Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2007.(XII.14.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló

Hatályos: 2021. 01. 01- 2022. 12. 31

Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2007.(XII.14.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló1

2021.01.01.

Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el2:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet

II.

Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség3

1. § Az adó alanya a külön jogszabályban4 meghatározott adóalannyal azonos.

2. §5 A rendelet hatálya Siófok Város Önkormányzat illetékességi területére terjed ki.

AZ EGYES ADÓKRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

III. Fejezet

Idegenforgalmi adó

3. § (1) Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

(2)6 Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 400,- Ft.

4. §7 (1) A 3. § (1) bekezdése alapján fizetendő idegenforgalmi adó alapjának megállapítása végett az adó beszedésére kötelezett szállásadó a szállást igénybevevők vonatkozásában nyilvántartást (vendégkönyvet) köteles vezetni. A vendégkönyvet használatba vétel előtt köteles az önkormányzati adóhatóságnál hitelesíttetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

a) a sorszámot,

b) a vendég nevét,

c) születési helyét és idejét (év, hó, nap),

d) érkezés napját, távozás napját,

e) eltöltött vendégéjszakák számát,

f) az ebből adómentesen eltöltött éjszakák számát,

g) az adóköteles vendégéjszakák számát,

h) a vendég vagy képviselőjének aláírását.

(2) A vendégkönyvi elszámolás számítógéppel feldolgozott adatait nyomtatott formában – havonként összesítetten, tételes napi bontásban kinyomtatva – kell, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 77. §-ában foglaltaknak megfelelően megőrizni.

(3) A szálláshely üzemeltető a szálláshelyre bejelentkező magánszemélyt haladéktalanul köteles az (1) bekezdésben előírt adattartalmú nyilvántartásban rögzíteni. A szálláshelyet a vendég a nyilvántartásba vételt követően foglalja el.

(4) A szálláshely üzemeltetője köteles gondoskodni arról, hogy a nyilvántartás a szálláshelyen folyamatosan és vezetésre alkalmasan rendelkezésre álljon, ellenőrizhető legyen.

(5) A vendégkönyvbe, számítógépes nyilvántartásba az önkormányzati adóhatóság ellenőrzés céljából betekinthet. Az önkormányzati adóhatóság a bejelentett, regisztrált, illetve nyilvántartásból hiányzó tények, adatok, körülmények valódiságát, vagy annak hiányát a bevallási időszak lezárását megelőzően és utólag is vizsgálhatja. Az adózó köteles az adóhatósággal az ellenőrzés során együttműködni, az ellenőrzés feltételeit a helyszíni ellenőrzés alkalmával biztosítani, a bizonylatokat, bejelentőlapokat, vendégkönyvet, számlatömböt rendelkezésre bocsátani.

(6) Amennyiben a szálláshely üzemeltetője a vendég nyilvántartásba-vételét elmulasztja vagy késedelmesen teljesíti, illetve bejelentési, változás bejelentési, bevallási, befizetési, nyilvántartási kötelezettségét nem az előírt módon és időben teljesíti, az önkormányzati adóhatóság mulasztási bírságot köteles megállapítani.

(7) A vendégkönyvet, illetve számítógépes nyilvántartás esetén a kinyomtatott éves összesítő listát a szállásadó köteles a tárgyév végén lezárni és azt a tárgyévet követő év január 15. napjáig a jegyzővel záradékoltatni.

5. §8 Adóbefizetésre vonatkozó rendelkezések

Siófok Város közigazgatási területén való tartózkodás után fizetendő idegenforgalmi adót az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 3. melléklet II. pontjában meghatározott módon és határidőben a Városi Önkormányzat Siófok tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó beszedési számlára (11639002-06180724-39000008) kell teljesíteni.

6. §9 Az idegenforgalmi adóról az adóbeszedésre kötelezett a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig köteles adóbevallást benyújtani.

