Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2020. (IX.23.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hatályos: 2021. 08. 15- 2023. 06. 30

Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2020. (IX.23.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról1

2021.08.15.

Deszk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdésében és 88. § (4) bekezdés a), b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Deszk Község közigazgatási területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra (a továbbiakban: közszolgáltatás), valamint az erre vonatkozó önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közszolgáltatóra, valamint a közszolgáltatást igénybe venni köteles ingatlanhasználókra.

2. Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

a) emblémás zsák: a közszolgáltatótól az elszállítás és hulladékkezelés díját is tartalmazó áron megvásárolható, e rendeletben meghatározott esetekben igénybe vehető hulladékgyűjtő zsák;

b) üdülőingatlan: az ingatlan-nyilvántartásban üdülőként nyilvántartott ingatlan.

(2) E rendeletben nem szabályozott fogalmak esetében a hulladékról szóló törvényben és a végrehajtására kiadott rendeletekben meghatározott fogalmakat kell érteni.

3. Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat tartalma

3. § (1) Deszk Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása során gondoskodik Deszk Község közigazgatási területén a közszolgáltatás helyi szintű részletszabályainak meghatározásáról, a hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztásáról, valamint a kiválasztott közszolgáltatóval történő közszolgáltatási szerződés megkötéséről.

(2) Az Önkormányzat az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása érdekében jelen rendeletben foglaltak szerint kötelezően ellátandó és igénybe veendő közszolgáltatást szervez és tart fenn.

3/A.2 Az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedések köre

3/A. § (1) A Deszki Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelője rendszeresen területbejárást végez a település közigazgatási területén az elhagyott hulladék felderítése érdekében. A közterület-felügyelő jelzése, valamint lakossági bejelentés alapján az Önkormányzat megteszi az elhagyott hulladék felszámolása érdekében szükséges intézkedéseket.

(2) Az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges intézkedések költségeit az Önkormányzat az éves költségvetésében biztosítja.

(3) Az elhagyott vagy ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékot az Önkormányzat külön megrendelésére a közszolgáltató összegyűjti, elszállítja, gondoskodik az elhagyott vagy ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék kezeléséről.

II. Fejezet

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

4. A közszolgáltató kijelölése

4. § Deszk Község közigazgatási területén az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 06-09-022850, székhely: 6728 Szeged, Városgazda sor 1.) (a továbbiakban: közszolgáltató) végzi.

5. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei

5. § (1) A közszolgáltató a jogszabályokban, valamint a közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint gondoskodik a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátásáról.

(2) A közszolgáltatás ellátása keretében a közszolgáltató kötelezettségét képezi a vonatkozó jogszabályokban, valamint az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben rögzített feltételek szerint

a) az ingatlanhasználók által a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben gyűjtött települési hulladék – ideértve a vegyes hulladékot, elkülönítetten gyűjtött hulladékot – ingatlanhasználóktól történő átvétele, elszállítása és kezelése,

b) a házhoz menő lomtalanítás körébe tartozó lomhulladék ingatlanhasználóktól történő gyűjtése, elszállítása és kezelése,

c) a közszolgáltatás részeként üzemeltetett hulladékgyűjtő szigeten, hulladékgyűjtő udvarban és átvételi helyen átvett hulladékok gyűjtése, elszállítása és kezelése, valamint

d) a közszolgáltatás ellátásához szükséges létesítmények, eszközök és berendezések üzemeltetése.

(3) A közszolgáltató az ingatlanhasználó közszolgáltatással kapcsolatos bejelentéseinek intézése, panaszainak kivizsgálása, orvoslása és a közszolgáltatással kapcsolatos általános tájékoztatásnyújtás biztosítása érdekében ügyfélszolgálatot köteles működtetni.

(4) A közszolgáltató internetes honlapot köteles üzemeltetni, ahol minden lényeges, a közszolgáltatással kapcsolatos információt közzétesz.

(5) A közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről és annak változásáról, a hulladék átvételének és elszállításának gyakoriságáról, a gyűjtési helyeiről, valamint az ürítési napokról szórólapon, az ügyfélszolgálatán és az internetes honlapján mindenki számára hozzáférhető módon köteles tájékoztatást nyújtani.

