Buj Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI.10.) önkormányzati rendelete

szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 11

Buj Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete

szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Buj Község Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármestere a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésének b) pontjában, 26. §-ában., 32. § (1) bekezdésének b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 33. § (7) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 45. § (7) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésének d., és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CVXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában, illetve a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"Ha az eljárás megindítása kérelemre történik, a kérelmet a Buji Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal), illetőleg egyes szociális szolgáltatások esetében az intézményvezetőnél kell előterjeszteni."

2. § (1) Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete 4. §. (3) és 5. §. (1) bekezdése hatályát veszti.

3. § (1) A Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell minden olyan okiratot, amely igazolja a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet fennállását.”

4. § (1) A Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

  • a) „A rendkívüli települési támogatás eseti jelleggel – az Szt. 45. §-ában foglaltakra figyelemmel – annak a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került személynek adható, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 200 %-át.

5. § (1) Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete 9. §. (3) bekezdése hatályát veszti.

6. § (1) Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete 10. pontja az alábbiakra változik:

  • „10. A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások támogatása címén települési támogatásra jogosult személyeknek a lakókörnyezetük rendezettségének biztosítására vonatkozó szabályok.

7. § (1) A Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete 12. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások támogatása címén települési támogatást kérelmező személy köteles lakókörnyezetét rendben tartani"

(2) az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az épület 10 méteres körzetén belüli területének a gondozása, tisztán tartása, szemét- és gyommentesítést elvégezni.

(3) az ingatlan, valamint a hozzá tartozó kert, udvar rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítését elvégezni.

8. § Ez a rendelet 2021. június 11-én lép hatályba.