Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 29 - 2021. 10. 31

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.10.29.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés szerinti eredeti jogalkotási hatáskörében eljárva a szervezeti és működési szabályzatról szóló 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § (1) A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(2) A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(5) A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet az 4. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.

(6) A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet a 5. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.

2. § (1) Hatályát veszti a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklet cím szövege.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 12/2021.(V.6.) önkormányzati rendelet.

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 13/2021.(V.10.) önkormányzati rendelet.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

1. melléklet
A képviselő-testület által a polgármesterre átruházott feladat- és hatáskörök
Munkaügyi ágazat
Egyéb foglalkoztatással kapcsolatos feladat- és hatáskörök
Sorszám JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS
375/2010.(XII.31.) Korm. rendelet 7. § (2) és (9) bekezdés
Pénzügyi ágazat
Költségvetéssel kapcsolatos feladat- és hatáskörök
Sorszám JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS MEGJEGYZÉS
1991. évi XX.tv. 138. § (1) h.,
1991. évi XX.tv. 138. § (1) i.,
2011.évi CLXXV. törvény 2. § 15. pont a) pont, illetve 20. § (3) c) pont – alapítványok kivételével
Népjóléti ágazat
Szociális ellátással kapcsolatos feladat- és hatáskörök
Sorszám JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS
1993. évi III. törvény 45. § (1), 6/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet 8. § (2)
1993. évi III. tv. 114. § (3)
1993. évi III. tv. 7. § (1), 6/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet 8. § (2)
Egészségügyi ellátással kapcsolatos feladat- és hatáskörök:
Sorszám JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS
18/1998.(VI.3.) NM rendelet 36. § (4)
Az önkormányzati bérlakásokkal és helyiségekkel kapcsolatos feladat- és hatáskörök
Sorszám JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS
5/2016.(II.23.) önkormányzati rendelet 3. § (5)
5/2016.(II.23.) önkormányzati rendelet 3. § (2)-(3)
Közlekedési, hírközlési, vízügyi ágazat
Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörök
Sorszám JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS
1988. évi 1. tv.3. § (2) bekezdés
1988. évi 1. tv.12. § (5) bekezdés
1988. évi 1. tv.14. § (1) bekezdés a) pont
1988. évi 1. tv.34. § (4) bekezdés
1988. évi 1. tv.34. § (6) bekezdés
1988. évi 1. tv.36. § (1) bekezdés
1988. évi 1. tv.37. § (2) bekezdés
1988. évi 1. tv.41. § (2) bekezdése
1988. évi 1. tv.42. § (3) bekezdés
1988. évi 1. tv.42/A. § (1) bekezdés
Építésügyi, területfejlesztési és kulturális örökségvédelmi ágazat
Területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos feladat- és hatáskörök
Sorszán JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS

2. melléklet

2. melléklet
A képviselő-testület által a bizottságokra átruházott feladat- és hatáskörök
Humánágazati Bizottságra átruházott hatáskörök
Munkaügyi ágazat
Intézményirányítással kapcsolatos feladat- és hatáskörök
Sorszám JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS MEGJEGYZÉS
2011. évi CXCV. tv 9. § b) - a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában
2011. évi CXCV. tv. 9. § b) - a PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ vonatkozásában
Köznevelési ágazat
Közneveléssel kapcsolatos feladat- és hatáskörök
Sorszám JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS MEGJEGYZÉS
2011. évi CXC. tv. 25. § (4)
2011. évi CXC. tv. 26. § (1)
2011. évi CXC. tv. 49. § (3)
2011. évi CXC. tv. 83. § (2) b)
2011. évi CXC. tv. 83. § (2) h)
2011. évi CXC. tv. 83. § (2) i)
Művelődési ágazat
Közművelődéssel ,közgyűjteménnyel, művészeti tevékenységgel, testneveléssel és sporttal kapcsolatos feladat- és hatáskörök
Sorszám JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS MEGJEGYZÉS
1991. évi XX. tv. 109. § (1) - javaslatot tesz a művészeti alkotás elhelyezésére
1991. évi XX. tv. 111. § (1)
1991. évi XX. tv. 121. § a) - javaslatot tehet a támogatásra
1991. évi XX. tv. 121. § b) - javaslatot tehet a támogatásra
2011. évi CXCV. tv. 9. § b) - az Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár vonatkozásába
2011. évi CXCV. tv. 9. § b) - Encs Városi Sportközpont vonatkozásában
Könyvtár működtetéssel kapcsolatos feladat- és hatáskörök
Sorszám JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS MEGJEGYZÉS
1997. évi CXL. tv. 56. § (4)
1997. évi CXL. tv. 58. § (3)
1997. évi CXL. tv. 68. § (1) a)
1997. évi CXL. tv. 68. § (1) b) - az SZMSZ vonatkozásában
1997. évi CXL. tv. 68. § (1) d)
1997. évi CXL. tv. 68. § (1) g)
1997. évi CXL. tv. 78/I. § (3)
1997. évi CXL. tv.78/I. § (4) a)
1997. évi CXL. tv.78/I. § (4) b) - SZMSZ és éves munkaterv vonatkozásában
6/2001. (I. 17.) Korm. rend. 4. §
Népjóléti ágazat
Szociális ellátással kapcsolatos feladat- és hatáskörök
Sorszám JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS MEGJEGYZÉS
6/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet 16/A. § (1) Kialakítja a támogatás
szempontrendszerét, dönt az egyes támogatási összegekről, és odaítéli a támogatást.
Egészségügyi ellátással kapcsolatos feladat- és hatáskörök
Sorszám JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS MEGJEGYZÉS
1997. évi CLIV. tv. 155. § (1) a) és g) - szakmai felügyelet és ellenőrzés vonatkozásában
1997. évi CLIV tv. 155. § (1) f)
1997. évi CLIV. tv. 153. § (1) c)
Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottságra átruházott hatáskörök
Munkaügyi ágazat
Polgármesterrel kapcsolatos egyéb munkáltatói jogok gyakorlásához kapcsolódó feladat-és hatáskörök
Sorszám JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS MEGJEGYZÉS
2011. évi CXCIX. tv. 225/C. § (2) - az ütemezett szabadság kiadása, engedélyezése vonatkozásában
Környezetvédelmi és területfejlesztési ágazat
Környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos feladat- és hatáskörök
Sorszám JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS MEGJEGYZÉS
1995. évi LIII. tv.46. § (1) f)
1995. évi LIII. tv. 48. § (3)
1995. évi LIII. tv. 54. § (2) - Közreműködik a környezeti ismeretek terjesztésében, fejlesztésében.
1995. évi LIII. tv. 48. § (4) a)
1995. évi LIII. tv. 48. § (4) c)
Közlekedési, hírközlési, vízügyi ágazat
Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörök
Sorszám JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS
1988. évi I. tv. 31. § (1)
1988. évi I. tv. 31. § (2)
1988. évi I. tv. 34. § (2)
1988. évi I. tv. 43. § (1)
20/1984. (XII. 21.) KM rend. 2. § (5)
20/1984. (XII.21.) KM rend. 2. § (9)
Vízügyi igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörök
Sorszám JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS
160/1995. (XII. 26.) Korm. rend. 24. § (1)
160/1995. (XII. 26.) Korm. rend. 25. § (1)

3. melléklet

1. A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklet cím szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

Humánágazati Bizottság:
1. Karsai Attila elnök
2. Konyor Judit tag
3. Kléri Bertalan Pál tag
4. Kissné dr. Kóbor Eleonóra külső tag
5. Dudásné Amriskó Anett külső tag
Pénzügyi Bizottság
1. Major Éva elnök
2. Buchala István tag
3. Konyor Judit tag
4. Zsiga Krisztián külső tag
5. Juhász Adriána
Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
1. Paul József elnök
2. Kléri Bertalan Pál tag
3. Bratu Ferenc tag
4. Pásztor András külső tag
5. Kéki-Luterán György”

