Igar község képviselő testületének 8/2020. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

a helyi szociális ellátásokról

Hatályos: 2021. 04. 29

Igar község képviselő testületének 8/2020. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

a helyi szociális ellátásokról

Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Igar Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 26. §-ában, a 32. § (1) bekezdés b) pontjában, a 32. § (3) bekezdésében, a 48. § (4) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Igar Község közigazgatási területén lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen is Igar településen élő, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 3. § (1) – (2) bekezdése, 3. § (3) bekezdés a) pontja szerinti jogosultakra terjed ki.

(2) Amennyiben a kérelmezőnek több lakcíme van, az illetékességet az a lakóhely vagy tartózkodási hely alapozza meg, ahol életvitelszerűen lakik. A lakcím megállapítása szempontjából a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadóak.

2. § E rendelet által alkalmazott fogalmak értelmezésére az Szoctv. 4. §-ában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 5. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

2. A hatáskör jogosultja

3. § E rendeletben szabályozott önkormányzati szociális feladat-, és hatásköröket átruházott hatáskörben a polgármester gyakorolja.

3. Eljárási rendelkezések

4. § E rendeletet a Szoctv.-el, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006 (III. 27.) Kormányrendelettel (a továbbiakban: Vhr.), az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Kormányrendelettel, a Gyvt-vel, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvénnyel együtt kell alkalmazni.

5. § (1) E rendelet által a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások iránti kérelmet (a továbbiakban: kérelem) a Mezőszilasi Közös Önkormányzati Hivatalnál lehet előterjeszteni.

(2) A 9. § (2) bekezdés a)-b) és d)-f) pontjában meghatározott ügyekben a kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

6. § (1) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni és az erre vonatkozó e rendeletben meghatározott igazolásokat becsatolni.

(2) A megállapított támogatások folyósításáról, a természetbeni ellátások juttatásának lebonyolításáról a Mezőszilasi Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik.

(3) A pénzbeli ellátást:

 • a) fő szabályként, a kedvezményezett számlaszámára vagy lakcímére kell utalni,
 • b) rendkívüli esetben, a hatáskör jogosultja külön ez irányú és indokolással alátámasztott rendelkezése alapján az önkormányzat házipénztárából kell kifizetni.

7. § (1) A kérelem elbírálásához az eljáró hatóság köteles bekérni a Szoctv.-ben vagy a Gyvt.-ben vagy a Vhr.-ben, valamint a jelen rendeletben meghatározott iratokat.

(2) A kérelmező által benyújtott jövedelemnyilatkozathoz minden esetben csatolni kell a jövedelem valódiságát igazoló iratokat.

(3) A jövedelmet:

 • a) a munkabérről, munkáltató által fizetett táppénzről a munkáltató által kiállított jövedelemigazolás vagy munkabér jegyzék,
 • b) vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelemről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazolása és a tárgyévben elért jövedelemről nyilatkozat,
 • c) álláskeresési támogatás esetén a Fejér Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztálya (a továbbiakban: Foglalkoztatási Osztály) megállapító határozata és a kérelem benyújtását megelőző havi ellátás összegét igazoló szelvény vagy bankszámlakivonat,
 • d) nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző havi igazolószelvény (nyugdíjösszesítő), bankszámlakivonat,
 • e) a gyermekgondozási támogatások esetében a kérelem benyújtását megelőző havi összegről szóló szelvény vagy bankszámlakivonat,
 • f) a gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző havi postai feladóvevény vagy bankszámlakivonat vagy az összeg átadásáról szóló és büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat,
 • g) a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságot igazoló szakorvosi igazolás
 • h) a házasság felbontását, gyermekelhelyezést megállapító bírósági végzés, vagy a gyermekelhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló szülői egyezségről kiállított irat,
 • i) állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a Gyámhivatal határozata,
 • j) ösztöndíj esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolás,
 • k) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett egyhavi átlagról szóló nyilatkozat
 • l) amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója vagy a családjában életvitelszerűen vele együtt lakó más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről szóló nyilatkozat és a Foglalkoztatási Osztály igazolása arról, hogy regisztrált álláskereső és ellátásban nem részesül,

(a továbbiakban: jövedelemigazolás) igazolja.

8. § (1) Nincs szükség, igazolásra azon adatok tekintetében, melyek az eljáró hatóság nyilvántartásában fellelhetőek.

(2) Az eljáró hatóság a döntését a benyújtott kérelem és annak mellékletei alapján hozza meg.

9. § (1) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett szociális ellátást vissza kell fizetni.

(2) Ha a hatáskör jogosultja, a hatáskörébe tartozó szociális ellátás megtérítését rendeli el, a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és a kamat összegét – amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné – a kötelezett kérelmére - méltányosságból

 • a) elengedheti, ha a kötelezett

1) családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,

ab) egyedül élő és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 150 %-át

nem haladja meg.

b) csökkentheti, ha a kötelezett

ba) családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 150 %-át

2) egyedül élő és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200 %-át

nem haladja meg.

c) részletekben fizetteti meg, ha a kötelezett

ca) családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200 %-át

cb) egyedül élő és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250 %-át

nem haladja meg.

(3) A részletfizetési kedvezmény időtartama legfeljebb hat hónapig terjedhet.

II. FEJEZET Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

4. Az ellátások formái

10. § (1) Az önkormányzat e rendelet alapján a jogosult részére települési támogatást nyújt.

(2) A települési támogatás pénzbeli formái:

 • a) települési támogatás, ezen belül
  • aa) ápolási támogatás,
  • ab) gyógyszertámogatás,
  • ac) gyermek és fiatal felnőtt támogatása,
  • ad) bölcsőde, óvoda- és iskolakezdési települési támogatás,
  • ae) 70 év feletti időskorúak települési támogatása,
  • af) letelepedési támogatás,
 • b) rendkívüli támogatás, ezen belül
  • ba) rendkívüli települési támogatás,

2) temetési támogatás,

bc) eseti támogatás.

(3) A települési támogatás természetbeni formái:

a) lakhatási támogatás,

b) köztemetés,

c) 14 éven aluli gyermekek települési természetbeni támogatása.

5. Ápolási támogatás

11. § (1) A hatáskör gyakorlója a települési támogatás keretén belül, a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére e rendeletben meghatározott feltételek esetén rendszeres jelleggel ápolási támogatást nyújt.

