Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelete

Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről

Hatályos: 2021. 06. 26 - 2021. 12. 10

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelete

Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről

Komló Város Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva, Komló Város Önkormányzat rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, a 2021. évi költségvetésről és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodására, továbbá az e rendelet terhére támogatott vállalkozásokra, egyéb szervezetekre, magánszemélyekre.

2. A címrend

2. § (1)[1] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § szerinti címrendet az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

3. § (1)[2] A város 2021. évi költségvetésének fő előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza az alábbi főösszegek mellett:

 • a) bevétel főösszege: 10.402.696.198 Ft
 • b) kiadás főösszege: 10.707.105.738 Ft
 • c) hitelfelvétel (hiány): 304.409.540 Ft

(2)[3] A költségvetés felhalmozási célú előirányzatait - beleértve a beruházási, felújítási, fejlesztési célú pénzeszköz-átadási, fejlesztési célú tartalék - a 3. melléklet tartalmazza az alábbi főösszegek mellett:

 • a) bevétel főösszege: 5.971.660.889 Ft
 • b) kiadás főösszege: 6.276.070.429 Ft
 • c) hitelfelvétel (hiány): 304.409.540 Ft

(3)[4] A költségvetés működési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet tartalmazza az alábbi főösszegek mellett:

 • a) bevétel főösszege: 4.431.035.309 Ft
 • b) kiadás főösszege: 4.431.035.309 Ft
 • c) hitelfelvétel (hiány): 0 Ft

(4) Az Áht. 23. §-ban előírt kiemelt előirányzatok:

 • a)[5] személyi jellegű kiadások: 1.519.694.221 Ft
 • b)[6] munkaadókat terhelő járulékok: 247.239.063 Ft
 • c)[7] dologi jellegű kiadások: 1.346.638.922 Ft
 • d)[8] felhalmozási kiadás és pénzeszköz-átadás 6.246.070.429 Ft
 • e) speciális támogatások 0 Ft
 • f)[9] egyéb kiadások: 1.347.463.103 Ft
 • g) költségvetési létszámkeretet: 294 főben állapítja meg.
 • h) a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 250 főben állapítja meg.

(5)[10] A kiemelt előirányzatokat költségvetési szervenként az 5. melléklet tartalmazza. A 6-8. mellékletek a köteles, nem köteles, államigazgatási feladatok szerinti bontást tartalmazzák. A 10. mellékletben található az Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadások és tartalékok rovat szerinti bontásban.

(6)[11] Komló Város Önkormányzat Városgondnokság (a továbbiakban: Városgondnokság) költségvetésében dologi előirányzatként közutak fenntartására és vízkár elhárításra 52.438.000 Ft előirányzat biztosított. A Városgondnokság dologi előirányzatán belül 8.500.000 Ft a közvilágítási lámpatestek karbantartására szolgál fedezetként. Ezen túlmenően 8.000.000 Ft dologi előirányzat kerül elkülönítésre a Városgondnokság intézmény dologi előirányzatán belül, mely az egyéni választókerületi képviselők egyetértésével használható fel.

(7) A költségvetés fejlesztési hiányának fedezetét 304.409.540 Ft összegű fejlesztési hitel biztosítja, mely előzetes kormányzati engedéllyel vehető fel. A költségvetés működési hiánya többletbevétellel kerül ellensúlyozásra. A 592.859.639 Ft többlettámogatás a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása jogcímén nyerhető el. A felvételre kerülő fejlesztési hitel tárgyévi fizetési kötelezettségeinek fedezetére 17.371.500 Ft tőke és 30.000.000 Ft kamatkiadás jogcímen betervezett dologi előirányzat szolgál. A hitellel kapcsolatos következő évekre áthúzódó kötelezettségek fedezete az adott évi önkormányzati adóbevételek terhére biztosított.

4. Az önkormányzat bevételei

4. § (1)[12] Komló Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi bevételeinek részletezését a 4. melléklet tartalmazza, ebből kiemelve az általános és ágazati feladatok támogatását mutatja be a 16. melléklet.

(2) A helyi adóbevétel 679.000.000 Ft, mely teljes egészében a működési kiadások fedezetéül szolgál.

