Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

a szervezeti- és működési szabályzatáról szóló 16/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 28- 2021. 04. 28

Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

a szervezeti- és működési szabályzatáról szóló 16/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról [1]

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró polgármester, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdés, 39/C. § (1) bekezdés, és a 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szervezeti- és működési szabályzatáról szóló 16/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete helyébe az 1. számú melléklet lép.

2. § [2]

3. § [3]

4. § Ez a rendelet 2021. április 27-én lép hatályba.

1. melléklet

Alaptevékenységi besorolás:

Államháztartási szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

Kormányzati funkció:

Kormányzati funkció megnevezése:

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemető -fenntartás és-működtetés

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

032020 Tűz-és katasztrófavédelmi tevékenységek

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

047120 Piac üzemeltetése

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

047410 Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

082092Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

082094 Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés

086020 Helyi térségi közösségi tré biztosítása, működtetése

086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

107052 Házi segítségnyújtás

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

2. melléklet


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. április 29. napjával.
[2] A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[3] A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[4] A 2. melléklet 1. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[5] A 2. melléklet 2. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.