Dunabogdány Község Önkormányzata 10/1998. (VI.22.) önkormányzati rendelete

a környezetvédelemről

Hatályos: 2021. 03. 10

Dunabogdány Község Önkormányzata a települési környezet megóvása és tervszerű alakítása, fejlesztése érdekében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bek. alapján, és az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény alapján e rendeletben szabályozza a köztisztaság fenntartásának rendjét, a gondozott zöldterületek kezelését, az állattartás feltételeit, a vízminőség és a levegőtisztaság védelmét, a közterületek használati rendjét.


I. fejezet
Bevezető rendelkezések


1. §


(1) A települési környezet megóvásában az állami és társadalmi szervezeteknek, valamint az itt élő és tartózkodó személyeknek körültekintő gondossággal kell eljárniuk és együttműködniük.

(2) A rendelet hatálya kiterjed Dunabogdány Község bel- és külterületén (ide értve a volt zártkerteket is) lévő összes ingatlanra, azok tulajdonosaira, kezelőire, használóira, valamint a bel- és külterületen lévő közcélú zöldterületekre, parkokra.

(3) Rendelkezései kiterjednek minden természetes és jogi személyre és jogi személynek nem minősülő szervezetre, aki (amely) állandó, vagy ideiglenes jelleggel a község területén tartózkodik (működik).


II. fejezet
Közterületek tisztántartása, hulladékgyűjtés


2. §[1]


3. §[2]


4. §[3]


5. §[4]


6. §


(1)

a) Ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni

    - az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 méter széles területsáv), illetve ha a járda mellett zöld sáv is van, az úttestig terjedő teljes terület,

    - a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai

tisztításáról, hó-, illetve jégmentesítéséről, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

b) Az ingatlan tulajdonosai kötelesek az ingatlanukat a település követelményeinek megfelelően rendben tartani.

Ennek érdekében:

 • az ingatlan utcáról látható részén a településképet zavaró építmény, tárgy, anyag (pl. viskó, ól, kiselejtezett gép, építőanyag-törmelék, stb.) elhelyezése tilos,
 • kötelező elvégezni az aktuális növényápolási feladatokat (pl. fű folyamatos kaszálása, gyomtalanítás, kártevő rovarok és állatok irtása, útra kihajló, közlekedést, kilátást zavaró ágak folyamatos nyesése, stb.).


(2) Szórakozóhelyek, vendéglátó-ipari egységek, üzlethelyiségek és más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt az üzemelési időben az üzemelő köteles tisztán tartani.

A közterületen árusító vagy egyéb szennyeződést okozó tevékenység esetén a tevékenységet gyakorlók kötelesek a részükre kijelölt helyet, valamint annak közvetlen környékét 5 m-es körzetben illetve működésével összefüggő mértékű területen állandóan tisztántartani, a keletkezett szemetet összegyűjteni, és elszállításukról gondoskodni.


(3) Amennyiben az (1) bekezdés a./ pontjában foglaltakat a tulajdonos felszólításra, a megadott határidőre nem hajtja végre, a Polgármesteri Hivatal megrendelheti a tulajdonos terhére a munka elvégzését.


(4) A közterületek, a sportolás célját szolgáló területek szennyezése tilos.

A köztisztaság megóvása és a balesetek elkerülése érdekében a területeken szemetet (papír, gyümölcslé, konzervdoboz, üveg, ételhulladék, stb.), szennyező vagy egészségre ártalmas anyagot kiönteni, elszórni vagy eldobni nem szabad. Mindezek vonatkoznak a külterületekre is.


(5) Tilos a közterületre építési törmeléket, salakot vagy szemetet kihordani, vagy szennyezett vizet kiönteni. A keletkezett salak, törmelék elszállításáról saját költségen az köteles gondoskodni, akinél keletkezett.

A hatósági engedéllyel végzett útfelbontás során keletkezett törmelék kirakása vagy közterület-használati engedély alapján elhelyezett anyagokra a tilalom nem terjed ki.


(6) A közút tisztántartása, sártalanítása a Polgármesteri Hivatal határozata alapján áthárítható arra, aki a járműveivel a közutat építkezés megközelítésére, anyagellátásra, földszállításra stb. használja, ennek következtében fokozott mértékben szennyezi.


