Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról

Hatályos: 2021. 10. 30

Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról

2021.10.30.

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános eljárási rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Gyöngyöshalász önkormányzata illetékességi területén bejelentett lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező személyekre.

(2) Az (1) bekezdés tekintetében alkalmazni kell a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdéseit és a 7. § (1) bekezdését.

(3) Az e rendeletben meghatározott hatásköröket eltérő rendelkezés hiányában a képviselő-testület gyakorolja.

2. § (1) Az e rendeletben szabályozott valamennyi szociális ellátásra érvényes értelmező rendelkezéseket és az általános eljárási szabályokat az Szt. 4–16. §-a határozza meg.

(2) Az adott ellátásnál alkalmazandó sajátos eljárási szabályok az adott ellátáshoz kapcsolódva kerülnek meghatározásra.

(3) A szociális igazgatási eljárásra vonatkozó szabályokat az Szt. 5. § (1) bekezdése szerint kell alkalmazni.

(4) Az eljárás:

a) kérelemre, vagy

b) hivatalból

indul.

(5) E rendeletben foglalt ellátási formákra a kérelmet írásban kell benyújtani a Gyöngyöshalászi Polgármesteri Hivatalhoz (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) az arra rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével, a szükséges mellékletek csatolásával. A formanyomtatványok beszerezhetőek a Polgármesteri Hivatalban, vagy letölthetőek Gyöngyöshalász Község Önkormányzata hivatalos honlapjáról (www.gyongyoshalasz.hu).

(6) A kérelemhez a kérelmező becsatolja a saját-, és családja rendszeres jövedelméről szóló-, és egyéb jövedelmi viszonyaira vonatkozó, az Szt. 10. §-ában meghatározottak szerinti jövedelemigazolásokat, az e rendeletben az ellátások jogosultsági feltételeként meghatározott egyéb dokumentumokkal, igazolásokkal, nyilatkozatokkal együtt.

3. § (1) A pénzbeli ellátások kifizetése utalással történik.

(2) A polgármester jogosult az általa rendkívül indokolt esetnek minősülő helyzetekben utasítást adni az eseti pénzbeli ellátások házipénztárból készpénzben történő kifizetésére.

4. § (1) A rendszeres pénzbeli települési támogatásokat utólag, minden hónap 5. napjáig kell folyósítani.

(2) Az eseti pénzbeli települési támogatásokat a határozatban meghatározott időpontig kell folyósítani.

(3) A természetbeni települési támogatások biztosításának szabályait, határidejét, formáját a vonatkozó határozat rendezi.

(4) A rendszeres települési támogatás a támogatásról rendelkező határozatban megjelölt időponttól illeti meg az érintettet azzal, hogy a jogosultság kezdő hónapjában a havi támogatás teljes összegét kell folyósítani.

II. Fejezet

Szociális ellátások

5. § Gyöngyöshalász Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) szociális rászorultság esetén - e rendeletben meghatározott feltételek szerint - a jogosult részére az alábbi ellátásokat biztosítja:

a) Pénzbeli támogatás:

aa) rendkívüli települési támogatás

ab) települési temetési támogatás

ac) települési gyógyszertámogatás

ad) települési lakásfenntartási támogatás

ae) települési ápolási támogatás

b) Természetbeni ellátások:

ba) természetbeni rendkívüli települési támogatás

bb) köztemetés

c) Szociális szolgáltatások

ca) étkeztetés,

cb) házi segítségnyújtás,

cc) családsegítés

I. CÍM

Pénzbeli ellátások

1. Rendkívüli települési támogatás

6. § (1) Rendkívüli települési támogatásra jogosult az a személy, aki önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadás miatt anyagi segítségre szorul, és

a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át nem haladja meg:

b) egyedül élő esetén az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 300%-át nem haladja meg.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában többletkiadás különösen:

a) betegséghez,

b) halálesethez,

c) a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához,

d) iskoláztatáshoz,

e) a gyermek fogadásának előkészítéséhez,

f) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához,

g) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások,

h) a gyermek hátrányos helyzete miatti kiadások.