(2) Ápolási támogatásra jogosult, az a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 2. pont szerinti nagykorú hozzátartozó, aki 18. életévét betöltött, tartósan beteg, Igar Község közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen ott lakó személy otthoni ápolását, gondozását végzi amennyiben

 • a) az ápoló családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át és
 • b) az ápolási támogatást igénylő hozzátartozón kívül az ápolt családjában nincs más, folyamatosan otthontartózkodó, rendszeres pénzellátással rendelkező személy, aki az ápolási, gondozási feladatokat el tudná végezni.

(3) Tartósan beteg az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel és az otthoni rendszeres ápolás szükségességét az ápolt háziorvosa indokoltnak tartja.

(4) Az ápolást végző személy számára egyidejűleg csak egy ápolási támogatásra való jogosultság állapítható meg, továbbá egy ápolt személyre tekintettel csak egy ápolást végző személy számára állapítható meg ápolási támogatás.

(5) A kérelmet a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

(6) Nem jogosult ápolási támogatásra a hozzátartozó, ha:

 • a) az ápolt két hónapot meghaladó fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül, illetve köznevelési intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója, kivéve, ha:
  • aa) a köznevelési intézményben eltöltött idő a nemzeti köznevelésről szóló törvényben a köznevelési intézményben való kötelező tartózkodásra meghatározott időtartamot nem haladja meg,
  • ab) a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevételének, illetve a felsőoktatási intézmény látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5 órát nem haladja meg,
  • ac) a köznevelési, illetve a felsőoktatási intézmény látogatása vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevétele csak az ápolást végző személy rendszeres közreműködésével valósítható meg.
 • b) az Szoctv. 4. § (1) bekezdés i) pontja szerinti rendszeres pénzellátásban részesül, és annak összege meghaladja az ápolási támogatás összegét, ide nem értve azt a táppénzt, amelyet az ápolási támogatás folyósításának időtartama alatt végzett keresőtevékenységből adódó biztosítási jogviszony alapján – keresőképtelenné válás esetén – folyósítanak,
 • c) szakiskola, középiskola nappali rendszerű képzésének tanulója, illetve felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója,
 • d) keresőtevékenységet folytat és munkaideje – az otthontörténő munkavégzés kivételével – a napi 4 órát meghaladja.

(7) Az ápolási támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha

 • a) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé,
 • b) az ápolt személy az ápoló általi ápolásra nem tart igényt,
 • c) az ápolást végző személy, ápolási kötelezettségét nem teljesíti,
 • d) az ápolt személy meghal,
 • e) az ápolást végző vagy az ápolt személy tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott.
 • f) az (6) bekezdésben megjelölt jogosultságot kizáró körülmény következik be.

(8) Az ápolt személy halála esetén az ápolási támogatás folyósítását az elhalálozás hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni.

(9) Az ápolás nem teljesítésének minősül, ha az ápolást végző több egymást követő napon nem gondoskodik az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényének kielégítéséről, az ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiénés körülményeinek biztosításáról, orvosi vizsgálatokra, kezelésekre nem kíséri el, az esetleges vészhelyzet kialakulásának megelőzéséről nem gondoskodik.

(10) Az ápolás nem teljesítésének ellenőrzése céljából a Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás (továbbiakban: alapszolgáltatási központ) házi segítségnyújtó szolgálatának közreműködése igényelhető, ez esetben írásos felkérés alapján az alapszolgáltatási központ:

 • a) a helyszínen ellenőrzi az ápolási kötelezettség teljesítését,
 • b) szükség esetén véleményt kér a háziorvostól az ápolt esetleges egészségromlásának okairól,
 • c) a döntésre jogosult szervet tájékoztatja az ellenőrzés eredményeiről.

(11) A hatáskör gyakorlója hatáskörében eljárva az ápolási támogatásra való jogosultság feltételeinek fennállását évente legalább egyszer felülvizsgálja. Ha a felülvizsgálat megállapítja, hogy a feltételek továbbra is fennállnak, az ellátást a felülvizsgálatnak megfelelő összegben tovább kell folyósítani. Ha a felülvizsgálat eredményeként a jogosultság megszűnik, akkor az ellátás folyósítását a határozat meghozatala hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni.

(12) Az ápolási kötelezettség nem teljesítésével kapcsolatos jelzés, illetve az ápolási támogatás felülvizsgálata során az ápolás megfelelőségét a helyszínen ellenőrizni kell.

(13) Az ápolási támogatás összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a.

(14) Az ápolási támogatás havi összege a más rendszeres pénzellátásban részesülő jogosult esetén a (13) bekezdés szerinti összegnek és a jogosult részére folyósított más rendszeres pénzellátás havi bruttó összegének a különbözete. Ha a különbözet az ezer forintot nem éri el, a jogosult részére ezer forint összegű ápolási támogatást kell megállapítani.

(15) A támogatás folyósításának kezdőnapja, a kérelem benyújtása hónapjának első napja.

(16) Az ápolási támogatás folyósításának időtartama szolgálati időre nem jogosít, valamint a támogatás folyósítása alatt egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság nem áll fenn.

6. Gyógyszertámogatás

12. § (1) Gyógyszertámogatás adható a 10. § (1)-(2) bekezdése szerinti szociálisan rászorult személy részére egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében.

(2) Gyógyszertámogatásra benyújtott települési támogatás iránti igény megállapításának a 18. § (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott jövedelemhatárok figyelembevételén túl, további feltétele, hogy a kérelmező a kérelem benyújtásának időpontjában nem részesül közgyógyellátásban.

(3) A kérelmet a 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

(4) Gyógyszertámogatás iránt benyújtott kérelem, kötelező melléklete a gyógyszerek eseti vagy havi költségéről szóló igazolás.

(5) Gyógyszertámogatás évente legfeljebb kettő alkalommal adható, a támogatás eseti összege maximum 5.000.- Ft lehet.

7. Gyermek és fiatal felnőtt támogatása

13. § (1) A hatáskör jogosultja gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel támogatást nyújt, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130 %-át, egyedülálló kérelmező esetén 150 %-át.

(2) Az Szoctv. 45. § (4) bekezdésében foglaltakon túl gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott támogatást elsősorban azoknak a gyermekeknek és fiatal felnőttnek kell megállapítani:

 • a) akiknek eltartásáról családja más módon nem tud gondoskodni, vagy
 • b) alkalmanként jelentkező többletkiadások – különösen a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásnak, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, betegség, vagy iskoláztatás - miatt anyagi segítségre szorulnak.

(3) A gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott települési támogatás alkalmanként 5.000.- Ft/gyermek összegben adható, ebből egy esetben tanévkezdéskor. A gyermekenként kifizethető támogatás éves összege nem haladhatja meg az évi 10.000.- Ft-ot.

