Vésztő Város Önkormányzat Polgármesterének 10/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

Vésztő Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítéséről (zárszámadásról)

Hatályos: 2021. 05. 28

Vésztő Város Önkormányzat Polgármesterének 10/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Vésztő Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítéséről (zárszámadásról)

Vésztő Város Önkormányzatának Polgármestere – Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdésében valamint az államháztartás számviteléről szóló többször módosított 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Polgármester Vésztő város 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, - a szöveges indoklást és a csatolt számszaki mellékleteket- jóváhagyja.

A 2020. évi költségvetésről szóló többször módosított rendelet (továbbiakban: Kvr.) végrehajtását

2.876.313 ezer forint bevétellel és

1.887.435 ezer forint kiadással

az 1. mellékletben foglalt részletezés szerint állapítja meg.

2. § A Polgármester az önkormányzat és intézményeinek bevételeit a 2. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

3. § A Polgármester az önkormányzat és intézményeinek kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A Polgármester az önkormányzat 2020. évi létszámadatait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A Polgármester az önkormányzat beruházási kiadásait 288.494 e Ft összeggel, a felújítási kiadásait pedig 133.435 e Ft összeggel, az 5. melléklet szerinti részletezéssel fogadja el.

6. § A Polgármester az intézmények 2020. évi pénzellátását a 6. melléklet szerint jóváhagyja.

7. § A Polgármester a pénzeszköz átadásokat a 7. melléklet szerint fogadja el.

8. § A Polgármester a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2020. évi alakulását bemutató mérleget a 8. melléklet szerinti részletezéssel fogadja el.

9. § A Polgármester az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 9. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

10. § A Polgármester az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek bevételeinek és kiadásai, valamint EU-s projektekhez történő hozzájárulások támogatására kifizetett összegek 2020. évi adatait a 10. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

11. § A Polgármester a közvetett támogatásokat, tartalmazó kimutatást a 11. melléklet szerint fogadja el.

12. § A Polgármester a négy évet átölelő pénzforgalmi mérleget a 12. melléklet szerint fogadja el.

13. § A Polgármester az önkormányzat 2020. évi eszközeit és forrásait tartalmazó egyszerűsített mérlegét a 13. melléklet szerint állapítja meg.

14. § A Polgármester az önkormányzat 2020. évi mérleg szerinti eredményét a 14.

melléklet szerint állapítja meg.

15. § A Polgármester az önkormányzat 2020. évi maradványkimutatását a 15. melléklet szerinti kimutatásnak megfelelően hagyja jóvá.

16. § A Polgármester az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 16. melléklet szerint fogadja el.

17. § A Polgármester a 2020. évi részesedések alakulását a 17. melléklet szerint fogadja el.

18. § A Polgármester a 2020. évi vagyonkimutatását a 18. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

19. § (1) Ez a rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.27.) önkormányzati rendelete.

20. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.

10-2021 rendelet melléklete.xlsx