Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelete

Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2021. 05. 13 - 2022. 01. 21

Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelete

Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 7. pontjában, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § . A rendelet célja, hogy Ónod község lakosainak érdekeit szem előtt tartva meghatározza Ónod Község Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) közművelődési feladatait, azok ellátási formáit, finanszírozásának formáját és mértékét.

2. § . Az önkormányzat felelősségteljes kötelező feladatának tartja, hogy Ónod község minden lakosának joga van kulturális örökségünk megismeréséhez és elsajátításához, személyiségének a művelődés általi fejlesztéséhez, valamint a kulturális értékek birtokbavételéhez szükséges esélyegyenlőséghez.

3. § . A rendelet hatálya kiterjed a közművelődési tevékenységben résztvevőkre, a közművelődési szervezetekre, azok fenntartóira, működtetőire és alkalmazottaira.

2. Az önkormányzat közművelődési céljai és feladatai

4. § . Az önkormányzat kiemelt közművelődési céljai:

 • a) a közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása,
 • b) a település és a vonzáskörzete természeti, környezeti, kulturális, művészeti közösségi értékeinek közismertté tétele, és ennek érdekében találkozók, fesztiválok, bemutatók, kiállítások rendezése, a kulturális turizmus és az idegenforgalom fejlesztése, támogatása,
 • c) a község közművelődési, kulturális hagyományainak ápolása, továbbfejlesztése, a helyi értékek megismertetése és védelmének erősítése, hagyományőrző közösségek működésének segítése,
 • d) a helyi társadalom kiemelkedő közösségei, személyiségei szerepének növelése,
 • e) az egyetemes, nemzeti és nemzetiségi kultúra értékeinek megismertetése, gazdagítása,
 • f) együttműködés a helyi civil szervezetekkel, alapítványokkal, egyesületekkel,
 • g) a közművelődési esélyegyenlőség elősegítésének biztosítása,
 • h) a kulturális nyilvánosság, tájékoztatás fejlesztése,
 • i) szabadtéri közösségi színtér kialakítása,
 • j) bekapcsolódás az országos, a regionális, a térségi idegenforgalmi hálózatokba.

5. § . Az önkormányzat a kötelező közművelődési feladatainak az alábbiakat tekinti:

 • a) az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok és nyelvtanfolyamok szervezése, az egyéni kulcskompetenciák fejlesztése a közösségi művelődés különböző formáin keresztül,
 • b) a község környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,
 • c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása,
 • d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása,
 • e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése,
 • f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése,
 • g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
 • h) az „európai lét” kulturális vetületének megvalósítása,
 • i) egyéb művelődési lehetőségek biztosítása feladatkörében.

3. A közművelődési feladatok ellátásának módja

6. § . (1) Az önkormányzat az e rendelet 4-5. §-ában foglalt célok és kötelező feladatok ellátására közművelődési intézményeket, közösségi színtért biztosít, melyek működtetése érdekében közművelődési megállapodást köt.

(2)[1] A képviselő-testület közösségi szintér színhelyéül az Ónod, Rákóczi u. 44. szám alatti, Ónod, belterület 473 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant, Közösségi Házat, valamint az Ónod, Nyéki utca 4. szám alatti, Ónod, belterület 704/2 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant, a Török-Melczer Kastélyt jelöli ki.

7. § (1) A közművelődési tevékenység ellátását biztosítását segíti elő a 6. § (2) bekezdésben meghatározott közösségi színtéren túl

 • a) a Tájház 3551 Ónod, Vár utca 19.

(2) valamint egyéb, önkormányzati tulajdonú, kulturális közösségi rendezvény tartására alkalmas nyílt terület.

8. § A települési könyvtári ellátás biztosítását az Önkormányzat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei II. Rákóczi Ferenc Könyvtárral kötött megállapodásban meghatározottak szerint a megyei könyvtár szolgáltatásainak igénybevételével teljesíti oly módon, hogy az igénybe vett szolgáltatások fogadására alkalmas nyilvános könyvtári szolgáltató helyet működtet.

9. § (1) Az Önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása során együttműködik:

 • a) a művészeti, hagyományőrző, kulturális tevékenységet is végző helyi közösségekkel, civil szervezetekkel, egyesületekkel
 • b) egyházakkal,
 • c) hasonló feladatokat ellátó országos, regionális, térségi vagy a szomszéd településeken működő intézményekkel.

(2) Az Önkormányzat a közművelődési lehetőségekről plakátok, szórólapok útján nyújt tájékoztatást a település lakossága részére.

4. Közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése

10. § . A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és e rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartói, felügyeleti és más jogköröket a képviselő-testület gyakorolja.

5. A közművelődési feladatellátás finanszírozása

11. § . (1) A képviselő-testület a közművelődési tevékenység finanszírozásához szükséges pénzügyi feltételeket az állami feladatfinanszírozásból, a központi érdekeltségnövelő támogatásból, saját bevételeiből és a pályázatokon elnyert forrásokból biztosítja.

(2) E rendelet 3-4. §-ában megjelölt feladatok ellátásának mértékét a képviselő-testület a mindenkori költségvetési lehetőségek ismeretében határozza meg.

(3) A közművelődési helyszín és alapellátás biztosításán túl a finanszírozás módja elsősorban feladatfinanszírozás, amely pályázati keretek között zajlik külön önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint, és a feladatok ellátásához szükséges részbeni vagy teljes támogatás pályázati úton nyerhető el.

6. Záró rendelkezések

12. § . E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tarnóczi József dr. Polgári Orsolya

polgármester jegyző

jegyző


[1] A 6. § (2) bekezdése az Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.