(4) Az a gyermek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapították, évente legfeljebb egy alkalommal részesülhet rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban, legfeljebb 5.000.- Ft összeg erejéig.

(5) A kérelmet a 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

(6) A támogatást a gyermekre kell megállapítani és a törvényes képviselőjének kell folyósítani.

14. § A 13. § (3)-(4) bekezdésben meghatározottnál nagyobb összegű egyszeri rendkívüli támogatás, összeghatártól függetlenül is megállapítható, amennyiben a jogosult életét, testi épségét veszélyeztető helyzet áll fenn.

8. Bölcsőde, óvoda- és iskolakezdési települési támogatás

15. § (1) Az önkormányzat évi egyszeri alkalommal a szülő, gyám, törvényes képviselő kérelmére bölcsőde, óvoda- és iskolakezdési támogatást nyújt a bölcsődei, óvodai-, általános iskolai nevelésben és középfokú képzésben részesülő, Igar Község közigazgatási területén lakcímmel rendelkező, Igar településen élő gyermek bölcsődei, óvodáztatási és iskoláztatási költségeihez:

 • a)[1] a bölcsődés gyermekek esetében a bölcsődekezdési települési támogatás mértéke gyermekenként 15.000.- Ft,
 • b)[2] az óvodás gyermekek esetében az óvodakezdési települési támogatás mértéke gyermekenként 15.000.- Ft,
 • c)[3] az általános iskolai tanulók esetében az iskolakezdési települési támogatás mértéke gyermekenként 15.000.- Ft,
 • d)[4] a gimnáziumban, szakközépiskolában, szakiskolában, technikumban tanulók esetében a támogatás mértéke gyermekenként 15.000.- Ft.

(2) A támogatás iránti igényt minden év július 1. – július 31. között lehet benyújtani a 4. melléklet szerinti formanyomtatványon. A kérelem benyújtási határidejének elmulasztása jogvesztő.

(3)[5] A támogatásról a polgármester legkésőbb augusztus 10. napjáig dönt.

(4)[6] A támogatás kifizetésére a döntést követő 5. munkanapon belül kerül sor.

9. 70 év feletti időskorúak települési támogatása

16. § (1) Az önkormányzat évi egyszeri alkalommal a 70 év feletti időskorúak települési támogatását nyújtja az Igar Község közigazgatási területén lakcímmel rendelkező, Igar településen élő, a tárgyév december 31. napjáig a 70. életévét betöltött időskorú lakos részére.

(2)[7] A támogatás iránti kérelmet minden év május 1 – május 31. között lehet benyújtani az 5. melléklet szerinti formanyomtatványon. A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő.

(3) A támogatás mértéke 15.000.- Ft/fő.

(4)[8] A támogatásról a polgármester legkésőbb június 10. napjáig dönt.

(5)[9] A támogatás kifizetésére a döntést követő 5. munkanapon belül kerül sor.

10. Letelepedési támogatás

17. § (1) Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyszeri 50.000.- Ft összegű, vissza nem térítendő letelepedési támogatást nyújt azon igari lakosok részére, akik

 • a) a településen 2020. október 1-én, vagy azt követően lakóingatlant szereztek, és erre irányuló kérelmüket a lakóingatlan megszerzését követő 90 napon belül benyújtják, és
 • b) a településen, a megszerzett ingatlanban állandó lakóhellyel rendelkeznek, valamint
 • c) vállalják, hogy a támogatás nyújtását követően legalább 2 évig a településen életvitelszerűen laknak.

(2) A támogatás megállapításához kérelem benyújtása szükséges a 6. melléklet szerinti formanyomtatványon, melyhez kötelező csatolni a lakóingatlan tulajdonjogának megszerzését igazoló dokumentumot, a lakcímkártyát, valamint kérelmező (1) bekezdés c) pontja szerinti vállalási nyilatkozatát.

(3) A támogatás ugyanazon lakóingatlan vonatozásában kizárólag egy személy részére állapítható meg.

(4) Ha az (1) bekezdésben meghatározott feltételek bármelyike megszűnik a támogatás folyósítását követő 2 éven belül, a megállapított támogatást annak jogosultja köteles az Önkormányzatnak visszafizetni.

11. Rendkívüli települési támogatás

18. § (1) A Képviselő-testület az e rendeletben meghatározottak szerint nyújt rendkívüli települési támogatást, elsősorban az Szoctv. 45. § (4) bekezdésében meghatározott esetekben.

(2) Az Szoctv. 45. § (4) bekezdésében foglaltakon túl:

 • a) rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni, ha a kérelmező bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul,
 • b) létfenntartási gondnak kell tekinteni, ha a kérelmező megélhetése valamilyen előre nem látható esemény bekövetkezése okán igazolt módon veszélyeztetve van.

19. § (1) Rendkívüli települési támogatásra az a személy jogosult, aki a 18. § (1)-(2) bekezdés szerinti rendkívüli élethelyzetbe került vagy létfenntartási gonddal küzd és az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg:

 • a) család esetében az egy főre jutó, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át,
 • b) gyermekét egyedül nevelő személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 %-át,
 • c) egyedül élő vagy egyedülálló esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át.

(2) A hatáskör jogosultja a rendkívüli települési támogatás felhasználásának ellenőrzése keretében a felhasználást alátámasztó dokumentumok (számla, nyugta stb.) becsatolására hívhatja fel a jogosultat.

(3) A kérelmet a 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

(4) A támogatás összege alkalmanként nem lehet kevesebb 1.000.- Ft-nál és éves összege nem lehet több 10.000.- Ft-nál.

12. Temetési támogatás

20. § (1) Annak az Igar Község közigazgatási területén lakcímmel rendelkező, Igar településen élő személynek nyújtható, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott.

(2) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a temetés költségeiről az eltemettető nevére kiállított számla eredeti példányát és a halotti anyakönyvi kivonatot. A temetési számlát a Vhr. 32. § (2) bekezdésében foglalt adatok feltüntetését követően az eltemettetőnek vissza kell adni.

(3) A temetési támogatás összege 10.000.- Ft

(4) Az eltemettető az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására igényelt támogatás iránti 1. melléklet szerinti formanyomtatványon az elhalálozás napjától számított 30 napon belül nyújthatja be. A határidő elmulasztása jogvesztő.

13. Eseti támogatás

21. § (1) Eseti települési támogatás állapítható meg annak az Igar településen lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen Igar településen élő személynek, aki vagy akinek a családja önhibáján kívül átmenetileg nehéz helyzetbe került.

