Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

Győr belváros behajtási rendjének szabályozásáról

Hatályos: 2021. 10. 27- 2022. 12. 31

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

Győr belváros behajtási rendjének szabályozásáról

2021.10.27.

1Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § (1) 2A rendelet hatálya Győr Belvárosában az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint lehatárolt korlátozott várakozási övezetre, védett övezetre, környezetvédelmi övezetre és zárt rendszerű övezetre terjed ki. Kiterjed a rendelet továbbá a Belvároson kívül Győr közigazgatási területén azokra az utakra, melyekre mindkét irányból behajtani tilos tábla van kihelyezve, alatta: „kivéve engedéllyel” kiegészítő táblával.

(2) A rendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki/amely a korlátozott várakozási övezetben gépjárműt használ.

Értelmező rendelkezések

2. §3 E rendelet alkalmazásában:

1. bank: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. Tv. 5. §-ának megfelelő bank vagy takarékszövetkezet, illetve azok fiókjai;

2. banki szerviz: a bankban működő rendszerek időszakos karbantartása és esetleges meghibásodása miatti javítások, banktechnikai feladatok;

3. garázs: garázs ingatlan vagy telken belüli gépjármű tárolóhely, gépkocsibeállóhely, minden olyan építmény, amely gépjármű tárolására szolgál;

4. gépjármű: olyan jármű, amelyet beépített erőgép hajt. A mezőgazdasági vontató, a lassú jármű, a segédmotoros kerékpár és a villamos azonban nem minősül gépjárműnek (A KRESZ 1 sz. függelék II/b) pont);

5. gépkocsi: olyan gépjármű, melynek négy vagy több kereke van; a négy kerekű motorkerékpár azonban nem gépkocsi (KRESZ 1. sz. függelék, II/c) pont);

6. korlátozott várakozási övezet: Győr Belvárosának e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott olyan területe, ahol a KRESZ 15. §-a (1) bekezdésének c) pontja szerint „Korlátozott várakozási övezet vége” tábláig a várakozás feltételekkel engedélyezett;

7. környezetvédelmi övezet: Győr Belvárosának e rendelet 1. számú mellékletének a) pontjában meghatározott olyan a korlátozott várakozási övezetben található területe, mely területen a KRESZ 14. § (1) bekezdésének z/3. pontja szerint a „Környezetvédelmi övezet (zóna)” jelzőtáblától a „Környezetvédelmi övezet (zóna) vége” jelzőtábláig az úton (övezetben) a gépkocsik nem közlekedhetnek csak az út kezelőjének a behajtási tilalom alól e rendelet szerint adott engedélyével; e rendeletben a környezetvédelmi övezet vonatkozásában gépjármű fogalom alatt az 5. pontban meghatározott gépkocsi fogalom értendő;

8. zárt rendszerű övezet: Győr Belvárosának a korlátozott várakozási övezetben található, e rendelet 2. számú mellékletében meghatározott pontjain elhelyezett elektromos kapukkal védett olyan területe, amelybe a behajtás és a kihajtás ellenőrzött módon (elektronikus kapu) történik;

9. védett övezet: Győr Belvárosának a korlátozott várakozási övezetben található, a KRESZ 14. §-a (1) bekezdésének n) pontja szerint „Mindkét irányból behajtani tilos” jelzőtáblával, a KRESZ 14. §-ának (14) bekezdése szerint „Kivéve engedéllyel” kiegészítő táblával jelölt, e rendelet 1. számú mellékletének b) pontjában meghatározott területe;

10. közterület-felügyelő: Városrendészet Győr köztisztviselője;

11. út kezelője: Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete;

