Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 07. 01- 2021. 09. 30

Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

A képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületére és szervére, Hortobágy Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által fenntartott költségvetési szervre (intézményre) terjed ki, továbbá az államháztartáson belül és kívül átadott pénzeszközök tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik a pénzeszköz átadásban, vagy támogatásban részesülnek.

(2)[1] A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési főösszegét 1.609.540.354 - Ft-ban hagyja jóvá.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott főösszeg nem tartalmaz külső finanszírozású működési és felhalmozási hiányt. A tárgyévi bevételek és kiadások különbözeteként jelentkező hiányt, valamint a költségvetési hiány belső és külső finanszírozását e rendelet 2. számú melléklete mutatja be.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy működési célra 10.000.000.-Ft értékhatárig – szükség szerint – likvidhitelt vegyen fel.

(5)[2] A (4) bekezdésben meghatározott összeg feletti likvidhitel felvételről, valamint fejlesztési célú hitelfelvételről a képviselő-testület jogosult dönteni.

  • a) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetési rendeletében az általános tartalék mértékét 15.587.477.-Ft-ban állapítja meg.
  • b) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetési rendeletében céltartalékot képez 10.893.256.-Ft összegben, mely a víziközmű-fejlesztésre fordítható.
  • c) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
  • d) Rendkívüli, halasztást nem tűrő esetben a polgármester legfeljebb évi 500.000.-Ft összeghatárig átruházott hatáskörben dönthet az általános tartalék felhasználásáról. A polgármester az átruházott hatáskörben hozott döntéséről a képviselő-testületet soron következő ülésén tájékoztatja.
  • e) Az általános tartalék terhére hozott döntések esetén az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.

(6)[3]

2. § Önkormányzati szinten a bevételek és kiadások mérlegét a 3.számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat bevételi és kiadási mérlegét a 3/a. számú melléklet, az intézmény mérlegét a 3/b. számú melléklet mutatja be.

3. § Az Önkormányzat összesített helyi és központi bevételeit, átvett pénzeszközeit, illetve egyéb bevételi forrásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat bevételeit a 4/a. számú melléklet, az intézmény bevételeit a 4/b. számú melléklet mutatja be.

4. § (1) Az Önkormányzat összesített kiadásait feladatonként és kiemelt előirányzatonként a 5. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat kiadásait a 5/a. számú táblázat, az intézmény kiadásait az 5/b. számú táblázat mutatja be. Az Önkormányzat összesített kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontását 6. számú táblázat, az Önkormányzat kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban a 6/a. számú táblázat, az intézmény kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban az 6/b. számú táblázat mutatja be.

(2) Az Önkormányzat összesített felhalmozási és felújítási kiadásait a 7. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait a 7/a. számú mellékelt, az intézmény felhalmozási kiadásait a 7/b. számú melléklet mutatja be.

(3) Az Önkormányzat Európai Uniós támogatásával megvalósuló projektjeit a 8. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit és a hitelállományt a 8/a. számú melléklet mutatja be.

(5) Az Önkormányzat előirányzatai teljesülésének ütemezéséről a 9/a., az intézmény előirányzati teljesülésének ütemezéséről a 9/b. számú mellékletek nyújtanak tájékoztatást.

(6)[4] A közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(8) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításhoz, valamint az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségeit a 11. számú melléklet tartalmazza.

5. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében az engedélyezett létszámot 21 főben (1 fő polgármester, 8 fő köztisztviselő, 5 fő közalkalmazott, 5 fő munkatörvényes) hagyja jóvá.

(2) A köztisztviselői illetményalap a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben megállapított 38.650.-Ft illetményalapot megemeli, az illetményalapot 56.000.-Ft-ban állapítja meg.

6. § (1) A képviselő-testület költségvetési rendeletét – a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások, illetve az egyéb forrásból származó bevétel növekedés miatt – szükség szerint, valamint az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja.

(2) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok – a szociális ellátásra jóváhagyott kiadási előirányzatok kivételével –, közötti átcsoportosításról való döntés jogát nem ruházza át.

7. § (1) A polgármester jogosult – 35.000.000.-Ft összeghatárig – rendelkezni az átmenetileg szabad pénzeszközök számlavezető pénzintézetnél történő éven belüli lekötésére.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összeghatár fölötti szabad pénzeszköz lekötéséről a képviselő-testület jogosult dönteni.

(3) A jóváhagyott bevételi előirányzaton felül keletkezett többletbevétel felhasználásáról, előirányzat módosításáról 2.000.000.-Ft összeghatárig a polgármester, az ezen felüli bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

8. § A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználásáról a 2020. évi zárszámadási rendelet megalkotásával egyidejűleg dönt.

9. § E rendelet 2021. február 26-án lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 01-től kell alkalmazni.

1. melléklet

Hortobágy Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés nettósított előirányzat Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata[5]

KIADÁSOK

2019. évi tényleges teljesítés

2020. évi várható teljesítés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat 06.01.

2021. évi előirányzatból

BEVÉTELEK

2019. évi tényleges teljesítés

2020. évi várható teljesítés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat 06.01.

2021. évi előirányzatból

Kötelező

Önként v.

Állami

Kötelező

Önként v.