(2) Átmenetileg nehéz helyzetnek kell tekinteni, ha a kérelmező vagy a családja betegségével kapcsolatos gyógyszereit, gyógyászati segédeszközöket nem tudja kiváltani, betegségéből adódóan hosszabb időtartamra orvosi kezelésre szorul, kórházi kezelést, műtéti beavatkozást, rehabilitációt vesz igénybe.

(3) Az eseti támogatás összege alkalmanként maximum 20.000.- Ft összegben állapítható meg.

(4) A kérelmet a 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

(5) A kérelemhez mellékelni kell:

 • a) betegség esetén háziorvosi, szakorvosi igazolást,
 • b) kórházi kezelés esetén annak tényét igazoló igazolást.

III. FEJEZET Természetbeni ellátások

14. Pénzbeli ellátások természetbeni juttatása

22. § A települési támogatást elsősorban természetbeni juttatással kell biztosítani. Ezen ellátás történhet különösen:

 • a) Edenred utalvánnyal,
 • b) élelmiszervásárlás formájában,
 • c) étkeztetés biztosításával,
 • d) közüzemi számla kiegyenlítésével,
 • e) tüzelőanyag vásárlással, juttatással,
 • f) intézményi étkeztetés költségeinek átvállalásával,
 • g) ruházat biztosításával.

23. § A gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott támogatást hivatalból a védőnő javaslatára természetbeni ellátás formájában kell nyújtani különösen akkor, ha:

 • a) az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhető, hogy a gondviselő, gondozó a pénzbeli támogatást nem a gyermekre vagy fiatal felnőttre fordítja,
 • b) a gyermek vagy a fiatal felnőtt, napi megfelelő mennyiségű táplálékhoz jutása veszélyeztetett,
 • c) a gyermek vagy fiatal felnőtt tankönyv és tanszerellátásának támogatására és kérték a támogatást.

15. Lakhatási támogatás

24. § (1) A hatáskör gyakorlója a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásához kapcsolódó rendszeres kiadásaik viseléséhez e rendeletben meghatározott feltételekkel települési támogatás keretén belül lakhatási támogatást nyújt.

(2) Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek az egy főre jutó havi jövedelme

 • a) család esetén nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,
 • b) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át,

és a család tagjai egyikének sincs Szoctv. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyona.

(3) Lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg.

(4) A lakhatási támogatás havi összege 2.000.- Ft.

(5) A lakhatási támogatást egy évre kell megállapítani, a támogatás folyósításának kezdőnapja, a kérelem benyújtása hónapjának első napja.

(6) A kérelmet a 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

(7) A kérelemhez csatolni kell

 • a) a család tagjai jövedelmének hitelt érdemlő igazolását, a kérelemnyomtatványban szereplő vagyonnyilatkozatát,
 • b) a lakás tulajdonviszonyáról szóló igazolást, illetve albérleti szerződést,
 • c) a természetbeni szociális ellátás esetén a támogatott szolgáltatást szolgáltatói vagy közszolgáltatási szerződés alapján szerződőként igénybe vevő fogyasztónak és a fogyasztási helynek a szolgáltató általi azonosításához szükséges adatot tartalmazó, kérelmező nevére szóló iratot vagy másolatát.

16. Köztemetés

25. § (1) A köztemetés elrendelése esetén az Szoctv. 48. §-ának szabályai szerint kell eljárni.

(2) Az eltemettetésre köteles személy kérelemre részben vagy egészben mentesíthető a köztemetés költségeinek megtérítése alól, ha:

 • a) annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné, így a vagyoni, jövedelmi körülményeinek ismeretében vélelmezhető, hogy az eltemettetés költségeinek megfizetése létfenntartását veszélyeztetné vagy
 • b) az eltemettetés költségeinek megtérülése annak az ingatlannak az értékéből várható, amelyben kiskorú örökösök élnek, vagy
 • c) a közös tulajdon örökösei közül valamelyikük életvitelszerűen az ingatlanban él, és a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.

17. 14 éven aluli gyermekek települési természetbeni támogatása

26. § (1) Az önkormányzat évi egyszeri alkalommal a szülő, gyám, törvényes képviselő kérelmére minden év decemberében Igar Község közigazgatási területén lakcímmel rendelkező, Igar településen élő 14 éven aluli gyermek részére települési természetbeni támogatást nyújt

(2) 14 éven alulinak számít az a gyermek, aki a tárgyév december 31. napjáig a 15. életévét nem töltötte be.

(3) A támogatás iránti igényt minden év november 1. – november 30. között lehet benyújtani a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon. A kérelem benyújtási határidejének elmulasztása jogvesztő.

(4) A természetbeni támogatás értéke 15.000.- Ft/fő

(5)[10] A támogatásról a polgármester legkésőbb december 10. napjáig dönt.

(6)[11] A települési támogatás kiosztására a döntést követő 5. munkanapon belül kerül sor.

IV. FEJEZET Szociális szolgáltatások

18. Személyes gondoskodást biztosító ellátások

27. § A képviselő-testület az Szoctv. 57. § (1) bekezdés c), d), e) és j) pontjaiban, a Gyvt. 15. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott szociális alapellátás és gyermekjóléti szolgáltatás biztosítását a Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás szociális és gyermekjóléti szolgálat útján biztosítja.

V. FEJEZET Záró rendelkezések

19. Hatályba léptető rendelkezések

28. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ezt a rendeletet a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

(3) Hatályát veszti a helyi szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

K É R E L E M

Települési támogatás megállapításához

1.) Kérelmező neve /születési név is /

/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/

Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/:

Adóazonosító jel:

Születési helye: …………………….…………..Anyja neve:

Születési idő: 19……….év ………………hónap ………… nap

Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma:

2.) Állampolgársága: magyar - bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező - hontalan - menekültként vagy oltalmazottként elismert (a megfelelő rész aláhúzandó)

Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20_______

3.) Családi állapota: egyedülálló (hajadon, nőtlen) - házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt - házastársától külön élő - elvált - özvegy (a megfelelő rész aláhúzandó)

4.) Lakóhely: ……………………………………helység …………………………. utca ……….sz. ………………em………..ajtó

Tartózkodási hely: ……………………………………helység …………………………. utca ……….sz. ………………em………..ajtó

Bankszámla szám: ………………………………………………………………………………………

Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó)

5.) A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmező családjában lakók adatai:

Név

Szül. hely idő

Anyja neve

Rokoni fok

család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége;

közeli hozzátartozó:

- a házastárs, az élettárs,

- a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek),

- korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),

- a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, valamint a db) vagy dc) alpontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér;

egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik;

háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége;

A támogatás megállapítását (megfelelő betűjel bekarikázandó. Egyidejűleg csak egy forma jelölhető meg.)

a) rendkívüli települési támogatáshoz,

b) temetési támogatáshoz,

c) eseti támogatáshoz,

d) lakhatási támogatáshoz,

- szolgáltató megnevezése:……………………………..…………………………..

e) gyógyszertámogatáshoz,

- közgyógyellátásban részesül (a megfelelő aláhúzandó): igen nem

f) gyermek és fiatal felnőtt támogatására

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (a megfelelő aláhúzandó):

igen nem

kérem.

