Ják község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 08. 19

Ják község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Ják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXV törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva Ják Község Önkormányzata Polgármestere a következőket rendeli el:

I. FEJEZET Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat.

(2) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Jáki Közös Önkormányzati Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire terjed ki.

II. FEJEZET Az önkormányzat 2021. évi költségvetése

2. § Az önkormányzat költségvetési szervei:
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal
Jáki Százszorszép Óvoda
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet (KÜÉSZ)

3. § [1] A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 606.972.372 forintban állapítja meg az 1. melléklet alapján.

4. § [2] (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként az 3. melléklet tartalmazza:

 • a) önkormányzat működési támogatásai 293.498.498 Ft
 • b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 25.580.160 Ft
  amelyből:
  az önkormányzatoktól kapott támogatás 1.316.736 Ft
  EU-s programokra kapott támogatás 0 Ft
 • c) közhatalmi bevétel 52.550.000 Ft
 • d) intézményi működési bevétel, 39.345.000 Ft
 • e) egyéb működési bevétel: 5.103.339 Ft
  f) felhalmozási bevétel 8.559.872 Ft
  amelyből: vagyonértékesítés bevétele 8.559.872 Ft
 • f) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 90.926.669 Ft
 • g) az előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele 0 Ft
  az előző évi működési célú maradvány átvétele 90.307.952 Ft
 • h) finanszírozási bevételek 0 Ft
 • i) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.100.882 Ft
  (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételei: 471.991.090 Ft
  (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
  működési bevételek: 492.569.016 Ft

felhalmozási bevételek: 114.403.356 Ft

5. § (1) Az önkormányzat 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak 2. melléklet szerint, azaz

 • a)[3] működési költségvetés 492.569.016 Ft
  • aa) személyi jellegű kiadások: 209.343.375 Ft
  • ab) munkaadókat terhelő járulékok és
   szociális hozzájárulási adó: 33.335.250 Ft
  • ac) dologi jellegű kiadások: 137.655.165 Ft
  • ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 9.930.000 Ft
  • ae) egyéb működési célú kiadások: 102.305.226 Ft
 • b)[4] felhalmozási költségvetés 114.403.356 Ft
  • ba) beruházások, 21.712.500 Ft
  • bb) felújítások 78.405.351 Ft
  • bc) fejlesztési hitel törlesztés 3.000.000 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

 • a)[5] a kötelező feladatok 471.991.090 Ft
 • b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft
 • c)[6] államigazgatási feladatok ellátás kiadása 134.981.282 Ft

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadások felújításonként, beruházási kiadások beruházásonként az 4. melléklet szerint kerülnek elfogadásra.

(4) Az 4. mellékletben meghatározott fejlesztési célok pályázaton elnyert pénzekből és saját erőből kerülnek megvalósításra, így kölcsön felvételére nem kerül sor.

6. § (1) A költségvetési egyenleg (5. és 6. melléklet)

 • a)[7] működési cél szerint 492.569.016 Ft
 • b)[8] felhalmozási cél szerint 114.403.356 Ft

(2) Az önkormányzat 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

 • a)[9] belső finanszírozással 90.307.952 Ft
 • b) külső finanszírozással 0 Ft

(3)[10] A belső finanszírozáson belül
az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 90.307.952 Ft
működési célú 76.492.019 Ft
felhalmozási célú 13.815.933 Ft

7. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített létszám-előirányzatát a 7. mellékleten foglaltak alapján állapítja meg.

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait nem szerepeltettünk, jelenleg nincsen és jelenlegi ismereteink szerint nem indul olyan projekt, melyben önkormányzatunk pályázni tudna.

8/A. § [11] A képviselő-testület a köztisztviselők és munkavállalók részére a cafeteria éves bruttó összegét dolgozónként 400.000 forintban állapítja meg.

9. § [12] Az önkormányzat költségvetésében általános tartalék összege (8. melléklet) 94.251.224 Ft.

9/A. § [13] (1) A 2021. évi költségvetés előirányzat-felhasználási tervét a 9. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi támogatás és kölcsön nyújtását és törlesztését a 10. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi támogatások és kölcsönök bevételeit a 11. melléklet tartalmazza.

(4) Az intézményi irányító szervi támogatások folyósítását a 12. melléklet tartalmazza.

(5) Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 13. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 15. melléklet tartalmazza.

(7) A lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális rászorultsági jellegű ellátásokat a 16. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzatnak 30 napon túli tartozásállományát a 17. melléklet tartalmazza.

(9) A 2021. évi egységes rovatrendet a 18. melléklet tartalmazza.

(10) A 2021. évi költségfelosztást a 19. melléklet tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 20. melléklet tartalmazza.

III. FEJEZET A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10. § (1)[14] A polgármester dönt az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a költségvetés főösszegének keretein belül.

(2) A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatásának módosítását a Képviselő-testületnél kezdeményezheti:
az intézmény vezetője,
a polgármester,
a képviselőtestület bármely tagja.

11. § A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek a központi döntésre alapuló, mérlegelést nem igénylő, az önkormányzatot megillető költségvetési támogatás, illetve béralap növekedés végrehajtására.

12. § Az önkormányzat és intézményei 2021. évi pénzforgalmát a Takarékbanknál vezetett költségvetési számláján bonyolítja le.

13. § [15] Az elfogadott költségvetés kiadási főösszegének mértékét meg nem haladó kötelezettséget a polgármester 5.000.000.-Ft-ig vállalhat, ezen összeg felett csak a Képviselő-testület jóváhagyása után. Ez alól kivételt képez a vis maior esete.

14. § [16] A 14. számú melléklet a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését tartalmazza évenkénti bontásban.

15. § (1) (1) Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez figyelembe vehető beruházásokat és felújításokat a 4. mellékletben határozza meg.

IV. FEJEZET Záró és egyéb rendelkezések

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet [17]

20. melléklet

20. sz. melléklet.xlsx


[1] A 3. § a Ják Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[2] A 4. § a Ják Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[3] Az 5. § (1) bekezdés a) pontja a Ják Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[4] Az 5. § (1) bekezdés b) pontja a Ják Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[5] Az 5. § (2) bekezdés a) pontja a Ják Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[6] Az 5. § (2) bekezdés c) pontja a Ják Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
[7] A 6. § (1) bekezdés a) pontja a Ják Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[8] A 6. § (1) bekezdés b) pontja a Ják Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[9] A 6. § (2) bekezdés a) pontja a Ják Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[10] A 6. § (3) bekezdése a Ják Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
[11] A 8/A. §-t a Ják Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 4. §-a iktatta be.
[12] A 9. § a Ják Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
[13] A 9/A. §-t a Ják Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 6. §-a iktatta be.
[14] A 10. § (1) bekezdése a Ják Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
[15] A 13. § a Ják Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
[16] A 14. § a Ják Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
[17] Az 1. mellékletet a Ják Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 9. §-a iktatta be.