Mátészalka Város Képviselő-testületének 8/2018(V.8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati kitüntetések adományozásának rendjéről szóló rendelet elfogadásáról

Hatályos: 2021. 08. 05 12:00

Mátészalka Város Képviselő-testületének 8/2018(V.8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati kitüntetések adományozásának rendjéről szóló rendelet elfogadásáról

2021.08.05.

Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés i. pontjában, a 32. cikk (2) bekezdésében, továbbá a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. 3. pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, annak érdekében, hogy a Fény városának kiemelkedő személyiségei, szakmai tehetségei érezzék városunk elismerését és megbecsülését, a következőket rendeli el:

I. Mátészalka Város kitüntetései

1. § (1) Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi kitüntetéseket adományozhatja:

a.) „Mátészalka Város Érdemes Pedagógusa” kitüntető cím azok számára, akik pedagógusként a városban található köznevelési intézményben kimagasló oktatói, nevelői, vezetői munkát végeznek és éveken keresztül a város érdekében kiemelkedő, maradandó értékteremtő tevékenységet folytatnak a köznevelés területén,
b.) „Mátészalka Város Egészségügyéért” kitüntető címet azok számára, akik a város egészségügyi ellátása és fejlesztése érdekében kiemelkedő munkát végeznek,
c.) „Mátészalka Közigazgatásáért” kitüntető címet azok számára, akik Mátészalka közigazgatási feladatainak ellátását folyamatosan magas színvonalon teljesítik,
d.) „Pro Caritate Mátészalka” kitüntető cím azok számára, akik a város lakossága szociális körülményeinek javítása érdekében magas fokú szakmai tudással, empátiával áldozatos munkavégzéssel járulnak hozzá a lakosság életkörülményeinek javításához,
e.) „Mátészalka Város Kiváló Vállalkozása” elismerő oklevelet azok számára, akik a város érdekeinek előmozdításában, fejlődésének elősegítésében, jó hírnevének növelésében kifejtett kimagasló, példamutató vállalkozói tevékenységet folytatnak,
f.) „Pro Urbe” kitüntető címet azok számára, akik Mátészalka érdekében kiemelkedő tevékenységet fejtettek ki, ezzel jelentősen hozzájárulva a város anyagi, szellemi értékeinek gyarapításához, a város jobb megismeréséhez,
g.) Díszpolgári címet azok számára, akik Mátészalka Város a lakossága érdekében kiemelkedő tevékenységet fejtettek ki, közmegbecsültségük okán hozzájárultak a város fejlődéséhez, ismertebbé tételéhez.
h.) 1Mátészalka Város Közbiztonságáért” kitüntető címet azok számára, akik tevékenységükkel hosszabb időn át hozzájárulnak Mátészalkán a közrend, a közbiztonság védelméhez és megszilárdításához, illetve kiemelkedő helytállásukkal a város polgárai körében közmegbecsülést szereztek.

II. Az egyes kitüntetésekre vonatkozó rendelkezések

„Mátészalka Város Érdemes Pedagógusa” kitüntető cím adományozásáról

2. § (1) „Mátészalka Város Érdemes Pedagógusa” kitüntető cím adományozható azoknak pedagógusoknak, akik a városban található köznevelési intézményben kimagasló oktatói, nevelői, vezetői munkát végeznek és a város érdekében - minimum 10 éven át - kiemelkedő, maradandó értékteremtő tevékenységet folytatnak a köznevelés területén.

(2) Évente legfeljebb 3 (három) kitüntető cím adományozható. A cím ugyanazon személynek csak egyszer adományozható.

(3) A kitüntető címhez pénzjutalom jár, melynek összege bruttó 200 000 Ft.

(4)2 A kitüntető címre minden év április 15. napjáig javaslatot tehet:

a.) a polgármester, alpolgármester, jegyző, aljegyző mellett
b.) a munkáltatói jogkör gyakorlója,
c.) az Oktatási és Közművelődési és Sport Bizottság
(5) 3 A kitüntető címet a Képviselő-testület – az Oktatási és Közművelődési és Sport Bizottság javaslatának kikérésével – adományozza.
(6) 4 Az adományozásról szóló határozatot díszoklevél formájában ünnepélyes keretek között a polgármester adja át a díjazottnak.
(7) kitüntető cím adományozásával járó nyilvántartási, ügyviteli, szervezési teendőket a polgármesteri hivatal látja el, annak költségei az önkormányzat költségvetését terhelik.