Állami

Működési kiadások

Működési bevételek

K1. Személyi juttatások

96 896 833

97 487 756

50 898 759

67 614 027

67 614 027

0

0

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

154 172 485

159 452 940

98 288 941

128 406 737

128 406 737

0

0

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

16 482 498

15 835 160

7 459 077

8 735 907

8 735 907

0

0

B3. Közhatalmi bevételek

66 664 240

70 261 554

56 940 000

56 940 000

56 940 000

0

0

K3. Dologi kiadások

114 772 591

113 523 355

111 149 649

123 589 838

123 589 838

0

0

B4. Működési bevételek

36 705 974

37 390 432

29 142 968

29 142 968

29 142 968

0

0

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 452 911

2 775 880

4 500 000

4 500 000

4 500 000

0

0

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

78 176

3 835 886

901 452

901 452

901 452

0

0

K5. Egyéb működési célú kiadások

37 147 299

26 717 753

54 437 286

54 437 287

54 437 287

0

0

ebből: tartalék (működési)

0

0

16 756 466

15 587 477

16 756 466

0

0

Működési kiadás összesen:

268 752 132

256 339 904

228 444 771

258 877 059

258 877 059

0

0

Működési bevétel összesen:

257 620 875

270 940 812

185 273 361

215 391 157

215 391 157

0

0

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási bevételek

K512. Tartalék (felhalmozási)

0

0

10 893 256

10 893 255

10 893 255

0

0

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

545 556 831

40 400 654

804 973 984

805 873 785

805 873 785

0

0

K6. Beruházások

23 338 934

28 567 383

1 052 831 956

1 053 731 757

1 053 731 757

0

0

B5. Felhalmozási bevételek

2 535 735

26 078 034

0

0

0

0

0

K7. Felújítások

51 313 060

6 504 540

164 432 713

164 432 713

164 432 713

0

0

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

8 486 199

118 039 224

118 039 224

118 039 224

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási kiadás összesen:

74 651 994

43 558 122

1 346 197 149

1 347 096 949

1 347 096 949

0

0

Felhalmozási bevétel összesen:

548 092 566

66 478 688

804 973 984

805 873 785

805 873 785

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

343 404 126

299 898 026

1 574 641 920

1 605 974 008

1 605 974 008

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

805 713 441

337 419 500

990 247 345

1 021 264 942

1 021 264 942

0

0

K9. Finanszírozási kiadások

3 063 257

3 566 346

3 566 346

3 566 346

B8. Finanszírozási bevételek

103 182 793

565 657 776

587 960 921

588 275 412

588 275 412

0

0

ebből:-működési maradvány

25 785 342

46 737 756

46 719 092

46 719 092

-felhalmozási maradvány

111 583 565

536 653 260

541 223 165

541 223 165

541 223 165

-műk.irányító szervi tám.

-felh.irányító szervi tám.

ÁH-n belüli megelőlegezések

3 063 257

TÁRGYÉVI KIADÁSOK

371 419 000

326 724 130

1 578 208 266

1 609 540 354

1 609 540 354

0

0

TÁRGYÉVI BEVÉTELEK

933 857 602

926 840 123

1 578 208 266

1 609 540 354

1 609 540 354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

371 419 000

326 724 130

1 578 208 266

1 609 540 354

1 609 540 354

0

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

933 857 602

926 840 123

1 578 208 266

1 609 540 354

1 609 540 354

0

0

2. melléklet

Hortobágy Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése hiány bemutatása

2021. évi költségvetés

Működési előirányzat

Felhalmozási előirányzat

Összesen

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

1. Tárgyévi költségvetési bevétel

185 273 361

215 391 157

804 973 984

805 873 785

990 247 345

1 021 264 942

2. Tárgyévi költségvetési kiadás

232 011 117

262 443 405

1 346 197 149

1 347 096 949

1 578 208 266

1 609 540 354

3. Költségvetési többlet / hiány

-46 737 756

-47 052 248

-541 223 165

-541 223 164

-587 960 921

-588 275 412

4. Költségvetési hiány belső finanszírozása

46 737 756

46 719 092

541 223 165

541 223 165

587 960 921

588 275 412

4.1. Előző évi működési pénzmaradvány

46 737 756

46 719 092

46 737 756

46 719 092

4.2. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány

541 223 165

541 223 165

541 223 165

541 223 165

5. Költségvetési hiány külső finanszírozása

0

0

0

5.1. Hitel felvétel

0

5.2. Hitel visszafizetés

0

5.3. Hitel műveletek egyenlege

0

3. melléklet

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN 2021. évi költségvetés előirányzat Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata[8]

KIADÁSOK

2019. évi tényleges teljesítés

2020. évi várható teljesítés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat 06.01.

2021. évi előirányzatból

BEVÉTELEK

2019. évi tényleges teljesítés

2020. évi várható teljesítés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat 06.01.

2021. évi előirányzatból

Kötelező

Önként v.

Állami

Kötelező

Önként v.

Állami

Működési kiadások

Működési bevételek

K1. Személyi juttatások

96 896 833

97 487 756

50 898 759

67 614 027

67 614 027

0

0

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

154 172 485

159 452 940

98 288 941

128 406 737

128 406 737

0

0

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

16 482 498

15 835 160

7 459 077

8 735 907

8 735 907

0

0

B3. Közhatalmi bevételek

66 664 240

70 261 554

56 940 000

56 940 000

56 940 000

0

0

K3. Dologi kiadások

114 772 591

113 523 355

111 149 649

123 589 838

123 589 838

0

0

B4. Működési bevételek

36 705 974

37 390 432

29 142 968

29 142 968

29 142 968

0

0

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 452 911

2 775 880

4 500 000

4 500 000

4 500 000

0

0

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

78 176

3 835 886

901 452

901 452

901 452

0

0

K5. Egyéb működési célú kiadások

37 147 299

26 717 753

54 437 286

54 437 287

54 437 287

0

0

ebből: tartalék (működési)

0

0

16 756 466

15 587 477

15 587 477

0

0

Működési kiadás összesen:

268 752 132

256 339 904

228 444 771

258 877 059

258 877 059

0

0

Működési bevétel összesen:

257 620 875

270 940 812

185 273 361

215 391 157

215 391 157

0

0

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási bevételek

K512. Tartalék (felhalmozási)

10 893 256

10 893 255

10 893 256

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

545 556 831

40 400 654

804 973 984

805 873 785

805 873 785

0

0

K6. Beruházások

23 338 934

28 567 383

1 052 831 956

1 053 731 757

1 053 731 757

0

0

B5. Felhalmozási bevételek

2 535 735

26 078 034

0

0

0

0

0

K7. Felújítások

51 313 060

6 504 540

164 432 713

164 432 713

164 432 713

0

0

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

8 486 199

118 039 224

118 039 224

118 039 224

0

0

Felhalmozási kiadás összesen:

74 651 994

43 558 122

1 346 197 149

1 347 096 949

0

0

0

Felhalmozási bevétel összesen:

548 092 566

66 478 688

804 973 984

805 873 785

805 873 785

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

343 404 126

299 898 026

1 574 641 920

1 605 974 008

1 605 974 008

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

805 713 441

337 419 500

990 247 345

1 021 264 942

1 021 264 942

0

0

K9. Finanszírozási kiadások

28 014 874

26 826 104

23 485 251

23 485 251

23 485 251

0

0

B8. Finanszírozási bevételek

128 144 161

589 420 623

607 879 826

608 194 317

608 194 317

0

0

ebből:-működési maradvány

13 497 339

25 785 342

46 737 756

46 719 092

46 719 092

0

0

-felhalmozási maradvány

86 622 197

536 653 260

541 223 165

541 223 165

541 223 165

0

0

-műk.irányító szervi tám.

