Istenmezeje község képviselő testülete 2/2019.(II.14.) önkormányzati rendelete

Istenmezeje Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 07. 08

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23.§ (1) bekezdése, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet és Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény alapján, a következőket rendeli el:


1. §


(1) A rendelet hatálya kiterjed Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületére, annak bizottságaira és Istenmezejei Tündérkert Óvodára.

(2) A képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:

               Önálló címet alkot:

- Istenmezejei Tündérkert Óvoda,

- Önkormányzat tevékenységei gyűjtőnév.

(3) Istenmezeje Község Önkormányzata bevételeinek címrendes bemutatását a 9. melléklet, kiadásainak címrendes bemutatását a 10. melléklet tartalmazza. A címrendes listát a 8. melléklet tartalmazza.


[1]2. §


(1) Istenmezeje Község Önkormányzata költségvetésének

                                                                                      Eredeti előirányzat         Módosított előirányzat

a.) tárgyévi költségvetési bevételét                                202.060.071,-               293.338.968 Ft-ban,

működési költségvetési bevételét                      202.060.071,-               285.951.052 Ft-ban,

felhalmozási költségvetési bevételét                                   0,-                   7.387.916 Ft-ban,


b.) tárgyévi költségvetési kiadását                                 231.878.529,-               423.045.164.Ft-ban,

működési költségvetési kiadását                        220.558.184,-              309.750.328 Ft-ban,

felhalmozási költségvetési kiadását                     11.290.345,-               113.294.836 Ft-ban,


c.) felhalmozási költségvetési hiányát                             11.290.345,-                105.906.920 Ft-ban

d.) működési költségvetési hiányát                                 18.528.113,-                  23.799.276 Ft-ban

állapítja meg.


(2) Istenmezeje Község Önkormányzata a tervezett felhalmozási hiány belső finanszírozását 105.906.920 Ft összegben az előző évi költségvetési pénzmaradvány terhére tervezi.


(3) Istenmezeje Község Önkormányzata a tervezett működési hiány belső finanszírozását 23.799.276 Ft összegben az előző évi költségvetési pénzmaradvány terhére tervezi.


(4) Istenmezeje Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi tartalékot 3.328.887 Ft összegben hagyja jóvá.


3. §


[2](1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi előirányzatai főbb jogcímenként:


                                                                                    Eredeti előirányzat         Módosított előirányzat

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1.+2.)                                         30.464.090,-                           35.567.825,-

1. Intézményi működési bevételek                                      20.464.090,-                           24.567.825,-


2. Önkorm. közhatalmi bevételei (2.1.+…+2.4.)                  10.000.000,-                           11.000.000,-

2.1.Illetékek                                                                                     0,-                                           0,-

2.2.Helyi adók                                                                   7.000.000,-                             8.000.000,-

2.3.Átengedett központi adók                                            3.000.000,-                             3.000.000,-

2.4.Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek                             0,-                                           0,-


II. TÁMOGATÁSOK                                                                  120.988.572,-                         152.754.180,-

1. Helyi önk. ált. működésének és ágazati felad. tám.                                                                           

1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása                  79.077.011,-                           82.119.609,-

1.2. Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása 15.000.850,-                         15.730.350,-

1.3. Tel. önk. szoc.,gyerm.jóléti és gyermekétk.felad. tám. 25.110.711,-                        25.599.751,-

1.4. Tel. önk. kulturális feladatainak támogatása              1800.000,-                             1.810.000,-

1.5. Működési célú költségvetési és kiegészítő tám.                        0,-                           27.494.420,-


III. PÉNZESZK. ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZT. BELÜL      50.607.409,-                           97.618.047,-

1.Működési célú támogatásértékű bevétel                                50.607.409,-                           97.618.047,-

ebből

1.1. OEP támogatás                                                           19.993.200,-                           20.181.200,-

1.2. Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz                         2.768.692,-                           29.704.569,-

1.3. EFOP pályázat                                                           27.845.517,-                           27.845.517,-

1.4. KEHOP Csatornahálózat                                                           0,-                           19.449.071,-

1.5. Nyári diákmunka                                                                        0,-                                437.690,-


IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (1.+2.)             43.462.862,-                         133.035.083,-

1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele              43.462.862,-                         133.035.083,-

2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele                    0,-                                           0,-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(I.+…+V.)                               245.522.933,-                         426.374.051,-                                                                                                                    ”


(2) A bevételi előirányzatok tételes felsorolását az 1. és 2. melléklet, az intézményi működési bevételek intézményi és tevékenységenkénti megoszlását a 3. melléklet tartalmazza.