A kérelmező, valamint a kérelmező családjában élő személyeknek a havi jövedelme forintban:

Sorsz.

A jövedelem típusa

Kérelmező

A kérelmező családjában élő további személyek

A

B

C

1

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó

1.a

ebből közfoglalkoztatásból származó

2

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelőii, illetve szellemi és
más önálló tevékenységből származó

3

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

4

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális
ellátások

5

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által
folyósított ellátások

6

Egyéb jövedelem

7

Összes jövedelem

Egy főre jutó havi nettó jövedelem……………………………….. (ügyintéző tölti ki). Ft/hó.

(* A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázatban feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek.)

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján - ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.

Igar, 20___ év_________________hó _____nap

______________________________

kérelmező aláírása

2. melléklet

K É R E L E M

Települési ápolási támogatás megállapítására

1. Személyes adatok
Neve:
Születési neve:
Anyja neve:
Születési hely, év, hó, nap:
Lakóhely:
Tartózkodási hely:
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:
Adóazonosító jele:
Állampolgársága:
Az ápolt személlyel való rokoni kapcsolat:
Telefonszám (nem kötelező megadni):
Fizetési számlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri):
A fizetési számlát vezető pénzintézet neve:
A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgár esetén):
 szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
 EU kék kártyával rendelkező, vagy
 bevándorolt/letelepedett, vagy
 menekült/oltalmazott/hontalan.

2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok:
 18. életévét betöltött tartósan beteg

– keresőtevékenységet:

 nem folytatok

 napi 4 órában folytatok

 otthonomban folytatok

– nappali tagozaton tanulói, hallgatói jogviszonyban nem állok

– rendszeres pénzellátásban

 részesülök és annak havi összege: .....................

 nem részesülök

– az ápolási tevékenységet:

 a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen

 az ápolt személy lakóhelyén/tartózkodási helyén

végzem.

– életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó)

 • a) A települési ápolási támogatás megállapítását arra való tekintettel kérem, hogy az ápolt személy:
 • b) Kijelentem, hogy
 • c) Az ápolt személy:

 közoktatási intézmény tanulója,

 nappali szociális intézményi ellátásban részesül,

 felsőoktatási intézmény hallgatója.

d) A települési ápolási támogatást igénylő hozzátartozón kívül az ápolt családjában folyamatosan otthon tartózkodó, rendszeres pénzellátással rendelkező személy:

 van:………………………………………..

 nincs.

1. Személyes adatok
Neve:
Születési neve:
Anyja neve:
Születési hely, év, hó, nap:
Lakóhely:
Tartózkodási hely:
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:
Ha az ápolt személy cselekvőképtelen vagy cselekvőképességében teljesen korlátozott, a törvényes képviselő neve:
A törvényes képviselő lakcíme:

2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó nyilatkozat
 Egyetértek azzal, hogy az otthoni ápolásomat, gondozásomat a települési ápolási támogatást kérelmező hozzátartozóm végezze.


………………………………………………..
az ápolt személy vagy törvényes képviselője aláírása

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek és tudomásul veszem, hogy azok valódisága a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján az NAV-nál ellenőrizhető.

Alulírott hozzájárulok, hogy személyi adataimat, illetve háztartásomban élők adatait a jogosultság megállapítása és teljesítése céljából felhasználják.

Tudomásul veszem, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 64. § (2) bekezdésben foglaltak szerint, ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít vagy elhallgat – ide nem értve, ha vele szemben a 66. § (2) bekezdésében vagy (3) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn –, illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében a 105. § (2) bekezdésében foglalt ok hiányában adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási bírsággal sújtható.

Kijelentem, hogy kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)

Kelt: ..................................................................................

………………………………………………..
az ápolást végző személy aláírása

………………………………………………..
az ápolt személy vagy törvényes képviselője aláírása

A kérelmező, valamint a kérelmező családjában élő személyeknek a havi jövedelme forintban:

Sorsz.

A jövedelem típusa

Kérelmező

A kérelmezővel családjában élő további személyek

A

B

C

1

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó

1.a

ebből közfoglalkoztatásból származó

2

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelőii, illetve szellemi és
más önálló tevékenységből származó

3

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

4

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális
ellátások

5

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által
folyósított ellátások

6

Egyéb jövedelem

7

Összes jövedelem

Egy főre jutó havi nettó jövedelem……………………………….. (ügyintéző tölti ki). Ft/hó.

(* A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázatban feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek.)

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY

a települési ápolási támogatás megállapításához/felülvizsgálatához

(Az ápolt személy háziorvosa tölti ki.)

Igazolom, hogy

Név:

Születési neve:

Anyja neve:

Születési hely, év, hó, nap:

Lakóhely:

Tartózkodási hely:

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

Tartósan beteg

Szakvéleményem szerint fent nevezett személy betegsége miatt állandó és tartós gondozásra szorul. A gondozás várható időtartama:

 3 hónapnál hosszabb, vagy

 3 hónapnál rövidebb.

Dátum: ............................................................

....................................................................

háziorvos aláírása

munkahelyének címe

P. H.

Igazolás a települési ápolási támogatás megállapításához

Igazolom, hogy (név)

Anyja neve:

Születési hely, év, hó, nap:

Lakóhely:

Tartózkodási hely:

„A” köznevelési intézmény tanulója,

„B” nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül,

„C” felsőoktatási intézmény nappali képzésében részt vevő hallgatója.