24 961 368

23 762 847

19 918 905

19 918 905

19 918 905

0

0

-felh.irányító szervi tám.

0

0

0

0

0

0

0

ÁH-n belüli megelőlegezések

3 063 257

TÁRGYÉVI KIADÁSOK

371 419 000

326 724 130

1 598 127 171

1 629 459 259

1 629 459 259

0

0

TÁRGYÉVI BEVÉTELEK

933 857 602

926 840 123

1 598 127 171

1 629 459 259

1 629 459 259

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

371 419 000

326 724 130

1 598 127 171

1 629 459 259

1 629 459 259

0

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

933 857 602

926 840 123

1 598 127 171

1 629 459 259

1 629 459 259

0

0

3a. melléklet 3a. melléklet

Hortobágy Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés előirányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata[10]

KIADÁSOK

2019. évi tényleges teljesítés

2020. évi várható teljesítés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat 06.01.

2021. évi előirányzatból

BEVÉTELEK

2019. évi tényleges teljesítés

2020. évi várható teljesítés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat 06.01.

2021. évi előirányzatból

Kötelező

Önként v.

Állami

Kötelező

Önként v.

Állami

Működési kiadások

Működési bevételek

K1. Személyi juttatások

78 487 767

79 809 353

36 225 742

52 941 010

52 941 010

0

0

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

154 172 485

159 452 940

98 288 941

128 406 737

128 406 737

0

0

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 887 501

12 544 382

5 184 759

6 461 589

6 461 589

0

0

B3. Közhatalmi bevételek

66 664 240

70 261 554

56 940 000

56 940 000

56 940 000

0

0

K3. Dologi kiadások

111 872 660

110 051 567

104 052 764

116 511 617

116 511 617

0

B4. Működési bevételek

36 698 992

37 390 432

29 142 968

29 142 968

29 142 968

0

0

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 452 911

2 775 880

4 500 000

4 500 000

4 500 000

0

0

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

28 176

87 724

14 412

14 412

14 412

0

0

K5. Egyéb működési célú kiadások

37 147 299

26 717 753

54 437 286

54 437 287

54 437 287

0

0

ebből: tartalék (működési)

0

16 756 466

15 587 477

15 587 477

0

0

Működési kiadás összesen:

243 848 138

231 898 935

204 400 551

234 851 503

234 851 503

0

0

Működési bevétel összesen:

257 563 893

267 192 650

184 386 321

214 504 117

214 504 117

0

0

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási bevételek

K512. Tartalék (felhalmozási)

10 893 256

10 893 255

10 893 255

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

545 556 831

40 400 654

804 973 984

805 873 785

805 873 785

0

0

K6. Beruházások

23 319 814

28 348 523

1 052 831 956

1 053 731 757

1 053 731 757

0

0

B5. Felhalmozási bevételek

2 535 735

26 078 034

0

0

0

0

0

K7. Felújítások

51 313 060

6 504 540

164 432 713

164 432 713

164 432 713

0

0

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

8 486 199

118 039 224

118 039 224

118 039 224

0

0

Felhalmozási kiadás összesen:

74 632 874

43 339 262

1 346 197 149

1 347 096 949

1 347 096 949

0

0

Felhalmozási bevétel összesen:

548 092 566

66 478 688

804 973 984

805 873 785

805 873 785

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

318 481 012

275 238 197

1 550 597 700

1 581 948 452

1 581 948 452

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

805 656 459

333 671 338

989 360 305

1 020 377 902

1 020 377 902

0

0

K9. Finanszírozási kiadások

28 014 874

26 826 104

23 485 251

23 485 251

23 485 251

0

0

B8. Finanszírozási bevételek

103 139 922

565 519 669

584 722 646

585 055 801

585 055 801

0

0

ebből:-működési maradvány

13 454 468

25 647 235

43 499 481

43 832 636

43 499 481

0

0

-felhalmozási maradvány

86 622 197

536 653 260

541 223 165

541 223 165

541 223 165

0

0

-műk.irányító szervi tám.

-felh.irányító szervi tám.

ÁH-n belüli megelőlegezések

3 063 257

3 219 174

TÁRGYÉVI KIADÁSOK

346 495 886

302 064 301

1 574 082 951

1 605 433 703

1 605 433 703

0

0

TÁRGYÉVI BEVÉTELEK

908 796 381

899 191 007

1 574 082 951

1 605 433 703

1 605 433 703

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

346 495 886

302 064 301

1 574 082 951

1 605 433 703

1 605 433 703

0

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

908 796 381

899 191 007

1 574 082 951

1 605 433 703

1 605 433 703

0

0

3b. melléklet 3b. melléklet

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda 2021. évi költségvetés előirányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata[12]

KIADÁSOK

2019. évi tényleges teljesítés

2020. évi várható teljesítés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat 06.01.

2021. évi előirányzatból

BEVÉTELEK

2019. évi tényleges teljesítés

2020. évi várható teljesítés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat 06.01.

2021. évi előirányzatból

Kötelező

Önként v.

Állami

Kötelező

Önként v.