7. §10

8. §11

IV. Fejezet

Helyi iparűzési adó

9. §

Az adó mértéke

(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az adóalap 2 %-a.
(2) 12

9/A. §13

9/B. §14

Adómentesség

(1) Mentes az adó megfizetése alól az a háziorvos, védőnő vállalkozó, vagy vállalkozás akinek, vagy amelynek vállalkozás szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.
(2) 15
(3) 16
(4) 17
(5) 18
(6) 19
(7) 20
(8) 21
(9) 22

10. §23 Adóbefizetésre vonatkozó rendelkezések

Siófok Város közigazgatási területén folytatott vállalkozási tevékenység után fizetendő adót az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 3. melléklet II. pontjában meghatározott módon és határidőben Városi Önkormányzat Siófok iparűzési adó beszedési számlájára (11639002-06180719-39000006) kell teljesíteni.

11. §24

12. §25

13. §26

14. §27

14/A. §28

14/B. §29

15. §30

IV. Fejezet

Építményadó

16. §31 (1) Adóköteles, a helyi adókról szóló törvény szerint az önkormányzat illetékességi területén lévő építmény.

(2)32

17. §33 (1) Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

(2) Az adó mértéke:

a) I. övezetben

aa) 80 m2-ig a lakás céljára szolgáló épület, épületrész után 780,- Ft/m2,

ab) 80 m2 felett a lakás céljára szolgáló épület, épületrész után 1 170,- Ft/m2,

ac) nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, valamint kereskedelmi egység és szállásépület után 1 170,- Ft/m2,
ad) üdülő után 1 310,- Ft/m2.
b) II. övezetben
ba) a lakás céljára szolgáló épület, épületrész és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, valamint kereskedelmi egység és szállásépület után 780,- Ft/m2,
bb) üdülő után 1 310,- Ft/m2.
c) III. övezet parti sáv
ca) 80 m2 -ig a lakás céljára szolgáló épület, épületrész után 1 235,- Ft/m2,
cb) 80 m2 felett a lakás céljára szolgáló épület, épületrész után 1 850,- Ft/m2,
cc) nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész után 1 170,- Ft/m2,
cd) kereskedelmi egység, szállásépület után 1 290,- Ft/m2,ce)üdülő után 1 850,- Ft/m2.
(3) I. övezet: A Nagykanizsa-Budapest vasútvonal és a Parti sáv közötti terület.
II. övezet: Siófok város közigazgatási területe az I. övezet és a Parti sáv kivételével.
III. övezet parti sáv:
1. Bimbó utca északi oldalán és a Balaton közti sávban lévő 7849, 7853, 7854, 7855, 7856, 7857/2, 7858/2, 7860, 7861/2, 7862/2, 7863/2, 7865, 7866/1, 7867, 7869, 7870, 7871, 7872, 7873/1, 7873/2, 7873/3, 7873/5, 7874, 7875, 7876, 7877, 7878, 7879, 7880, 7881, 7883, 7884, 7885, 7886, 7887, 7888, 7889/A/1-6, 7890, 7891, 7893, 7894, 7896, 7897, 7898, 7899, 7900, 7901, 7902, 7904, 7905, 7906, 7907, 7908/3, 7908/4/A/1-4, 7910, 7911, 7912, 7914, 7915, 7916, 7917, 7918, 7920/2, 7920/5, 7922/2/A, 7922/2/B, 7922/1/A/1-28, 7922/1/B/1-9, 7922/1/C/1-8, 7923/1, 7923/2, helyrajzi számú ingatlanokon lévő adótárgyak.