4. melléklet

11. melléklet
Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai
Kötelező feladatok
Nemzetiségi ügyek
RNÖ működéséhez segítségnyújtás
Közoktatási feladatok
Óvodai ellátás
Szociális ellátások
Házi segítségnyújtás
Idősek nappali ellátása
Szociális étkeztetés
Családsegítő szolgálat
Családsegítő Központ
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása
Gyermekjóléti feladatok
Gyermekjóléti szolgálat
Bölcsődei ellátás
Nevelési, oktatási intézmények étkeztetése
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása
Közművelődési feladatok
Művelődési ház fenntartása
Kulturális szolgáltatás
Könyvtári ellátás
Sport feladatok
Sportközpont üzemeltetése
Igazgatási feladatok
Polgármesteri Hivatal működtetése
Egészségügyi feladatok
Háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás
Védőnői szolgálat
Háziorvosi, fogorvosi ügyeleti ellátás
Fogászat
Iskola-egészségügyi ellátás
Lakás- és helyiséggazdálkodás
Helyi környezet és természetvédelem, ivóvíz-ellátás, szennyvízelvezetés
Helyi közfoglalkoztatás
Polgárvédelem, katasztrófavédelem
Piacfenntartás
Hulladékgazdálkodás
Városüzemeltetési feladatok
Köztisztaság
Közterület-felügyelet
Közvilágítás
Park- és közterület fenntartás
Köztemető fenntartás
Útfenntartás
Parkolás lehetőségének biztosítása
Önként vállalt feladatok
Közoktatási feladatok
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat működtetése
Szociális ellátás
Támogató szolgáltatás
Idősek otthona
Étkeztetés( dolgozói, vendég)
Biztos Kezdet gyerekházak működtetése
Kulturális szolgáltatás
Civil szervezetek támogatása
Városi lap és helyi TV támogatása
Sport feladatok
Sporttámogatások nyújtása (egyesületnek)
Egészségügyi feladatok
Járóbeteg szakellátás
Egészségfejlesztési Iroda működtetése”

5. melléklet

12. melléklet
A Képviselő-testület által a társulásokra átruházott feladat- és hatáskörök
Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulásra átruházott feladat- és hatáskörök:
Településüzemeltetési ágazat
Kötelező közszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok és hatáskörök
Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat keretén belül a hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztása, a közszolgáltatási szerződés megkötése
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ 19. pont, valamint 2012. évi CLXXXV. törvény 2.§ (1) bekezdés 27 a) pont
Az Encsi Többcélú Kistérségi Társulásra átruházott feladat- és hatáskörök
Egészségügyi ágazat
Kötelező egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos feladat- és hatáskörök
Egészségügyi alapellátás biztosítására vonatkozó közfeladat keretén belül a háziorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátás megszervezése, biztosítása, a szolgáltatási szerződés megkötése
2011. évi CLXXXIX: törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontja, valamint a 2015. évi CXX. törvény 5.§ (1) bekezdés c) ”

6. melléklet

10. melléklet
Az önkormányzat adatai és főtevékenysége
Az önkormányzat
1.1 Neve: Encs Város Önkormányzata
1.2 Törzsszáma: 725679
1.3 Adószáma: 15725675-2-05
1.4 Számlaszáma: 10402142-21423530-00000000
1.5 Számlavezető pénzintézete: K&H Bank Zrt.
Az önkormányzat székhelye 3860 Encs, Petőfi út 75.
Az önkormányzat telephelye: Gyermekesély Iroda 3860 Encs, Petőfi út 75.
Az önkormányzat jogszabályban meghatározott közfeladata szakágazati rend szerinti besorolással:
4.1 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
Az önkormányzat alaptevékenysége kormányzati funkció számmal és megnevezéssel:
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
064010 Közvilágítás
066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
031030 Közterület rendjének fenntartása
022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok
061040 Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok
086020 Helyi térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
081045 Szabadidősport ( rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
066010 Zöldterület-kezelés
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
032060 Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése
047120 Piac üzemeltetése
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés
101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
013320 Köztemető-fenntartás és - működtetés
011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel
104044 Biztos Kezdet Gyermekház
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása
104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
072111 Háziorvosi alapellátás”