Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2017. (IX.15.) önkormányzati rendelete

egyes anyakönyvi események szabályairól

Hatályos: 2021. 04. 20 - 2021. 12. 31

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2017. (IX.15.) önkormányzati rendelete

egyes anyakönyvi események szabályairól

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva hivatali időn túli és a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményekre a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

(1) A rendelet területi hatálya Szentendre Város közigazgatási területére terjed ki.

(2) A rendelet tárgyi hatálya az anyakönyvi események közül a házasságkötésre és a bejegyzett élettársi kapcsolatokra terjed ki.

(3) A rendelet személyi hatálya a (2) bekezdésben meghatározott anyakönyvi eseményeken az e rendeletben megjelölt többletszolgáltatásokat igénybe vevőkre és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal anyakönyvvezetőire terjed ki.

2. §

Értelmező rendelkezések

E rendelet alkalmazásában:

1. hivatali munkaidő: hétfő: 8:00-17:30, kedd-csütörtök: 8:00-16:30, péntek: 8:00-13:00

2. többletszolgáltatás díja: hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli házasságkötések és bejegyzett élettársi kapcsolatok lebonyolításáért fizetendő díj.

3. §

A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítés engedélyezésének szabályai

(1) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezhető, amennyiben az esemény helyszíne megfelelően méltóságteljes és biztonságos, ahol biztosítottak a szükséges technikai eszközök. A helyszín és az eszközök biztosítása a házasulók feladata. A megrendelőnek biztosítania kell az esemény alatt az anyakönyv és az anyakönyvvezető fölé sátor felhúzását vagy fedett részben való biztonságos tartózkodását.

(2) [1] Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény helyszíne lehet különösen: a Városi Vendégház, vagy egyéb étterem, szálloda díszterme, lakóház kertje, ha biztosítják az ünnepélyes rendezvény lebonyolításához szükséges feltételeket. A helyszínt előre meg kell tekinteni. A jegyző az irodavezető javaslatára a közreműködést megtagadhatja, ha a házasulók a ceremónia ünnepélyes megtartásának feltételeit nem tudják biztosítani.

(3) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseménynek az engedélyezése során figyelemmel kell lenni a hivatali helyiségbe előjegyzett és felvett anyakönyvi eseményekre, azok lebonyolítását a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti. Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményt csak hivatali munkaidőn túl lehet engedélyezni úgy, hogy azt a hivatali helyiségben lezajlott utolsó anyakönyvi szertartás utáni időpontra lehet felvenni.

(4) Az anyakönyvi eseménynek a hivatali helyiségen kívül történő szolgáltatásért a megrendelők az e rendeletben meghatározott díjat kötelesek fizetni, kivéve, ha a hivatalos helyiségen kívüli házasságkötésre rendkívüli körülmény miatt kerül sor.

(5) Az (4) bekezdésben meghatározott rendkívüli körülménynek minősül különösen, ha valamelyik házasuló orvosi igazolással alátámasztott súlyos egészségi állapota, mozgásképtelensége miatt különös erőfeszítés lenne számára az anyakönyvvezető hivatalos helyiségében való megjelenés. A rendkívüli körülmény fennállásáról és a díj elengedéséről a jegyző dönt.

4. §

A többletszolgáltatás díja

(1) Az anyakönyvi események többletszolgáltatási díjai:

a) hivatali munkaidőn túl: 20 000 Ft

b) [2] külső helyszínen: 60 000 Ft.

(2) A díjak tárgyi adómentesek és egy alkalmat tartalmaznak. A szolgáltatási díjak a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal bevételét képezik.

(3) A szolgáltatási díjat a rendezvényt megelőzően 15 nappal korábban kell a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal számlájára átutalással vagy postai csekken megfizetni. A befizetés teljesítéséről a befizető számlát kap. Szolgáltatási díj megfizetésének hiányában a rendezvény nem tartható meg.

(4) Mentesülnek az (1) bekezdés a) pontjában szereplő többletszolgáltatási díj alól azok a párok, amelyek közül legalább az egyik fél Szentendrén állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.

5. §

Az eseményeken közreműködő anyakönyvvezető és közreműködő díja

(1) [3] Az eljáró anyakönyvvezetőt a hivatali munkaidőn túl

a) hivatali helyiségben egy anyakönyvi esemény lebonyolítása esetén bruttó 15.000,- Ft, több anyakönyvi esemény lebonyolítása esetén napi bruttó 20.000,- Ft,

b) hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolítása esetén eseményenként bruttó 30.000,- Ft,

külön díjazás illeti meg.

(2) Egy napon a hivatali munkaidőn túl hivatali helyiségben csak egy anyakönyvvezető tarthat anyakönyvi eseményt.

(3) Az anyakönyvvezető minden hónap 10. napjáig a közreműködés tényleges rendje alapján nyilvántartást készít, melyet a Jegyző igazol.

(4) Az anyakönyvvezetőt minden évben külön ruházati juttatás illeti meg, melynek mértéke a mindenkori illetményalap 100%-a, és tárgyév október 15. és október 30. napja között kerül kifizetésre.

6. §

Záró rendelkezések

(1) Jelen rendelet 2017. november 1-jén lép hatályba.

(2) Jelen rendelet szabályait a hatálybalépését követően bejelentett anyakönyvi eseményekre kell alkalmazni.

(3) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályt veszti Szentendre Város Önkormányzat Képviselő testületének a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és a családi események szolgáltatási díjairól szóló 16/2011. (III.16) önkormányzati rendelete, valamint az annak módosításáról szóló 42/2013. (X.11.) és a 34/2014. (XII.16.) önkormányzati rendeletek.

(4) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

(5) [4] A 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott díjfizetési kötelezettség alól mentesülnek a Nagycsaládosok Országos Egyesületének 2019. évi Őszi Találkozója keretén belül szervezett, 2019. szeptember 14-én külső helyszínen tartandó házasságkötések.


[1] A 3. § (2) bekezdés a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2021. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[2] A (1) bekezdés b) pontja a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2021. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
[3] Módosította a 36/2020. (IX.15.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2020. szeptember 16. napjától.
[4] Beillesztette a 26/2019. (VI.14.) önkormányzati rendelet, hatályos 2019. június 15-től