4. §


[3](1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének kiadási előirányzatai


  1. MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK

                                                                                      Eredeti előirányzat         Módosított előirányzat


1. Istenmezejei Tündérkert Óvoda

1.1. személyi jellegű kiadások                            23.560.082,-                           23.564.382,-           

1.2. munkaadót terhelő járulékok                          4.673.596,-                             4.674.434,-

1.3. dologi jellegű kiadások                                20.217.940,-                           22.407.263,-           

1.4. ellátottak pénzbeli juttatásai                                         0,-                                           0,-           

1.5. működési célú pénzeszköz átadás államházt. belülre  0,-                                           0,-

1.6. működési célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre  0,-                                           0,-           

2. Önkormányzat szakfeladatai

2.1. személyi jellegű kiadások                            31.555.622,-                           54.528.773,-

2.2. munkaadót terhelő járulékok                          5.722.858,-                             8.119.992,-

2.3. dologi jellegű kiadások                                70.393.252,-                         100.378.853,-

2.4. ellátottak pénzbeli juttatásai                         13.424.236,-                           14.866.918,-

2.5. működési célú pénze. átadás áht-n belülre   11.093.693,-                           11.368.693,-

2.6. működési célú pénze. átadás áht-n kívülre     1.000.000,-                           21.352.360,-

2.7. megelőlegezés visszafizetése                         4.618.373,-                             4.618.373,-

2.8 előző évi elszámolásból származó kiadás       1.610.003,-                             1.641.758,-

2.9 intézményfinanszírozási kiadás                     61.063.561,-                           72.436.249,-


ÖNKORM. SZINTŰ MŰK. ÉS FENNTART. KIAD.

1. személyi jellegű kiadások                                   55.115.704,-                           78.093.155,-

2. munkaadót terhelő járulékok                               10.396.454,-                           12.794.426,-

3. dologi jellegű kiadások                                       90.611.192,-                         122.786.116,-

4. ellátottak pénzbeli ellátásai                                 13.424.236,-                           14.866.918,-

5. működési célú pénzeszk. átadás áht-n belülre       6.714.222,-                             6.989.222,-

6. működési célú pénzeszk. átadás áht-n kívülre      1.000.000,-                           21.352.360,-

7. megelőlegezés visszafizetése                                4.618.373,-                             4.618.373,-

8. előző évi elszámolásból származó kiadás             1.610.003,-                             1.641.758,-

9. intézményfinanszírozási kiadás                           37.098.000,-                           46.608.000,-


MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.: 220.588.184,-                         309.750.328,-


II. RÉSZVÉNYEK VÁSÁRLÁSA ELMIB RT-TŐL                33.000,-                                  33.000,-


III. FELHALM. CÉLÚ PÉNZESZK ÁTADÁS ÁHT BEL:              0,-                                           0,-


IV. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK                                    11.257.345,-                         113.261.836,-

beruházás (urnafal, irattárba polcrendszer, közfoglalkoztatási

program önerő kamera rendszer)                                         3.619.500,-                           12.499.788,-

felújítás (művelődéi ház tetőcsere)                                       7.620.000,-                         100.744.203,-

felhalmozási célú támogatás (orvosi ügyelet)                           17.845,-                                  17.845,-


V. ÁLTALÁNOS TARTALÉK                                                       1.284.404,-                                328.887,-

- önkormányzat                                                                  1.284.404,-                                328.887,-


VI. CÉLTARTALÉK                                                                    12.360.000,-                             3.000.000,-

Csatornahálózat felújításához önerő                                12.360.000,-                             3.000.000,-

                                                                                              ____________                                              

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+…+VI.):                                  245.522.933,-                       426.374.051,-(2) A működési kiadások előirányzatait intézményenként és tevékenységenként a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetés mérlegét a 4. melléklet, az összevont mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az előirányzat felhasználási ütemtervet e rendelet 6. melléklete tartalmazza.


