Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 45/2020. (XI.17.) önkormányzati rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 19/2015. (V.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 12. 02

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 03.) Korm. rendelet 1. §-a, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda, Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi Osztály, Budapest Főváros Kormányhivatala Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály, Innovációs és Technológiai Minisztérium Hajózási Hatósági Főosztály, Innovációs és Technológiai Minisztérium Léginavigációs és Repülőtéri Hatósági Főosztály, Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Műszaki Hatósági Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály, Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Hatósági Osztály, Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Szegedi Földhivatali Osztály, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály, Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Szegedi Hatósági Iroda, Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály 1., Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály; továbbá a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 36/2017. (XI.14.) önkormányzati rendeletben nevesített Partnerek véleményének kikérésével Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról a Közgyűlés feladat és hatáskörében eljárva  polgármesterként a következőket rendelem el:


1. §


Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 19/2015. (V.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban SZÉSZ) 90. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) A közművekre vonatkozó 33-41. § előírásain túlmenően a vízmű-kútcsoport számára kell fenntartani a 20306/1 hrsz.-ú telek (Tisza-pályaudvar) északi végéből 60 m hosszú területet.”


2. §


A SZÉSZ 90. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A Szeged, Vitéz utca – Szentháromság utca – Batthyányi utca – Boldogasszony sgt. által határolt tömb tömbbelsőjében lévő telkek összevonása után kialakuló új telken a SZÉSZ 45. § (2) bekezdés d) pontját nem kell alkalmazni.”

3. §


(1) A SZÉSZ „Belterületi szabályozási terv M=1:4000” megnevezésű 1.3. mellékletének 32-4, 34-1, 40-4 számú szabályozási tervlapjai helyébe jelen rendelet 1. mellékletét képező 32-4, 34-1, 40-4  számú tervlapok lépnek.

3. §


(2) A SZÉSZ „Belterületi szabályozási terv M=1:4000” megnevezésű 1.3. mellékletének 42-1 számú szabályozási tervlapja helyébe jelen rendelet 2. mellékletét képező 42-1 számú tervlap lép.


4. §


(1)    Jelen rendelet – a 3. § (1) bekezdése kivételével - a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2)    Jelen rendelet 3. § (1) bekezdése a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba.

(3)    Jelen rendelet előírásait a hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.