Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének 5/2020. (V.7.) önkormányzati rendelete

Heves Megye Területrendezési Tervéről

Hatályos: 2020. 07. 01

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének 3/2020. (IV.17.) önkormányzati rendeletére is tekintettel,

a Heves Megyei Közgyűlésnek az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 12. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva,

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Törvény) 88. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Kormányrendelet 16. § (1) és 17. § (1a) bekezdésben megállapított egyeztetési rendnek megfelelően, a 20. § (4) bekezdésében és 11. melléklet 1-11. és 13-16. pontjában meghatározott véleményezésre jogosultak bevonásával, a következő rendeletet alkotom:


  1. Fejezet


ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK


1. A rendelet célja és hatálya


1. § E rendelet célja, hogy a megye egészére meghatározza a térségi területfelhasználás feltételeit, a műszaki infrastruktúra-hálózatok összehangolt térbeli rendjét, a terület- és gazdaságfejlesztés hatékony területi, területhasználati orientálása érdekében, tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek, honvédelmi érdekek és a hagyományos tájhasználat megőrzésére, illetve erőforrások védelmére.

2. § (1) E rendelet területi hatálya kiterjed a megye teljes közigazgatási területére. A megye területéhez tartozó települések felsorolását a 1/A. melléklet tartalmazza.

(2) E rendelet előírásait alkalmazni kell a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök és a településképi rendelet készítése és elfogadása során.

(3) A településrendezési eszközök e rendeletben meghatározott előírásoknál szigorúbb követelményeket állapíthatnak meg.

(4) Ha a településrendezési eszköz adott tárgykörben nem szabályoz, akkor a Törvény és a Törvénnyel összhangban lévő megyei területrendezési terv rendelkezéseit kell alkalmazni.


2. A rendelet tárgya


3. § (1) E rendelet Heves Megye Szerkezeti Tervét, valamint a Heves Megyei Övezeti Tervet és az ezekre vonatkozó szabályokat foglalja magában.

(2) Heves Megye Térségi Szerkezeti Tervét a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A Heves Megyei Övezeti Terv tervlapjait a 3. melléklet tartalmazza, az alábbiak szerint:

a) 3/1. melléklet az ökológiai hálózat magterületének övezetét, az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetét és az ökológiai hálózat pufferterületének övezetét,

b) 3/2. melléklet a kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetét,

c) 3/3. melléklet a jó termőhelyi adottságú szántók övezetét,

d) 3/4. melléklet az erdők övezetét,

e) 3/5. melléklet az erdőtelepítésre javasolt terület övezetét,

f) 3/6. melléklet a tájképvédelmi terület övezetét,

g) 3/7. melléklet a világörökségi és világörökségi várományos területek övezetét,

h) 3/8. melléklet a vízminőség-védelmi terület övezetét,

i) 3/9. melléklet a nagyvízi meder övezetét,

j) 3/10. melléklet a VTT – tározók övezetét,

k) 3/11. melléklet a honvédelmi és katonai célú terület övezetét,

l) 3/12. melléklete az ásványi nyersanyagvagyon övezetét,

m) 3/13. melléklet a rendszeresen belvízjárta terület övezetét,

n) 3/14. melléklet a földtani veszélyforrás terület övezetét,

o) 3/15. melléklet a tájrehabilitációt igénylő terület övezetét,

p) 3/16. melléklet a borszőlő termőhelyi kataszter terület övezetét,

q) 3/17. melléklet a magas természeti értékű terület övezetét,

r) 3/18. melléklet az összenövéssel érintett települések övezetét,

s) 3/19. melléklet a Tisza-menti együttműködés övezetét,

t) 3/20. melléklet a vízeróziónak kitett terület övezetét.