„Mátészalka Város Egészségügyéért” kitüntető cím adományozásáról

3. § (1) „Mátészalka Város Egészségügyéért” kitüntető cím adományozható:

a.) az egészségügyi intézményekben közalkalmazottként és vállalkozóként foglalkoztatottaknak, valamint a város egészségügyi vállalkozóinak,
b.) Mátészalkán a mentésben, betegszállításban, ápolásban, gyógyszerellátásban, hospice ellátásban és rehabilitációban, valamint orvostechnikai eszközellátásban részt vevő szakdolgozóknak és vállalkozóknak,
c.) Mátészalka és térsége egészségügyi hatóság munkájában részt vevő személyek számára,
d.) Mátészalka és térsége egészségügyi intézményhálózatának fejlesztésében részt vevőknek.
(2) Évente legfeljebb 2 cím adományozható. A kitüntető cím egyazon személynek vagy vállalkozásnak csak egyszer adható.
(3) A kitüntető címhez pénzjutalom jár, melynek összege bruttó 200 000 Ft.
(4) 5 A kitüntető címre minden év április 15. napjáig javaslatot tehet:
a.) a polgármester, alpolgármester, jegyző, aljegyző mellett
b.) intézményvezetők, reprezentatív érdekképviseleti szervek, szakmai kamarák
c.) az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság.
(5) 6 A kitüntető címet a Képviselő-testület – az Egészségügyi Szociális és Lakásügyi Bizottság javaslatának kikérésével – adományozza.
(6) 7 Az adományozásról szóló határozatot- díszoklevél formájában - ünnepélyes keretek között a polgármester adja át a díjazottnak.
(7) A kitüntető cím adományozásával járó nyilvántartási, ügyviteli, szervezési teendőket a polgármesteri hivatal látja el, annak költségei az önkormányzat költségvetését terhelik.

„Mátészalka Közigazgatásáért” kitüntető cím adományozásáról

4. § (1) „Mátészalka Közigazgatásáért” díj adományozható annak, aki:

a.) Mátészalka közigazgatási feladatainak színvonalas teljesítése érdekében a kiemelkedő és eredményes szakmai munkáját a közérdek, az ügyfelek érdekeit előtérbe helyezve végzi.
b.) legalább 10 éve közfeladat ellátásával összefüggő feladatkörrel rendelkezik a foglalkoztatás jellegétől függetlenül.
(2) Évente legfeljebb 2 oklevél adományozható. A kitüntető cím egyazon személynek csak egyszer adható.
(3) A kitüntető címhez pénzjutalom jár, melynek összege bruttó 200 000 Ft.
(4) 8 A kitüntető címre minden év április 15. napjáig javaslatot tehet:
a.) a polgármester, alpolgármester, önkormányzat képviselői, jegyző, aljegyző, közigazgatási szerv vezetői,
b.) 9Társadalmi Kapcsolatok és Ügyrendi Bizottság.
(5) A kezdeményezésnek tartalmaznia kell a méltónak tartott személy nevét, beosztását, az általa ellátott munkakört és az elismerni kívánt tevékenység méltatását. A kezdeményezést írott formában kell eljuttatni a jegyzőhöz.
(6) 10 A kezdeményezés alapján a jelöltekre a polgármester és a jegyző – Társadalmi Kapcsolatok és Ügyrendi Bizottság javaslatának kikérésével tesz javaslatot. A javaslat alapján a polgármesteri hivatal elkészíti a cím adományozására vonatkozó előterjesztést.
(7) 11 A kitüntető címről a döntést a Képviselő-testület hozza esedékes ülésein.
(8) 12 Az adományozásról szóló határozatot - adományozást tanúsító adománylevél formájában - ünnepélyes keretek között a polgármester adja át a díjazottnak.
(9) A kitüntető cím adományozásával járó nyilvántartási, ügyviteli, szervezési teendőket a polgármesteri hivatal látja el, annak költségei az önkormányzat költségvetését terhelik.