(3) Az egy alkalommal megállapított települési rendkívüli támogatás maximális összege a mindenkori öregségi nyugdíjminimum ötszörösét nem haladhatja meg.

(4) A kérelmezőnek a kérelméhez csatolnia kell a kérelmet megalapozó igazolásokat, dokumentumokat.

(5) A rendkívüli települési támogatásra való jogosultságról átruházott hatáskörben a Szociális Bizottság dönt.

7. § (1) Rendkívüli települési támogatásra jogosult méltányossági alapon, jövedelmi helyzet vizsgálata nélkül az a személy, aki önhibáján kívül létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd, különösen ha hosszan tartó kórházi kezelés, súlyos betegség, sérelmére elkövetett bűncselekményből anyagi kára keletkezett, ha a kérelmező lakhatását biztosító ingatlan megsérült.

(2) A támogatás maximális összege a mindenkori öregségi nyugdíjminimum hatszorosát nem haladhatja meg.

(3) El kell utasítani azt a kérelmet, mely esetében a kérelmező, illetve családjában élő személy

a) az ingatlan sérelmét szándékosan idézte elő,

b) a kár elhárításában, csökkentésében a körülményekhez, lehetőségeihez képest nem, vagy nem megfelelő mértékben vett részt,

c) a tulajdonában lévő ingatlan állapotáról nem a tőle elvárható módon gondoskodott.

(4) Az (1) bekezdésben szabályozott települési támogatás megítéléséről átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

2. Települési temetési támogatás

8. § (1) Temetési költségek mérséklésére nyújtandó települési támogatásra jogosult a haláleset időpontjában a gyöngyöshalászi bejelentett lakcímmel rendelkező elhunytnak a haláleset időpontjában gyöngyöshalászi bejelentett lakcímmel rendelkező hozzátartozója vagy a temetésről gondoskodó más személy, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem összege nem éri el egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 450 %-át, családban élő esetén a 400 %-át.

(2) A települési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell:

a) az eltemettető és a vele közös háztartásban élők jövedelmét igazoló jövedelemnyilatkozatot,

b) a temetési számlák eredeti példányát,

c) amennyiben a haláleset nem Gyöngyöshalászon történt, a halotti anyakönyvi kivonatot,

(3) A támogatás mértéke 50.000,- Ft.

(4) települési temetési támogatás megítéléséről átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

3. Települési gyógyszertámogatás

9. § (1) Gyógyszerkiadásokra tekintettel települési gyógyszertámogatásra jogosult az a gyöngyöshalászi állandó lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező személy, aki a gyógyszerkiadások, illetve betegséghez kapcsolódó kiadások miatt időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd.

(2) A települési gyógyszertámogatás iránti kérelmet a kérelem beérkezését követő 30 napon belül el kell bírálni.

(3) A települési gyógyszertámogatás kezdő napja a jogosultság megállapítása esetén a kérelem benyújtását követő hónap 1. napja.

10. § (1) A települési gyógyszertámogatást havi rendszerességgel, legalább 3 és maximum 12 hónapra lehet megállapítani.

(2) A települési gyógyszertámogatást a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani, ha

a) családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180%-át nem haladja meg, vagy

b) egyedül élő esetén az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220%-át nem haladja meg, és

c) szakorvos igazolja a gyógyszerkiadások, vagy a betegséghez kapcsolódó egyéb kiadások szükségességét.

(3) A gyógyszerkiadásokat, illetve betegséghez kapcsolódó kiadásokat számlákkal kell igazolni.

(4) Az egy hónapra megállapított rendszeres települési gyógyszer támogatás maximális összege 4 000 Ft.

(5) Nem jogosult települési gyógyszertámogatásra az, akinek közgyógyellátásra való jogosultságát megállapították és e jogosultsága a kérelem beadásakor is fennáll.