5. Az önkormányzat kiadásai

5. § (1)[13] Az Önkormányzat előirányzatait rovat szerinti bontásban, önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként a 9. melléklet tartalmazza. Az intézményvezetők a költségvetés-tervezési és adatszolgáltatási feladataik keretében gondoskodnak - a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül, az Áht. 102-103. §-ai figyelembevételével - az intézményi elemi költségvetések előírt határidőre és szerkezetben történő elkészítéséről, továbbá a kapcsolódó kötelező adatszolgáltatás benyújtásáról. A rendszeres személyi juttatás előirányzat maradványa jutalmazásra fordítható.

(2) A bérfizetés határideje a tárgyhót követő 5. nap. Amennyiben ez munkaszüneti napra esik, úgy az azt követő munkanap.

(3) Az egyéb személyi jellegű juttatások keretösszegét a rendszeres személyi jellegű juttatásokon belül az intézményi elemi költségvetésekben szereplő összegben kell megállapítani. A keretösszegen belül az intézményvezetők szabályozzák a cafeteria juttatásokat. A megállapított keretösszegek a munkáltató által fizetett adó és járulékösszegeket is tartalmazzák. A Közszolgálati Szabályzatban a köztisztviselői juttatások mértékét az e rendeletben megállapított összeghatárokon belül kell szabályozni. A cafeteria juttatások kifizetési határideje 2021. június 30.

(4) A lakóház-felújítási előirányzat összege 13.000.000 Ft. A felújítási feladatok tekintetében a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság dönt a "városi felújítási keret" terhére a szükséges beavatkozások előirányzatának biztosításáról. Havária helyzet esetén a polgármester utólagos beszámolási kötelezettség mellett, legfeljebb 1 MFt egyedi összeg felhasználását engedélyezheti. A "városi felújítási keret" kizárólag önkormányzati tulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódóan használható fel olyan károsodások, meghibásodások elhárítására, melyek az intézményi folyamatos működést, illetve a rendeltetésszerű használatot gátolnák, különös tekintettel a balesetveszély elhárítására.

(5) A vízi közmű vagyon bérbeadásából származó betervezett 25.345.598 Ft bevétel a 2019. évi áthúzódó és a 2020. évi díj terhére megvalósítandó munkák forrásaként kerül nevesítésre. A bevétel eredeti előirányzatként a működési mérleg bevételi oldalán kerül betervezésre.

(6)[14] A felhalmozási, felújítási és fejlesztési célú pénzeszközátadás előirányzatokat a 11. melléklet tartalmazza. A 12. melléklet az Önkormányzat felhalmozási kiadásait tartalmazza rovat szerinti bontásban. Az önkormányzat EU-s projektjeit a 13. melléklet tartalmazza. A leutalt pályázati előlegek maradványa a tárgyévet követően felhasználásra kerülő részével egyező összegű tartalékot tartalmaz.

(7)[15] Az Önkormányzat többéves kötelezettségvállalásait a 14. melléklet tartalmazza. A hitelekhez kapcsolódó egyenleg, illetve törlesztési adatokat a 15. melléklet tartalmazza. A 17. melléklet az intézmények 2021. évi állami támogatáson felül Önkormányzati támogatás alakulását mutatja be.

(8)[16] Az Önkormányzat által adott kedvezmények számszerűsített adatait a 19. melléklet, a 20. melléklet az előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza.

(9)[17] A nem költségvetési szervek támogatására nyújtható 120.000.000 Ft pályázati keretösszeget a 18. melléklet tartalmazza. Az adott támogatások tekintetében az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet VI. fejezetében foglaltak és a Komló Város Önkormányzat államháztartáson kívülre nyújtott támogatásairól szóló 24/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet szerint kell eljárni. Szervezetek, magánszemélyek számára önkormányzati támogatás csak megállapodás alapján nyújtható. A támogatás felhasználásáról minden támogatott köteles 2022. január 15-ig elszámolni.

(10) Az Önkormányzat által nyújtott nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatás helyére vonatkozó adatokat a helyben szokásos módon közzé kell tenni a támogatás megállapítását követő 60 napon belül. A közzétételt követően 5 évig biztosítani kell az adatok hozzáférhetőségét. A közzétételi kötelezettség nem vonatkozik a 200.000 Ft alatti támogatásokra.

