Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Istenmezeje Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 07. 08- 2022. 10. 24

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Istenmezeje Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről 1

2020.07.08.

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdése, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet és Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény alapján, a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületére, annak bizottságaira és Istenmezejei Tündérkert Óvodára.

(2) A képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:

Önálló címet alkot:
- Istenmezejei Tündérkert Óvoda,
- Önkormányzat tevékenységei gyűjtőnév.
(3) Istenmezeje Község Önkormányzata bevételeinek címrendes bemutatását a 9. melléklet, kiadásainak címrendes bemutatását a 10. melléklet tartalmazza. A címrendes listát a 8. melléklet tartalmazza.

2. §2 (1) Istenmezeje Község Önkormányzata költségvetésének

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
a.) tárgyévi költségvetési bevételét 202.060.071,- 293.338.968 Ft-ban,
működési költségvetési bevételét 202.060.071,- 285.951.052 Ft-ban,
felhalmozási költségvetési bevételét 0,- 7.387.916 Ft-ban,
b.) tárgyévi költségvetési kiadását 231.878.529,- 423.045.164.Ft-ban,
működési költségvetési kiadását 220.558.184,- 309.750.328 Ft-ban,
felhalmozási költségvetési kiadását 11.290.345,- 113.294.836 Ft-ban,
c.) felhalmozási költségvetési hiányát 11.290.345,- 105.906.920 Ft-ban
d.) működési költségvetési hiányát 18.528.113,- 23.799.276 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Istenmezeje Község Önkormányzata a tervezett felhalmozási hiány belső finanszírozását 105.906.920 Ft összegben az előző évi költségvetési pénzmaradvány terhére tervezi.
(3) Istenmezeje Község Önkormányzata a tervezett működési hiány belső finanszírozását 23.799.276 Ft összegben az előző évi költségvetési pénzmaradvány terhére tervezi.
(4) Istenmezeje Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi tartalékot 3.328.887 Ft összegben hagyja jóvá.

3. § (1)3 Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi előirányzatai főbb jogcímenként:

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1.+2.) 30.464.090,- 35.567.825,-
1. Intézményi működési bevételek 20.464.090,- 24.567.825,-
2. Önkorm. közhatalmi bevételei (2.1.+…+2.4.) 10.000.000,- 11.000.000,-
2.1.Illetékek 0,- 0,-
2.2.Helyi adók 7.000.000,- 8.000.000,-
2.3.Átengedett központi adók 3.000.000,- 3.000.000,-
2.4.Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 0,- 0,-
II. TÁMOGATÁSOK 120.988.572,- 152.754.180,-
1. Helyi önk. ált. működésének és ágazati felad. tám.
1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása 79.077.011,- 82.119.609,-
1.2. Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása 15.000.850,- 15.730.350,-
1.3. Tel. önk. szoc.,gyerm.jóléti és gyermekétk.felad. tám. 25.110.711,- 25.599.751,-
1.4. Tel. önk. kulturális feladatainak támogatása 1800.000,- 1.810.000,-
1.5. Működési célú költségvetési és kiegészítő tám. 0,- 27.494.420,-
III. PÉNZESZK. ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZT. BELÜL 50.607.409,- 97.618.047,-
1.Működési célú támogatásértékű bevétel 50.607.409,- 97.618.047,-
ebből
1.1. OEP támogatás 19.993.200,- 20.181.200,-
1.2. Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz 2.768.692,- 29.704.569,-
1.3. EFOP pályázat 27.845.517,- 27.845.517,-
1.4. KEHOP Csatornahálózat 0,- 19.449.071,-
1.5. Nyári diákmunka 0,- 437.690,-
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (1.+2.) 43.462.862,- 133.035.083,-
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 43.462.862,- 133.035.083,-
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0,- 0,-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(I.+…+V.) 245.522.933,- 426.374.051,- ”
(2) A bevételi előirányzatok tételes felsorolását az 1. és 2. melléklet, az intézményi működési bevételek intézményi és tevékenységenkénti megoszlását a 3. melléklet tartalmazza.