2. Liszt Ferenc sétány északi oldalán és a Balaton közti sávban lévő 7460/1, 7827/1/A/1-112, 7827/2/A/1-128, 7827/2/B/1-128, 7827/2/C/1-105, 7831/7, 7831/8/A/1/121, 7831/9, 7831/10, 7831/11, 7831/12, 7831/13, 7831/14, 7831/15, 7831/16, 7831/17, 7831/18, 7831/20, 7831/21, 7831/22, 7831/23, 7831/24, 7831/25, 7831/26, 7831/27, 7831/29, 7831/30, 7831/31, 7833/2 helyrajzi számú ingatlanokon lévő adótárgyak.
3. Deák Ferenc sétány északi oldalán és a Balaton közti sávban lévő 6975, 6976,7452/1, 7452/2, 7452/3/A/1-19, 7452/4/A/1-12, 7452/6, 7452/8/A/1-15, 7452/9/A/1-26, 7452/9/B/1-26, 7459/1, 7468/1/A/1-15, 7468/1/B/1-28, 7468/1/C/1-26, 7468/1/D/1-22, 7468/2/A/1-15, 7468/2/B/1-15, 7468/2/C/1-15, 7468/2/D/1-28, 7468/2/F/1-6, 7469, 7470, 7471/A/2-4, 7471/A/6, 7471/A/10, 7471/A/12, 7471/A/17, 7471/A/21, 7471/A/27, 7471/A/31, 7471/A/33, 7471/A/38, 7471/A/43, 7471/A/48, 7471/A/52-86 helyrajzi számú ingatlanokon lévő adótárgyak.
4. Bakony utcától keletre a Deák Ferenc sétány déli oldalán lévő Balaton felé eső 6977, 6978, 7340, 7341, 7342, 7343, 7344, 7345, 7346, 7347, 7348, 7350, 7353/A/1-22, 7353/B/1, 7363 helyrajzi számú ingatlanokon lévő adótárgyak.
5. Erkel Ferenc utcára házszámozott 6792/5, 6794/6/A/1-57, 6794/6/B/1-57, 6794/6/C/1-34, 6794/7, 7365/1/A/1-14, 7365/1/B/1-13, 7365/1/C/1-16, 7365/1/E/1-7, 7365/1/F/1-22, 7365/1/G/1-28, 7365/1/H/1-9, 7365/1/J/1-9, 7365/1/K/1-9, 7365/1/L/1-10, 7365/1/M/1-10, 7365/1/N/1-10, 7365/1/P/1-9, 7365/1/R/1-9 helyrajzi számú ingatlanokon lévő adótárgyak.
6. Bethlen Gábor utcában lévő 6794/8 helyrajzi számú ingatlanon lévő adótárgyak.
7. Vitorlás utcában lévő 6777, 6778, 6779, 6780, 6781, 6783, 6786/A/1-2, 6786/B/1-2, 6787, 6788, 6790 helyrajzi számú ingatlanokon lévő adótárgyak.
8. Bahart szigeten a 6770, 6772, 6773, 6774, 6775 helyrajzi számú ingatlanokon lévő adótárgyak.
9. Mártírok utca 6721, 6722, 6724, 6761 helyrajzi számú ingatlanokon lévő adótárgyak.
10. Petőfi sétány északi oldalán és a Balaton közti sávban lévő 4262, 4263, 4264/1/A/1-30, 4265, 4265/A, 4271, 4273/1, 4273/2, 4274, 6747, 6748, 6749/A/1-4, 6749/B/1-2, 6749/C/1-4, 6750/1, 6752 helyrajzi számú ingatlanokon lévő adótárgyak.
11. Beszédes József sétány északi oldalán és a Balaton közti sávban lévő 2662/15, 2662/17, 2662/20, 2662/20/A, 2662/23, 2662/28, 2662/28/A/1-37, 2662/28/B/1-37, 2662/28/C/1-37, 2662/39/A/1-20, 2662/39/B/1-18, 2662/40/A/1-53,2662/41/A/1-75, 2662/41/B/1-62, 2662/44, 2662/45, 2662/46/A/1, 2662/46/A/2, 2662/47/A/1-10, 2662/48/A/1-10, 2662/49/A/1-10, 2662/50, 2662/51, 2662/52, 2662/54/A/1-3, 2662/55, 2662/56, 2662/57, 2662/58/A/1-14, 2662/59/A/1-10, 2662/60/A/1-10, 2662/61/A/1-5, 2662/62, 2662/63/A/1-60, 2662/63/B/1-29, 2662/64/A/1-60, 2662/64/B/1-29, 2662/65/A/1-60, 