6. § (1)[18] A költségvetés tartaléka 379.291.982 Ft-, melyből:

 • a) működési általános tartalék: 0 Ft
 • b) működési tartalék: 379.291.982 Ft, ebből EU-s pályázatok kapcsán 2022-re átviendő maradvány: 3.602.958 Ft

(2)[19] A képviselő-testület által jóváhagyott 1.112.759 Ft tartalék előirányzat felhasználására a polgármester jogosult.

7. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. A költségvetésben meghatározott bevételek beszedéséről, a jóváhagyott kiadások teljesítéséről, a költségvetés végrehajtásáról a polgármester, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői gondoskodnak.

(2) Az Önkormányzat intézményei az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. Az általános és ágazati feladatok támogatásának évközi elszámolásából adódó lemondási kötelezettség teljes összege az érintett intézmény költségvetési kiadását csökkenti.

(3) Az Önkormányzat esetében a (2) bekezdésen túl kötelezően tervezni kell a működési és fejlesztési hitelek kamatait, melyek előirányzatának módosítására legkorábban a féléves beszámoló benyújtásával egyidejűleg - a tényleges teljesítés függvényében - kerülhet sor.

(4) Technikai átcsoportosításként kell figyelembe venni a központi pótelőirányzatokat, támogatásokat, melyeket megjelölt céllal biztosítanak az Önkormányzat számára. A központi előirányzat-növekedésekről - az első negyedév kivételével - negyedévente kell a képviselő-testületet tájékoztatni.

(5) Alapítványi és közérdekű kötelezettségvállalást intézmény csak a képviselő-testület hozzájárulásával tehet.

(6) Költségvetési szervek csak a képviselő-testület egyedi határozata alapján adhatnak át pénzeszközt más gazdálkodó szervezetek részére az e rendeletben megállapítottakon felül.

(7) Az ellátottakról gondoskodó intézmények az általános és ágazati feladatok támogatásának igénylését képező mutatószámokról kötelesek az elszámoláshoz szükséges naprakész jogszabály szerinti nyilvántartást vezetni.

(8) A költségvetés végrehajtásáért a költségvetési intézmények vezetői felelősek. A költségvetési szerv, ha az alaptevékenysége lehetővé teszi, vállalkozási tevékenységet folytathat.

(9) Az önkormányzat intézményei a tartozásállomány figyelemmel kíséréséhez minden hó 10-ig adatot szolgáltatnak a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) részére a meglévő adósságállományról. Az önálló, részben önálló intézmény vezetője 5 napon belül köteles tájékoztatni a Hivatal Titkársági irodáját az üres álláshelyekről.

(10) A kiemelt előirányzatok módosítását az intézmények kérelme alapján a képviselő-testület engedélyezi.

(11) Az intézmények számára megállapított költségvetési előirányzat nem léphető túl, évközben a végrehajtás érdekében pótlólagos igény nem nyújtható be. E rendelkezés megsértése esetén az intézmény vezetőjével szemben fegyelmi eljárást kell kezdeményezni.

(12) Az intézmények kötelesek racionális gazdálkodás révén megtakarítást elérni és szükség esetén ennek érdekében szervezési és szervezeti intézkedéseket kezdeményezni. Az önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmény vezetője a költségvetési rendelet elfogadását követő 30 napon belül intézkedési tervet nyújt be a képviselő-testületnek. Az intézkedési terv tartalmazza az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatok betartásához, végrehajtásához szükséges tárgy évi intézkedéseket és azok létszám- és pénzügyi vonzatát.

(13) A költségvetési gazdálkodás átmeneti nehézségeinek megoldása érdekében 2021. évben legfeljebb 200 MFt likvid hitel, illetve pályázati előfinanszírozásra szolgáló célhitel vehető igénybe.

(14) Fejlesztési kiadás teljesítése, illetve ezt megelőzően fejlesztési kiadással járó megrendelés, valamint az e tárgyú szerződés megkötése csak abban az esetben lehetséges, ha az adott kiadás bevételi forrása - a Pénzügyi, gazdasági és ellenőrzési bizottság által nevesített bevétel vagy hitelkeret - ténylegesen rendelkezésre áll.