[4]5. §


A képviselő-testület a 2019. évi létszámkeretet az alábbiak szerint fogadja el:

                                                                                        Eredeti előirányzat           Módosított előirányzat

a) Istenmezejei Tündérkert Óvoda létszámkerete:                                 7 fő                                         7 fő

b) Önkormányzat szakfeladatai foglalkoztatottak létszámkerete:          4 fő                                          4 fő

c) Közfoglalkoztatottak létszám-kerete:                                               27 fő                                        25 fő


6. §


Istenmezeje Község Önkormányzata az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektekhez kapcsolódó bevételek és kiadások kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.


7. §


Istenmezeje Község Önkormányzata több éves kihatással járó kötelezettségeinek előirányzatait éves bontásban a 11. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott költségvetési év elfogadásakor állapítja meg.8. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2 § (1) bekezdése szerint figyelembe vehető saját bevételeinek és a Stabilitási törvény 3 § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséginek tárgyévi és azt követő három évre várható összegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2019. évi előirányzatok felhasználása érdekében 300.000 Ft értékhatárig utólagos beszámolási kötelezettség mellett, ezen értékhatár fölött a képviselő-testület előzetes engedélyével kötelezettséget vállaljon.

(3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.


9. §


(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(3) A képviselő testület a költségvetési rendeletét –az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja.


10. §


(1) A képviselő-testület a 2018. évi pénzmaradvány végleges jóváhagyásáról zárszámadási rendeletben dönt, legkésőbb 2019. május 31-ig.

(2) A 2019. évben létrejövő többletbevétellel az általános tartalék előirányzatát kell növelni.


11. §


(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(3) A költségvetési rendelet végrehajtása során takarékos és racionális gazdálkodást kell érvényesíteni, a tervezett kiadási előirányzattól való eltéréshez a képviselő-testület hozzájárulása szükséges.

(4) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.           

(5) Az önkormányzatnál és intézményeinél keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselőtestület dönt. Működési jellegű bevételi többletet a hiány csökkentésére használja fel. Felhalmozási jellegű többlet esetén tartalékba helyezi, melynek felhasználásáról később rendelkezik a testület.

(6) A képviselőtestület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítást csak a képviselőtestület engedélyezhet, a kiemelt előirányzaton belül illetve létszámkereten belül az önállóan működő költségvetési szerv (az önkormányzatot is beleértve) a részelőirányzatokat – annak összegét nem érintve - önállóan módosíthatja. 

(7) 2019. január 1-jétől e rendelet elfogadásának időpontjáig terjedő időtartamban a polgármester az önkormányzat költségvetését megillető bevételeket a hatályos jogszabályok szerint beszedte és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadásokat arányosan teljesítette. Az átmeneti gazdálkodás során beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet tartalmazza.

(8) A közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadások elszámolásánál, az állam által nem fedezett költségek finanszírozását a Képviselőtestület a szociális juttatások keretének a terhére számolja el.


(9) A Szociális és Pénzügyi Bizottság folyamatosan kísérje figyelemmel a költségvetési gazdálkodást, elemezze a féléves végrehajtást és nyújtson segítséget a takarékos, ésszerű gazdálkodáshoz.


12. §


Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.Istenmezeje, 2019. február 13.
                     Nagy-Szú Péter                                                             Maticska Rita

                       polgármester                                                                      jegyző     

[1]

A rendelet szövegét a 13/2020.(VII.7.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2020. július 8-tól

[2]

A rendelet szövegét a 13/2020.(VII.7.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2020. július 8-tól

[3]

A rendelet szövegét a 13/2020.(VII.7.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2020. július 8-tól

[4]

A rendelet szövegét a 13/2020.(VII.7.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2020. július 8-tól

Mellékletek