2662/65/B/1-29, 2662/66/A/1-47, 2662/67/A/1-61, 2662/67/B/1-29, 2662/68/A/1-71, 2662/68/B/1-25, 2662/69/A/1-66, 2662/69/B/1-25, 2662/70/A/1-47, 2662/71/A/1-36, 2662/71/B/1-36, 2662/72/A/1-36, 2662/72/B/1-36, 2662/83/A/1-114, 2662/88, 2662/89, 3778/18, 3778/27, 3778/28, 3778/29, 3778/32/A/1-281, 3778/34, 3778/35, 3778/38, 3778/39, 3778/43, 3778/44, 3778/46, 3778/53/A/1-27, 3778/53/B/1-15, 3778/54/A/1-50, 3778/55, 3778/56/A/1-11, 3778/57/A/1-10, 3778/59, 3778/60/A/1-9, 3778/61, 3778/62, 3778/63, 3778/64/A/1-16, 3778/66, 3778/67, 3778/68, 3778/69, 3778/7, 3778/71, 3778/72, 3778/73, 3778/75, 3778/76/A/1-12, 3778/77/A/1-12, 3778/78, 3778/80, 3778/81, 3778/82/A/1-11, 3778/83/A/1-12, 3778/85/A/1-8, 3778/86/A/1-11, 3778/97/A/1-30, 3778/97/B/1-36, 3778/113/A/1-78, 3778/113/B/1-75, 3778/113/C/1-74, 3778/118, 3778/119/A/1-211 helyrajzi számú ingatlanokon lévő adótárgyak.
12. Halápy János utcától a Szent László utca északi oldala és a Balaton által határolt területen található 2662/32/A/1-5, 2662/70/A/1-47, 2662/73, 2662/75, 2662/76/A/1-124, 2662/76/B/1-115, 2662/76/C/1-122, 2662/76/D/1-122, 2662/78, 2662/81/A/1-35, 2662/81/B/1-55, 2662/81/C/1-9, 2662/81/D/1-11, 2662/86, 2662/87 helyrajzi számú ingatlanokon lévő adótárgyak.
13. Baross Gábor utca északi oldalán és a Balaton közti sávban lévő 334, 335, 336, 337, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 359/2, 361/2, 362/2, 364/2, 365/2, 366/2, 367, 368, 369, 370, 371, 372/1, 372/2, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383/1, 383/2, 383/3, 383/4, 383/5, 384, 385, 387/1, 388, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 401, 402/2, 403, 404, 405, 406, 407, 409, 410/2, 412, 413, 414, 415, 417, 418, 419/1, 419/2, 421, 422, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 432/3, 432/4, 432/5, 432/7, 433, 434/1, 435/3, 435/4, 435/5, 435/6, 437/2, 438, 439, 440/2, 441, 442, 443, 445, 446/2, 449, 450, 451, 452, 453/1, 454/1, 454/2, 454/3, 454/4, 456/1, 456/2, 456/3, 457/2, 458, 459, 460, 462, 463/2, 464/2, 465, 466, 468, 470, 471, 472, 474/2, 475, 476, 477, 478/2, 480, 482, 1930/1, 1931/2, 1932/2, 1933/2, 1934/2, 1935/2, 1936, 1937, 1938/2, 1939/2, 1940, 1941, 1942/2, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950/1, 1950/2, 1951/1, 1952, 1953/1, 1953/2, 1954/1, 1954/2, 1955, 1956/1, 1956/2, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986/1, 1986/2, 1987, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602/2, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610/1, 2610/2, 2611/1, 2611/2, 2612/2, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624 helyrajzi számú ingatlanokon lévő adótárgyak.
14. Az 1.-13. pontokban feltüntetett helyrajzi számok megosztásával vagy albetétesítéssel létrejött ingatlanokon lévő adótárgyak.