6. § (1) A közszolgáltatás ellátásához kijelölt hulladékkezelő létesítmény a Sándorfalvi úti Regionális Hulladéklerakó Telep (Hrsz.: 01207/28), amelynek igénybevételét a közszolgáltató a lakosság részére hétköznapokon és szombaton nyitvatartási időben biztosítja.

(2) Deszki lakó- vagy tartózkodási helyű, közszolgáltatási díjhátralékkal nem rendelkező természetes személy számára a közszolgáltató az (1) bekezdés szerinti hulladékkezelő létesítményen túl a község közigazgatási területén található hulladékgyűjtő udvar (6772 Deszk, külterület 0186/3 hrsz.) igénybevételét biztosítja. A hulladékgyűjtő udvar igénybevételére való jogosultságot a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány felmutatásával kell igazolni.

6. Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei

7. § (1) Az ingatlanhasználó köteles:

a) a közszolgáltatást igénybe venni,

b) az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési hulladékot a vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon, a hulladék elhelyezésére szolgáló gyűjtőedény fajtájának, méretének, valamint maximális súlyának megfelelően gyűjteni, és a közszolgáltatónak hozzáférhető módon átadni,

c) a gyűjtőedénybe került nedves, összetömörödött vagy befagyott, és emiatt az ürítés során a gyűjtőedényben maradt hulladék kezeléséről gondoskodni,

d) a gyűjtőedény azonosítását szolgáló közszolgáltatói intézkedést lehetővé tenni,

e) az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására alapított NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: koordináló szerv) részére a közszolgáltatási díjat számla ellenében, az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott számlázási ütemezés szerint megfizetni, valamint

f) a hulladékgyűjtő edények rendeltetésszerű használatáról, tisztán tartásáról és megőrzéséről a közegészségügyi feladatokért felelős miniszter hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló rendeletében meghatározott közegészségügyi követelményeknek megfelelően gondoskodni.

(2) Az ingatlanhasználót nem terhelik az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségek, amennyiben a közszolgáltatást a 10. § alapján szünetelteti.

7. A közszolgáltatási szerződés

8. § (1) A közszolgáltató és az ingatlanhasználó a közszolgáltatás igénybevételére szerződést (a továbbiakban: közszolgáltatási szerződés) köt.

(2) A közszolgáltatási szerződés tartalmazza különösen:

a) a szerződő felek (a közszolgáltató és az ingatlanhasználó) azonosító adatait,

b) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,

c) a teljesítés helyét,

d) az ingatlanhasználó által használt gyűjtőedény űrtartalmát és darabszámát,

e) az ürítési gyakoriságot és az ürítés napját,

f) a közszolgáltatási díj mértékét,

g) a közszolgáltatási díj megfizetésének módját,

h) a szerződés megszüntetésének feltételeit, és

i) a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat.

(3) A közszolgáltatási szerződés az ingatlanhasználó esetén legalább a következő azonosító adatokat tartalmazza:

a) a természetes személy nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, édesanyja nevét, valamint lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét;

b) jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet közhiteles nyilvántartás szerinti nevét, székhelyének és telephelyének címét, valamint adószámát.

(4) A közszolgáltatási szerződés ingatlanhasználóra vonatkozó tartalmi elemeinek valóságát, valamint a 10. § alapján történő szüneteltetés feltételeinek fennállását a közszolgáltató jogosult ellenőrizni.

(5) Az ingatlanhasználó személyében bekövetkező változás tényét 15 napon belül a korábbi és az új ingatlanhasználó együttesen, személyesen vagy írásban köteles a közszolgáltató részére bejelenteni. A korábbi ingatlanhasználó elhalálozása, vagy tartós akadályoztatása esetén – e tény megfelelő igazolása mellett – a kötelezettség kizárólag az új ingatlanhasználót terheli.

8. A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése

9. § (1) A közszolgáltató jogosult a közszolgáltatás teljesítésével, valamint az ügyfélszolgálati feladatok ellátásával összefüggő személyes adatok kezelésére, a jogai érvényesítéséhez és kötelezettségei teljesítéséhez szükséges mértékben.

(2) A közszolgáltatást végző közszolgáltató köteles a közszolgáltatási díj beszedése érdekében a koordináló szerv részére a 8. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott adatokat közölni.