(7) Közforgalmi közúti közlekedés céljára szolgáló járművek esetében a közterületen lévő üzemi területek (pl. hajóállomás) tisztításáról a járművek üzembentartója köteles gondoskodni. Belterületen lévő, az előbbiekben fel nem sorolt várakozóhelyek, egyéb megállóhelyek tekintetében a tisztántartás a Polgármesteri Hivatal kötelessége.

Ha a jármű üzemelése során a közút beszennyeződik, megtisztításáról a jármű üzembentartója haladéktalanul köteles gondoskodni.


(8) A jogi személyeknek a közterület tisztántartására vonatkozó kötelezettségét - a hatályos jogszabályok figyelembevételével - a Polgármesteri Hivatal is megállapíthatja.


(9) A tiltott szeméttelepek felderítése és felszámoltatása a Polgármesteri Hivatal feladata.


7. §


Az ónos esőtől, jégtől vagy hótól síkossá vált utak, járdák, lépcsők tisztítására a település közigazgatási területén csak közegészségügyi szempontból veszélytelen szóróanyagot (fűrészpor, homok, hamu, finom szemcséjű salak, zúzott kő, stb.) lehet használni. A Polgármesteri Hivatal külön engedélyével - indokolt esetben - magnézium-klorid használható. A felhordott sarat szükség szerint többször el kell távolítani.

Tilos a kősóval történő síkosságmentesítés a betonozott közlekedő utak és a növényzet megóvása érdekében.

A szóróanyag beszerzéséről a kötelezettnek kell gondoskodnia.


III. Fejezet
A víz minőségének védelme


8. §


(1) Dunabogdány Önkormányzat közigazgatási határán belül lévő ingatlanokon kizárólag zárt, szivárgásmentes tárolóban lehet növényvédő szert tárolni.


(2) Műtrágyát - az egyéni felhasználónak alkalmi készleteit kivéve - csak zárt, szivárgásmentes tárolóhelyiségben lehet tárolni.


  9. §


  (1) A Duna által a partra kihordott, illetve közvetlenül a vízparton, továbbá a parti vizek sávján található szemét, uszadék és hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról közvetlen a vízparti ingatlan tulajdonosa köteles haladéktalanul gondoskodni.


  (2) Ha a csapadékvíz árkokba történő akadálytalan lefolyását az árokba, vízfolyásokba került szemét vagy hordalék akadályozza, a csapadékvíz akadálytalan lefolyása érdekében az árok (vízfolyás) kitisztítását az ingatlan tulajdonosa köteles elvégezni, szintén köteles elvégezni közterületen is, az ingatlan előtti területen, a szomszédos ingatlan közti távolság feléig.

  Törekedni kell a szemét Dunába jutásának megakadályozására.


  (3) A vízfolyások, árkok partjain lévő növényzetet a terület tulajdonosa köteles rendszeresen kaszálni és gondoskodni a terület tisztántartásáról.


  (4) Telekalakítási és területrendezési munkák során az élő- és felszín alatti vizek minőségét veszélyeztető anyagok felhasználása tilos.


  10. §


  (1) Azok a háztartások, amelyek nincsenek rákötve a helyi szennyvízrendszerre, számlával igazolni kötelesek, hogy a vízfogyasztással közel azonos mennyiségű szennyvizet az erre kijelölt szennyvíztisztítóban helyezték el.

  Az Önkormányzat a DMRV-vel közösen rendszeresen ellenőrzi, hogy az ingatlantulajdonos és a szennyvízszállítást végző vállalkozó a számlaadási és szennyvíz-elhelyezési kötelezettségének megfelel.[5]


  (2) A község egész közigazgatási területén meg kell akadályozni mindenfajta káros hatású anyag vagy hulladék talajba, illetve vízbe jutását, beszivárgását. Ilyen anyagot talajba illetve vízbe juttatni (elásni) tilos.


  (3) Olajtárolót lehetőleg pincében kell elhelyezni. Talajban csak vízzáró, védő betonmedencében, az építési hatóság engedélyével lehet elhelyezni. A bekötővezetéket védőcsővel kell ellátni.


  (4) A település folyékony hulladék (szippantott kommunális szennyvíz) gyűjtését és szállítását erre szóló iparengedéllyel rendelkező magánszemélyek végzik, a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával, a hatóságilag kijelölt ürítőhelyre.


  11. §


  (1) Minden WC-t (illemhelyet, árnyékszéket) jó állapotban és tisztán, higiénikusan valamint rovar- és rágcsálómentesen kell üzemben tartani.


