Tyukod Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 28

Tyukod Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Tyukod Nagyközség Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendelem el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

697.663.290. Ft
53.312.259. Ft

Költségvetési bevétellel
Finanszírozási bevétellel

531.168.004. Ft
7.701.948. Ft

Költségvetési kiadással
Finanszírozási kiadással

212.105.597. Ft

helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

1. 1.1 Költségvetési bevételek 697.663.290. Ft

2. Önkormányzat működési támogatásai 230.265.013. Ft

3. Működési támogatás államháztart. belülről 156.377.864. Ft

4. Felhalmozási támogatás államháztart. belülről 204.097.480. Ft

5. Közhatalmi bevételek 66.824.015. Ft

6. Működési bevételek 40.098.918. Ft

7. Felhalmozási bevételek - Ft

8. Működési célú átvett pénzeszközök - Ft

9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Ft

1.2. Finanszírozási bevételek 53.312.259. Ft

1.Hitel-,kölcsön felvétel államháztartáson kívülről - Ft

2. Belföldi értékpapírok bevételei - Ft

3. Maradvány bevételei 44.483.675. Ft

4. Belföldi finanszírozás bevételei 8.828.584. Ft

5. Külföldi finanszírozás bevételei - Ft

6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei - Ft

1.3. Költségvetési kiadások 531.168.004. Ft

1. Működési költségvetés kiadásai 487.911.810. Ft

1.Személyi juttatások 228.843.259. Ft

2. Munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó 30.243.557. Ft

3. Dologi kiadások 141.848.311. Ft

4. Ellátottak pénzbeli juttatása 18.879.609. Ft

5. Egyéb működési célú kiadások 68.097.074. Ft

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai 43.256.194, Ft

1. Beruházási kiadások 24.952.187. Ft

2. Felújítások 18.304.007. Ft

3. Egyéb felhalmozási kiadás - Ft

3. Tartalékok - Ft

1.4. Finanszírozási kiadások 7.701.948. Ft

1. Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülről - Ft

2. Belföldi értékpapírok kiadásai - Ft

3. Belföldi finanszírozás kiadásai 7.701.948. Ft

4. Külföldi finanszírozás kiadásai - Ft

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat, közös hivatal és a GAMESZ bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1-6.4, 7.1.- 7.4. valamint a 8.1-8.4 mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § (1) E rendelet mellékletei:

1.1. melléklet: Tyukod Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetésének összevont mérlege.

1.2. melléklet: Tyukod Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

1.3. melléklet: Tyukod Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege

1.4. melléklet: Tyukod Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetés állami (államigazgatási) feladatok mérlege

2.1. melléklet: Működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten.

2.2. melléklet: Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

3. melléklet: Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

4. melléklet: Felújítási kiadások előirányzata felújításonként.

5. melléklet: Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

6.1-6.4. melléklet: Önkormányzati bevételek és kiadások, kötelező feladatainak, önként vállalt feladatainak, valamint állami (államigazgatási) feladatok részletezése

7.1.-7.4. melléklet: Közös Önkormányzati Hivatal bevételek és kiadások, kötelező feladatainak, önként vállalt feladatainak, valamint állami (államigazgatási) feladatok részletezése

8.1.-8.4. melléklet: Tyukod GAMESZ bevételek és kiadások, kötelező feladatainak, önként vállalt feladatainak, valamint állami (államigazgatási) feladatok részletezése

9. melléklet: Költségvetési szervek pénzmaradványának alakulása

(2) Tájékoztató kimutatások, mérlegek

1. Tájékoztató tábla: Tyukod Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetésének pénzügyi mérlege.

2. Tájékoztató tábla: Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

3.1. Tájékoztató tábla: A 2020. évi általános működési és ágazati támogatásának alakulása jogcímenként

3.2. Tájékoztató tábla: Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2020. évben (Önkormányzat, Közös Önkormányzati Hivatal, )

4. Tájékoztató tábla: Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2020. december 31-én

5.1. Tájékoztató tábla: Önkormányzat 2020. évi ellátottak pénzbeli juttatásai részletezése

5.2. Tájékoztató tábla: Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi ellátottak pénzbeli juttatásai részletezése

6. Tájékoztató tábla: Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

7. Tájékoztató tábla: Kimutatás a 2020. évi céljelleggel nyújtott támogatások felhasználásáról

8.1. Tájékoztató tábla: Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

8.2. Tájékoztató tábla: Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

8.3. Tájékoztató tábla: Eredmény kimutatás

9. Tájékoztató tábla: Közös Önkormányzati Hivatal bevételek és kiadások székhely és kirendeltség bontásban

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

melléklet.xlsx