Gyöngyös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 29

Gyöngyös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörömben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Képviselő-testület Gyöngyös Városi Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról készült beszámolót az 1. melléklet alapján az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá:

 • 1. 2020. évi összes bevétel 13.993.304.937 Ft, melyből a költségvetési bevétel 7.045.046.558 Ft,
 • 2. 2020. évi összes kiadás 11.232.151.343 Ft, melyből a költségvetési kiadás 8.063.897.034 Ft.

(2) A Képviselő-testület a 2020. évi teljesített működési és felhalmozási célú bevételeket, illetve kiadásokat mérlegszerűen az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. § (1) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott 2020. évi bevételi főösszeg források szerinti teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 • 1. Működési célú támogatások 2.133.805.167 Ft
 • 2. Felhalmozási célú támogatások 250.227.329 Ft
 • 3. Közhatalmi bevételek 3.170.323.008 Ft
 • 4. Működési bevételek 1.027.388.901 Ft
 • 5. Felhalmozási bevételek 354.049.431 Ft
 • 6. Működési célú átvett pénzeszköz 75.034.800 Ft
 • 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 34.217.922 Ft
 • 8. Hitel, kölcsönfelvétel 150.000.000 Ft
 • 9. Folyószámla-hitel igénybevétele 796.278.015 Ft
 • 10. Értékpapírok bevételei 200.000.000 Ft
 • 11. ÁHT-n belüli megelőlegezés 86.510.103 Ft
 • 12. Maradvány igénybevétele 3.767.992.456 Ft
 • 13. Irányítószervi támogatás 1.947.477.805 Ft

(2) A 2020. évi bevételi főösszeg részletezését az 1-2. mellékletek tartalmazzák.

3. § (1) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott 2020. évi kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 • 1. Személyi juttatások 1.730.162.376 Ft
 • 2. Munkaadókat terhelő járulékok 295.057.351 Ft
 • 3. Dologi kiadások 2.166.242.298 Ft
 • 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 41.794.515 Ft
 • 5. Egyéb működési célú kiadások 1.546.563.476 Ft
 • 6. Beruházások 1.730.918.366 Ft
 • 7. Felújítások 481.292.231 Ft
 • 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 71.866.421 Ft
 • 9. Tartalékok 0 Ft
 • 10. Hitel, kölcsöntörlesztés 65.294.117 Ft
 • 11. Folyószámla-hitel törlesztése 796.278.015 Ft
 • 12. Értékpapírok kiadásai 299.370.000 Ft
 • 13. ÁHT-n belüli megelőlegezés törlesztése 59.834.372 Ft
 • 14. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 1.947.477.805 Ft

(2) A 2020. évi kiadási főösszeg részletezését intézmények és feladatok szerinti bontásban a 3. és a 3/A – 3/D. mellékletek tartalmazzák.

4. § A Képviselő-testület a 2020. évi létszám-előirányzatok teljesítését a 4. mellékletben részletezettek alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 • 1. Az Önkormányzatnál foglalkoztatott tisztségviselők és munkavállalók esetében
  • a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 26 fő
  • b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 4 fő
 • 2. Az Önkormányzati Közös Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és munkavállalók esetében
  • a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 131 fő
  • b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 7 fő
 • 3. Az önkormányzati intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak esetében
  • a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 251 fő
  • b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 13 fő
 • 4. Az Önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma 24 fő

5. § A Képviselő-testület Mátrafüred településrész 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról összeállított 9. mellékletben bemutatott költségvetési mérlegét 253.677.323 Ft bevétellel, és 117.198.711 Ft kiadással hagyja jóvá.

6. § (1) Az Önkormányzat több évre vállalt kötelezettség-vállalásainak 2020. évi záró állományát az 5. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2020-ban nyújtott közvetett támogatásokat a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2020-ban vállalt, nem kötelező működési jellegű feladatokat a 7. melléklet hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi európai uniós támogatással megvalósuló programjait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az Önkormányzat immateriális javainak és tárgyi eszközeinek 2020. évi állományát a 10. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat 2020. évi vagyonkimutatását a 11. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 12. mellékletben bemutatott 2020. évi konszolidált egyszerűsített mérlegének főösszegét 22.875.317.872 Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetési jelentésének

 • 1. bevételi főösszegét: 13.993.304.937 Ft-ban
 • 2. kiadási főösszegét: 11.232.151.343 Ft-ban

hagyja jóvá a 13. melléklet szerint.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 14. melléklet szerinti maradvány-kimutatása alapján a 2020. évi maradvány összegét 2.761.237.023 Ft-ban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi mérleg szerinti eredményét a 15. melléklet szerinti eredmény-kimutatása alapján 1.733.485.400 Ft-ban állapítja meg.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

mellékletek