Állami

Működési kiadások

Működési bevételek

K1. Személyi juttatások

18 409 066

17 678 403

14 673 017

14 673 017

14 673 017

0

0

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 594 997

3 290 778

2 274 318

2 274 318

2 274 318

0

0

B3. Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

K3. Dologi kiadások

2 899 931

3 471 788

7 096 885

7 078 221

7 078 221

0

0

B4. Működési bevételek

6 982

0

0

0

0

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

50 000

3 748 162

887 040

887 040

887 040

0

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

ebből: tartalék (működési)

Működési kiadás összesen:

24 903 994

24 440 969

24 044 220

24 025 556

24 025 556

0

0

Működési bevétel összesen:

56 982

3 748 162

887 040

887 040

887 040

0

0

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási bevételek

K512. Tartalék (felhalmozási)

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

K6. Beruházások

19 120

218 860

0

0

0

0

0

B5. Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

K7. Felújítások

0

0

0

0

0

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

Felhalmozási kiadás összesen:

19 120

218 860

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevétel összesen:

0

0

0

0

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

24 923 114

24 659 829

24 044 220

24 025 556

24 025 556

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

56 982

3 748 162

887 040

887 040

887 040

0

0

K9. Finanszírozási kiadások

B8. Finanszírozási bevételek

25 004 239

23 900 954

23 157 180

23 138 516

23 138 516

0

ebből:-működési maradvány

42 871

138 107

3 238 275

3 219 611

3 219 611

0

-felhalmozási maradvány

-műk.irányító szervi tám.

24 961 368

23 762 847

19 918 905

19 918 905

19 918 905

0

-felh.irányító szervi tám.

TÁRGYÉVI KIADÁSOK

24 923 114

24 659 829

24 044 220

24 025 556

24 025 556

0

0

TÁRGYÉVI BEVÉTELEK

25 061 221

27 649 116

24 044 220

24 025 556

24 025 556

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

24 923 114

24 659 829

24 044 220

24 025 556

24 025 556

0

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

25 061 221

27 649 116

24 044 220

24 025 556

24 025 556

0

0

4. melléklet

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN 2021. évi költségvetés bevételek eredeti előirányzata

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 06.01.

Kötelező feladat

Önként vállalt

Állami feladatok

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

27 756 836

27 756 836

27 756 836

0

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

17 021 750

17 021 750

17 021 750

0

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

41 307 355

41 307 355

41 307 355

0

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 072 720

3 072 720

3 072 720

0

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

0

0

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

0

0

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

89 158 661

89 158 661

89 158 661

0

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

0

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

9 130 280

39 248 076

39 248 076

0

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

98 288 941

128 406 737

128 406 737

0

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

0

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

0

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

0

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

804 973 984

805 873 785

805 873 785

0

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

804 973 984

805 873 785

805 873 785

0

20

Magánszemélyek kommunális adója

B34114

2 500 000

2 500 000

2 500 000

0

21

Vagyoni típusú adók

B34

2 500 000

2 500 000

2 500 000

0

22

Helyi iparűzési adó

B351

53 000 000

53 000 000

53 000 000

0

23

Gépjárműadó

B354

0

0

0

0

25

Idegenforgalmi adó

B355

900 000

900 000

900 000

0

26

Termékek és szolgáltatások adói (=22+…+25)

B35

53 900 000

53 900 000

53 900 000

0

27

Talajterhelési díj

B36

0

0

0

0

28

Helyszíni és szabálysértési bírság

B36

0

0

0

0

29

Egyéb bírság

B36

0

0

0

0

30

Helyi adópótlék, adóbírság

B36

540 000

540 000

540 000

0

31

Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)

B36

540 000

540 000

540 000

0

32

Közhatalmi bevételek (=21+26+31)

B3

56 940 000

56 940 000

56 940 000

0

33

Készletértékesítés ellenértéke

B401

2 200 000

2 200 000

2 200 000

0

34

Szolgáltatások ellenértéke

B402

8 000 000

8 000 000

8 000 000

0

35

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

5 000 000

5 000 000

5 000 000

0

36

Tulajdonosi bevételek

B404

600 000

600 000

600 000

0

37

Ellátási díjak

B405

7 147 219

7 147 219

7 147 219

0

38

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

6 195 749

6 195 749

6 195 749

0

39

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0

40

Kamatbevételek

B408

0

0

0

0

41

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

0

42

Egyéb működési bevételek

B410

0

0

0

0

43

Működési bevételek (=33+…+42)

B4

29 142 968

29 142 968

29 142 968

0

44

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

45

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

0

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

47

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

0

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

0

49

Felhalmozási bevételek (=44+…+48)

B5

0

0

0

0

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

0

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

14 412

14 412

14 412

0

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

887 040

887 040

887 040

0

53

Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)

B6

901 452

901 452

901 452

0

54

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

0

55

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

0

0

56

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

0

0

0

57

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)

B7

0

0

0

0

58

Költségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)

B1-B7

990 247 345

1 021 264 942

1 021 264 942

0

59

Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről

B811

0

0

0

0

60

Maradvány igénybevétele

B813

587 960 921

588 275 412

588 275 412

0

61

Államháztartáson belüli megelölegezések

B814

0

0

62

Központi irányítószervi támogatás

B816

19 918 905

19 918 905

19 918 905

0

63

Finanszírozási bevételek

B8

607 879 826

608 194 317

604 974 706

0

64

TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-B8

1 597 240 131

1 628 572 219

1 628 572 219

0

66

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 598 127 171

1 629 459 259

1 629 459 259

0

0

4a. melléklet 4a. melléklet

Hortobágy Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés bevételek előirányzata[15]

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 06.01.