18. § Adómentesség34

(1) Az a lakás céljára szolgáló épület, épületrész, amelyet a vállalkozónak nem minősülő adóalany tulajdonosa, vagyoni értékű jog jogosultja nem vállalkozás céljára használ, hasznosít, illetve használatba ad az alábbiak szerint mentesül az építményadó fizetési kötelezettség alól:

a) amennyiben az I. övezetben található lakás céljára szolgáló épület, épületrész tulajdonosa, vagyoni értékű jog jogosultja igazolja, hogy életvitelszerűen ott lakik, az épület, épületrész 80 m2-ig (több tulajdonos esetén tulajdoni hányadaik arányában) a megállapított adó 60 %-ának, 80 m2 felett pedig a megállapított építményadó 50 %-ának megfizetési kötelezettsége alól mentesül,

b) mentes a II. övezetben található lakás céljára szolgáló épület, épületrész hasznos alapterülete 80 m2-éig (több tulajdonos esetén tulajdoni hányadaik arányában), amennyiben a tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosultja igazolja, hogy az adótárgyként bejelentett lakás céljára szolgáló ingatlanát életvitelszerűen használja.

c)35 amennyiben a III. övezet parti sávban található lakás céljára szolgáló épület, épületrész tulajdonosa, vagyoni értékű jog jogosultja igazolja, hogy életvitelszerűen ott lakik, az épület, épületrész 80 m2-ig (több tulajdonos esetén tulajdoni hányadaik arányában) a megállapított adó 60 %-ának, 80 m2 felett pedig a megállapított építményadó 50 %-ának megfizetési kötelezettsége alól mentesül.

18/A. §36

Az ingatlan életvitelszerű használatának igazolása

(1) Az adó tárgyát képező lakóingatlan életvitelszerű használatának igazolása történhet a következő bizonylatok bemutatásával:
a) a lakóingatlan életvitelszerű használatára vonatkozóan lakcímkártya és a közüzemi szolgáltatások igénybevételét igazoló számlákkal (áram, gáz, víz, egész évben folyamatosan igénybevett hulladékszállítási közszolgáltatás) vagy
b) közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozattal, vagy jogerős bírósági határozattal, amennyiben abból az életvitelszerű használat ténye megállapítható, valamint bejegyzett élettársi kapcsolatra vonatkozó okirattal, amennyiben abból a közös háztartás helye, valamint annak életvitelszerű használata megállapítható.
(2) Az adóhatóság az ingatlan életvitelszerű használatának ellenőrzése során az adóalany nevére szóló közüzemi számlákat kérhet be, helyszíni szemlét folytathat le, tanúmeghallgatást végezhet.

19. §37 Adóbefizetésre vonatkozó rendelkezések

Siófok Város közigazgatási területén lévő adótárgyak után az építményadót az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 3. melléklet II. pontjában meghatározott módon és határidőben Városi Önkormányzat Siófok építményadó beszedési számlára (11639002-06180722-39000000) kell teljesíteni.

20. §38

21. §39

V. Fejezet

Adóelőleg megállapítása és megfizetése

22. §40 Adóelőleg megállapítása és megfizetése

Az önkormányzati adóhatósághoz teljesítendő befizetések határidejéről az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 58. §-a és a 69. §-a, valamint a 3. melléklet II. pontja rendelkezik.

