Sajóvelezd Község Képviselő-testülete 1/2020(II.13.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 26

Sajóvelezd Község Képviselő-testülete 1/2020(II.13.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

1.2020. KV-I RENDELET.docx

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről


Sajóvelezd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. § A rendelet hatálya


(1)   A rendelet hatálya Sajóvelezd Község Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságára és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre terjed ki.


2. § A költségvetés bevételei és kiadásai


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

124 740 400 Ft Költségvetési bevétellel

124 740 400 Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.


 (2)  Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2. melléklet szerint állapítja meg.

(4)   A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(5)   A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét rendeli el.

(6)   A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.


3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1)   Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2)   Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.    

(3)   Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.     

(4)   Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5)   Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(6)   Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7)   A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1., 9.1.1., 9.3  mellékletek szerint határozza meg.

(8)  Az Önkormányzat a kiadások között 6 673 668 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.


4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai


(1)   Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2)   Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3)   A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.


5. § Az előirányzatok módosítása


Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.


6. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése


(1)   Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.

(2)   Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoport útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.


8. § Záró és vegyes rendelkezések


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1. napjától alkalmazni kell.1.1. melléklet 1.

1.1. mell

mód. 1.1..pdf

1.2. melléklet 1.

1.2. mell

mód. 1.2..pdf

2.1. melléklet 2.

2.1. mell

mód. 2.1..pdf

2.2. melléklet 2.

2.2. mell

2.2..pdf

3. melléklet

3. mell

mód. 3..pdf

4. melléklet

4. mell

mód. 4..pdf

5. melléklet

5. mell

5..pdf

6. melléklet

6. mell

6..pdf

7. melléklet

7. mell

7..pdf

9.1. melléklet 9.

9.1. mell

mód. 6.1..pdf

9.1.1. melléklet 9.1.

9.1.1. mell

mód. 6.1.1..pdf

9.3. melléklet 9.

9.3. mell

mód. 6.3..pdf

9.3.1. melléklet 9.3.

9.3.1.

mód. 6.3.1..pdf

10. melléklet

10. mell

10..pdf

11. melléklet

T.1. mell

12. melléklet

t.2. mell

T.2.pdf

13. melléklet

t.3. mell

T.3..pdf

14. melléklet

t.4.

T.4..pdf

15. melléklet

t.5.

mód. 7..pdf

16. melléklet

t.6.

T.6..pdf

17. melléklet

t.7.

T.7.pdf

18. melléklet

t.8.

T.8..pdf