Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2018. (VI.26.) önkormányzati rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 19/2015.(V.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 07. 26 - 2018. 07. 25

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. § (2) bekezdésében és 42/A. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Csongrád Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész, Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Hatósági Főosztály 2. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály, Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Hatósági Főosztály 2. Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága, Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Hatósági Főosztály 2. Útügyi Osztály, Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály I., Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály Útügyi Osztály, Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság, Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal, Csongrád Megyei Kormányhivatal Jogi és Hatósági Főosztály Földhivatali Osztály, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Szegedi Hatósági Iroda, továbbá a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 36/2017. (XI.14.) önkormányzati rendeletben és a 228/2017. (VI.23.) Kgy. sz. határozatban nevesített Partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. §

Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 19/2015. (V. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: a SZÉSZ) 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) 5. melléklet: Lakás rendeltetési egységekhez tartozó telekhányadok meghatározása”.


2. §

A SZÉSZ 50. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Nagyvárosias lakóterületen lakás rendeltetési egységenként legalább jelen rendelet 5. melléklet B) pontjában foglalt telekhányadot kell biztosítani. Ettől eltérni csak akkor lehet, ha jelen rendelet 5. melléklet B) pontjában foglaltak alapján a telekre vonatkozó minimális építési követelmények, előírások nem teljesíthetők és az illeszkedés szabályainak alkalmazásával a településképi véleményezési eljárás során a polgármester engedélyezésre javasolja.”


3. §

A SZÉSZ 51. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Kisvárosias lakóterületen lakás rendeltetési egységenként legalább jelen rendelet 5. melléklet C) pontjában foglalt telekhányadot kell biztosítani. Ettől eltérni csak akkor lehet, ha jelen rendelet 5. melléklet C) pontjában foglaltak alapján a telekre vonatkozó minimális építési követelmények, előírások nem teljesíthetők és az illeszkedés szabályainak alkalmazásával a településképi véleményezési eljárás során a polgármester engedélyezésre javasolja.”


4. §

A SZÉSZ 52. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Építési telkenként a rendeltetési egységek száma maximum kettő lehet.”


5. §

A SZÉSZ 53. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Településközpont területen lakás rendeltetési egységenként legalább jelen rendelet 5. melléklet D) pontjában foglalt telekhányadot kell biztosítani. Ettől eltérni csak akkor lehet, ha jelen rendelet 5. melléklet D) pontjában foglaltak alapján a telekre vonatkozó minimális építési követelmények, előírások nem teljesíthetők és az illeszkedés szabályainak alkalmazásával a településképi véleményezési eljárás során a polgármester engedélyezésre javasolja.”

6. §

(1) A SZÉSZ „Belterületi szabályozási terv M=1:4000” című 1.3. mellékletének 30-2, 30-4, 31-1, 31-3, valamint 40-2 számú szabályozási tervlapjai helyébe a jelen rendelet 1. mellékletét képező 30-2, 30-4, 31-1, 31-3, valamint 40-2 számú szabályozási tervlapok lépnek.

(2) A SZÉSZ jelen rendelet 2. melléklete szerinti 5. melléklettel egészül ki.

7. §


Hatályát veszti a SZÉSZ 115. § (1) bekezdése.

8. §


(1) Jelen rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet 1-5. §, 6. § (2) bekezdése és a 7. § a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.