(4) E rendelet 1. melléklete tartalmazza:

a) az 1/A. mellékletben Heves megye településeinek listáját,

b) az 1/B. mellékletben a Törvény 4/1-4/11. mellékletének Heves megyét érintő alábbi elemeit:

1. Az országos közúthálózat távlati gyorsforgalmi és főúti elemeit,

2. A gyorsforgalmi és főúthálózat, valamint a vasúti törzshálózat távlati nagy hídjait a Tiszán,

3. Országos törzshálózati vasúti pályákat,

4. Országos kerékpárút-törzshálózat elemeit,

5. Nemzetközi és országos vízi utakat, országos jelentőségű kikötőket és határkikötőket,

6. Erőműveket,

7. A villamosenergia-átviteli hálózat távvezetékeit,

8. Nemzetközi és hazai szénhidrogén-szállító vezetékeket,

9. Országos vízi létesítményeket.


c) az 1/C. melléklet a térségi hálózatokat és egyedi építményeket.

d) az 1/D. melléklet a tájrehabilitációt igénylő terület övezetet az alábbiak szerint:

1. Barnamezős területeket,

2. Nagy kiterjedésű kopárokkal érintett települések listáját.3. Értelmező rendelkezések


4. § E rendelet alkalmazásában a Törvény 4. §-a szerinti fogalmi meghatározásokon túl

Vízeróziónak kitett terület: a megyei területrendezési tervben megállapított övezet, amelyben az 5%-nál nagyobb lejtésű és a vízerózió káros hatásával szemben kevésbé ellenálló talajtulajdonságokkal jellemezhető területek találhatók.


  1. Fejezet


A MEGYE SZERKEZETI TERVE


4. Térségi területfelhasználási kategóriák


5. § A megye területfelhasználási kategóriái a következők:

a) területi korlát nélkül ábrázolt térségek:

aa) erdőgazdálkodási térség,

ab) mezőgazdasági térség,

ac) vízgazdálkodási térség,

ad) települési térség,

b) legalább 5 ha nagyságú sajátos területfelhasználású térség:

ba) Visonta [Mátrai Erőmű].


5. A térségi területfelhasználási kategóriák lehatárolása


6. § (1) A megyei területfelhasználási kategóriák területén belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során a Törvény 11. § előírásait kell alkalmazni.

(2) A Mátrai Erőmű területét különleges vagy gazdasági települési területfelhasználási egységbe kell sorolni.


6. Új beépítésre szánt terület kijelölése


7. § Új beépítésre szánt terület kijelölése során a Törvény 12. § és 13. § előírásait kell alkalmazni.


7. A műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építményeinek elhelyezése


8. § A műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építményeinek elhelyezése során a Törvény 15. § (2)-(3), 16. § (1)-(2) bekezdésének előírásait kell alkalmazni.  1. Fejezet


A MEGYEI ÖVEZETI TERV


8. Térségi övezetek


9. § (1) A megye térségi övezeteit a (2)-(3) bekezdésben felsorolt övezetek alkotják az alábbiak szerint:

(2) Országos övezetek:

1. ökológiai hálózat magterületének övezete,

2. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete,

3. ökológiai hálózat pufferterületének övezete,

4. kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete,

5. jó termőhelyi adottságú szántók övezete,

6. erdők övezete,

7. erdőtelepítésre javasolt terület övezete,

8. tájképvédelmi terület övezete,

9. világörökségi és világörökségi várományos területek övezete,

10. vízminőség-védelmi terület övezete,

11. nagyvízi meder övezete,

12. VTT-tározók övezete,

13. honvédelmi és katonai célú terület övezete.

(3) Megyei övezetek:

1. ásványi nyersanyagvagyon övezete,

2. rendszeresen belvízjárta terület övezete,

3. földtani veszélyforrás terület övezete,

4. egyedileg meghatározott megyei övezetek:

4.1. tájrehabilitációt igénylő terület övezete,

4.2. borszőlő termőhelyi kataszter terület övezete,

4.3. magas természeti értékű terület övezete,

4.4. összenövéssel érintett települések övezete,

4.5. Tisza-menti együttműködés övezete,

4.6. vízeróziónak kitett terület övezete.

 (4) Az (2) és (3) bekezdésben meghatározott övezetek területi lehatárolását a 3.§ (3) bekezdésben felsorolt tervlapok és a 3.§ (4) bekezdés d) pontja szerinti 1/D melléklet tartalmazzák.

(5) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott övezetek területén az országos övezetek előírásait, a vonatkozó miniszteri rendelet előírásaival és az ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni.


9. A térségi övezetek lehatárolása


10. § A településrendezési eszközök készítésénél a megyei területrendezési terv térségi övezeteinek lehatárolásához képest a térségi övezetek csak a Törvény 22. § és 23. § (2) bekezdésében foglalt feltételek teljesülése esetén változtathatók meg.  1. Fejezet


A MEGYEI TÉRSÉGI ÖVEZETEK


10. Ökológiai hálózat magterületének övezete


11. § Az ökológiai hálózat magterületének övezetében a Törvény 25. § előírásait a vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni.


11. Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete


12. § Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében a Törvény 26. § előírásait a vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni.


12. Ökológiai hálózat pufferterületének övezete


13. § Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében a Törvény 27. § előírásait a vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni.


13. Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete


14. § A kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetében a Törvény 28. § előírásait a vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni.


14. Jó termőhelyi adottságú szántók övezete


15. § A jó termőhelyi adottságú szántók övezetében a Törvény 19. § (4) bekezdése szerinti miniszteri rendelet övezeti előírásait a vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni.


15. Erdők övezete


16. § Az erdők övezetébe tartozó területeken a Törvény 29. § és 30. § előírásait a vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni.

16. Erdőtelepítésre javasolt terület övezete


17. § Az erdőtelepítésre javasolt terület övezetében a Törvény 19. § (4) bekezdése szerinti miniszteri rendelet övezeti előírásait a vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni.


17. Tájképvédelmi terület övezete


18. § A tájképvédelmi terület övezetében a Törvény 19. § (4) bekezdése szerinti miniszteri rendelet övezeti előírásait a vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni.18. Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete


19. § A világörökségi és világörökségi várományos területek övezetében a Törvény 31. § előírásait a vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni.


19. Vízminőség-védelmi terület övezete


20. § A vízminőség-védelmi terület övezetében a Törvény 19. § (4) bekezdése szerinti miniszteri rendelet övezeti előírásait a vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni.


20. Nagyvízi meder övezete


21. § A nagyvízi meder övezetében a Törvény 19. § (4) bekezdése szerinti miniszteri rendelet övezeti előírásait a vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni.


21. VTT-tározók övezete


22. § A VTT-tározók övezetében a Törvény 19. § (4) bekezdése szerinti miniszteri rendelet övezeti előírásait a vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni.


22. Honvédelmi és katonai célú terület övezete


23. § A honvédelmi és katonai célú terület övezetében a Törvény 32. § előírásait a vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni.


23. Ásványi nyersanyagvagyon övezete


24. § Az ásványi nyersanyagvagyon övezetében a Törvény 19. § (5) bekezdése szerinti miniszteri rendelet övezeti előírásait a vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni.


24. Rendszeresen belvízjárta terület övezete


25. § A rendszeresen belvízjárta terület övezetében a Törvény 19. § (5) bekezdése szerinti miniszteri rendelet övezeti előírásait a vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni.


25. Földtani veszélyforrás terület övezete


26. § A földtani veszélyforrás terület övezetében a Törvény 19. § (5) bekezdése szerinti miniszteri rendelet övezeti előírásait a vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni.26. Tájrehabilitációt igénylő terület övezete


27. § (1) A tájrehabilitációt igénylő terület övezetébe tartoznak:

a) használaton kívüli, alulhasznosított ipari, vagy barnamezős területek,

b) bányászat által roncsolt, tájrendezéssel még nem helyreállított területek (elsősorban külfejtéses bányák, meddőhányók) és felhagyott, tájrendezéssel nem helyreállított hulladéklerakók

c) erdőírtás következtében kialakult kopárok.

(2) Használaton kívüli, alulhasznosított ipari, vagy barnamezős területekre az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv). 8.§ (7) bekezdés, valamint a Törvény 12. § c) pont előírásait kell alkalmazni.

(3) Bányászat által roncsolt, tájrendezéssel még nem helyreállított területeket a településrendezési tervben kell lehatárolni.

(4) Erdőirtás következtében kialakult kopárokra vonatkozóan

a) az érintett települések településrendezési eszközeiben az erdőirtással érintett területeket le kell határolni és a terület alkalmasságának a tájrehabilitáció szempontjából leginkább megfelelő területfelhasználási egységbe kell sorolni,

b) a kopárok területén beépítésre szánt terület nem jelölhető ki.

(5) Az övezet területi lehatárolását az 1/D melléklet, az övezet által érintett településeket pedig a 3/15. számú térképmelléklet tartalmazza.


27. Borszőlő termőhelyi kataszter terület övezete


28. § (1) A borszőlő termőhelyi kataszter területet a települések a településrendezési eszközeiben határolják le, az országos nyilvántartás figyelembe vételével.