11. § A települési gyógyszertámogatásra való jogosultságról átruházott hatáskörben a Szociális Bizottság dönt.

4. Települési lakásfenntartási támogatás

12. § (1) Települési lakásfenntartási támogatásra jogosult az a szociálisan rászoruló háztartás, melynek jelentős havi lakásfenntartási kiadásai vannak és teljesülnek az e rendeletben meghatározott egyéb feltételek.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában szociálisan rászorult az a háztartás, ahol a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

(3) A kérelem elbírálásakor figyelembe vehető lakásfenntartási kiadások: a villanyáram, víz- és gázfogyasztás, a csatornahasználat díja, a szemétszállítási díj, a lakbér, az albérleti díj, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztés, a közös költség, és a tüzelőanyag ára.

13. § (1) A települési lakásfenntartási támogatást rendszeres települési támogatás formájában lehet nyújtani. A támogatást havi rendszerességgel, legalább 6 és maximum 12 hónapra lehet megállapítani.

(2) Az egy hónapra megállapított rendszeres települési lakásfenntartási támogatás maximális összege:

a) 8 000 Ft, ha a háztartásban az egy főre jutó jövedelem összege legfeljebb 15 000 Ft,

b) 6 000 Ft, ha a háztartásban az egy főre jutó jövedelem összege legfeljebb 30 000 Ft,

c) 5 000 Ft, ha a háztartásban az egy főre jutó jövedelem összege legfeljebb 45 000 Ft,

d) 4 000 Ft, ha a háztartásban az egy főre jutó jövedelem összege legfeljebb 60 000 Ft,

e) 2 000 Ft, ha a háztartásban az egy főre jutó jövedelem összege legfeljebb 71 250 Ft.

14. § A települési lakásfenntartási támogatásra való jogosultságról átruházott hatáskörben a Szociális Bizottság dönt.

5. Települési ápolási támogatás

15. § (1) Települési ápolási támogatásra jogosult az a gyöngyöshalászi bejelentett állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező hozzátartozó, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg gyöngyöshalászi bejelentett állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy ápolását, gondozását végzi és a beteg ápolása miatt létfenntartása veszélyeztetett.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a kérelmező létfenntartása akkor veszélyeztetett, ha a háztartásában az egy főre számított havi családi jövedelem:

a) nem egyedülálló kérelmező esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, vagy

b) egyedülálló kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át

nem haladja meg.

(3) Nem jogosult települési ápolási támogatásra a hozzátartozó az Szt. 42. § (1) bekezdésében meghatározott esetek fennállása esetén.

(4) A kérelemhez csatolni kell

a) a háziorvos igazolását arról, hogy az ápolt tartósan beteg; és

b) arra vonatkozó orvosi szakvéleményt, hogy az ápolt állandó és tartós gondozásra szorul.

16. § (1) A települési ápolási támogatás megszüntetésére alkalmazni kell az Szt. 42. § (2), (3) és (3a) bekezdését.

(2) Az ápolást végző személy az Szt. 42. § (2) bekezdés b) pontja szerinti kötelezettségét akkor nem teljesíti, ha több egymást követő napon nem gondoskodik:

a) az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényének kielégítéséről, így különösen:

aa) a megfelelő – legalább napi egyszeri – meleg étel biztosításáról, és

ab) a gyógyszerhez való hozzájutásról, és

ac) az egyéb alap ápolási feladatok ellátásáról, vagy

b) az ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiéniás körülményének biztosításáról, különösen:

ba) a fürdetésről, mosdatásról, és

bb) a lakás takarításáról és tisztántartásáról, vagy

c) az esetleges vészhelyzetek kialakulásának megelőzéséről.