22/A. §41

Elektronikus ügyindítás nyomtatványai

(1) A külön jogszabály42 alapján elektronikus ügyintézésre kötelezett adózók43 az Önkormányzati Hivatali Portálon elérhető nyomtatványokat használhatják az elektronikus ügyintézés során. A nyomtatványok az ágazat: adóügy menüpont alatt érhetők el.
(2) Az Önkormányzati Hivatali Portálon elérhető általános adónyomtatványok:
a) Bevallás előrehozott helyi adóról,
b) Nyilatkozat adómentesség igénybevételéről,
c) Általános adóigazolás kérelem,
d) Bejelentkezés, változás-bejelentés,
e) Kérelem adófelfüggesztésre,
f) Meghatalmazás önkormányzati adóügyekben,
g) Megkeresés köztartozás behajtására,
h) Túlfizetés átvezetési és visszatérítési kérelem,
i) Adó és értékbizonyítvány kiállítási kérelem,
j) Egyszerűsített részletfizetési kérelem,
k) Méltányossági kérelem.
(3) Az Önkormányzati Hivatali Portálon elérhető bevallás nyomtatványok:
a) Adatbejelentés a gépjárműadóról,
b) Idegenforgalmi adó bevallás,
c) 44
d) Helyi iparűzési adó bevallás,
e) Ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység,
f) Helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés bevallás,
g) Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről,
h) Bevallás előállított magánfőzött párlat után,
i) Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adójához kapcsolódó bevallás,
j) Talajterhelési díj bevallás,
k) Adatbejelentés az épület,
l) Épületrész utáni építményadóról.

23. §45

VI. Fejezet

Átmeneti és hatálybeléptető rendelkezések

24. § A helyi adóval és az önkormányzat költségvetése javára más jogszabályban megállapított minden adóval kapcsolatos eljárásban az e rendeletben és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben foglaltakat kell alkalmazni.

25. § Ezen rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba.

E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a 16/2002. (VI. 19.), 8/2003. (I. 31.), 36/2003. (XII. 10.), 30/2004. (XI. 19.), 36/2004. (XII. 17.), 44/2005. (XII. 16.), 37/2006. (XII. 15.), 5/2007. (III. 2.), 19/2007. (V. 25.) számú rendeletekkel módosított 15/2001. (V. 25.) számú önkormányzati rendelet.

26. § Az adóalany köteles a bevezetett helyi adó megállapításához szükséges valamennyi, az önkormányzat adóhatóság felhívásában megjelölt adatot szolgáltatni az év január 1-i állapotának megfelelően.

VII. Fejezet

27. § Értelmező rendelkezések46

E rendelet alkalmazásában:
1. 47 Vendégkönyv: egész éven át vagy időszakosan, üzletszerűen vagy más módon működtetett olyan létesítménynél vezetett nyilvántartás, ahol éjszakai elszállásolás is megvalósul, valamint a 4. § (1)-(7) bekezdése és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 77. §-ában foglaltaknak megfelelő nyilvántartás. Elektronikus nyilvántartás vezetése esetén a program használójának rendelkeznie kell a programozó által kiállított olyan nyilatkozattal, amely igazolja a program zárt rendszerét, amelyben a módosítások, változások lekövethetőek.
2. Nyilvántartási kötelezettség: nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettség terheli a szállásadói tevékenységet végzőt.
3. 48 Életvitelszerűen használt lakóingatlan: az az ingatlan, amelynek vonatkozásában a természetes személy adóalany esetén az alábbi feltételek az év 12 hónapjában fennállnak:
a) az életét innen szervezi, az életviteléhez szükséges tevékenységeket leginkább itt folytatja,
b) családi élete helyszínéül szolgál,
c) amelyre vonatkozóan közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe és
d) amely elsődleges levelezési címként jelenik meg a hatóságoknál, közműszolgáltatóknál.

Dr. Szélyes Miklós sk.
jegyző

Dr. Balázs Árpád sk.
polgármester

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet a 45/2007. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez51

4. melléklet a 45/2007. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez52

1

Az önkormányzati rendeletet a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 8. §-a hatályon kívül helyezte 2023. január 1. napjával.

2

Módosította a 32/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2013. január 1-jétől.

3

Módosította a 19/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelet, hatályos 2015. szeptember 26-ától.

4

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 3. §- 3/A. §.

5

Módosította a 19/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelet, hatályos 2015. szeptember 26-ától.

