Soponya 4/2020 (VII.10..)

Az Önkormányzat 2019.évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2020. 07. 11


 Soponya Nagyközség Önkormányzat

4/2020.(VII.10.)


önkormányzati  rendelete


 az Önkormányzat  2019. évi költségvetésének végrehajtásáról


Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk bekezdés a) pontjában meghatározott feladat körében eljárva a következőt rendeli el:  1. A rendelet hatálya


1. § (1)  A rendelet hatálya kiterjed Soponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alatt alá tartozó költségvetési szervekre.


2. Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek teljesítése, finanszírozása


2.§ (1) A Képviselő-testület  Soponya Nagyközség Önkormányzat 2019. évi beszámolóját

587.102.989,- Ft  módosított bevételi előirányzattal és

            591.973.661,- Ft teljesítéssel, valamint

            587.102.989,- Ft módosított kiadási előirányzattal és

            347.204.714,- Ft kiadási teljesítéssel hagyja jóvá.


  1. A képviselő-testület Soponya NagyközségÖnkormányzat 2019. évi tervezett és teljesített bevételeit, valamint tervezett és teljesített kiadásait az1. melléklet szerint hagyja jóvá.


  1. Az Önkormányzat számla és pénztár egyenlegét a Képviselő-testület 209.808.246,- Ft-tal, a Soponyai Mesevár Óvoda számla és pénztár egyenlegét 798.725,- Ft-tal, - Ft-tal hagyja jóvá


  1. A 2.§ (1) bekezdésében jóváhagyott teljesítésből a Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat az 1. melléklet részletezett beruházási és felújítási feladatokra71.785.505,- Ft-tal hagyja jóvá.


  1. A Képviselő-testület a 2.§ (1) bekezdésében jóváhagyott 2019. évi teljesítésből a kiadási kiemelt előirányzatok teljesítésétönkormányzati szinten az alábbiak szerint állapítja meg:


  • működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti teljesítése

                                               - személyi juttatás                                            84.438.545,- Ft

                                               - munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.            14.356.651,- Ft

                                               - dologi kiadások                                               75.746.545,- Ft

                                               - ellátottak pénzbeli juttatásai                            10.894.895,- Ft

                                               - egyéb működési célú kiadások                        89.174.095,- Ft

                                   b) felhalmozási kiadások:                                               72.503.986,-Ft 


  1. A Képviselő-testület Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi teljesített kiadásait szakfeladatok szerinti bontásban a rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.3.§ (1) A Képviselő-testület Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi működési és fejlesztési célú bevételeit, kiadásait mérlegszerűen a rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.

2) A Képviselő-testület a 2019. évi pénzeszköz átadásokat, támogatásokat a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3)A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott 2019. évi bevételi teljesítésekből az egészségügyi ellátásra az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól védőnői és iskolai egészségügyi ellátásra 4.415.100,-Ft teljesült.


4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szerve 2019. évi költségvetési maradványát 244.768.947,- Ft összegben hagyja jóvá.


3. Önkormányzati vagyon


5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi egyszerűsített mérlegét a 12. mellékletnek megfelelően fogadja el.6. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye  2019. december 31-i fordulónapi mérlegében az eszközök és források egyező főösszegét  996.142.872,- Ft-tal fogadja el.


7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti ingatlanvagyonát

     - 12. melléklet – a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján bruttó értéken

    742.641.996,- Ft-tal állapítja meg.


4. Záró rendelkezések


8.. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.14.)  önkormányzati rendelete.

    


       

                          Szücs Norbert                                                 Virágné Ferenczi Edit

                         polgármester                                                              jegyző   
Záradék:A rendelet 2020.VII.10. napján kihirdetésre került.Soponya, 2020. VII.10.                                                        


Virágné Ferenczi Edit

                                                                                                          jegyző