„Pro Caritate Mátészalka” kitüntető cím adományozásáról

5. § (1) Pro Caritate Mátészalka” kitüntetés adományozható:

a.) szociális intézményekben foglalkoztatottaknak,
b.) Mátészalka és térsége szociális hatósági munkájában részt vevő közszolgálati jellegű jogviszonyban foglalkoztatottaknak, közfeladatot ellátó személyek részére a foglalkoztatás jellegétől függetlenül,
c.) A városban szociális tevékenységet folytató civil szervezetek részére, akiknek elhivatottsága példaértékű.
(2) Évente legfeljebb 1 oklevél adományozható. A kitüntető cím egyazon személynek vagy szervezetnek csak egyszer adható.
(3) A kitüntető címhez pénzjutalom jár, melynek összege bruttó 200 000 Ft.
(4) A kitüntető címre minden év szeptember 30. napjáig tehetnek javaslatot a jogosultak az alábbi formában:
a.) a polgármester az alpolgármester és a jegyző, aljegyző mellett
b.) intézményvezető, munkáltatói jogkör gyakorlója
c.) Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága.
(5) A kitüntető címről a Képviselő-testület– az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság javaslatának kikérésével – minden év október hónapban esedékes ülésén hoz döntést.
(6) Az adományozásról szóló határozatot díszoklevél formájában Szociális Munka Napja alkalmából rendezett ünnepségen, ünnepélyes keretek között a polgármester adja át a díjazottnak.
(7) A kitüntető cím adományozásával járó nyilvántartási, ügyviteli, szervezési teendőket a polgármesteri hivatal látja el, annak költségei az önkormányzat költségvetését terhelik.
Mátészalka Közbiztonságáért” kitüntető cím adományozásáról

5/A. §13 (1) Mátészalka Közbiztonságáért „kitüntető cím adományozható annak a személynek vagy szervezetnek, aki Mátészalka város lakosságának közbiztonsága érdekében hosszabb időn át végzi áldozatkész és felelősségteljes katasztrófavédelmi, hivatásos tűzoltói, rendőri, polgárőri, közterület-felügyelői területen tevékenységét.

(2) Évente legfeljebb 2 kitüntető cím adományozható. A kitüntető cím egyazon személynek vagy szervezetnek csak egyszer adható.

(3) A kitüntető címhez pénzjutalom jár, melynek összege bruttó 200.000 Ft.

(4) A kitüntető címekre bármely természetes vagy jogi személy tehet javaslatot.

(5) A javaslatokat minden évben április 15. napjáig lehet Mátészalka Város polgármesteréhez eljuttatni. A javaslatnak tartalmaznia kell a méltónak tartott személy nevét, beosztását, az általa ellátott munkakört és az elismerni kívánt tevékenység méltatását.

(6) A kitüntető címet a Képviselő-testület - a Gazdasági és Fejlesztési Bizottság javaslata alapján - adományozza. A Gazdasági és Fejlesztési Bizottság javaslatának kialakítása folyamatában beszerzi a katasztrófavédelem és rendőrség városi vezetőinek véleményét.

(7)14 Az adományozásról szóló határozatot-adományozást tanúsító adománylevél formájában – ünnepélyes keretek között a polgármester adja át.

„Mátészalka Város Kiváló Vállalkozása” elismerő oklevél adományozásáról

6. § (1) „Mátészalka Város Kiváló Vállalkozása” elismerő oklevél adományozható:

A Mátészalka Város közigazgatási területén székhellyel vagy telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező vállalkozás számára.
(2) E rendeletben tekintetében vállalkozás: a gazdasági társaság, szövetkezet, egyesülés, egyéni vállalkozó, egyéni cég, vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat.
(3) Évente legfeljebb 3 oklevél adományozható.
(4) Nem adományozható elismerő oklevél olyan vállalkozás számára, amelynek az önkormányzattal szemben fennálló lejárt határidejű köztartozása van.
(5) A kitüntető címre minden év október 31. napjáig Mátészalka Város polgármesterénél - elektronikus vagy postai elérhetőségein - bárki javaslatot tehet. Önjelölés nem fogadható el érvényes javaslatként.
(6) A döntés előkészítésére a Gazdasági és Fejlesztési Bizottság jogosult. A Bizottság beszerez minden hozzáférhető adatot, tanácskozási joggal meghívhat szakmai szervezeteket, kamarákat, melyek segítik a döntéshozatalt.
(7) A Bizottság minden rendelkezésre álló adatot mérlegelve legfeljebb 3 db javaslatot terjeszt a Képviselő-testület elé.
(8) 15 Az elismerő oklevél odaítéléséről a Képviselő-testület dönt esedékes ülésén.
(9) 16 Az adományozásról szóló határozatot- díszoklevél formájában – rendezvény keretében a polgármester adja át a díjazottnak.
(10) A kitüntető cím adományozásával járó nyilvántartási, ügyviteli, szervezési teendőket a polgármesteri hivatal látja el, annak költségei az önkormányzat költségvetését terhelik.