6

Módosította az 50/2020. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2021. január 1-jétől, ugyanakkor e rendelkezés nem lépett hatályba az 51/2020. (XII. 4.) önkormányzati rendelet 1. §-a alapján. Ezt követően módosította a 29/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2022. január 1-jétől, ugyanakkor e rendelkezés sem lépett hatályba a 33/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 1. §-a alapján.

7

Módosította a 29/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2022. január 1-jétől

8

Módosította a 29/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2022. január 1-jétől

9

Módosította a 19/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelet, hatályos 2015. szeptember 26-ától.

10

Hatályon kívül helyezte a 19/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2015. szeptember 26-ától.

11

Hatályon kívül helyezte a 19/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2015. szeptember 26-ától.

12

Hatályon kívül helyezte a 29/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 7. §-a, hatályos 2022. január 1-jétől.

13

Hatályon kívül helyezte a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2017. április 29. napjától.

14

Beiktatta a 15/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. január 1-jétől.

15

Hatályon kívül helyezte a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2017. április 29. napjától.

16

Hatályon kívül helyezte a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2017. április 29. napjától.

17

Hatályon kívül helyezte a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2017. április 29. napjától.

18

Hatályon kívül helyezte a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2017. április 29. napjától.

19

Hatályon kívül helyezte a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2017. április 29. napjától.

20

Hatályon kívül helyezte a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2017. április 29. napjától.

21

Hatályon kívül helyezte a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2017. április 29. napjától.

22

Hatályon kívül helyezte a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2017. április 29. napjától.

23

Módosította a 29/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2022. január 1-jétől

24

Hatályon kívül helyezte a 19/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2015. szeptember 26-ától.

25

Hatályon kívül helyezte a 19/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2015. szeptember 26-ától.

26

Hatályon kívül helyezte a 19/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2015. szeptember 26-ától.

27

Hatályon kívül helyezte a 19/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2015. szeptember 26-ától.

28

Hatályon kívül helyezte a 19/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2015. szeptember 26-ától.

29

Hatályon kívül helyezte a 19/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2015. szeptember 26-ától.

30

Hatályon kívül helyezte a 19/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2015. szeptember 26-ától.

31

Módosította a 24/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2020. január 1-jétől.

32

Hatályon kívül helyezte a 41/2020. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatálytalan 2020. szeptember 29-étől.

33

Módosította a 29/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2022. január 1-jétől

34

Módosította a 19/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelet, hatályos 2015. szeptember 26-ától.

35

Beiktatta a 29/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelet 6. §-a, hatályos 2020. január 1-jétől.

36

Beiktatta a 29/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelet 7. §-a, hatályos 2020. január 1-jétől.

37

Módosította a 29/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2022. január 1-jétől.

38

Hatályon kívül helyezte a 19/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2015. szeptember 26-ától.

39

Hatályon kívül helyezte a 19/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2015. szeptember 26-ától.

40

Módosította a 29/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a, hatályos 2022. január 1-jétől.

41

Beiktatta a 19/2018. (VII. 02.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. július 3-ától.

42

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerint.

43

, Gazdálkodó szervezet: az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 1. § 23. pontja szerint.

44

Hatályon kívül helyezte a 24/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelet 8. §-a, hatálytalan 2020. január 1-jétől.

45

Hatályon kívül helyezte a 19/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2015. szeptember 26-ától.

46

Módosította a 19/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelet, hatályos 2015. szeptember 26-ától.

47

Módosította a 29/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 6. §-a, hatályos 2022. január 1-jétől.

48

Módosította a 24/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelet 9. §-a, hatályos 2020. január 1-jétől.

49

Hatályon kívül helyezte a 19/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2015. szeptember 26-ától.

50

Hatályon kívül helyezte a 19/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2015. szeptember 26-ától.

51

Hatályon kívül helyezte a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2017. április 29. napjától.

52

Hatályon kívül helyezte a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2017. április 29. napjától.