Szociális és Pénzügyi Bizottság elnöke részére. A Bizottság elnöke a leadott vagyonnyilatkozatokról nyilvántartást vezet. A vagyonnyilatkozat őrzésének technikai fel-tételeit a jegyző biztosítja.

(2) A polgármester illetve a képviselők vagyonnyilatkozata ügyfélfogadási időben az Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében tekinthető meg.

(3) A betekintési szándékot írásban a polgármesterhez kell bejelenteni, aki ezt haladéktalanul, de legkésőbb három munkanapon belül továbbítja a Szociális és Kulturális Bizottság elnökéhez. A Bizottság elnöke a betekintőt három munkanapon belül írásban értesíti a vagyonnyilatkozat megtekintésének időpontjáról. Az értesítést úgy kell kézbesíteni, hogy azt a betekintő a betekintés időpontja előtt legalább nyolc nappal megkapja.

(4) A vagyonnyilatkozat megtekintése során a betekintőn kívül a Szociális és Kulturális Bizottság legalább két képviselő tagjának is jelen kell lennie.

15. A képviselői kötelezettségszegés következményei

24. § (1) Ha a képviselő a (2) bekezdésben meghatározott kötelezettségeit megszegi, a Képviselő-testület a képviselő tiszteletdíját legfeljebb 25%-kal, legfeljebb tizenkét havi időtartamra csökkentheti. Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés újra megállapítható.

(2) Kötelezettségszegésnek minősül

a) a kétszeri igazolatlan távollét a képviselő-testületi és a bizottsági ülésről,

b) a testületi megbízás nem teljesítése,

c) a személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettség teljesítésének elmulasztása,

d) a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő fogalmazás,

e) figyelmeztetés utáni ismételt rendzavarás.

(3) A képviselő-testület a tiszteletdíj-csökkentés mértékének és időtartamának megállapításakor mérlegeli a kötelezettségszegés súlyát, következményeit és ismétlődő jellegét.

16. Helyi népszavazás

25. § Helyi népszavazást a településen állandó lakóhellyel rendelkező választópolgárok 15%-a kezdeményezhet.

17. Záró rendelkezések

26. § (1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (XI.04.) önkormányzati rendelet.

Átruházott hatáskörök jegyzéke
A képviselő-testületnek a polgármesterre ruházott hatásköreit:

1. Munkáltatói jogkör gyakorlása a közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban és egyéb foglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott, nem intézményi alkalmazottak fölött.

2. Települési támogatás megállapítása a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló önkormányzati rendelet szerint hatáskörébe utalt ügyekben.

3. Döntés a közterületekről szóló önkormányzati rendelet szerint hatáskörébe utalt ügyekben.

4. Közművelődési, közgyűjteményi tevékenységgel kapcsolatos helyi irányítási, ellenőrzési feladatok ellátása.

5. Szerződéskötés, kötelezettségvállalás az Önkormányzatot érintő ügyekben – az önkormányzat mindenkori éves költségvetési rendeletében jóváhagyott előirányzatok keretén belül.

6. Településképi bejelentési eljárás lefolytatása a reklámok és reklámhordozók elhelyezésével kapcsolatban.

7. Támogatási szerződés megkötése civil szervezetekkel.

8. Döntés a közterület filmalkotás forgatása céljából történő igénybevétele szabályairól szóló önkormányzati rendelet szerint hatáskörébe utalt ügyekben.

9. Ingatlanok házszámozásának megállapítása.

10. Közterület használati engedély kiadása.

Társulásra átruházott hatáskörök jegyzéke

I.) Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulás

1.) Szociális szolgáltatások és ellátások:

a.) Családsegítés (Szt. 63. §)

b.) Házi segítségnyújtás (Szt. 64. §)

c.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Szt. 65. §)

d.) Támogató szolgáltat működtetése (Szt. 65/C. §)

2.) Gyermekjóléti alapellátás

Gyermekjóléti szolgálati feladatok ellátása (Gyvt. 40. §)

3.) Orvosi ügyelet:

Egészségügyi alapellátáson belül a háziorvosi rendelési időn kívüli orvosi ügyeleti tevékenység ellátása.

Az Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:

A

B

1

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetése

3

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

4

022010

Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése

5

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

6

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

7

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

8

045120

Út, autópálya építése

9

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

10

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

11

063020

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

12

064010

Közvilágítás

13

066010

Zöldterület-kezelés

14

066020

Város-, községgazdálkodási és egyéb szolgáltatások

15

072111

Háziorvosi alapellátás

16

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

17

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

18

081045

Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenységés támogatása

19

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

20

082044

Könyvtári szolgáltatások

21

082091

Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

22

082092

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

23

084031

Civil szervezetek működési támogatása

24

086030

Nemzetközi kulturális együttműködés

25

086090

Egyéb szabadidős szolgáltatás

26

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

27

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

28

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

29

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

30

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

31

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

32

107051

Szociális étkeztetés szociális konyhán

33

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások


Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjainak névsora
Polgármester: Nagy-Szú Péter
Alpolgármester: Ország József
Képviselők: Kapás Gábor
Ország Judit
Unghy Csaba
Utasi Péter
Ziegné Biró Zsuzsanna

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális és Pénzügyi Bizottság tagjainak névsora
Elnök: Ország Judit
Tagok: Kapás Gábor
Unghy Csaba
Utasi Péter
Ziegné Biró Zsuzsanna