  (2) Kézi eszközökkel történő tisztítást és elszállítást április 01. és szeptember 30. közötti időszakban 22 órától reggel 04 óráig lehet elvégezni, október 1-től március 31-ig terjedő időszakban pedig 20 órától reggel 05 óráig.

  Az előzőekben említett időbeni korlátozás a gépi eszközökkel történő tisztításra nem vonatkozik.


  (3) A szennyvizet a belvízelvezető árokba bevezetni tilos.


  12. §


  (1) Ivóvizet szolgáltató kút, közkifolyó környékén valamint a Duna védőtávolságában gépjárművet mosni, állatot tartani tilos.


  (2) Ásott illetve fúrt kúttól betartandó védőtávolságokat a 3. számú melléklet tartalmazza.


  (3) Ásott kútba csapadékvizet vagy szennyvizet bevezetni tilos.


  IV. fejezet[6]

  A levegő tisztaságának védelme


  Általános tűzgyújtási, égetési szabályok

  13. §[7]  Korlátozó rendelkezések

  13/A. §[8]
  Tarló és lábon álló száraz növényzet

  irányított égetésére vonatkozó szabályok

  13/B. §


  (1) Tarló, illetve lábon álló száraz növényzet égetését csak engedéllyel lehet végezni. Az engedélyt az OTSZ alapján a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vác Katasztrófavédelmi Kirendeltsége adja ki.


  (2) Az engedélyezési eljárás során be kell szerezni a növény-egészségügyi hatóság állásfoglalását, védett, Natura 2000 vagy ökológiai hálózat területén a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság állásfoglalását is.


  V. Fejezet
  Állatok tartása

  14. §


  Az önkormányzati rendelet célja, hogy Dunabogdány idegenforgalmi adottságait, kiránduló és pihenőterület jellegét figyelembe véve biztosítsa az állattartáshoz fűződő lakossági érdekeket.


  15. §


  (1) A rendelet alkalmazása szempontjából:

       a) nagytestű haszonállatokra: ló, szamár, szarvasmarha, stb.

       b) kistestű haszonállatokra: baromfi, házinyúl, galamb, kecske, juh, sertés, stb.

       c) ebekre és macskákra,

       d) egyéb kedvtelésből tartott állatokra terjed ki.


  16. §


  A község belterületén, és külterületén állatot - a köz- és állategészségügyi, valamint az építésügyi előírások betartása mellett is - csak ezen önkormányzati rendeletben foglalt korlátozásokkal szabad tartani.


  Haszonállatok tartása

  17. §


  A község területén lévő középületek, közintézmények, kereskedelmi és vendéglátó egységek udvarában nagytestű állatot tartani tilos.


  18. §


  (1) Belterületi részen az alábbi kistestű haszonállatok tarthatók telkenként:

       a) baromfi, házinyúl stb. összesen 100 db,

       b) baromfik közül liba, kacsa, pulyka összesen 80 db.


  (2) Nagytestű haszonállatok a belterületen az a./ és b./ pontban foglaltak szerint, külterületen ennél nagyobb számban tarthatók.

     a) ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, ezek száma telkenként azonos fajból legfeljebb 3 db,

     b) sertés, kecske, juh összesen 10 db. tenyészállat, valamint a szaporulatuk.


  (3) Egyedi elbírálás alapján az Önkormányzat jegyzője, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, valamint az Állategészségügyi Szakhatóság egyetértésével bármely állatfaj esetén - különös méltánylást érdemlő esetben - a 18. §-ban meghatározottnál több állat tartására engedélyt adhat, illetve ott is engedélyezheti, ahol jelen rendelet alapján tiltott. Az engedélyben a tartás feltételeit megszabhatja.


  (4) Nem vonatkozik az állattartási tilalom a körzetben házi fogyasztásra szánt kistestű állatok maximum 3 napos zárt helyen történő tartására (5 db-ig). Az állatok trágyája zártan kezelendő.


  19. §


  (1) Állat tartására szolgáló épületeket, melléképületeket bel- és külterületeken egyaránt csak az arra kijelölt helyen, szakhatósági vélemények alapján építési engedéllyel lehet építeni.


  (2) A kérelemnek tartalmazni kell az építési engedélyezési eljárásban előírtakon kívül:

  • helyszínről készített vázlatot, feltüntetve a tervezett építmény telekhatártól, meglévő épületektől, kutaktól és patakoktól mért távolságát,
  • közegészségügyi és állategészségügyi szakhatósági véleményt,
  • a tartani kívánt állatok faját, számát, a trágyatárolás, almozás és trágyakezelés technológiáját.


