Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 21/2020. (IV.28.) önkormányzati rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 19/2015.(V.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 05. 13 - 2020. 05. 12

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ára –, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Csongrád Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész, Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 2. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága, Kőrös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Országos Vízügyi Igazgatóság, Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály, Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Hatóság Közlekedési Főosztály Útügyi Osztály, Innovációs és Technológiai Minisztérium Vasúti Főosztály, Innovációs és Technológiai Minisztérium Hajózási Hatósági Főosztály, Innovációs és Technológiai Minisztérium Légiforgalmi és Repülőtéri Hatósági Főosztály, Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Hatósági Főosztály 2. Útügyi Osztály, Miniszterelnökség Kultúrális Örökségvédelmi Főosztálya, Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Hatósági Főosztály 2. Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Hatósági Főosztály 2. Földhivatali Osztály, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály Építésügyi Hatósági Osztály, Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály, Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Szegedi Hatósági Iroda, Országos Atomenergia Hivatal, Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály, Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály, továbbá a 36/2017. (XI.14.) önkormányzati rendelettel elfogadott Partnerségi Egyeztetési Szabályzatban meghatározott Partnerek véleményének kikérésével, Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról a polgármester a következőket rendeli el:


1. §


Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 19/2015. (V.14.) önkormányzati rendelet „Belterületi Szabályozási Terv M=1:4000” megnevezésű 1.3. mellékletének 33-4 számú szabályozási tervlapja helyébe a jelen rendelet mellékletét képező 33-4 számú tervlap lép.2. §


(1)  Jelen rendelet a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba.


(2) Jelen rendelet előírásait a hatályba lépését követően indult hatósági ügyekben kell alkalmazni. A rendelet a hatályba lépésének napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazandó abban az esetben, ha az ügyfél számára kedvezőbb előírásokat tartalmaz.