4. § (1)4 Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

1. MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
1. Istenmezejei Tündérkert Óvoda
1.1. személyi jellegű kiadások 23.560.082,- 23.564.382,-
1.2. munkaadót terhelő járulékok 4.673.596,- 4.674.434,-
1.3. dologi jellegű kiadások 20.217.940,- 22.407.263,-
1.4. ellátottak pénzbeli juttatásai 0,- 0,-
1.5. működési célú pénzeszköz átadás államházt. belülre 0,- 0,-
1.6. működési célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre 0,- 0,-
2. Önkormányzat szakfeladatai
2.1. személyi jellegű kiadások 31.555.622,- 54.528.773,-
2.2. munkaadót terhelő járulékok 5.722.858,- 8.119.992,-
2.3. dologi jellegű kiadások 70.393.252,- 100.378.853,-
2.4. ellátottak pénzbeli juttatásai 13.424.236,- 14.866.918,-
2.5. működési célú pénze. átadás áht-n belülre 11.093.693,- 11.368.693,-
2.6. működési célú pénze. átadás áht-n kívülre 1.000.000,- 21.352.360,-
2.7. megelőlegezés visszafizetése 4.618.373,- 4.618.373,-
2.8 előző évi elszámolásból származó kiadás 1.610.003,- 1.641.758,-
2.9 intézményfinanszírozási kiadás 61.063.561,- 72.436.249,-
ÖNKORM. SZINTŰ MŰK. ÉS FENNTART. KIAD.
1. személyi jellegű kiadások 55.115.704,- 78.093.155,-
2. munkaadót terhelő járulékok 10.396.454,- 12.794.426,-
3. dologi jellegű kiadások 90.611.192,- 122.786.116,-
4. ellátottak pénzbeli ellátásai 13.424.236,- 14.866.918,-
5. működési célú pénzeszk. átadás áht-n belülre 6.714.222,- 6.989.222,-
6. működési célú pénzeszk. átadás áht-n kívülre 1.000.000,- 21.352.360,-
7. megelőlegezés visszafizetése 4.618.373,- 4.618.373,-
8. előző évi elszámolásból származó kiadás 1.610.003,- 1.641.758,-
9. intézményfinanszírozási kiadás 37.098.000,- 46.608.000,-
MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.: 220.588.184,- 309.750.328,-
II. RÉSZVÉNYEK VÁSÁRLÁSA ELMIB RT-TŐL 33.000,- 33.000,-
III. FELHALM. CÉLÚ PÉNZESZK ÁTADÁS ÁHT BEL: 0,- 0,-
IV. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 11.257.345,- 113.261.836,-
beruházás (urnafal, irattárba polcrendszer, közfoglalkoztatási
program önerő kamera rendszer) 3.619.500,- 12.499.788,-
felújítás (művelődéi ház tetőcsere) 7.620.000,- 100.744.203,-
felhalmozási célú támogatás (orvosi ügyelet) 17.845,- 17.845,-
V. ÁLTALÁNOS TARTALÉK 1.284.404,- 328.887,-
- önkormányzat 1.284.404,- 328.887,-
VI. CÉLTARTALÉK 12.360.000,- 3.000.000,-
Csatornahálózat felújításához önerő 12.360.000,- 3.000.000,-
____________
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+…+VI.): 245.522.933,- 426.374.051,-
(2) A működési kiadások előirányzatait intézményenként és tevékenységenként a 3. melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetés mérlegét a 4. melléklet, az összevont mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.
(4) Az előirányzat felhasználási ütemtervet e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

5. §5 A képviselő-testület a 2019. évi létszámkeretet az alábbiak szerint fogadja el:

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
a) Istenmezejei Tündérkert Óvoda létszámkerete: 7 fő 7 fő
b) Önkormányzat szakfeladatai foglalkoztatottak létszámkerete: 4 fő 4 fő
c) Közfoglalkoztatottak létszám-kerete: 27 fő 25 fő

6. § Istenmezeje Község Önkormányzata az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektekhez kapcsolódó bevételek és kiadások kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.

7. § Istenmezeje Község Önkormányzata több éves kihatással járó kötelezettségeinek előirányzatait éves bontásban a 11. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott költségvetési év elfogadásakor állapítja meg.

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2 § (1) bekezdése szerint figyelembe vehető saját bevételeinek és a Stabilitási törvény 3 § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséginek tárgyévi és azt követő három évre várható összegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2019. évi előirányzatok felhasználása érdekében 300.000 Ft értékhatárig utólagos beszámolási kötelezettség mellett, ezen értékhatár fölött a képviselő-testület előzetes engedélyével kötelezettséget vállaljon.