(2) A borszőlő termőhelyi kataszter terület övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki.

(3) Az övezet területén csak olyan területfelhasználási egység jelölhető ki, amely tiltja napelem park létesítését.

(4) Az övezet által érintett településeket a 3/16. számú térképmelléklet tartalmazza.28. Magas természeti értékű terület övezete


29. § (1) A Magas természeti értékű övezetet tartalmazó területeket az érintett települések településrendezési eszközeiben kell lehatárolni.

(2)  A magas természeti értékű terület övezetével érintett települések településrendezési eszközeiben a lehatárolt területen belül beépítésre szánt terület nem jelölhető ki és telek belterületbe nem vonható kivéve, ha a települési területet a Magas természeti értékű terület övezete körülzárja, és természetvédelmi érdekbe nem ütközik.

(3) Az övezet területén csak olyan területfelhasználási egység jelölhető ki, amely tiltja napelem park létesítését.29. Összenövéssel érintett települések övezete


30. § Az összenövéssel érintett települések övezetének területén

a) a beépítésre szánt területek összenövésével érintett települések településrendezési eszközeiben az érintkező területeken csak egymást nem zavaró területfelhasználási egységek jelölhetők ki,

b) új beépítésre szánt terület kijelölésénél, települések összenövését eredményező, de egyik településnél sem a meglévő települési területhez csatlakozó terület az érintett települések településrendezési eszközeiben kizárólag gazdasági és különleges beépítésre szánt területfelhasználási egységbe sorolhatók,

c) gazdasági terület területfelhasználási egység határa 200 m-nél nem lehet közelebb a szomszédos település lakóterület határához, kivéve védőerdő létesítése esetén ez a távolság 100 m lehet,

d) jelentős mértékű zavaró hatású ipari gazdasági terület területfelhasználási egység határa védőerdő létesítése mellett sem lehet közelebb a szomszédos település lakóterület határához 500 m-nél.


30. Tisza-menti együttműködés övezete


31. § (1) A Tisza-menti együttműködés övezetébe Poroszló, Újlőrincfalva, Sarud, Tiszanána, Kisköre és Pély települések tartoznak.

(2) A Tisza-menti együttműködés övezete települései közösen határozzák meg az együttműködés mélységét és módját. Amennyiben a településcsoport egésze vagy része az együttműködést támogatja, akkor annak mélysége kiterjedhet

a) kizárólag a településfejlesztési koncepció,

b) a településfejlesztési koncepció és az integrált településfejlesztési stratégia,

c) az a) vagy b) pont szerinti fejlesztési dokumentum és a településszerkezeti terv

közös elkészítésére.

(3) Az övezetbe tartozó települések a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök készítésének, módosításának eljárásába bevonják

a) az övezetbe tartozó összes települést, valamint

b) tájékoztatják a szomszéd megyék Tiszabura, Abádszalók, Tiszaderzs, Tiszaszőlős, Tiszafüred, Négyes, Tiszavalk, Tiszabábolna településeit is.

(4) A településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia közös készítése során vizsgálni kell a közös jövőkép és közös célok kidolgozásának, meghatározásának lehetőségét.

(5) A településszerkezeti terv közös készítése során annak tartalmi felépítését a jogszabályi előírások alkalmazása mellett az eltérő adottságokra figyelemmel, azonos elvek alapján kell meghatározni.

 (6) A településfejlesztési, településrendezési dokumentumok készítésére vonatkozó megyei önkormányzat anyagi támogatása során előnyben kell részesíteni az övezetbe tartozó települések közösen készülő (2) bekezdés szerinti dokumentumait.31. Vízeróziónak kitett terület övezete


32. § A vízeróziónak kitett terület övezetbe tartozó települések veszélyeztetett területein olyan területfelhasználást kell előírni a települések településszerkezeti tervében, és a helyi építési szabályzatában olyan építési övezeti, övezeti előírást kell meghatározni, amely a vízerózió mértékét csökkenti.


  1. Fejezet


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


33. § (1) E rendelet a kihirdetését követő második hónap 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet előírásait a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(3) E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti a Heves Megye Területrendezési Tervéről szóló 12/2005. (IV. 29.) HMÖ rendelet.

……………………………………………

dr. Juhász Attila Simon

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

                                   

……………………………………………

Dr. Barta Viktor

Heves Megye Főjegyzője