(3) A közszolgáltató a személyes adat kezelése során a személyes adatok kezeléséről szóló törvény és az Európai Parlament és a Tanács általános adatvédelmi rendelete, valamint a belső adatvédelmi szabályzat előírásainak megfelelően köteles eljárni.

9. A közszolgáltatás szüneteltetése

10. § (1) A közszolgáltatás szüneteltethető, amennyiben az ingatlanhasználó az ingatlant legalább 60 napot meghaladó időtartamban, megszakítás nélkül nem lakja, nem használja, egyéb módon nem hasznosítja, és az ingatlanban más részére sem lakhatást, sem egyéb hasznosítási lehetőséget nem biztosít.

(2) Az ingatlanhasználó legalább 30 nappal a kívánt időpont előtt írásban kérelmezheti a közszolgáltatónál a közszolgáltatás szüneteltetését, mely kérelméhez csatolnia kell az (1) bekezdésben foglaltakra vonatkozó hiteles nyilatkozatát.

(3) A közszolgáltatás legfeljebb egy évre szüneteltethető, azonban a szüneteltetés iránti kérelem ismételten benyújtható.

(4) A szüneteltetés (1) bekezdésben foglalt feltételeinek fennállása esetén a szüneteltetés joghatásai a kérelem benyújtásának napját követő hónap első napjával állnak be.

(5) A szüneteltetés fennállása alatt bekövetkező, a szüneteltetés feltételeit érintő bármely változást a kérelmező ingatlanhasználó köteles a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül a közszolgáltatónál bejelenteni.

(6) Amennyiben a szüneteltetés időtartama alatt az érintett ingatlan elé, az ingatlanhoz tartozó hulladékgyűjtő edényzetben települési hulladék kerül kihelyezésre, úgy – e körülmény helyszíni dokumentálása és az ingatlan tulajdonosának egyidejű értesítése mellett – a közszolgáltató a hulladékot elszállítja, valamint adatszolgáltatással él a koordináló szerv felé, aki az adatszolgáltatásban megjelölt időponttól kezdve a közszolgáltatási díjról számlát állít ki.

(7) Amennyiben a közszolgáltató tudomására jut, hogy az ingatlanhasználó a közszolgáltatás igénybevételét jogosulatlanul szünetelteti – az ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett –, adatszolgáltatással él a koordináló szerv felé, aki az adatszolgáltatásban megjelölt időponttól kezdve a közszolgáltatási díjról számlát állít ki.

(8) Az ingatlanhasználó a (7) bekezdésben meghatározott értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül, legalább kettő közüzemi számla bemutatásával igazolhatja a közszolgáltató számára, hogy a szüneteltetés feltételei az érintett ingatlan vonatkozásában a szüneteltetés teljes időtartama alatt fennálltak.

III. Fejezet

A közszolgáltatás ellátásának rendje, módja

10. A vegyes hulladék gyűjtésére, szállítására és kezelésére vonatkozó szabályok

11. § (1) A közszolgáltató a vegyes hulladék gyűjtéséről heti 1 alkalommal a közegészségügyi követelményeknek megfelelő járatterv szerint gondoskodik. A közszolgáltató a hulladék gyűjtésére, szállítására vonatkozó változásokról – különös tekintettel a szállítás időpontjára – a lakosságot értesíti. Amennyiben az ürítés napja ünnepnapra esik a közszolgáltatás akkor is folyamatos, kivéve minden év január első napját, amelynek pótlására a következő munkanapon kerül sor.

(2) A vegyes hulladék átadása a közszolgáltató által üzemeltetett speciális hulladékszállító járműhöz alkalmazható szabványos (MSZ EN 840 szabvány), megfelelő minőségű

a) 60 literes,

b) 80 literes,

c) 120 literes,

d) 240 literes,

e) 1100 literes hulladékgyűjtő edényzet igénybevételével, továbbá emblémás gyűjtőzsák igénybevételével történik. A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a vegyes hulladék gyűjtéséhez és átadásához a c)-e) pontban meghatározott edényzetet veheti igénybe.

(3) A gyűjtőedény nagyságát és darabszámát a keletkező hulladék és az elkülönítetten gyűjtött hulladék fajlagos mennyisége, valamint az ürítési gyakoriság alapján kell meghatározni.

