Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 27/2018. (XI.14.) önkormányzati rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 19/2015.(V.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 11. 15 - 2018. 11. 14

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. §‐ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Csongrád Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész, Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Hatósági Főosztály 2. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Országos Vízügyi Főigazgatóság, Alsó‐Tisza‐vidéki Vízügyi Igazgatóság, Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi és Élelmiszerlánc‐biztonsági Főosztály, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkárság, Honvédelmi Minisztérium, Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Hatósági Főosztály 2. Útügyi Osztály, Miniszterelnökség Kulturális örökségvédelemért felelős helyettes államtitkár, Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Hatósági Főosztály 2. Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Hatósági Főosztály 2. Földhivatali Osztály, Bács‐Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály, Csongrád Megyei Rendőr‐főkapitányság, Jász‐Nagykun‐Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály, Nemzeti Média‐ és Hírközlési Hatóság Szegedi Hatósági Iroda, Budapest Főváros Kormányhivatala, Röszke Község Önkormányzata, Domaszék Község Önkormányzata, Bordány Nagyközség Önkormányzata, Zsombó Nagyközség Önkormányzata, Szatymaz Község Önkormányzat, Sándorfalva Városi Önkormányzat, Algyő Nagyközség Önkormányzata, Maroslele Község Önkormányzata, Deszk Község Önkormányzata, Kübekháza Község Önkormányzata, Újszentiván Község Önkormányzata, Tiszasziget Község Önkormányzata, továbbá a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép‐érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 36/2017. (XI. 14.) önkormányzati rendeletben nevesített Partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. §


(1) Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 19/2015. (V. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZÉSZ) 7. § (2) bekezdés 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


„5. előkert, oldalkert, hátsókert építési határvonala,”


(2) A SZÉSZ 7. § (2) bekezdése a következő ponttal egészül ki:


„26. elkülönült használatú telekrész határa.”


(3) A SZÉSZ 7. § (3) bekezdése a következő 20. és 21. pontokkal egészül ki:


„20. iparvasút céljára fenntartott, be nem építhető telekrész,

21. telephely közlekedési feltárására szolgáló elkülönült használatú telekrész.”


2. §


A SZÉSZ 49. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A 6‐os (Egyéb) karakterterület Gipj, Gipe, G, Gksz, Vi, Vt, Kh, Ki, Kk+f, Kke, Kkö területfelhasználású övezetekben alkalmazható.”


3. §


A SZÉSZ „Beépítésre szánt területekre vonatkozó előírások” című XI. Fejezete a következő 56/A. alcímmel egészül ki:


„56/A. Általános gazdasági terület [G]


57/A. §


(1) Általános gazdasági területen csak 6‐os (Egyéb) karakterű építési övezet jelölhető ki.

(2) Az általános gazdasági területen a következő rendeltetéseket tartalmazó épület(ek)

helyezhető(k) el:

a) ipari és gazdasági,

b) kereskedelmi, szolgáltató,

c) raktározási,

d) iroda,

e) parkolóház,

f) üzemanyagtöltő,

g) sportolási,

h) szociális,

i) oktatási,

j) egészségügyi,

k) fenntartási,

l) őrző‐védő.”


4. §


A SZÉSZ NEGYEDIK RÉSZE a következő LVI. Fejezettel egészül ki:


„LVI. Fejezet


A DÉLÉP IPARI PARK TERÜLETÉRE VONATKOZÓ SAJÁTOS ELŐÍRÁSOK [44]


129/B. §

(1) A G‐6188X7[44] építési övezeten belül az alábbi sajátos előírásokat kell érvényesíteni:

a) A G‐6188X7[44] építési övezetben az ingatlan egészére előírt legkisebb zöldfelületi  fedettség: X=20%.

b) A telek elő‐, oldal‐, vagy hátsókertjének minősülő részén épület nem helyezhető el.

c) A „telephely közlekedési feltárására szolgáló elkülönült használatú telekrész”‐jelölésű területen a telephely feltárását akadályozó építmény nem helyezhető el.

d) Az „iparvasút céljára fenntartott, be nem építhető telekrész”‐jelölésű területen épület nem építhető.

e) A parkolási igények kielégítésére szolgáló felületek kötelező fásítását a meglévő fák megtartásával és szükség szerint további fák ültetésével kell biztosítani.


(2) A G‐6188X7[44] építési övezeten belül – „a telephely közlekedési feltárására szolgáló elkülönült használatú telekrész” kivételével –, az elkülönült használatú telekrészekre vonatkozó előírások:

a) Az elkülönült használatú telekrészek határa módosítható.

b) Az elkülönült használatú telekrészek határának módosítását követő 30 napon belül, az elkülönült használatú telekrészek új határainak szabályozási tervlapon történő átvezetését, a telephely mindenkori fenntartójának, közös képviselőjének – lakossági kérés formájában – kezdeményezni kell Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatánál.

c) Elkülönült használatú telekrészenként

ca) 65%‐os legnagyobb beépítettséget, valamint

cb) 25%‐os legkisebb zöldfelületi fedettséget

kell biztosítani.

d) Az elkülönült használatú telekrészek határától – az e) pont kivételével – a megengedett legnagyobb épületmagasság felét elérő távolságot kell minimálisan eltartani.

e) „A telephely közlekedési feltárására szolgáló elkülönült használatú telekrész” határától távolságot nem kell eltartani, arra épület közvetlenül is elhelyezhető.

f) Az elkülönült használatú telekrészek országos előírások szerinti parkolási szükségletét az adott elkülönült használatú telekrészen belül kell biztosítani.


(3) A Délép Ipari Park látogatói számára kiépülő, Budapesti út menti közterületi parkolót - a külterületi csapadékvízhálózat többletterhelésének elkerülésére – vízáteresztő burkolattal, a meglévő fák megtartásával kell kialakítani.


5. §


(1) A SZÉSZ 1.1. mellékletét képező „Jelmagyarázat” helyébe jelen rendelet 1. mellékletét képező „Jelmagyarázat” lép.


(2) A SZÉSZ „Belterületi szabályozási terv M=1:4000” című 1.3. mellékletének 24‐3, 24‐4, 32‐1, 32‐2, valamint 55‐3 számú szabályozási tervlapjai helyébe jelen rendelet 2. mellékletét képező 24‐3, 24‐4, 32‐1, 32‐2, valamint 55‐3 számú szabályozási tervlapok lépnek.


(3) A SZÉSZ „Külterületi szabályozási terv M=1:8000” című 1.4. mellékletének 24, valamint 55 számú szabályozási tervlapjai helyébe jelen rendelet 3. mellékletét képező 24, valamint 55 számú szabályozási tervlapok lépnek.


(4) A SZÉSZ 3. mellékletét képező „Sajátos előírások területi hatálya” megnevezésű tervlapja helyébe jelen rendelet 4. mellékletét képező tervlap lép.


6. §


(1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a SZÉSZ 98. § (1) bekezdése hatályát veszti.


(2) Jelen rendelet előírásait a hatályba lépést követően indított ügyekben kell alkalmazni.