Az intézmény megnevezése:

Az „A” pontban foglalt esetben az intézményben eltöltött idő a nemzeti köznevelésről szóló törvényben a köznevelési intézményben való kötelező tartózkodásra meghatározott időtartamot:

meghaladja nem haladja meg

A „B” pontban foglalt esetben az intézmény igénybevételének, illetőleg a „C” pont szerinti esetben az intézmény látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5 órát:

meghaladja nem haladja meg

Az „A”–,,C” pontban foglalt intézmény igénybevétele, illetve az intézmény látogatása az ápolást végző személy rendszeres közreműködését:

szükségessé teszi nem teszi szükségessé.

Dátum: ...................................................

P. H.

....................................................................

intézményvezető

3. melléklet

KÉRELEM

14 éven aluli gyermekek települési természetbeni megállapítására[12]

A kérelmező (szülő, gondviselő) személyre vonatkozó adatok:[13]

Neve: ............................................................................................................................................[14]

Születési neve: ..............................................................................................................................[15]

Anyja neve: ..................................................................................................................................[16]

Születés helye, ideje (év, hó, nap): ...............................................................................................[17]

Lakóhelye: …………….... irányítószám ...................................................................... település[18]

...................................... utca/út/tér ............ házszám …..... épület/lépcsőház ......... emelet, ajtó[19]

Tartózkodási helye: …………. irányítószám ........................................... település[20]

......................................... utca/út/tér ............ házszám ........ épület/lépcsőház ....... emelet, ajtó[21]

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ………………………………………………………….[22]

Állampolgársága: .........................................................................................................................[23]

A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):[24]

□ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy[25]

□ EU kék kártyával rendelkező, vagy[26]

□ bevándorolt/letelepedett, vagy[27]

□ menekült/oltalmazott/hontalan.[28]

Telefonszám: ................................................................................................................................[29]

E-mail cím (nem kötelező megadni): ...........................................................................................[30]

A kérelmező házastársának/élettársának személyére vonatkozó adatok:[31]

Neve: ............................................................................................................................................[32]

Születési neve: ..............................................................................................................................[33]

Anyja neve: ..................................................................................................................................[34]

Születés helye, ideje (év, hó, nap): ...............................................................................................[35]

Lakóhelye: ……..……….. irányítószám ...................................................................... település[36]

............................................. utca/út/tér .......... házszám ...... épület/lépcsőház ....... emelet, ajtó[37]

Tartózkodási helye: …….………. irányítószám .......................................................... település[38]

............................................. utca/út/tér .......... házszám ...... épület/lépcsőház ....... emelet, ajtó[39]

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ………………………………………………………….[40]

Telefonszám: ................................................................................................................................[41]

A támogatási igénnyel érintett gyermek(ek), aki(k) december 31. napjáig a 15. életévét nem töltötte be:[42]

Gyermek neve

Születési helye, ideje

TAJ számaBüntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek és tudomásul veszem, hogy azok valódisága a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján az NAV-nál ellenőrizhető.[44]

Alulírott hozzájárulok, hogy személyi adataimat, illetve háztartásomban élők adatait a jogosultság megállapítása és teljesítése céljából felhasználják.[45]

Tudomásul veszem, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 64. § (2) bekezdésben foglaltak szerint, ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít vagy elhallgat – ide nem értve, ha vele szemben a 66. § (2) bekezdésében vagy (3) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn –, illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében a 105. § (2) bekezdésében foglalt ok hiányában adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási bírsággal sújtható.[46]

Kijelentem, hogy kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)[47]

Dátum: .......................................................[48]

………………………………………
Kérelmező aláírása

………………………………………
Kérelmező házastársának/élettársának
aláírása

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek és tudomásul veszem, hogy azok valódisága a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján az NAV-nál ellenőrizhető.

Alulírott hozzájárulok, hogy személyi adataimat, illetve háztartásomban élők adatait a jogosultság megállapítása és teljesítése céljából felhasználják.

Tudomásul veszem, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 64. § (2) bekezdésben foglaltak szerint, ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít vagy elhallgat – ide nem értve, ha vele szemben a 66. § (2) bekezdésében vagy (3) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn –, illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében a 105. § (2) bekezdésében foglalt ok hiányában adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási bírsággal sújtható.

Kijelentem, hogy kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)

Dátum: .......................................................

………………………………………

Kérelmező aláírása

4. melléklet

KÉRELEM

BÖLCSŐDE, ÓVODA- ÉS ISKOLAKEZDÉSI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA[51]

A kérelmező (szülő, gondviselő) személyre vonatkozó adatok:[52]

Neve: ............................................................................................................................................[53]

Születési neve: ..............................................................................................................................[54]

Anyja neve: ..................................................................................................................................[55]

Születés helye, ideje (év, hó, nap): ...............................................................................................[56]

Lakóhelye: ……..……….. irányítószám ...................................................................... település[57]

............................................. utca/út/tér .......... házszám ...... épület/lépcsőház ....... emelet, ajtó[58]

Tartózkodási helye: …….………. irányítószám .......................................................... település[59]

............................................. utca/út/tér .......... házszám ...... épület/lépcsőház ....... emelet, ajtó[60]

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ………………………………………………………….[61]

Állampolgársága: .........................................................................................................................[62]

A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):[63]

□ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy[64]

□ EU kék kártyával rendelkező, vagy[65]

□ bevándorolt/letelepedett, vagy[66]

□ menekült/oltalmazott/hontalan.[67]

Bankszámlaszám, amelyre a támogatást kéri utalni: ....................................................................[68]

Telefonszám: ................................................................................................................................[69]

E-mail cím (nem kötelező megadni): ...........................................................................................[70]

A kérelmező házastársának/élettársának személyére vonatkozó adatok:[71]

Neve: ............................................................................................................................................[72]

Születési neve: ..............................................................................................................................[73]

Anyja neve: ..................................................................................................................................[74]

Születés helye, ideje (év, hó, nap): ...............................................................................................[75]

Lakóhelye: ……..……….. irányítószám ...................................................................... település[76]

............................................. utca/út/tér .......... házszám ...... épület/lépcsőház ....... emelet, ajtó[77]

Tartózkodási helye: …….………. irányítószám .......................................................... település[78]

............................................. utca/út/tér .......... házszám ...... épület/lépcsőház ....... emelet, ajtó[79]

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ………………………………………………………….[80]

Telefonszám: ................................................................................................................................[81]

A támogatási igénnyel érintett gyermek(ek) adatai:[82]

Gyermek neve

Születési helye, ideje,
anyja neve

TAJ számaA támogatási igénnyel érintett gyermek(ek):[84]

Gyermek neve


bölcsődés*

óvodás*

általános iskolás*


közép-iskolás*

Intézmény neve

Intézmény címe

*a csillaggal jelölt oszlopok közül a gyermekre vonatkozó oszlopba tegyen X-et[86]

A támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell bölcsődés gyermek esetén a bölcsőde látogatási igazolást, a középiskolai intézménybe beiratkozott gyermekek esetében, a tanulók jogviszonyról szóló igazolását.[87]

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek és tudomásul veszem, hogy azok valódisága a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján az NAV-nál ellenőrizhető.[88]

Alulírott hozzájárulok, hogy személyi adataimat, illetve háztartásomban élők adatait a jogosultság megállapítása és teljesítése céljából felhasználják.[89]

Tudomásul veszem, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 64. § (2) bekezdésben foglaltak szerint, ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít vagy elhallgat – ide nem értve, ha vele szemben a 66. § (2) bekezdésében vagy (3) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn –, illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében a 105. § (2) bekezdésében foglalt ok hiányában adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási bírsággal sújtható.[90]

Kijelentem, hogy kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)[91]

Dátum: .......................................................[92]

………………………………………
Kérelmező aláírása

………………………………………
Kérelmező házastársának/élettársának
aláírása

A támogatási igénnyel érintett gyermek(ek):

Gyermek neve


bölcsődés*

óvodás*

általános iskolás*


közép-iskolás*

Intézmény neve

Intézmény címe*a csillaggal jelölt oszlopok közül a gyermekre vonatkozó oszlopba tegyen X-et

A támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell bölcsődés gyermek esetén a bölcsőde látogatási igazolást, a középiskolai intézménybe beiratkozott gyermekek esetében, a tanulók jogviszonyról szóló igazolását.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek és tudomásul veszem, hogy azok valódisága a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján az NAV-nál ellenőrizhető.

Alulírott hozzájárulok, hogy személyi adataimat, illetve háztartásomban élők adatait a jogosultság megállapítása és teljesítése céljából felhasználják.

Tudomásul veszem, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 64. § (2) bekezdésben foglaltak szerint, ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít vagy elhallgat – ide nem értve, ha vele szemben a 66. § (2) bekezdésében vagy (3) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn –, illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében a 105. § (2) bekezdésében foglalt ok hiányában adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási bírsággal sújtható.

Kijelentem, hogy kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)

Dátum: .......................................................

………………………………………

Kérelmező aláírása

5. melléklet

K É R E L E M

70 év feletti időskorúak települési támogatás megállapítására

NÉV: ………………………………….………………………….…………………….……………

SZÜLETÉSI NÉV: …………….………………………..………………………….………………

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ: ……………………………..………………………….……………….

ANYJA NEVE: …………………………………………………………………….………………..

TAJ: ………………………………………………………………………………………………….

IGAR, …………………………………… utca ……………. szám alatti lakos kérem, hogy részemre Igar Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi szociális ellátásokról szóló 8/2020. (XI. 27.) önkormányzati rendeletének 16. §-a alapján szíveskedjenek a 70 év feletti időskorúak települési támogatását megállapítani.

Bankszámlaszám, amelyre a támogatást kéri utalni: .......................................................................

Telefonszám: ........................................................................................................................................

E-mail cím (nem kötelező megadni): .................................................................................................

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek és tudomásul veszem, hogy azok valódisága a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján az NAV-nál ellenőrizhető.

Alulírott hozzájárulok, hogy személyi adataimat a jogosultság megállapítása és teljesítése céljából felhasználják.

Tudomásul veszem, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 64. § (2) bekezdésben foglaltak szerint, ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít vagy elhallgat – ide nem értve, ha vele szemben a 66. § (2) bekezdésében vagy (3) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn –, illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében a 105. § (2) bekezdésében foglalt ok hiányában adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási bírsággal sújtható.

Kijelentem, hogy kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)

Dátum: .......................................................

………………………………………

Kérelmező aláírása

6. melléklet

KÉRELEM

LETELEPEDÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

1. Alulírott, kérem Igar Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi szociális ellátásokról szóló 8/2020. (XI. 27.) önkormányzati rendeletének 17. §-a alapján a letelepedési támogatás megállapítását.

2. Kérelmező adatai:
Név: ...........................................................................................
Születési név: ............................................................................
Születési hely és idő: ……….………………………………□□□□ □□ □□
Anyja neve: ……………………………………………………
TAJ szám: □□□□□□□□□ Adóazonosító jel: □□□□□□□□□□
Lakóhely (bejelentett): □□□□……………………………………………………………...
Lakóhely bejelentés ideje: □□□□ □□ □□
Életvitelszerűen a (bejelentett) lakóhelyén él: igen □ nem □
Bankszámlaszám: ……………………………………………………………………………….
Telefonszám*: ...................................................e-mail cím*: ......................................................

3. A kérelmező házastársának adatai:
Név: ...........................................................................................
Születési név: ............................................................................
Születési hely és idő: ……….………………………………□□□□ □□ □□
Anyja neve: ……………………………………………………
TAJ szám: □□□□□□□□□ Adóazonosító jel: □□□□□□□□□□
Lakóhely (bejelentett): □□□□……………………………………………………………...
Lakóhely bejelentés ideje: □□□□ □□ □□
Életvitelszerűen a (bejelentett) lakóhelyén él: igen □ nem □
Telefonszám*: ...................................................e-mail cím*: ......................................................
A házasságkötés helye, ideje: …………………………………..…… □□□□ □□ □□
Házassági anyakönyvi kivonat száma, kelte: □□□□□□□□□ , □□□□ □□ □□
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek és tudomásul veszem, hogy azok valódisága a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján az NAV-nál ellenőrizhető.
Alulírott hozzájárulok, hogy személyi adataimat, illetve háztartásomban élők adatait a jogosultság megállapítása és teljesítése céljából felhasználják.
Vállaljuk, hogy a támogatás nyújtását követően legalább 2 évig életvitelszerűen Igar településen élünk, valamint tudomásul vesszük, hogy a támogatási feltételek bármelyikének a támogatás folyósítását követő 2 éven belüli megszűnése esetén a megállapított támogatást Igar Község Önkormányzatának vissza kell fizetni.
Tudomásul veszem, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 64. § (2) bekezdésben foglaltak szerint, ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít vagy elhallgat – ide nem értve, ha vele szemben a 66. § (2) bekezdésében vagy (3) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn –, illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében a 105. § (2) bekezdésében foglalt ok hiányában adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási bírsággal sújtható.
Kijelentem, hogy kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)
…………….., □□□□ □□ □□