(3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

9. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(3) A képviselő testület a költségvetési rendeletét –az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja.

10. § (1) A képviselő-testület a 2018. évi pénzmaradvány végleges jóváhagyásáról zárszámadási rendeletben dönt, legkésőbb 2019. május 31-ig.

(2) A 2019. évben létrejövő többletbevétellel az általános tartalék előirányzatát kell növelni.

11. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(3) A költségvetési rendelet végrehajtása során takarékos és racionális gazdálkodást kell érvényesíteni, a tervezett kiadási előirányzattól való eltéréshez a képviselő-testület hozzájárulása szükséges.

(4) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(5) Az önkormányzatnál és intézményeinél keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselőtestület dönt. Működési jellegű bevételi többletet a hiány csökkentésére használja fel. Felhalmozási jellegű többlet esetén tartalékba helyezi, melynek felhasználásáról később rendelkezik a testület.

(6) A képviselőtestület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítást csak a képviselőtestület engedélyezhet, a kiemelt előirányzaton belül illetve létszámkereten belül az önállóan működő költségvetési szerv (az önkormányzatot is beleértve) a részelőirányzatokat – annak összegét nem érintve - önállóan módosíthatja.

(7) 2019. január 1-jétől e rendelet elfogadásának időpontjáig terjedő időtartamban a polgármester az önkormányzat költségvetését megillető bevételeket a hatályos jogszabályok szerint beszedte és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadásokat arányosan teljesítette. Az átmeneti gazdálkodás során beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet tartalmazza.

(8) A közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadások elszámolásánál, az állam által nem fedezett költségek finanszírozását a Képviselőtestület a szociális juttatások keretének a terhére számolja el.

(9) A Szociális és Pénzügyi Bizottság folyamatosan kísérje figyelemmel a költségvetési gazdálkodást, elemezze a féléves végrehajtást és nyújtson segítséget a takarékos, ésszerű gazdálkodáshoz.

12. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendeletet az Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (X. 24.) önkormányzati rendelete 16. §-a hatályon kívül helyezte 2022. október 25. napjával.