(4) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott gyűjtőedény használatára való jogosultságról szóló igazolást átruházott hatáskörben a jegyző állítja ki.

(5) A közszolgáltató – erre irányuló kérelem esetén – bérleti díj ellenében gyűjtőedényt biztosíthat az ingatlanhasználó számára. A bérleti szerződést írásba kell foglalni.

(6) Amennyiben a közszolgáltató a gyűjtőedényt a közszolgáltatás részeként biztosítja az ingatlanhasználó részére, az ingatlanhasználó a közszolgáltatást a rendelkezésre bocsátott gyűjtőedénnyel köteles igénybe venni.

(7) Az ingatlanhasználó által igénybe vett edényzetben elhelyezhető vegyes hulladék maximális súlya

a) 60 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 15 kg,

b) 80 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 20 kg,

c) 120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 25 kg,

d) 240 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 50 kg,

e) 1100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 250 kg lehet.

(8) A gyűjtőedény mellett emblémás gyűjtőzsák alkalmazható, amennyiben

a) az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége alkalmanként meghaladja a gyűjtőedény űrtartalmát, vagy

b) a többlethulladék miatt a gyűjtőedényben elhelyezett hulladék maximális súlya alkalmanként meghaladja a (7) bekezdésben meghatározott mértéket.

(9) A gyűjtőedény fedelét lecsukva, a hulladékgyűjtő zsákokat bekötve kell a vegyes hulladék elhelyezéséről gondoskodni.

(10) Balesetveszélyes (sérült, törött), nem szabványos vagy fedetlen gyűjtőedények használata tilos.

11. Elkülönített hulladékgyűjtés szabályai

12. § A közszolgáltató a közszolgáltatási területen elkülönített (szelektív) hulladékgyűjtési rendszert működtet.

13. § (1) A közszolgáltató a közszolgáltatási területen kéthetenkénti rendszerességgel, a járattervnek megfelelően elvégzi a települési hulladék részét képező papír, műanyag és fém hulladék házhoz menő elkülönített gyűjtését.

(2) A házhoz menő elkülönített gyűjtés során a papír, műanyag, valamint fém hulladékot az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltató által rendszeresített, az elkülönített gyűjtés céljára szolgáló gyűjtőedényben elhelyezni.

(3) Az ingatlanhasználó az ingatlanon keletkező az elkülönített gyűjtés céljára szolgáló gyűjtőedénybe nem férő többlet szelektív hulladékot a kereskedelmi forgalomban kapható, átlátszó, megfelelő teherbírású műanyag hulladékgyűjtő zsákban is jogosult a közszolgáltató részére átadni.

14. § (1) A közszolgáltató a közszolgáltatási területen a vegyes hulladék elszállításával egy időben gondoskodik a zöldhulladék házhoz menő gyűjtéséről.

(2) Az ingatlanhasználó köteles a zöldhulladékot – amennyiben annak házi komposztálásáról nem gondoskodik – az elhelyezésére szolgáló gyűjtőedényben elhelyezni.

15. § (1) Amennyiben az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot nem a 13-14. §-ban foglaltak szerint adja át a közszolgáltatónak, köteles az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot az elhelyezés céljára kijelölt hulladékgyűjtő szigeten (papír, üveg, műanyag) és a hulladékgyűjtő udvarban (papír, üveg, műanyag, fém, zöldhulladék) a hulladékfajta szerinti elkülönítésre szolgáló gyűjtőedényzetben elhelyezni.

(2) A gyűjtősziget és a hulladékgyűjtő udvar igénybevétele esetén az elkülönítetten gyűjtött hulladéknak a gyűjtőhelyre szállításáról az ingatlanhasználó gondoskodik.

(3) A hulladékgyűjtő szigetek hulladékgyűjtő edényzeteit a közszolgáltató minden páratlan héten üríti.

(4) Deszk Község közigazgatási területén található szelektív hulladékgyűjtő szigetek felsorolását e rendelet melléklete tartalmazza.