Kötelező feladat

Önként vállalt

Állami feladatok

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

27 756 836

27 756 836

27 756 836

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

17 021 750

17 021 750

17 021 750

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

41 307 355

41 307 355

41 307 355

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 072 720

3 072 720

3 072 720

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

89 158 661

89 158 661

89 158 661

0

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

9 130 280

39 248 076

39 248 076

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

98 288 941

128 406 737

128 406 737

0

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

804 973 984

805 873 785

805 873 785

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

804 973 984

805 873 785

805 873 785

20

Magánszemélyek kommunális adója

B34114

2 500 000

2 500 000

2 500 000

21

Vagyoni típusú adók

B34

2 500 000

2 500 000

2 500 000

0

22

Helyi iparűzési adó

B351

53 000 000

53 000 000

53 000 000

23

Gépjárműadó

B354

0

0

0

25

Idegenforgalmi adó

B355

900 000

900 000

900 000

26

Termékek és szolgáltatások adói (=22+…+25)

B35

53 900 000

53 900 000

53 900 000

0

27

Talajterhelési díj

B36

0

0

0

28

Helyszíni és szabálysértési bírság

B36

0

29

Egyéb bírság

B36

0

30

Helyi adópótlék, adóbírság

B36

540 000

540 000

540 000

31

Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)

B36

540 000

540 000

540 000

32

Közhatalmi bevételek (=21+26+31)

B3

56 940 000

56 940 000

56 940 000

0

33

Készletértékesítés ellenértéke

B401

2 200 000

2 200 000

2 200 000

34

Szolgáltatások ellenértéke

B402

8 000 000

8 000 000

8 000 000

35

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

5 000 000

5 000 000

5 000 000

36

Tulajdonosi bevételek

B404

600 000

600 000

600 000

37

Ellátási díjak

B405

7 147 219

7 147 219

7 147 219

38

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

6 195 749

6 195 749

6 195 749

39

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

40

Kamatbevételek

B408

0

41

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

42

Egyéb működési bevételek

B410

0

0

43

Működési bevételek (=33+…+42)

B4

29 142 968

29 142 968

29 142 968

0

44

Immateriális javak értékesítése

B51

0

45

Ingatlanok értékesítése

B52

0

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

47

Részesedések értékesítése

B54

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

49

Felhalmozási bevételek (=44+…+48)

B5

0

0

0

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

14 412

14 412

14 412

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

53

Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)

B6

14 412

14 412

14 412

0

54

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

55

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

56

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

57

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)

B7

0

58

Költségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)

B1-B7

989 360 305

1 020 377 902

1 020 377 902

0

59

Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről

B811

60

Maradvány igénybevétele

B813

584 722 646

585 055 801

585 055 801

61

Államháztartáson belüli megelölegezések

B814

62

Központi irányítószervi támogatás

B816

63

Finanszírozási bevételek

B8

584 722 646

585 055 801

585 055 801

64

TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-B8

1 574 082 951

1 605 433 703

1 605 433 703

0

65

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 574 082 951

1 605 433 703

1 605 433 703

0

4b. melléklet 4b. melléklet

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda 2021. évi költségvetés bevételek előirányzata[17]

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 06.01.

Kötelező feladat

Önként vállalt

Állami feladatok

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

0

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

0

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

0

20

Magánszemélyek kommunális adója

B34114

21

Vagyoni típusú adók

B34

22

Helyi iparűzési adó

B351

23

Gépjárműadó

B354

25

Idegenforgalmi adó

B355

26

Termékek és szolgáltatások adói (=22+…+25)

B35

0

27

Talajterhelési díj

B36

28

Helyszíni és szabálysértési bírság

B36

29

Egyéb bírság

B36

30

Helyi adópótlék, adóbírság

B36

31

Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)

B36

0

32

Közhatalmi bevételek (=21+26+31)

B3

0

33

Készletértékesítés ellenértéke

B401

34

Szolgáltatások ellenértéke

B402

35

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

36

Tulajdonosi bevételek

B404

37

Ellátási díjak

B405

38

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

39

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

40

Kamatbevételek

B408

41

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

42

Egyéb működési bevételek

B410

43

Működési bevételek (=33+…+42)

B4

0

44

Immateriális javak értékesítése

B51

45

Ingatlanok értékesítése

B52

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

47

Részesedések értékesítése

B54

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

49

Felhalmozási bevételek (=44+…+48)

B5

0

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

887 040

887 040

887 040

53

Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)

B6

887 040

887 040

887 040

54

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

55

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

56

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

57

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)

B7

0

0

58

Költségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)

B1-B7

887 040

887 040

887 040

59

Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről

B811

0

60

Maradvány igénybevétele

B813

3 238 275

3 219 611

3 219 611

61

Államháztartáson belüli megelölegezések

B814

0

62

Központi irányítószervi támogatás

B816

19 918 905

19 918 905

19 918 905

63

Finanszírozási bevételek

B8

23 157 180

23 138 516

23 138 516

64

TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-B8

24 044 220

24 025 556

24 025 556

0

0

65

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

24 044 220

24 025 556

24 025 556

0

0

5. melléklet

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN 2021. évi költségvetés Kiadások előirányzata[19]

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 06.01.

Kötelező feladat

Önként vállalt

Állami feladat

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

01

Személyi juttatások

K1

50 898 759

67 614 027

67 614 027

02

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

7 459 077

8 735 907

8 735 907

03

Dologi kiadások

K3

111 149 649

123 589 838

123 589 838

04

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

4 500 000

4 500 000

4 500 000

05

Elvonások és befizetések

K502

06

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

07

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

08

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

30 137 286

30 387 286

30 387 286

-

09

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

10

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

2 300 000

2 300 000

2 300 000

-

11

Tartalékok

K512

27 649 722

26 480 732

26 480 732

-

12

Egyéb működési célú kiadások

K5

65 330 542

65 330 542

65 330 542

-

13

Beruházások

K6

1 052 831 956

1 053 731 757

1 053 731 757

-

14

Felújítások

K7

164 432 713

164 432 713

164 432 713

-

15

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

-

-

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

118 039 224

118 039 224

118 039 224

17

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

-

-

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

-

-

19

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

-

-

20

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

118 039 224

118 039 224

118 039 224

21

Költségvetési kiadások

K1-K8

1 574 641 920

1 605 974 008

1 605 974 008

-

22

Államháztartáson belüli megelőlegezések

K914

3 566 346

3 566 346

3 566 346

24

Központi irányító szervi támogatások

K915

19 918 905

19 918 905

19 918 905

-

25

TÁRGYÉVI KIADÁSOK

K1-K9

1 598 127 171

1 629 459 259

1 629 459 259

-

26

27

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 598 127 171

1 629 459 259

1 629 459 259

-

5a. melléklet 5a. melléklet

Hortobágy Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés kiadások előirányzata[21]

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 06.01.