„Pro Urbe” kitüntetés adományozásáról

7. § (1) A kitüntetés annak a személynek vagy közösségnek adományozható, aki/amely Mátészalka érdekében kiemelkedő tevékenységet fejtett ki, ezzel jelentősen hozzájárult a város anyagi, szellemi értékeinek gyarapításához, a város jobb megismeréséhez.

(2) A kitüntetést évente legfeljebb három személynek, illetve közösségnek lehet odaítélni.

(3) Egy személy vagy egy közösség a kitüntetést csak egyszer kaphatja meg.

(4) A kitüntetés posztumusz is adományozható.

(5) A kitüntetés adományozását minden év június 30. napjáig bármely természetes vagy jogi személy kezdeményeztheti Mátészalka Város polgármesterénél - elektronikus vagy postai elérhetőségein.

(6) A javaslatnak tartalmaznia kell a kitüntetésre méltónak tartott személy, illetve közösség nevét, címét, valamint az elismerni kívánt tevékenység részletes ismertetését.

(7) A javaslatok rangsorolására a polgármester javaslattételi jogkörrel rendelkező bizottságot (a továbbiakban előkészítő bizottságot) hoz létre, melynek elnöke a polgármester, tagjai az alpolgármester, a jegyző, és a Képviselő-testület állandó bizottságának elnökei.

(8) Az előkészítő bizottság minden év július 31. napjáig a beérkezett javaslatok közül legfeljebb hármat terjeszt a Képviselő-testület augusztusi ülése elé. A kiválasztás módját a bizottság határozza meg.

(9) A kitüntetés adományozására a Képviselő-testület jogosult.

(10) Az adományozásról szóló határozatot- díszoklevél formájában – az augusztus 20 –ai nemzeti ünnep alkalmából megrendezésre kerülő rendezvényen ünnepélyes keretek között a polgármester adja át a díjazottnak.

(11) A kitüntető cím adományozásával járó nyilvántartási, ügyviteli, szervezési teendőket a polgármesteri hivatal látja el, annak költségei az önkormányzat költségvetését terhelik.

(12) A kitüntetettek a Képviselő-testület és a város lakosságának különös megbecsülését élvezik. Az önkormányzat által rendezett hivatalos ünnepségekre a kitüntetett személyeket, illetve közösségek képviselőit meg kell hívni.

Díszpolgári cím adományozásáról

8. § (1) „Mátészalka Város Díszpolgára” kitüntető cím adományozható, annak, aki kiemelkedő tevékenysége alapján hozzájárult Mátészalka város fejlődéséhez, ismertebbé tételéhez.

(2) A cím évente legfeljebb kettő személynek adományozható.

(3) A kitüntetés adományozását minden év június 30. napjáig bármely természetes vagy jogi személy kezdeményeztheti Mátészalka Város polgármesterénél - elektronikus vagy postai elérhetőségein.

(4) A javaslatnak tartalmaznia kell a kitüntetésre méltónak tartott személy nevét, címét, valamint az elismerni kívánt tevékenység részletes ismertetését.

(5) A javaslatok rangsorolására, adományozására vonatkozó előterjesztés előkészítésére a polgármester javaslattételi jogkörrel rendelkező bizottságot (a továbbiakban előkészítő bizottságot) hoz létre, melynek elnöke a polgármester, tagjai az alpolgármester, a jegyző, és a Képviselő-testület állandó bizottságának elnökei.

(6) Az előkészítő bizottság a beérkezett javaslatokat július 31. napjáig megtárgyalja, közülük legfeljebb kettőt terjeszt a Képviselő-testület augusztusi ülése elé. A kiválasztás módját a bizottság határozza meg.

(7) A kitüntetés adományozására a Képviselő-testület jogosult.