17. § Az ápolást végző személy ápolási kötelezettségének teljesítését a házi segítségnyújtást végző rendszeres időközönként, havonta legalább egy alkalommal ellenőrzi, és az ellenőrzési tapasztalatairól évente vagy nem megfelelő kötelezettségteljesítés esetében az ellenőrzést követően haladéktalanul értesíti a jegyzőt.

18. § (1) A települési ápolási támogatás havi összege az ápolási díj központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapösszegének 80%-a.

(2) A támogatást havi rendszerességgel, minimum 6 és maximum 12 hónapra lehet megállapítani.

19. § A települési ápolási támogatásra való jogosultságról átruházott hatáskörben a Szociális Bizottság dönt.

II. CÍM

Természetben nyújtott szociális ellátások

6. Természetbeni rendkívüli települési támogatás

20. § (1) Az adott pénzbeli ellátás tekintetében hatáskörrel rendelkező szerv, személy döntése alapján egyes pénzbeli ellátások egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatóak. Az így hozott határozatnak rögzítenie kell a természetben nyújtott ellátás konkrét formáját.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a természetbeni ellátás formái a következők lehetnek különösen:

a) gyermekintézmények térítési díjának kifizetése, vagy

b) tankönyv - és tanszervásárlás, vagy

c) vásárlási utalvány, vagy

d) élelmiszervásárlás, vagy

e) anyagok, eszközök közvetlen megvásárlása, vagy

f) szolgáltatások szolgáltató részére történő megfizetése, vagy

g) tüzelő vásárlás.

(3) A (2) bekezdés a), b), f), g) pontjai szerinti természetbeni ellátást lehetőség szerint közvetlenül az ellátó intézménynek, a forgalmazónak, a szolgáltatást nyújtónak kell folyósítani.

7. Köztemetés

21. § (1) Az önkormányzat polgármestere a településen elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről az Szt. 48. §-ában előírtak szerint gondoskodik.

(2) A köztemetés költségét nem lehet a helyben szokásos legolcsóbb temetési költségnél magasabb összegben megállapítani.

(3) A polgármester különös méltányosságból az Szt. 48. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt, amennyiben az érintett személy családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj 200%-át, egyedül élő esetén a 250%-át.

(4) A megtérítési kötelezettség alóli mentesítésről átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

III. CÍM

Szociális alapszolgáltatások

22. § (1) A szociálisan rászorultak részére az önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátási formákat az alábbiak szerint biztosítja:

a) étkeztetés,

b) házi segítségnyújtás,

c) családsegítés.

(2) A szolgáltatást nyújtó intézményvezető külön eljárás nélkül köteles ellátást nyújtani

a) ha azzal meg lehet előzni az érintett személy életveszélyes állapotba kerülését, vagy

b) az ellátást az (1) bekezdés a) és c) pontja esetében rendkívüli időjárási helyzet indokolja.

(3) Külön eljárás keretében akkor lehet ellátást nyújtani, ha az ellátást az érintettnek megállapították, de annak igénybevételével felhagyott, majd az ellátás megállapítását követő 2 hónapon belül ismét kéri az ellátást és közben az ellátás nyújtásának feltételei továbbra is fennállnak.

(4) A személyes gondoskodás keretében nyújtott ellátás megszűnik:

a) a jogosulatlan igénybevétel esetén, vagy

b) amennyiben az ellátásról az érintett írásban lemond.

(5) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy e rendelet megsértésével nyújtott települési támogatást, illetve szociális ellátást meg kell szüntetni. Megtérítésére, visszafizetésére az Szt. 17. § (1)-(3) bekezdéseit kell alkalmazni.

23. § A személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékét az önkormányzat az Szt. 92. § (2) bekezdés f) pontja alapján rendeletben állapítja meg.

8. Étkeztetés

24. § (1) Szociális étkeztetés biztosítása szempontjából szociálisan rászorultnak minősül:

a) 90. életévét betöltötte, vagy

b) korhatárra tekintet nélkül, akinek

ba) egészségi állapota, vagy

bb) fogyatékossága, vagy

bc) pszichiátriai betegsége, vagy

bd) szenvedélybetegsége, vagy

be) hajléktalansága indokolja.