Kötelező feladat

Önként vállalt

Állami feladat

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

01

Személyi juttatások

K1

36 225 742

52 941 010

52 941 010

02

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

5 184 759

6 461 589

6 461 589

03

Dologi kiadások

K3

104 052 764

116 511 617

116 511 617

04

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

4 500 000

4 500 000

4 500 000

05

Elvonások és befizetések

K502

5 243 534

6 162 524

6 162 524

06

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

07

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

08

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

30 137 286

30 387 286

30 387 286

09

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

10

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

2 300 000

2 300 000

2 300 000

11

Tartalékok

K513

27 649 722

26 480 732

26 480 732

12

Egyéb működési célú kiadások

K5

65 330 542

65 330 542

65 330 542

0

13

Beruházások

K6

1 052 831 956

1 053 731 757

1 053 731 757

14

Felújítások

K7

164 432 713

164 432 713

164 432 713

15

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

118 039 224

118 039 224

118 039 224

17

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

19

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

20

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

118 039 224

118 039 224

118 039 224

21

Költségvetési kiadások

K1-K8

1 550 597 700

1 581 948 452

1 581 948 452

-

22

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

3 566 346

3 566 346

3 566 346

23

Központi irányító szervi támogatások

K915

19 918 905

19 918 905

19 918 905

24

TÁRGYÉVI KIADÁSOK

K1-K9

1 574 082 951

1 605 433 703

1 605 433 703

-

25

26

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 574 082 951

1 605 433 703

1 605 433 703

-

5b. melléklet 5b. melléklet

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda 2021. évi költségvetés kiadások előirányzata[23]

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 06.01.

Kötelező feladat

Önként vállalt

Állami feladat

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Személyi juttatások

K1

14 673 017

14 673 017

14 673 017

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 274 318

2 274 318

2 274 318

Dologi kiadások

K3

7 096 885

7 078 221

7 078 221

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

Tartalékok

K512

Egyéb működési célú kiadások

K5

Beruházások

K6

Felújítások

K7

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Költségvetési kiadások

K1-K8

24 044 220

24 025 556

24 025 556

Államháztartáson belüli megelőlegezések

K914

0

Központi irányító szervi támogatások

K915

0

TÁRGYÉVI KIADÁSOK

K1-K9

24 044 220

24 025 556

24 025 556

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

24 044 220

24 025 556

24 025 556

6. melléklet

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN 2021. évi tervezett kiadások kormányzati funkció szerinti megbontásban

Kormányzati funkciók

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K512. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

2021. terv

2021. terv

2021. terv

2021. terv

2021. terv

2021. terv

2021. terv

2021. terv

2021. terv

2021. terv

2021. terv

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

9 415 092

1 458 339

16 848 329

-

31 306 276

-

-

-

-

-

59 028 036

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

-

-

350 000

-

-

-

-

-

-

-

350 000

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Feladatok

-

-

-

-

-

-

1 052 831 956

164 432 713

118 039 224

-

1 335 303 893

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp-i ktg.vetéssel

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 566 346

3 566 346

032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

041233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás

2 622 336

253 699

-

-

-

-

-

-

-

-

2 876 035

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

19 605 582

1 450 361

12 125 698

-

-

-

899 801

-

-

-

34 081 442

044031 Civil szervezetek támogatása

-

-

-

-

2 300 000

-

-

-

-

-

2 300 000

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

-

-

500 000

-

-

-

-

-

-

-

500 000

047410 Ár-víz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

-

-

-

-

-

10 893 256

-

-

-

-

10 893 256

064010 Közvilágítás

-

-

4 500 000

-

-

-

-

-

-

-

4 500 000

066010 Zöldterület-kezelés

-

-

650 000

-

-

-

-

-

-

-

650 000

066020 Város és községgazdálkodás

9 490 800

1 471 074

30 582 089

-

5 243 534

15 587 476

-

-

-

19 918 905

82 293 878

074031 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

-

-

27 553 006

-

-

-

-

-

-

-

27 553 006

096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

105010 Munkanélküliek, aktív korúak ellátása

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefügg.ell-k

-

-

-

4 500 000

-

-

-

-

-

-

4 500 000

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

-

-

1 000 000

-

-

-

-

-

-

-

1 000 000

107052 Házi segítségnyújtás

11 807 200

1 828 116

600 000

-

-

-

-

-

-

-

14 235 316

107051 Szociális étkeztetés

-

-

7 534 116

-

-

-

-

-

-

-

7 534 116

107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

-

-

14 268 379

-

-

-

-

-

-

-

14 268 379

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

14 673 017

2 274 318

0

0

0

0

0

0

0

16 947 335

091140 Óvodai nevelés, működtetési feladatai

0

0

7 078 221

0

0

0

0

0

0

0

7 078 221

Összesen:

67 614 027

8 735 907

123 589 838

4 500 000

38 849 810

26 480 732

1 053 731 757

164 432 713

118 039 224

23 485 251

1 629 459 259

6a. melléklet 6a. melléklet

Hortobágy Község Önkormányzata 2021. évi tervezett kiadások kormányzati funkció szerinti megbontásban

Kormányzati funkciók

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K512. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

2021. terv

2021. terv

2021. terv

2021. terv

2021. terv

2021. terv

2021. terv

2021. terv

2021. terv

2021. terv

2021. terv

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

9 415 092

1 458 339

16 848 329

31 306 276

59 028 036

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

350 000

350 000

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Feladatok

1 052 831 956

164 432 713

118 039 224

1 335 303 893

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

0

016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

0

018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp-i ktg.vetéssel

3 566 346

3 566 346

032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek

0

041233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás

2 622 336

253 699

2 876 035

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

19 605 582

1 450 361

12 125 698

899 801

34 081 442

044031 Civil szervezetek támogatása

2 300 000

2 300 000

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

500 000

500 000

047410 Ár-víz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

0

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

0

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

10 893 256

10 893 256

064010 Közvilágítás

4 500 000

4 500 000

066010 Zöldterület-kezelés

650 000

650 000

066020 Város és községgazdálkodás

9 490 800

1 471 074

30 582 089

5 243 534

15 587 476

19 918 905

82 293 878

074031 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás

0

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

0

082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

0

082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés

0

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

27 553 006

27 553 006

096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása

0

105010 Munkanélküliek, aktív korúak ellátása

0

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefügg.ell-k

4 500 000

4 500 000

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

1 000 000

1 000 000

107052 Házi segítségnyújtás

11 807 200

1 828 116

600 000

14 235 316

107051 Szociális étkeztetés

7 534 116

7 534 116

107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

14 268 379

14 268 379

Összesen:

52 941 010

6 461 589

116 511 617

4 500 000

38 849 810

26 480 732

1 053 731 757

164 432 713

118 039 224

23 485 251

1 605 433 703

6b. melléklet 6b. melléklet

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda 2021. évi tervezett kiadásai feladatonként

Kormányzati funkciók

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K512. Tartalék tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

2021. terv

2021. terv

2021. terv

2021. terv

2021. terv

2021. terv

2021. terv

2021. terv

2021. terv

2021. terv

2021. terv

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

14 673 017

2 274 318

16 947 335

091140 Óvodai nevelés, működtetési feladatai

7 078 221

7 078 221

Összesen:

14 673 017

2 274 318

7 078 221

0

0

0

0

0

0

0

24 025 556

7. melléklet

Hortobágy Község Önkormányzata 2021.évi költségvetés felhalmozási kiadások előirányzata összesen[28]

Felújítási cél

Előirányzat

Nettó összeg

ÁFA

Bruttó összeg

Saját forrás

Támogatás, előleg

2021-re áthúzódó

"Magyar szürkék útja Oxenweg" TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 pályázat (Kulturális centrum létrehozása, szabadtéri színpad felújítása)

2021. eredeti

114 419 291

35 580 709

150 000 000

150 000 000

2021. módosított

114 419 291

35 580 709

150 000 000

150 000 000

35/2016. (IV.22.) Hö.hat. "Magyar szürkék útja Oxenweg"-"Kulturális Centrum létesítése (kiviteli tervdokumentáció és interaktív kiállítás IT tervezői költsége)

2021. eredeti

3 799 000

1 025 730

4 824 730

4 824 730

2021. módosított

3 799 000

1 025 730

4 824 730

4 824 730

Magyar Falu Program - Titi Éva Faluház felújítása

2021. eredeti

7 565 341

2 042 642

9 607 983

9 607 983

2021. módosított

7 565 341

2 042 642

9 607 983

9 607 983

FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN

2021. eredeti

125 783 632

38 649 081

164 432 713

4 824 730

159 607 983

0

2021. módosított

125 783 632

38 649 081

164 432 713

4 824 730

159 607 983

Beruházási, fejlesztési cél

Előirányzat

Nettó összeg

ÁFA

Bruttó összeg

Saját forrás

Támogatás, előleg

2021-re áthúzódó

Informatikai eszközök vásárlása

2021. eredeti

629 921

170 079

800 000

800 000

2021. módosított

629 921

170 079

800 000

800 000

Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020. 6/c. Kulturális és Természeti örökség védelme és fejlesztése ROHU115

2021. eredeti

76 816 921

20 703 459

97 520 380

2 668 901

94 851 479

2021. módosított

76 816 921

20 703 459

97 520 380

2 668 901

94 851 479

45/2017. (IV.11.) Hö.hat. Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020. 6/c. Kulturális és Természeti örökség védelme és fejlesztése önerő

2021. eredeti

4 408 238

1 190 224

5 598 462

5 598 462

2021. módosított

4 408 238

1 190 224

5 598 462

5 598 462

"A LEADER-Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása VP-19.3.1.-17" pályázat (kulturális centrum)

2021. eredeti

10 981 439

2 964 989

13 946 428

4 171 444

9 774 984

2021. módosított

10 981 439

2 964 989

13 946 428

4 171 444

9 774 984

GINOP-7.1.9-17-2018-00024 pályázat

2021. eredeti

693 355 904

187 206 094

880 561 998

880 561 998

2021. módosított

693 355 904

187 206 094

880 561 998

880 561 998

Magyar Falu Program- Eszközbeszerzés

2021. eredeti

11 674 800

3 152 196

14 826 996

0

14 826 996

2021. módosított

12 293 465

3 319 236

15 612 701

785 705

14 826 996

Magyar Falu Program- Elhagyott ingatlan vásárlása

2021. eredeti

1 330 000

0

1 330 000

1 330 000

2021. módosított

1 330 000

0

1 330 000

1 330 000

EFOP-1.5.3-16-2017-00021 Humán szolgáltatások fejlesztése Hajdúnánáson és vonzáskörzetében elnevezésű pályázat Eszköz beszerzés

2021. eredeti

803 005

216 811

1 019 816

1 019 816

2021. módosított

803 005

216 811

1 019 816

1 019 816

Közfoglalkoztatási programok beszerzései

2021. eredeti

2021. módosított

708 505

191 296

899 801

899 801

Pályázati önerő, tartalék

2021. eredeti

24 813 288

6 699 588

31 512 876

31 512 876

2021. módosított

24 194 623

6 532 548

30 727 171

30 727 171

BERUHÁZÁSOK

2021. eredeti

824 813 516

222 303 440

1 047 116 956

44 751 683

1 002 365 273

0

2021. módosított

825 522 021

222 494 736

1 048 016 757

44 751 683

1 003 265 074

Településrendezési eszközök (2019.12.31-ig a 314/2012. (X.18.) Korm.rendelet alapján)