………………………………………..
kérelmező

………………………………………..
kérelmező házastársa/élettársa


[1] A 15. § (1) bekezdés a) pontja az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[2] A 15. § (1) bekezdés b) pontja az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[3] A 15. § (1) bekezdés c) pontja az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[4] A 15. § (1) bekezdés d) pontja az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[5] A 15. § (3) bekezdését az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.
[6] A 15. § (4) bekezdését az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.
[7] A 16. § (2) bekezdése az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[8] A 16. § (4) bekezdését az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.
[9] A 16. § (5) bekezdését az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.
[10] A 26. § (5) bekezdését az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.
[11] A 26. § (6) bekezdését az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.
[12] A 3. melléklet cím szövegét az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdése iktatta be.
[13] A 3. melléklet cím szövegét az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdése iktatta be.
[14] A 3. melléklet cím szövegét az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdése iktatta be.
[15] A 3. melléklet cím szövegét az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdése iktatta be.
[16] A 3. melléklet cím szövegét az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdése iktatta be.
[17] A 3. melléklet cím szövegét az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdése iktatta be.
[18] A 3. melléklet cím szövegét az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdése iktatta be.
[19] A 3. melléklet cím szövegét az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdése iktatta be.
[20] A 3. melléklet cím szövegét az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdése iktatta be.
[21] A 3. melléklet cím szövegét az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdése iktatta be.
[22] A 3. melléklet cím szövegét az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdése iktatta be.
[23] A 3. melléklet cím szövegét az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdése iktatta be.
[24] A 3. melléklet cím szövegét az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdése iktatta be.
[25] A 3. melléklet cím szövegét az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdése iktatta be.
[26] A 3. melléklet cím szövegét az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdése iktatta be.
[27] A 3. melléklet cím szövegét az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdése iktatta be.
[28] A 3. melléklet cím szövegét az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdése iktatta be.
[29] A 3. melléklet cím szövegét az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdése iktatta be.
[30] A 3. melléklet cím szövegét az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdése iktatta be.
[31] A 3. melléklet cím szövegét az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdése iktatta be.
[32] A 3. melléklet cím szövegét az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdése iktatta be.
[33] A 3. melléklet cím szövegét az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdése iktatta be.
[34] A 3. melléklet cím szövegét az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdése iktatta be.
[35] A 3. melléklet cím szövegét az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdése iktatta be.
[36] A 3. melléklet cím szövegét az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdése iktatta be.
[37] A 3. melléklet cím szövegét az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdése iktatta be.
[38] A 3. melléklet cím szövegét az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdése iktatta be.
[39] A 3. melléklet cím szövegét az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdése iktatta be.
[40] A 3. melléklet cím szövegét az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdése iktatta be.
[41] A 3. melléklet cím szövegét az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdése iktatta be.
[42] A 3. melléklet cím szövegét az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdése iktatta be.
[43] A 3. mellékletben foglalt táblázatát az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdése iktatta be.
[44] A 3. melléklet cím szövegét az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdése iktatta be.
[45] A 3. melléklet cím szövegét az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdése iktatta be.
[46] A 3. melléklet cím szövegét az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdése iktatta be.
[47] A 3. melléklet cím szövegét az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdése iktatta be.
[48] A 3. melléklet cím szövegét az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdése iktatta be.
[49] A 3. mellékletben foglalt táblázatát az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdése iktatta be.
[50] A 3. mellékletben foglalt táblázatát az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 5. § b) pontja hatályon kívül helyezte.
[51] A 4. melléklet cím szövegét az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése iktatta be.
[52] A 4. melléklet cím szövegét az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése iktatta be.
[53] A 4. melléklet cím szövegét az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése iktatta be.
[54] A 4. melléklet cím szövegét az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése iktatta be.
[55] A 4. melléklet cím szövegét az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése iktatta be.
[56] A 4. melléklet cím szövegét az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése iktatta be.
[57] A 4. melléklet cím szövegét az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése iktatta be.
[58] A 4. melléklet cím szövegét az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése iktatta be.
[59] A 4. melléklet cím szövegét az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése iktatta be.
[60] A 4. melléklet cím szövegét az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése iktatta be.
[61] A 4. melléklet cím szövegét az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése iktatta be.
[62] A 4. melléklet cím szövegét az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése iktatta be.
[63] A 4. melléklet cím szövegét az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése iktatta be.
[64] A 4. melléklet cím szövegét az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése iktatta be.
[65] A 4. melléklet cím szövegét az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése iktatta be.
[66] A 4. melléklet cím szövegét az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése iktatta be.
[67] A 4. melléklet cím szövegét az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése iktatta be.
[68] A 4. melléklet cím szövegét az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése iktatta be.
[69] A 4. melléklet cím szövegét az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése iktatta be.
[70] A 4. melléklet cím szövegét az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése iktatta be.
[71] A 4. melléklet cím szövegét az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése iktatta be.
[72] A 4. melléklet cím szövegét az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése iktatta be.
[73] A 4. melléklet cím szövegét az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése iktatta be.
[74] A 4. melléklet cím szövegét az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése iktatta be.
[75] A 4. melléklet cím szövegét az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése iktatta be.
[76] A 4. melléklet cím szövegét az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése iktatta be.
[77] A 4. melléklet cím szövegét az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése iktatta be.
[78] A 4. melléklet cím szövegét az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése iktatta be.
[79] A 4. melléklet cím szövegét az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése iktatta be.
[80] A 4. melléklet cím szövegét az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése iktatta be.
[81] A 4. melléklet cím szövegét az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése iktatta be.
[82] A 4. melléklet cím szövegét az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése iktatta be.
[83] A 4. mellékletben foglalt táblázatát az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése iktatta be.
[84] A 4. melléklet cím szövegét az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése iktatta be.
[85] A 4. mellékletben foglalt táblázatát az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése iktatta be.
[86] A 4. melléklet cím szövegét az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése iktatta be.
[87] A 4. melléklet cím szövegét az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése iktatta be.
[88] A 4. melléklet cím szövegét az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése iktatta be.
[89] A 4. melléklet cím szövegét az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése iktatta be.
[90] A 4. melléklet cím szövegét az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése iktatta be.
[91] A 4. melléklet cím szövegét az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése iktatta be.
[92] A 4. melléklet cím szövegét az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése iktatta be.
[93] A 4. mellékletben foglalt táblázatát az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése iktatta be.
[94] A 4. mellékletben foglalt táblázatát az Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 5. § d) pontja hatályon kívül helyezte.