  (3) Az 1995. évi XCI. állategészségügyi törvény alapján az állattartó köteles az állat tartásáról illetve létszámváltozásról a jegyzőt írásban értesíteni.


  20. §


  Az állattartók kötelesek az állatok elhelyezése, tisztántartása tekintetében a következőket betartani:

  a) Az állatok elhelyezésére szolgáló helyiség (istálló, ól, ketrec stb.) és kifutója, valamint a trágyatároló a lakás céljára szolgáló helyiségektől a rendelet 2. sz. mellékletében foglalt előírások szerinti távolságra legyen.

  b) Az állatok elhelyezésére szolgáló helyiség könnyen tisztítható legyen, padozata hézagmentes legyen, a padozat lejtése lehetőleg biztosítsa a trágyalevek zárt (szilárd) trágyagyűjtőbe való szivárgásmentes juttatását.

  c) Más célra engedélyezett melléképületben állattartás nem folytatható.

  d) Dunabogdány község területén a trágyát vízhatlan aljzatú és oldalfalas trágyatelepben lehet tárolni. A trágyatelepet szükség szerint rendszeresen üríteni kell. Belterületen egyéb módon trágyát tárolni tilos. Trágya csak a földbe beforgatva, talajerő visszapótlására használható fel.

  e) Dunabogdány község területén híg trágyakezeléses technológia nem folytatható.

  f) Az ürítéshez, illetve a felhasználás helyére történő szállításkor biztosítani kell annak csorgás- és elszóródásmentességét.

  g) Az állatok elhelyezésére szolgáló helyiségek és a zárt trágyagyűjtők tisztántartásáról, a rovarok és kártevők rendszeres irtásáról az állattartók a Dunabogdány Község Önkormányzatának a köztisztaságról szóló 4/1988. (XII.14.) Tanács számú rendeletében foglaltak szerint kötelesek gondoskodni.


  21. §


  Háziállatnak nem tekinthető állatok (egzotikus állatok, vadállatok) tartásához előzetes állattartási engedély szükséges, melyet az állategészségügyi és a BM. előzetes szakhatósági hozzájárulása alapján a jegyző ad ki.


  22. §


  Nagytestű és kistestű haszonállatok tartásához mindenkor a háztulajdonos, önkormányzati tulajdon esetén a jegyző írásbeli hozzájárulása szükséges.


  23. §


  (1) Több lakásos, illetve több család használatában lévő ingatlan esetén a közös használatban lévő udvarba, kertbe állatokat kiengedni csak az összes tulajdonos, ottlakó hozzájárulásával, elkerített helyre lehet.


  (2) Közterületre állatokat kiengedni, s ott legeltetni tilos.


  Ebek és macskák tartása

  24. §


  (1) Dunabogdány község belterületén ebeket

       a) csak a kertes családi házak kerítéssel zárt udvarán,

       b) lakótelepen és társasházban a közös rendnek megfelelően.


  (2) Testi fogyatékosságban szenvedők jogosultak vakvezető, jelző eb tartására.


  (3) Közbiztonsági vagy közületi szerv - külön jogszabályok rendelkezései szerint - tarthat szolgálati ebeket.


  (4) Közületi szerv telephelyén csak a kerítésen belül tartható szolgálati eb, vagy ellenőrzés során pórázon vezethető a telephelyen kívül.


  25. §


  Lakótelepen, társasházakban, lakásonként egy kutya - valamint annak szaporulata 8 hetes korig - tartható. Kutyát a közös helyiségekbe, lépcsőházba felügyelet nélkül kiengedni tilos.


  26. §


  Családi házban, kertben, gyümölcsösben maximum 2 db kutya tartható, valamint annak szaporulata 3 hónapos korig.


  27. §


  Harapós ebet zárt helyen, megkötve kell tartani. A ház bejáratánál a harapós kutyára utaló figyelmeztetést kell elhelyezni.


  28. §


  (1) Közterületen az ebeket pórázon és szájkosárral kell vezetni.


  (2) A harapós és az emberre támadó szándékú ebfajtákat a községben szájkosárral ellátva, rövid pórázon kell vezetni.


  (3) Játszótérre, sportpályára kutyát bevinni tilos.


  (4) Vendéglátóegységbe, élelmiszerárusító üzletbe, iskolába, óvodába, bölcsődébe, egészség-ügyi intézménybe, társadalmi szervek helyiségeibe ebet beengedni ill. bevinni tilos.


