Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 38/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 19/2015. (V.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 10. 15

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. § és 42/A. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda, Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága, Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi Osztály, Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály Útügyi Osztály, Innovációs és Technológiai Minisztérium Hajózási Hatósági Főosztály, Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Műszaki Hatósági Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály, Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Építéshatósági és Örökségvédelmi Főosztály Építéshatósági Osztály 1., Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Hatósági és Koordinációs Osztály, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály, Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Szegedi Hatósági Iroda, Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi Osztály 1., Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály, továbbá a 36/2017. (XI.14.) önkormányzati rendelettel elfogadott Partnerségi Egyeztetési Szabályzatban meghatározott Partnerek véleményének kikérésével Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról a következőket rendeli el:


1. §


(1) Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 19/2015. (V.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZÉSZ) „Belterületi Szabályozási Terv M=1:4000” megnevezésű 1.3. mellékletének 41-1 számú szabályozási tervlapja helyébe a jelen rendelet 1. mellékletét képező 41-1 számú tervlap lép.


2. §


(1) Jelen rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet 1. § (2) bekezdése a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba.

(3) Jelen rendelet előírásait a hatályba lépést követően indított ügyekben kell alkalmazni.

1. §


(2) A SZÉSZ „Belterületi Szabályozási Terv M=1:4000” megnevezésű 1.3. mellékletének 48-4 számú szabályozási tervlapja helyébe a jelen rendelet 2. mellékletét képező 48-4 számú tervlap lép.