(15) A nem lakás célú ingatlanértékesítés bevételeit általános tartalékba kell helyezni. Ezen összeg felhasználásáról a képviselő-testület a félévi tényszámok figyelembevételével legkorábban a szeptemberi rendes ülésén dönt. Az ezen felüli bevételi többlet a hiány csökkentését szolgálja.

(16)[20] A fejlesztési mérlegben felsorolt célokon túlmenően új fejlesztés csak a rendelkezésre álló 11. mellékleten tervezett előirányzatok terhére végzett előirányzat-átcsoportosítás fedezete mellett indítható. A felhasználásra a pályázati bírálatok sorrendjében kerül sor. Amennyiben a keret kimerül, úgy további fejlesztések tekintetében tárgyévi kötelezettség nem vállalható, így a kérelem visszavonására, vagy a fejlesztés 2022-re történő átütemezésére kell sort keríteni. A pályázati önerő keret - felhasználásáig - a pályázati előfinanszírozás során előirányzat fedezeteként figyelembe vehető, amennyiben a megelőlegezett támogatás várhatóan tárgyéven belül beérkezik.

(17) Ha az adóbevétel az előirányzattól a negyedéves teljesítési adatok alapján időarányosan 5%-nál nagyobb mértékben elmarad, a polgármester a felhalmozási kiadásokat, illetve a működési pénzeszköz-átadásokat ideiglenesen felfüggesztheti a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

(18) A polgármester utólagos beszámolási kötelezettség mellett az alábbi okokból dönthet a költségvetési rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok módosításáról, kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról:

 • a) tárgyévi többletbevételek előirányzati átvezetése,
 • b) célhoz, feladathoz kötött többletbevételekhez kapcsolódó kiadási előirányzatok módosítása,
 • c) egyedi testületi döntések költségvetési rendeleten történő átvezetése,
 • d) intézményi költségvetéseket érintő céljellegű központi és pályázati előirányzatok módosulásával, illetve teljesülésével kapcsolatos bevételi és kiadási előirányzatok módosítása,
 • e) a Magyar Államkincstárral folytatott egyeztetések során felmerült technikai jellegű előirányzat-változások átvezetésének jóváhagyása.

(19) A költségvetés végrehajtása és a folyamatos likviditás megőrzése érdekében a szeptember havi költségvetési rendeletmódosításig:

 • a) Az elmaradó rendezvényekhez kapcsolódó valamennyi intézményi és önkormányzati előirányzat automatikusan tartalékba kerül. Ennek elvonására vonatkozó javaslatot a szeptemberi költségvetési rendeletmódosításkor elő kell terjeszteni.
 • b) Az e rendelet hatálybalépését követően rendezvényhez kapcsolódó megrendelés csak a polgármester előzetes engedélye alapján adható.
 • c) Az intézmények szerződéssel le nem kötött felhalmozási előirányzatai 2021. szeptember 30-ig csak a polgármester előzetes hozzájárulásával használhatóak fel.
 • d) A személyi jellegű juttatás és járulék előirányzatok terhére a költségvetési rendelet elfogadásakor már lekötött előirányzat erejéig teljesíthető kifizetés. Az üres álláshelyek betöltését a polgármester engedélyezi. A korlátozás nem vonatkozik a jogszabályon, vagy pályázati vállaláson alapuló és/vagy pályázati forrásból 100 %-ban finanszírozott juttatásokra. E pontban szereplő szabályoktól különösen indokolt esetben polgármesteri egyedi engedéllyel lehet eltérni.
 • e) A Városgondnokság kivételével az intézmények dologi jellegű előirányzatai csökkentett módon kerülnek finanszírozásra 2021. szeptember 30-ig az alábbiak szerinti összegekkel:
  • ea) Komlói Közös Önkormányzati Hivatal: 17.500 eFt
  • eb) Komló Város Önkormányzat GESZ: 18.000 eFt
  • ec) Komló Városi Óvoda: 16.000 eFt
  • ed) Közösségek Háza, Színház: 1.500 eFt
  • ee) Könyvtár, Múzeum: 4.000 eFt
 • f) A Városgondnokság közutak fenntartása, vízkárelhárítás, valamint közvilágítás, lámpatest karbantartás előirányzatai utólagosan a tényleges felhasználásnak megfelelően kerülnek finanszírozásra. Ezen előirányzatok felhasználását a polgármester engedélyezi.