2021. eredeti

4 500 000

1 215 000

5 715 000

5 715 000

2021. módosított

4 500 000

1 215 000

5 715 000

5 715 000

SZELLEMI TERMÉKEK, VAGYONI ÉRT.JOGOK

2021. eredeti

4 500 000

1 215 000

5 715 000

5 715 000

0

0

2021. módosított

4 500 000

1 215 000

5 715 000

5 715 000

Beruházások összesen

2021. eredeti

829 313 516

223 518 440

1 052 831 956

50 466 683

1 002 365 273

0

2021. módosított

830 022 021

223 709 736

1 053 731 757

50 466 683

1 003 265 074

Mindösszesen

2021. eredeti

955 097 148

262 167 521

1 217 264 669

55 291 413

1 161 973 256

0

2021. módosított

955 805 653

262 358 817

1 218 164 470

55 291 413

1 162 873 057

7a. melléklet 7a. melléklet

Hortobágy Község Önkormányzata 2021.évi költségvetés felhalmozási kiadások előirányzata[30]

Felújítási cél

Előirányzat

Nettó összeg

ÁFA

Bruttó összeg

Saját forrás

Támogatás, előleg

2021-re áthúzódó

"Magyar szürkék útja Oxenweg" TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 pályázat (Kulturális centrum létrehozása, szabadtéri színpad felújítása)

2021. eredeti

114 419 291

35 580 709

150 000 000

150 000 000

2021. módosított

114 419 291

35 580 709

150 000 000

150 000 000

35/2016. (IV.22.) Hö.hat. "Magyar szürkék útja Oxenweg"-"Kulturális Centrum létesítése (kiviteli tervdokumentáció és interaktív kiállítás IT tervezői költsége)

2021. eredeti

3 799 000

1 025 730

4 824 730

4 824 730

2021. módosított

3 799 000

1 025 730

4 824 730

4 824 730

Magyar Falu Program - Titi Éva Faluház felújítása

2021. eredeti

7 565 341

2 042 642

9 607 983

9 607 983

2021. módosított

7 565 341

2 042 642

9 607 983

9 607 983

FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN

2021. eredeti

125 783 632

38 649 081

164 432 713

4 824 730

159 607 983

0

2021. módosított

125 783 632

38 649 081

164 432 713

4 824 730

159 607 983

Beruházási, fejlesztési cél

Előirányzat

Nettó összeg

ÁFA

Bruttó összeg

Saját forrás

Támogatás, előleg

2021-re áthúzódó

Informatikai eszközök vásárlása

2021. eredeti

629 921

170 079

800 000

800 000

2021. módosított

629 921

170 079

800 000

800 000

Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020. 6/c. Kulturális és Természeti örökség védelme és fejlesztése ROHU115

2021. eredeti

76 816 921

20 703 459

97 520 380

2 668 901

94 851 479

2021. módósított

76 816 921

20 703 459

97 520 380

2 668 901

94 851 479

45/2017. (IV.11.) Hö.hat. Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020. 6/c. Kulturális és Természeti örökség védelme és fejlesztése önerő

2021. eredeti

4 408 238

1 190 224

5 598 462

5 598 462

2021. módosított

4 408 238

1 190 224

5 598 462

5 598 462

"A LEADER-Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása VP-19.3.1.-17" pályázat (kulturális centrum)

2021. eredeti

10 981 439

2 964 989

13 946 428

4 171 444

9 774 984

2021. módosított

10 981 439

2 964 989

13 946 428

4 171 444

9 774 984

GINOP-7.1.9-17-2018-00024 pályázat

2021. eredeti

693 355 904

187 206 094

880 561 998

880 561 998

2021. módosított

693 355 904

187 206 094

880 561 998

880 561 998

Magyar Falu Program- Eszközbeszerzés

2021. eredeti

11 674 800

3 152 196

14 826 996

0

14 826 996

2021. módosított

12 293 465

3 319 236

15 612 701

785 705

14 826 996

Magyar Falu Program- Elhagyott ingatlan vásárlása

2021. eredeti

1 330 000

0

1 330 000

1 330 000

2021. módosított

1 330 000

0

1 330 000

1 330 000

EFOP-1.5.3-16-2017-00021 Humán szolgáltatások fejlesztése Hajdúnánáson és vonzáskörzetében elnevezésű pályázat Eszköz beszerzés

2021. eredeti

803 005

216 811

1 019 816

1 019 816

2021. módosított

803 005

216 811

1 019 816

1 019 816

Közfoglalkoztatási programok beszerzései

2021. eredeti

2021. módosított

708 505

191 296

899 801

899 801

Pályázati önerő, tartalék

2021. eredeti

24 813 288

6 699 588

31 512 876

31 512 876

2021. módosított

24 194 623

6 532 548

30 727 171

30 727 171

BERUHÁZÁSOK

2021. eredeti

824 813 516

222 303 440

1 047 116 956

44 751 683

1 002 365 273

0

2021. módosított

825 522 021

222 494 736

1 048 016 757

44 751 683

1 003 265 074

Településrendezési eszközök (2019.12.31-ig a 314/2012. (X.18.) Korm.rendelet alapján)

2021. eredeti

4 500 000

1 215 000

5 715 000

5 715 000

2021. módosított

4 500 000

1 215 000

5 715 000

5 715 000

SZELLEMI TERMÉKEK, VAGYONI ÉRT.JOGOK

2021. eredeti

4 500 000

1 215 000

5 715 000

5 715 000

0

0

2021. módosított

4 500 000

1 215 000

5 715 000

5 715 000

Beruházások összesen

2021. eredeti

829 313 516

223 518 440

1 052 831 956

50 466 683

1 002 365 273

0

2021. módosított

830 022 021

223 709 736

1 053 731 757

50 466 683

1 003 265 074

Mindösszesen

2021. eredeti

955 097 148

262 167 521

1 217 264 669

55 291 413

1 161 973 256

0

2021. módosított

955 805 653

262 358 817

1 218 164 470

55 291 413

1 162 873 057

7b. melléklet 7b. melléklet

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda 2021.évi költségvetés felhalmozási kiadások előirányzata[32]

Beruházási, fejlesztési, felújítási cél

Előirányzat

Nettó összeg

ÁFA

Bruttó összeg

Saját forrás

Támogatás, előleg

2021-re áthúzódó

2021. eredeti

0

0

2021. módosított

0

0

FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN

2021. eredeti

0

0

2021. módosított

0

0

0

0

0

0

2021. eredeti

0

2021. módosított

0