2

(1) Istenmezeje Község Önkormányzata költségvetésének Eredeti előirányzat Módosított előirányzat a.) tárgyévi költségvetési bevételét 202.060.071,- 293.338.968 Ft-ban, működési költségvetési bevételét 202.060.071,- 285.951.052 Ft-ban, felhalmozási költségvetési bevételét 0,- 7.387.916 Ft-ban, b.) tárgyévi költségvetési kiadását 231.878.529,- 423.045.164.Ft-ban, működési költségvetési kiadását 220.558.184,- 309.750.328 Ft-ban, felhalmozási költségvetési kiadását 11.290.345,- 113.294.836 Ft-ban, c.) felhalmozási költségvetési hiányát 11.290.345,- 105.906.920 Ft-ban d.) működési költségvetési hiányát 18.528.113,- 23.799.276 Ft-ban állapítja meg. (2) Istenmezeje Község Önkormányzata a tervezett felhalmozási hiány belső finanszírozását 105.906.920 Ft összegben az előző évi költségvetési pénzmaradvány terhére tervezi. (3) Istenmezeje Község Önkormányzata a tervezett működési hiány belső finanszírozását 23.799.276 Ft összegben az előző évi költségvetési pénzmaradvány terhére tervezi. (4) Istenmezeje Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi tartalékot 3.328.887 Ft összegben hagyja jóvá. 3. § [2](1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi előirányzatai főbb jogcímenként: Eredeti előirányzat Módosított előirányzat I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1.+2.) 30.464.090,- 35.567.825,- 1. Intézményi működési bevételek 20.464.090,- 24.567.825,- 2. Önkorm. közhatalmi bevételei (2.1.+…+2.4.) 10.000.000,- 11.000.000,- 2.1.Illetékek 0,- 0,- 2.2.Helyi adók 7.000.000,- 8.000.000,- 2.3.Átengedett központi adók 3.000.000,- 3.000.000,- 2.4.Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 0,- 0,- II. TÁMOGATÁSOK 120.988.572,- 152.754.180,- 1. Helyi önk. ált. működésének és ágazati felad. tám. 1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása 79.077.011,- 82.119.609,- 1.2. Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása 15.000.850,- 15.730.350,- 1.3. Tel. önk. szoc.,gyerm.jóléti és gyermekétk.felad. tám. 25.110.711,- 25.599.751,- 1.4. Tel. önk. kulturális feladatainak támogatása 1800.000,- 1.810.000,- 1.5. Működési célú költségvetési és kiegészítő tám. 0,- 27.494.420,- III. PÉNZESZK. ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZT. BELÜL 50.607.409,- 97.618.047,- 1.Működési célú támogatásértékű bevétel 50.607.409,- 97.618.047,- ebből 1.1. OEP támogatás 19.993.200,- 20.181.200,- 1.2. Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz 2.768.692,- 29.704.569,- 1.3. EFOP pályázat 27.845.517,- 27.845.517,- 1.4. KEHOP Csatornahálózat 0,- 19.449.071,- 1.5. Nyári diákmunka 0,- 437.690,- IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (1.+2.) 43.462.862,- 133.035.083,- 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 43.462.862,- 133.035.083,- 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0,- 0,- BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(I.+…+V.) 245.522.933,- 426.374.051,- ” (2) A bevételi előirányzatok tételes felsorolását az 1. és 2. melléklet, az intézményi működési bevételek intézményi és tevékenységenkénti megoszlását a 3. melléklet tartalmazza. 4. § [3](1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének kiadási előirányzatai MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1. Istenmezejei Tündérkert Óvoda 1.1. személyi jellegű kiadások 23.560.082,- 23.564.382,- 1.2. munkaadót terhelő járulékok 4.673.596,- 4.674.434,- 1.3. dologi jellegű kiadások 20.217.940,- 22.407.263,- 1.4. ellátottak pénzbeli juttatásai 0,- 0,- 1.5. működési célú pénzeszköz átadás államházt. belülre 0,- 0,- 1.6. működési célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre 0,- 0,- 2. Önkormányzat szakfeladatai 2.1. személyi jellegű kiadások 31.555.622,- 54.528.773,- 2.2. munkaadót terhelő járulékok 5.722.858,- 8.119.992,- 2.3. dologi jellegű kiadások 70.393.252,- 100.378.853,- 2.4. ellátottak pénzbeli juttatásai 13.424.236,- 14.866.918,- 2.5. működési célú pénze. átadás áht-n belülre 11.093.693,- 11.368.693,- 2.6. működési célú pénze. átadás áht-n kívülre 1.000.000,- 21.352.360,- 2.7. megelőlegezés visszafizetése 4.618.373,- 4.618.373,- 2.8 előző évi elszámolásból származó kiadás 1.610.003,- 1.641.758,- 2.9 intézményfinanszírozási kiadás 61.063.561,- 72.436.249,- ÖNKORM. SZINTŰ MŰK. ÉS FENNTART. KIAD. 1. személyi jellegű kiadások 55.115.704,- 78.093.155,- 2. munkaadót terhelő járulékok 10.396.454,- 12.794.426,- 3. dologi jellegű kiadások 90.611.192,- 122.786.116,- 4. ellátottak pénzbeli ellátásai 13.424.236,- 14.866.918,- 5. működési célú pénzeszk. átadás áht-n belülre 6.714.222,- 6.989.222,- 6. működési célú pénzeszk. átadás áht-n kívülre 1.000.000,- 21.352.360,- 7. megelőlegezés visszafizetése 4.618.373,- 4.618.373,- 8. előző évi elszámolásból származó kiadás 1.610.003,- 1.641.758,- 9. intézményfinanszírozási kiadás 37.098.000,- 46.608.000,- MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.: 220.588.184,- 309.750.328,- II. RÉSZVÉNYEK VÁSÁRLÁSA ELMIB RT-TŐL 33.000,- 33.000,- III. FELHALM. CÉLÚ PÉNZESZK ÁTADÁS ÁHT BEL: 0,- 0,- IV. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 11.257.345,- 113.261.836,- beruházás (urnafal, irattárba polcrendszer, közfoglalkoztatási program önerő kamera rendszer) 3.619.500,- 12.499.788,- felújítás (művelődéi ház tetőcsere) 7.620.000,- 100.744.203,- felhalmozási célú támogatás (orvosi ügyelet) 17.845,- 17.845,- V. ÁLTALÁNOS TARTALÉK 1.284.404,- 328.887,- - önkormányzat 1.284.404,- 328.887,- VI. CÉLTARTALÉK 12.360.000,- 3.000.000,- Csatornahálózat felújításához önerő 12.360.000,- 3.000.000,- ____________ KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+…+VI.): 245.522.933,- 426.374.051,- (2) A működési kiadások előirányzatait intézményenként és tevékenységenként a 3. melléklet tartalmazza. (3) A költségvetés mérlegét a 4. melléklet, az összevont mérlegét az 5. melléklet tartalmazza. (4) Az előirányzat felhasználási ütemtervet e rendelet 6. melléklete tartalmazza. [4]5. § A képviselő-testület a 2019. évi létszámkeretet az alábbiak szerint fogadja el: Eredeti előirányzat Módosított előirányzat a) Istenmezejei Tündérkert Óvoda létszámkerete: 7 fő 7 fő b) Önkormányzat szakfeladatai foglalkoztatottak létszámkerete: 4 fő 4 fő c) Közfoglalkoztatottak létszám-kerete: 27 fő 25 fő 6. § Istenmezeje Község Önkormányzata az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektekhez kapcsolódó bevételek és kiadások kimutatását a 7. melléklet tartalmazza. 7. § Istenmezeje Község Önkormányzata több éves kihatással járó kötelezettségeinek előirányzatait éves bontásban a 11. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott költségvetési év elfogadásakor állapítja meg. 8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2 § (1) bekezdése szerint figyelembe vehető saját bevételeinek és a Stabilitási törvény 3 § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséginek tárgyévi és azt követő három évre várható összegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2019. évi előirányzatok felhasználása érdekében 300.000 Ft értékhatárig utólagos beszámolási kötelezettség mellett, ezen értékhatár fölött a képviselő-testület előzetes engedélyével kötelezettséget vállaljon. (3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja. 9. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt. (2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre. (3) A képviselő testület a költségvetési rendeletét –az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja. 10. § (1) A képviselő-testület a 2018. évi pénzmaradvány végleges jóváhagyásáról zárszámadási rendeletben dönt, legkésőbb 2019. május 31-ig. (2) A 2019. évben létrejövő többletbevétellel az általános tartalék előirányzatát kell növelni. 11. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős. (3) A költségvetési rendelet végrehajtása során takarékos és racionális gazdálkodást kell érvényesíteni, a tervezett kiadási előirányzattól való eltéréshez a képviselő-testület hozzájárulása szükséges. (4) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. (5) Az önkormányzatnál és intézményeinél keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselőtestület dönt. Működési jellegű bevételi többletet a hiány csökkentésére használja fel. Felhalmozási jellegű többlet esetén tartalékba helyezi, melynek felhasználásáról később rendelkezik a testület. (6) A képviselőtestület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítást csak a képviselőtestület engedélyezhet, a kiemelt előirányzaton belül illetve létszámkereten belül az önállóan működő költségvetési szerv (az önkormányzatot is beleértve) a részelőirányzatokat – annak összegét nem érintve - önállóan módosíthatja. (7) 2019. január 1-jétől e rendelet elfogadásának időpontjáig terjedő időtartamban a polgármester az önkormányzat költségvetését megillető bevételeket a hatályos jogszabályok szerint beszedte és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadásokat arányosan teljesítette. Az átmeneti gazdálkodás során beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet tartalmazza. (8) A közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadások elszámolásánál, az állam által nem fedezett költségek finanszírozását a Képviselőtestület a szociális juttatások keretének a terhére számolja el. (9) A Szociális és Pénzügyi Bizottság folyamatosan kísérje figyelemmel a költségvetési gazdálkodást, elemezze a féléves végrehajtást és nyújtson segítséget a takarékos, ésszerű gazdálkodáshoz. 12. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Istenmezeje, 2019. február 13. Nagy-Szú Péter Maticska Rita polgármester jegyző Mellékletek Mellékletek A rendelet szövegét a 13/2020.(VII.7.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2020. július 8-tól

3

A rendelet szövegét a 13/2020.(VII.7.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2020. július 8-tól

4

A rendelet szövegét a 13/2020.(VII.7.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2020. július 8-tól

5

A rendelet szövegét a 13/2020.(VII.7.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2020. július 8-tól