Zalacséb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VII.19.) önkormányzati rendelete

a nyári napközis tábor igénybevételének módjairól, feltételeiről

Hatályos: 2021. 07. 22

Zalacséb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VII. 19.) önkormányzati rendelete

a nyári napközis tábor igénybevételének módjairól, feltételeiről

Zalacséb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontja,és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában foglaltak alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1. § (1) Zalacséb Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) alternatív napközbeni ellátást biztosít az általa szervezett nyári napközis táborban a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) alapján a nyári iskolai szünet ideje alatt.

(2) A nyári napközis tábor időpontját a Képviselő-testület évente határozatban állapítja meg.

(3) A nyári napközis tábor igénybevételének részletes feltételeit Zalacséb Község Önkormányzata Nyári tábori házirend című szabályzata rögzíti.

2. § (1) A rendelet célja, hogy szabályozza a gyermekek napközi ellátása keretében biztosított nyári napközis tábor igénybevételének feltételeit, módját, valamint az igénybevevők által fizetendő térítési díjak mértékét.

(2) E rendelet tárgyi hatálya kiterjed az Önkormányzat által szervezett nyári napközis táborra.

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed

 • a) a táborban résztvevő gyermekekre
 • b) felügyelőkre és
 • c) táborvezetőre.

(4) A táborban részt vehet:

 • a) a köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermek
 • b) alapfokú oktatási intézménnyel intézményi jogviszonyban álló első-nyolcadik osztályos tanuló.

(5) E rendelet alkalmazásában:

 • a) 1. osztályos tanuló: aki tárgyév szeptember 1-jén alapfokú oktatási intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkezik
 • b) 8. osztályos tanuló: aki tárgyév május 30-án alapfokú oktatási intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkezik.
 • c) táborvezető: a gyermektábor és a nyári napközis tábor vezetője.
 • d) felügyelő: a gyermektábor és a nyári napközis táborok tulajdonosával munkaviszonyban, megbízási jogviszonyban vagy önkéntes munkaviszonyban álló személy, illetve a táborok tulajdonosa vagy üzemeltetője részére más szerződéses viszony alapján tevékenységet végző személy
 • e) igénybevevő: azon gyermek, aki az Önkormányzat által szervezett nyári napközis táborban részt vesz
 • f) gondviselő: az igénybevevő gyermek szülője, nagyszülője vagy cselekvőképes testvére.

3. § (1) A nyári napközis táborhoz hozzájáruló szülői nyilatkozatot e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A nyári napközi tábor kép- és hangfelvétel készítéséhez hozzájáruló nyilatkozatát e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3) A nyári napközis tábor adatkezelési és hozzájáruló nyilatkozatát e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) A nyári napközis tábor térítési díját e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat:

 • a) biztosítja a tábor helyszínét,
 • b) gondoskodik a működtetés feltételeiről,
 • c) biztosítja a tálaló konyha működésének feltételeit,
 • d) gondoskodik a működés üzemeltetési feltételeiről,

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a közös hivatalt, aki:

 • a) tájékoztatja a nevelési-oktatási intézmények vezetőit a tábor megkezdése előtt a táborok igénybevételének feltételeiről, a táborokban fizetendő térítési díjakról, azok befizetésének módjáról,
 • b) gondoskodik a napi étkeztetés biztosításáról,
 • c) gondoskodik a térítési díj beszedéséről és
 • d) nyilvántartást vezet az igénybevevő személyről.

(3) A táborvezető:

 • a) biztosítja a tábor területén az egészségügyi ellátás megszervezését,
 • b) gondoskodik a nyári napközis táborban felügyeletet ellátó pedagógusok munkájának összehangolásáról,
 • c) biztosítja a nyári napközis tábor programjainak megszervezését,
 • d) köteles együttműködni a Polgármesteri Hivatallal.

(4) Az igénybevevő gondviselője:

 • a) e Rendelet 3. § (1) - (4) bekezdése szerinti nyilatkozatokat legkésőbb a tábor kezdetéig a táborvezető részére eljuttatja,
 • b) tudomásul veszi, hogy gyermekének saját felelősségre biztosítja a nyári napközis táborban részvételt,
 • c) tudomásul veszi, hogy a táborvezető és a pedagógusok az igénybevevő értéktárgyaiért felelősséget nem vállalnak,
 • d) a térítési díjat megfizeti.

5. § (1) E rendelet hatálya alá tartozó gyermektábor és a nyári napközis tábor szolgáltatásainak igénybevételéért térítési díjat kell fizetni.

 • a) A térítési díj mértékét e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
 • b) A térítési díj tartalmazza
  • ba) étkezési díjakat
  • bb) utazási költségeket
  • bc) a tábor alatt fizetendő belépőjegyek árát
  • bd) a gyermektábor és nyári napközis táborban résztvevő pedagógusok személyi költségeit.

(2) A nyári napközis táborban Zalacséb Község közigazgatási területén a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai szerint bejelentett lakó - vagy lakóhely hiányában - tartózkodási hellyel nem rendelkező gyermekek esetén e rendelet 4. mellékletében meghatározott térítési díjat kell fizetni.

(3) Azt a gondviselőt, aki legalább két gyermeket a nyári napközis táborba beiratott 2000,- Ft kedvezmény illeti meg gyermekenként.

(4) A nyári napközis táborban Zalacséb Község közigazgatási területén a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai szerint - a tábor kezdete előtt legalább 3 hónapja - bejelentett lakó - vagy lakóhely hiányában - tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek esetén e rendelet 4. mellékletében meghatározott térítési díj mértékének 50%-át kell fizetni.

(5) A nyári napközis táborban fizetendő térítési díjat az e rendelet hatálya alá tartozó tanuló vagy törvényes képviselője az adott hetet megelőző héten előre kötelesek megfizetni.

(6) A térítési díj beszedéséről Zalacséb Község Önkormányzata gondoskodik.

(7) Ha az igénylő a napközis tábor megkezdése előtti napig bejelenti, hogy betegség miatt nem kíván részt venni a táborban, a távolmaradását a gyermektábor vezetőjénél, távolléte eseten az általa megbízott alkalmazott személynél kell jelezni. Az igénylő ebben az esetben mentesül a térítési díj megfizetése alól.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet

Szülői egészségügyi nyilatkozat táborozáshoz a 12/1991. (V. 18.) NM rendelethez

rendelet 1. melléklet.docx

2. melléklet

NYILATKOZAT kép- és hangfelvételről

rendelet 2. melléklet.docx

3. melléklet

SZÜLŐI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 18 ÉV ALATTI GYERMEK SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSÉHEZ

rendelet 3. melléklet.docx

4. melléklet

Térítési díj mértéke

rendelet 4. melléklet.docx