Mikepércs község képviselő testületének 10/2020 (VI.12.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2020. 06. 12

Mikepércs Község Önkormányzat Polgármestere figyelemmel a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Kormányrendelet 1.§-ára, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésére, a képviselő-testület feladat és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:


1. §.


(1) Az Önkormányzat képviselő–testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás


                                                         bevételi főösszegét      947.238 ezer Ft-ban

                                                         kiadási főösszegét       841.828 ezer Ft-ban

állapítja meg.


                                                   

(2) Az Önkormányzat bevételeit jogcímenként a pénzforgalmi mérleg bevételi oldalán a 3. számú mellékletben, valamint a 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. Az Önkormányzat működési bevételeinek összege 782.723 ezer Ft, a felhalmozási bevételeinek összege 17.382 ezer Ft.


(3) Az Önkormányzat kiadásait a pénzforgalmi mérleg kiadási oldalán az 3. számú melléklet szerint fogadja el. A működési kiadások összege 734.071 ezer Ft, a felhalmozási kiadások összege 94.861 ezer Ft.
2. §.


  1. A Képviselő–testület az intézmények bevételi előirányzat teljesítését a 1/b., 1/c., 1/d, 1/e, 1/f számú melléklet szerint fogadja el.


  1. A Képviselő–testület az intézmények kiadási előirányzat teljesítését a 2/b., 2/c., 2/d., 2/e, 2/f számú melléklet szerint fogadja el.

3. §.


A Képviselő–testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


4. §.

Az Önkormányzat működési kiadás előirányzatának teljesítését az 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


5. §.


A Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. Az Önkormányzat 2019. évi engedélyezett létszámkerete 79 fő, amelyből a köztisztviselők létszáma 12 fő, a közalkalmazottak létszáma 58 fő, a munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszáma 9 fő.


6. §.


Az Önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerint vagyonát az 7. számú melléklet vagyonmérlegben szereplő adatok alapján 4.159.594 ezer Ft-ban állapítja meg.


7. §.Mikepércs Községi Önkormányzat alaptevékenység költségvetési bevételei 746.325 ezer Ft, míg az alaptevékenység költségvetési kiadásai 508.783 ezer Ft. Az alaptevékenység költségvetési egyenlege így 237.542 ezer Ft. Az alaptevékenység finanszírozási bevételei 138.842 ezer Ft, míg az alaptevékenység finanszírozási kiadásai 281.961 ezer Ft. Az alaptevékenység finanszírozási egyenlege így – 143.118 ezer Ft. Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem végez. Az összes maradvány ennek megfelelően: 94.423 ezer Ft, melynek összege kötelezettséggel terhet pénzmaradvány. 14.944 ezer Ft a 2020. évi állami támogatás megelőlegezett összegének kötelezettséggel terhelt maradványa. 4.907 ezer Ft az Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartása pályázat maradványa. 6.063 ezer Ft. TOP-1.4.1-15 számú Óvoda bővítés megelőlegezésének maradványa. 10.973 ezer Ft a TOP-2.1.3 számú Csapadékvíz pályázat megelőlegezésének maradványa. 16.051 ezer Ft a TOP-3.1.1-15 Kerékpárút pályázat megelőlegezésének maradványa. 5.616 ezer Ft a EFOP 3.7.3-16-2017-00026 számú Egész életen át tartó tanulás Mikepércsen, képzés pályázat megelőlegezésének maradványa. 1.620 ezer Ft az EFOP 1.9.9 Bölcsődei szakemberek képzése pályázat megelőlegezésének maradványa. 361 ezer Ft az TOP 3.2.1 Energetika pályázat projekt maradványa.  15.741 ezer Ft a 2019. évben kiszámlázott, de 2020. évet terhelő szállítói kötelezettség. 18.147 ezer Ft az előző években keletkezett és tartalékba helyezhető maradvány, amely a folyamatba lévő projekt beruházások önerejének fedezetére kerül tartalékba helyezve.


A Mikepércs Polgármesteri Hivatal maradványa 2.776 ezer Ft, amelyből 1.551 ezer Ft a 2019. évben kiszámlázott, de 2020. évet terhelő szállítói kötelezettség és 1.225 ezer Ft szabad pénzeszköz, amely a 2020. évi költségvetés végrehajtásához nyújt fedezetet.


Wass Albert Közösségi Ház és Könyvtár maradványa 377 ezer Ft, amely szabad pénzeszköz és a 2020. évi költségvetés végrehajtásához nyújt fedezetet.


Mikepércs Önkormányzat Étkező-Konyha maradványa 3.358 ezer Ft, amelyből 1.712 ezer Ft a 2019. évben kiszámlázott, de 2020. évet terhelő szállítói kötelezettség és 1.646 ezer Ft a szabad pénzeszköz és a 2020. évi költségvetés végrehajtásához nyújt fedezetet.


Csodavár Óvoda maradványa 2.785 ezer Ft, amelyből 57 ezer Ft a 2019. évben kiszámlázott, de 2020. évet terhelő szállítói kötelezettség, 1.510 ezer Ft előző évek maradványának igénybevétele és 1.218 ezer Ft szabad pénzeszköz és a 2020. évi költségvetés végrehajtásához nyújt fedezetet.


Mikepércsi Bölcsőde maradványa 1,691 ezer Ft, amelyből 13 ezer Ft a 2019. évben kiszámlázott, de 2020. évet terhelő szállítói kötelezettség, 495 ezer Ft előző évek maradványának igénybevétele és 1.183 ezer Ft szabad pénzeszköz és a 2020. évi költségvetés végrehajtásához nyújt fedezetet.


8. §.


A Képviselő–testület utasítja az Mikepércs jegyzőjét, hogy az intézmények vezetőjét a zárszámadási rendelet elfogadásáról a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül értesítse.

9. §.


Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


A rendelet kihirdetve:

Mikepércs, 2020. június 12.
              Tímár Zoltán sk.                                                              Vida Gáborné sk.

                  polgármester                                                                            aljegyző