Tarcal Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VII.28.) önkormányzati rendelete

Tarcal Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2005.(IV.12.) számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 29

Tarcal Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelete

Tarcal Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2005.(IV.12.) számú rendelet módosításáról

Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdés b) pontjában, 13.§ (1) bekezdésében, valamint 62.§ (6) bekezdés 6.pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet41.§ szakaszban biztosított véleményezési jogkörében eljáró állami főépítészi, környezetvédelmi és természetvédelmi, népegészségügyi, közlekedési hatósági, örökségvédelmi, ingatlanügyi, földügyi igazgatási, erdészeti és bányafelügyeleti hatáskörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatala, közlekedési, népegészségügyi és örökségvédelmi hatáskörben eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala, Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága, tűzvédelmi, polgári védelmi, valamint területi vízvédelmi és területi vízügyi hatóságként is eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Országos Vízügyi Főigazgatóság, Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság, Budapest Főváros Kormányhivatala, honvédelemért felelős miniszter, kulturális örökség védelméért felelős miniszter, vasúti és légiközlekedési hatósági hatáskörében eljáró Innovációs és Technológiai Minisztérium, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság, bányafelügyeleti hatáskörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Országos Atomenergia Hivatal, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat; a szomszédos települések Önkormányzatai, a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetési szabályairól szóló 6/2017. (IV. 18.) önkormányzati rendelet szerinti partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Tarcal Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2005.(IV.12.) számú rendelet mellékletét képező T-3 jelű belterületi szabályozási tervlapján az e rendelet 1.melléklet szerinti „Módosított terület határa”-val jelölt terület helyébe a Szab-4 jelű szabályozási fedvény-tervlap lép

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Szabályozási Fedvénytervlap

Szabályozási Fedvénytervlap