12. Házhoz menő lomtalanítás

16. § (1) A nem veszélyes, háztartási hulladék részét képező lomhulladék szervezett összegyűjtéséről, elszállításáról a közszolgáltató a közszolgáltatásba bevont területen, ingatlanonként évente egy alkalommal március 15. és november 15. közötti időszakban, házhoz menő lomtalanítás keretében gondoskodik. A közszolgáltató a házhoz menő lomtalanítás igénybevételének feltételeiről honlapján, médián keresztül, valamint írásban (szórólapon) értesíti az ingatlanhasználókat.

(2) A házhoz menő lomtalanítást csak a közszolgáltatási díjhátralékkal nem rendelkező ingatlanhasználók vehetik igénybe. A házhoz menő lomtalanítás térítésköteles az évente egy alkalmat meghaladó igénybevétel, valamint közszolgáltatási díjhátralék fennállása esetén.

(3) A házhoz menő lomtalanítást a közszolgáltató az ingatlanhasználó bejelentése alapján, előre egyeztetett időpontban a bejelentő által megadott címre érkezve végzi. A megrendelés feltétele, hogy az ingatlanhasználó az egyeztetett időpontot a közszolgáltató részére visszaigazolja, ennek hiányában a lomtalanításra nem kerül sor.

(4) A házhoz menő lomtalanítás időpontjában az ingatlanhasználónak a helyszínen gondoskodnia kell a lomhulladék közszolgáltatónak történő átadásáról. A lomhulladék hatékonyabb elszállítása és a szétszóródás megakadályozása érdekében a nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a lomhulladék kizárólag bezsákolva, kötegelve adható át a közszolgáltatónak. Az ettől eltérő módon átadni kívánt hulladékot a közszolgáltató csak külön díjfizetés ellenében köteles elszállítani.

(5) Nem tartozik a házhoz menő lomtalanítás körébe, így nem kerül elszállításra:

a) a veszélyes hulladék, gumiabroncs;

b) az elektromos, elektronikai készülék;

c) a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermék és hulladék, valamint az

d) elhalt állatok tetemei;

e) a mezőgazdasági és ipari hulladék;

f) az építési, bontási hulladék;

g) a hulladékká vált gépjárművek, valamint azok alkatrészei;

h) a rendszeres szemétszállítás körébe tartozó háztartási hulladék és zöldhulladék.

(6) A lomtalanítás lebonyolítását követően az ingatlanhasználónak a lomhulladék közszolgáltató általi átvételét aláírásával igazolnia kell.

(7) Amennyiben a házhoz menő lomtalanítást megrendelő ingatlanhasználó a lomtalanítás időpontjában kötelezettségeinek nem tud eleget tenni, úgy köteles a képviseletéről gondoskodni. Ennek hiányában az átadni kívánt lomhulladék elszállítására a közszolgáltató nem köteles.

13. Az üdülőingatlanokra vonatkozó szabályok

17. § Az üdülőingatlanok ingatlanhasználói használati időszakban (május 1. és október 31. napja közötti időszak) e rendelet előírásainak megfelelően kötelesek a közszolgáltatást igénybe venni és a közszolgáltatási díjat megfizetni.

14. Hatályba léptető rendelkezések

18. § (1) Jelen rendelet 2020. október 1. napján lép hatályba.

(2)3

Király László sk. polgármester dr.Altmayerné dr. Kocsis Anita sk. jegyző

1. melléklet

Deszk Község közigazgatási területén található hulladékgyűjtő szigetek

1. Műanyag, papír, fém, üveg hulladékgyűjtő szigetek:

a) Tempfli tér 8. (Faluház előtti közterület)

b) Semmelweis u. 684 hrsz. (Butiksor melletti közterület)

c) Rákóczi utca – Bem József utca sarok (Újfalusi Söröző melletti közterület)

2. Üveggyűjtő szigetek:

a) Móra u. 2. (Zoltánfy István iskola előtti parkoló)

b) Széchenyi I. u. 38. előtti közterület

c) Kárász u. – Magyar u. kereszteződése

d) Kossuth köz – Kossuth u. kereszteződése

e) Gerliczy F. u. társasház előtti közterület

f) Kossuth utcai Nemzeti Dohánybolt előtti közterület

1

Az önkormányzati rendeletet a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte 2023. július 1. napjával.

2

A 3/A. alcímet (3/A. §) a Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

3

Hatályát vesztette a Jat. 12. § (2) bekezdése alapján.