(20) A költségvetés stabilitása érdekében a rendkívüli önkormányzati támogatás (REKI) iránti igény végleges, Magyar Államkincstár által befogadott összegének közléséig felfüggesztésre kerül a közfoglalkoztatási tartalék, a pályázati támogatás visszafizetési keret és a tulajdonosi mögöttes felelősség tartalékok felhasználása.

(21) Külföldi kiküldetés csak a képviselő-testület engedélyével történhet.

7. Közös önkormányzati hivatal gazdálkodására vonatkozó külön szabályok

8. § (1) A Hivatal gazdálkodására a 7. § (1)-(21) bekezdésekben foglaltakat kell alkalmazni.

(2) A Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2021. január 1-től a 2022. évi költségvetés elfogadásáig 46.380 Ft.

(3) Az önkormányzat és a Hivatal kötelezettségvállalásának és utalványozásának rendjét szabályzatban kell megállapítani.

8. A gazdálkodás átmeneti szabályozása

9. § (1) A polgármester a gazdálkodás folyamatosságának biztosítása érdekében 2022. január és február hónapjaiban a 2021. évi költségvetés működési, támogatási előirányzatának 2/12 részét jogosult a költségvetési szervek és a feladat-ellátási szerződés keretében intézményi ellátást nyújtó szervezetek részére folyósítani, illetve felhasználásáról gondoskodni. A szezonális hatások figyelembevételével a rezsi jellegű kiadási előirányzatok, illetve a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nagyobb arányban használhatók fel. A létesítményt fenntartó sportszervezetek átmeneti gazdálkodás keretében történő finanszírozásáról a polgármester jogosult intézkedni a 2021. évi előirányzat 2/12-e erejéig.

(2) A polgármester elrendelheti mindazon kiadásokat, amelyek nem tartoznak az előző év működtetési, támogatási körébe, de teljesítésük indokolt. E jogot kifizetési jogcímenként 1.000.000 Ft értékhatárig gyakorolja. Az így kifizetett összegek a 2022. évi költségvetés részét képezik.

(3) A polgármester az átmeneti gazdálkodás során hozott intézkedéseiről és azok pénzügyi kihatásáról a következő évi költségvetés tárgyalásának II. fordulójára benyújtott előterjesztés keretében beszámol és azok rendelet-tervezetbe történő beépítéséről gondoskodik.

9. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


[1] A 2. § (1) bekezdése a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[2] A 3. § (1) bekezdése a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[3] A 3. § (2) bekezdése a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[4] A 3. § (3) bekezdése a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[5] A 3. § (4) bekezdés a) pontja a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[6] A 3. § (4) bekezdés b) pontja a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[7] A 3. § (4) bekezdés c) pontja a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[8] A 3. § (4) bekezdés d) pontja a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[9] A 3. § (4) bekezdés f) pontja a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
[10] A 3. § (5) bekezdése a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
[11] A 3. § (6) bekezdése a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
[12] A 4. § (1) bekezdése a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
[13] Az 5. § (1) bekezdése a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[14] Az 5. § (6) bekezdése a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[15] Az 5. § (7) bekezdése a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[16] Az 5. § (8) bekezdése a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[17] Az 5. § (9) bekezdése a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[18] A 6. § (1) bekezdése a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
[19] A 6. § (2) bekezdése a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
[20] A 7. § (16) bekezdése a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
[21] Az 1. melléklet a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[22] A 2. melléklet a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[23] A 3. melléklet a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
[24] A 4. melléklet a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 7. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
[25] Az 5. melléklet a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 7. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
[26] Az 5.1. melléklet a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 7. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
[27] Az 5.2. melléklet a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 7. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
[28] Az 5.3. melléklet a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 7. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
[29] A 6. melléklet a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 7. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
[30] A 6.1. melléklet a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 7. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
[31] A 7. melléklet a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 7. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
[32] A 7.1. melléklet a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 7. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
[33] A 7.2. melléklet a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 7. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
[34] A 8. melléklet a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 7. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
[35] A 8.1. melléklet a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 7. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
[36] A 9. melléklet a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 7. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
[37] A 10. melléklet a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 7. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
[38] A 11. melléklet a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 7. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
[39] A 12. melléklet a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 7. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
[40] A 13. melléklet a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 7. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.