(8) Az adományozásról szóló határozatot- díszoklevél formájában, emlékplakettel - az augusztus 20 – i nemzeti ünnep alkalmából megrendezésre kerülő rendezvényen ünnepélyes keretek között a polgármester adja át a díjazottnak, de a Képviselő–testület a kitüntetés átadására ettől eltérő időpontot is megállapíthat.

(9) A kitüntető cím adományozásával járó nyilvántartási, ügyviteli, szervezési teendőket a polgármesteri hivatal látja el, annak költségei az önkormányzat költségvetését terhelik.

(10) Mátészalka Város Díszpolgára az önkormányzat és a város lakossága megbecsülését élvezi, amiért az alábbi kedvezményekre jogosult:

a.) a képviselő testület ülésein tanácskozási joggal részt venni,
b.) a Polgármesteri Hivatalnál ügyfélfogadási időn kívüli fogadásra.
c.) Az önkormányzat által rendezett hivatalos ünnepségekre a kitüntetett személyeket meg kell hívni.
(11) 17 A Díszpolgári cím posztomusz is adományozható.

9. § Ha a kitüntetett a kitüntető címre érdemtelenné vált, a Képviselő-testület azt visszavonhatja.

III. Záró rendelkezések

10. § (1) E rendelet 2018. május 9. napján lép hatályba.

(2) A rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

(3) Hatályát veszti a 37/2005. (XI.03.) Díszpolgári cím adományozásáról szóló, a 38/2005(XI.03.) Pro Urbe kitüntetés adományozásáról szóló, a 18/2013. (VII.01.) „Mátészalka Város Érdemes Pedagógusa” kitüntető cím adományozásáról szóló, a 14/2013. (VI.03.) „Mátészalka Város Egészségügyéért” kitüntető cím adományozásáról szóló, a 12/2012. (V.29.) „Mátészalka Közigazgatásáért” kitüntető cím alapításáról szóló, a 14/2012. (VI.29.) „Pro Caritate Mátészalka” kitüntető cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló, a 30/2015. (XI.26.) „Mátészalka Város Kiváló Vállalkozása” Elismerő Oklevél alapításáról és adományozásról szóló, önkormányzati rendelet.

1

Az (1) bekezdést h.) ponttal kiegészítette a 7/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 2019. március 1. napján.

2

A 2.§ (4) bekezdését módosította a 7/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 2019. március 1. napján.

3

A 2. § (5) bekezdését a 8/2020.(V.04) önkormányzati rendelet módosította. Hatályba lépett 2020. május 5. napján. A 2. § (5) bekezdése a Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2.§ (6) bekezdését módosította a 7/2019.(II.28.) és a 8/2020. (V.04) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 2020. május 5. napján. A 2. § (6) bekezdése a Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A 3.§ (4) bekezdését módosította a 7/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 2019. március 1. napján.

6

A 3. § (5) bekezdését a 8/2020.(V.04.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályba lépett 2020. május 5. napján. A 3. § (5) bekezdése a Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

7

A 3.§ (6) bekezdését módosította a 7/2019. (II.28.) és a 8/2020. (V.04) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 2020. május 5. napján. A 3. § (6) bekezdése a Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

8

A 4.§(4) bekezdését módosította a 7/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 2019. március 1. napján.

9

A 4. § (4) bekezdésének b) pontját módosította a 8/2020.(V.04.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 2020. május 5. napján.

10

A 4. § (6) bekezdését módosította a 8/2020.(V.04.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 2020. május 5. napján.

11

A 4. § (7) bekezdését módosította a 8/2020.(V.04.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 2020. május 5. napján. A 4. § (7) bekezdése a Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

12

A 4.§ (8) bekezdését módosította a 7/2019.(II.28.) és a 8/2020.(V.04.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 2020. május 5. napján. A 4. § (8) bekezdése a Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

13

Az 5/A. §-t beépítette a 7/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 2019. március 1. napján.

14

Az 5/A. § (7) bekezdését módosította a 8/2020.(V.04) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 2020. május 5. napján. Az 5/A. § (7) bekezdése a Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

15

A 6. § (8) bekezdését módosította a 25/2020.(XII.02.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 2020. december 3. napján. A 6. § (8) bekezdése a Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

16

A 6. § (9) bekezdését módosította a 25/2020.(XII.02.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 2020. december 3. napján. A 6. § (9) bekezdése a Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

17

A 8.§ (11) bekezdését beépítette a 7/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályba lép 2019. március 1. napján.