(2) Kora miatt akkor minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha betöltötte a 90. életévét. A 90. életévét betöltött szociálisan rászorult térítésmentesen jogosult a szociális étkezést igénybe venni.

(3) Egészségi állapota miatt akkor minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha a vonatkozó szakorvosi szakvélemény és háziorvosi igazolás alapján igazolja, hogy betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani az (1) bekezdésben meghatározott étkezést.

(4) Fogyatékossága, illetve pszichiátriai betegség miatt akkor minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha a vonatkozó szakorvosi szakvélemény és háziorvosi igazolás alapján igazolja, hogy betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani az (1) bekezdésben meghatározott étkezést.

(5) Szenvedélybetegség miatt akkor minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha a vonatkozó szakorvosi szakvélemény és háziorvosi igazolás alapján igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani az (1) bekezdésben meghatározott étkeztetést.

(6) Hajléktalanság miatt akkor minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha a személy nyilatkozatában tartózkodási helyként az önkormányzat illetékességi területét jelölte meg, s a hajléktalan étkeztetésének hiánya veszélyezteti a hajléktalan életét.

(7) Az étkeztetés történhet az az étel házhoz szállításával vagy a jogosult általi elvitellel.

(8) A szociális étkezésért havonta, utólag térítési díjat kell fizetni. A szolgáltatás igénybevételéért fizetendő térítési díjakat Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete külön rendeletben állapítja meg és szükség szerint felülvizsgálhatja.

(9) A szociális étkeztetés igénybevételére vonatkozó kérelmet formanyomtatványon a Gyöngyöshalászi Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani, amelyhez mellékelni kell a kérelmező jövedelmi viszonyaira és a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges egyéb vonatkozó igazolásokat. Az étkeztetés iránti kérelemről a település polgármestere határozattal dönt.

(10) A szociális étkeztetés megszűnik:

a) az ellátás feltételei már nem állnak fenn,

b) az ellátott szakosított ellátást nyújtó intézetbe kerül elhelyezésre,

c) a jogosult vagy hozzátartozója az ellátás megszüntetését kéri,

d) a jogosult elhunyt,

e) a jogosult tartozása a kéthavi térítési díjat eléri,

f) a jogosultsági feltételek mindenkori felülvizsgálata során az adatszolgáltatási, iratbemutatási és egyéb tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget.

(11) Az önkormányzat az étkeztetést az Önkormányzattal szerződéses jogviszonyban álló vállalkozó útján biztosítja.

9. Házi segítségnyújtás

25. § Az önkormányzat a házi segítségnyújtási feladatot Gyöngyös Körzete Kistérség Társulása útján látja el.

10. Családsegítés

26. § (1) A családsegítést Gyöngyös Körzete Kistérség Társulásának Kistérségi Humán Szolgáltató Központja szolgáltató végzi.

(2) A családsegítői tevékenységre a Szt. 64. §-ban foglaltak az irányadók.

III. Fejezet

Egyéb rendelkezések

27. § A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt., valamint a végrehajtására kiadott kormányrendeletek és más felsőbb szintű jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

28. § Az Szt. 58/B. § (2) bekezdése szerinti szociálpolitikai kerekasztal tagjainak minősülnek a törvényben meghatározottakon kívül a következő szervezetek képviselői:

a) a polgármester (alpolgármester),

b) a Szociális Bizottság elnöke,

c) a háziorvos,

d) a védőnő,

e) az általános iskola igazgatója,

f) az óvoda vezetője,

g) a Gyöngyös Körzete Kistérség Társulásának Kistérségi Humán Szolgáltató Központja képviselője,

h) a polgármesteri hivatal szociális ügyintézője.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

29. § Hatályát veszti A települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 15/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet.

30. § Ez a rendelet 2021. október 30-án lép hatályba.