  (5) Külterületen 200 m-es körzeten belül lehet ebet szabadon engedni, egyébként pórázon kell vezetni, ez alól kivételt képeznek a vadászat céljára szabadon engedett vadászebek.


  29. §


  Az ebtulajdonos köteles gondoskodni arról, hogy a kutyája a lakóházak közös használati helyiségeit, a lakóházak követlen környezetét, gyalogjárdát, parkokat ne szennyezze, valamint

  a) a házban, vagy annak szomszédságában lakók nyugalmát ne zavarja,

  b) anyagi kárt ne okozzon,

  c) testi épséget és egészséget ne veszélyeztessen.


  30. §


  Az ebtulajdonos köteles évente minden 3 hónapos kort betöltött kutyát - az előre közölt helyen és időpontban - 1 éves koráig 2 alkalommal valamint 1 éves kor feletti ebeket évente 1 alkalommal veszettség elleni védőoltásban részesíteni.


  31. §


  (1) Macskát önkormányzati és társasházak közös használatú helyiségében tartani, vagy szabadon engedni tilos, egyebekben a macskatartás szabad a (2) bekezdésben foglalt korlátozással.

  (2) Lakásonként 2 macska tartható.


  Egyéb állatok tartása

  32. §


  (1) Éneklő és díszmadarak, díszállatok tartása az állategészségügyi szabályok betartása mellett történhet.


  (2) Méheket a község belterületén az érvényes jogszabályi rendelkezések figyelembevételével szabad tartani.


  (3) Jelen rendeletben fel nem sorolt állatok tartásához az állategészségügyi és az ÁNTSZ előzetes véleménye alapján a jegyző engedélye szükséges.


  Eljárási szabályok

  33. §


  (1) A közterületen szabadon kóborló ebeket a jegyző elszállíttathatja, és az elszállítás költségeit a jogszabályban meghatározott összegben az eb tulajdonosára háríthatja át.


  (2) A külterületen szabadon kóborló kutyák és macskák kilövéséről megbízott vadászok gondoskodnak.


  34. §


  Jelen rendeletben foglalt szabályok betartásának ellenőrzése a Polgármesteri Hivatal Ügyrendje szerinti dolgozó feladatát képezi együttműködve a hatósági állatorvossal, a jegyzővel, valamint az ÁNTSZ-szel.


  Szabálysértési rendelkezések

  35. §[9]


  Végrehajtási és egyéb rendelkezések

  36. §


  (1) Aki ezen rendelettől eltérő módon tart állatot, köteles a rendelet hatályba lépését követő 6 (hat) hónapon belül az e rendeletben szabályozott feltételeket megteremteni, vagy az állattartást megszüntetni.


  (2) A jegyző egyedi mérlegelése alapján esetenként egy alkalommal a határidőt további hat hónappal meghosszabbíthatja.


  (3) Az ÁNTSZ egyedi szakvéleménye és a 4. sz. mellékletben felsorolt védőtávolságok betarthatósága esetén a jegyző meghatározott határidőre egyedi engedélyt adhat ki olyan területen is állattartásra, ahol a rendelet tiltja.


  37. §


  Jelen rendelettel nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos jogszabályok - O.É.SZ. az állategészségügyről szóló 1981. évi 3. tvr. és a végrehajtására kiadott 23/1981.(XI.26.) MÉM sz. rendelet az irányadók.


  VI. Fejezet
  Zöldterületek védelme

  38. §


  (1) A község közigazgatási területén zöldterületnek minősülnek a parkok, utcai fák és zöldsávok, virágágyások, virágtartók, szobrok és emlékművek környéke.


  (2) Zöldterületnek tekinthető az a terület is, amelyen a fásítás vagy parkosítás munkáit már megkezdték.


  39. §


  (1) A településen lévő zöldterületeket csak rendeltetésüknek megfelelően szabad használni. Tartózkodni kell a mások pihenésének, nyugalmának zavarását keltő magatartástól.


  (2) Zöldterületeken tilos a virágok jogosulatlan leszedése, gyűjtése, tilos a fák, virágok és egyéb növények, a felszerelési tárgyak rongálása. A fák törzsére reklámtáblát (feliratot) elhelyezni tilos.


  (3) Dunabogdány belterületén fát kivágni csak az erre vonatkozó jogszabályok előírásának betartásával szabad. Közterületen a fakivágás engedélyezésével egyidejűleg minden esetben elő kell írni a fa pótlásának kötelezettségét is, fajta és mennyiség meghatározásával.


  (4) Aki a közterületen a fákat megsebzi, csonkítja, cserjéket megrongálja (tiporja, letépi), a szabálysértési eljárás következményein kívül köteles a zöldkár értékének megfelelő kártérítést fizetni.


  (5) Zöldterület felbontásához a Községi Polgármesteri Hivatal építésügyi hatósága engedélye szükséges. Aki a zöldterületet felbontja, a munkák megkezdése előtt köteles zöldterület igénybevételi díjat fizetni a mindenkori költségeknek megfelelően, és azt helyreállítani. Ezen a címen a Polgármesteri Hivatal számlájára befolyt összeget csak zöldterület helyreállítására, pótlására vagy létesítésére lehet felhasználni.


  40. §


  (1) Tilos a gondozott zöldterületek területén elhelyezett műtárgyakat elmozdítani, megrongálni, a zöldterületeken otthonos madarakat vagy egyéb állatot pusztítani, zavarni, befogni, kínozni. Az állatok elpusztítója a mindenkor érvényes kártérítési jegyzék szerint köteles kártalanítást fizetni.


  (2) A közterületeken elhelyezett szobrokra, emlékművekre felmászni, azokat rongálni, beszennyezni tilos. Tilos az emlékművek, szobrok környezetébe nem illő tárgyak elhelyezése is.


  (3) Zöldterületekre gépjárművel behajtani, azokon parkolni nem szabad.


  (4) Tilos a zöldterületeket beszennyezni, környékükön szemetet elszórni.


  (5) Zöldterületeket más célra igénybe venni csak rendkívül indokolt esetben és az eredeti állapot helyreállításának kötelezettségeivel, az erre feljogosító engedéllyel szabad. Az engedélyt a Községi Polgármesteri Hivatal építésügyi hatósága adja meg.


  41. §


  (1) A zöldterületek létesítéséről, fenntartásáról, kezeléséről, felügyeletéről a Polgármesteri Hivatal a vonatkozó rendelkezések figyelembevételével gondoskodik.


  (2) A parkok és egyéb zöldterületek felügyeletére, gondozására a gazdasági társaságok, intézmények és társadalmi szervek védnökséget vállalhatnak.


  VII. Fejezet
  Zajjal járó tevékenység szabályozása

  42. §[10]


  Magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő zajjal járó zöldfelület-fenntartási, kertépítési tevékenység, barkácsolási, építési, szerelési munkák, zajt keltő gépek és gépesített kéziszerszámok, eszközök használata

  a) munkanapokon 8:00 és 19:00 óra között

  b) szombaton 8:00 és 14:00 óra között engedélyezett,

  c) vasárnap és ünnepnapokon, illetve minden más időszakban tilos.


  VIII. Fejezet
  Vegyes és hatályba léptető rendelkezések


  43. §[11]


  44. §


  (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


  (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

  - az állattartásról szóló 11/1995.(IX.25.) Önk. számú rendelet,

  - a köztisztaságról szóló 11/1993.(XII.15.) Önk. számú rendelettel módosított 4/1998. számú Tanács rendelet.


  [1]

  Hatályon kívül helyezte: 6/2016. (VI. 15.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2016. július 1-től

  [2]

  Hatályon kívül helyezte: 6/2016. (VI. 15.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2016. július 1-től

  [3]

  Hatályon kívül helyezte: 6/2016. (VI. 15.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2016. július 1-től

  [4]

  Hatályon kívül helyezte: 6/2016. (VI. 15.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2016. július 1-től

  [5]

  Módosította: 11/2001. (VI. 29.) Önk. sz. rendelet, hatályos 2001. július 1-től

  [6]

  Módosította: 5/2015. (V. 14.) önkormányzati rendelet, hatályos 2015. május15-től

  [7]

  Hatályon kívül helyezte a 2/2021. (III.9.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2021. március 10-től

  [8]

  Hatályon kívül helyezte a 2/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2021. március 10-től

  [9]

  Hatályon kívül helyezte: 5/2000. (II.28.) Önk. sz. rendelet, hatálytalan 2000. március 1-től

  [10]

  Módosította: 5/2016. (VI. 15.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. július 1-től

  [11]

  Hatályon kívül helyezte: 5/2000. (II.28.) Önk. sz. rendelet, hatálytalan 2000. március 1-től