12. áruszállítási időszakok:

a) hétköznap 07:00 - 09:30 és 17:00 - 19:00 óra között, szombaton és vasárnap 07:00 - 09:30 óra között;

b) cukrászati terméket, gyorsan romló élelmiszert, speciális hűtőberendezéssel rendelkező, vagy pékárut szállító, jól látható, azonosításra alkalmas jelzéssel ellátott gépjármű számára naponta 05:30 és 09:30, 11:00 és 14:00, valamint 17:30 és 18:30 óra között, továbbá készételt szállító, jól látható, azonosításra alkalmas jelzéssel ellátott tehergépkocsi - mely zárt kocsiszekrényű és a megengedett legnagyobb össztömege - nem haladja meg a 2500 kg-t naponta 09:00 és 23:00 óra között;

c) A Virágpiachoz kapcsolódó áruszállítási időszakok: Aradi vértanúk útján (Bajcsy Zs. u. - Virágpiac tér közötti szakasz) és a Virágpiacon kereskedelemi vagy vendéglátó tevékenységet végzők számára hétköznap 07.00-11.00 és 15.00-17.00 óra között, szombaton és vasárnap: 07.00-11.00 óra között, Virágpiac téri piaci árusok számára minden nap 05.30-14.30 óra között, valamint Virágpiac téri pavilonokban működő kereskedők számára hétköznap 05.30 - 14.30 és 17.00 - 18.30 óra között, szombaton és vasárnap 05.30 - 14.30 óra között.

d) fegyver és lőszerszállítás esetében 09:00 - 11:00 és 15:00 - 18:00 óra között

e) Dunakapu téri piachoz kapcsolódó áruszállítási időszakok: Dunakapu téri árusok számára szerdán és szombaton 04:00 – 07:00 és 11:30 – 14:00 óra között.

13. szerviz-szolgáltatás: javító, karbantartó, szervíztevékenység, üzembe helyezés;

14. vis maior: olyan, alapvetően a természeti erők által okozott esemény, amelynek bekövetkezése egyrészt nem előre kiszámítható, másrészt emberi beavatkozás kevés ahhoz, hogy elhárítsa, vagy más által kifejtett szokásos elvárt emberi magatartástól eltérő magatartás eredményeként bekövetkező rendkívüli esemény;

15. kereskedelmi szálláshely szolgáltató: a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. §-ban meghatározott szálloda és panzió;

16. elfogó-jármű: személy- és vagyonvédelmi vállalkozás távfelügyelet jelzését ellenőrző, jól látható, azonosításra alkalmas jelzővel ellátott járőr-gépjárműve;

17. összevont engedély: mind 00.00-24.00 óráig történő behajtásra, mind 30 illetve 45 perc várakozásra jogosító behajtási engedély;

18. szociális szolgáltatás: az 1993. évi III. tv. alapján végzett szociális szolgáltatások közül az étkeztetés és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás;

19. beszállító: az a vállalkozó aki/amely a környezetvédelmi övezetbe, a védett övezetbe, vagy a zárt rendszerű övezetbe rendszeresen áruszállítást, áruterítést végez legalább öt, az övezetekben székhellyel vagy telephellyel rendelkező kereskedelemi vagy vendéglátó egység részére és e tevékenységét szállítási szerződéssel vagy érvényben lévő megrendeléssel igazolja;

20. kiszállítók: a korlátozott várakozási övezetben székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozók akik, az övezetből kifele irányuló gyorsan romlandó élelmiszert, készételt, cukrászati terméket szállítanak ki üzletszerűen, speciális hűtőberendezéssel felszerelt, jól látható, azonosításra alkalmas jelzővel ellátott gépjárművel;

21. pénz- és értékszállító jármű: pénz- és értékszállítási tevékenységet is ellátó személy- és vagyonvédelmi vállalkozás jól látható, azonosításra alkalmas jelzővel ellátott gépjárműve, valamint

22. készétel kiszállítók: a korlátozott várakozási övezetben székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozók, akik az övezetből kifele irányuló készételt szállítanak ki üzletszerűen, jól látható, azonosításra alkalmas jelzéssel ellátott tehergépkocsival, mely zárt kocsiszekrényű és a megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a 2500 kg-t.

Általános rendelkezések

3. § (1) A védett övezetbe, a környezetvédelmi övezetbe és a zárt rendszerű övezetbe gépjárművel behajtani, ott várakozni - a (3) bekezdésében meghatározott gépjárművek kivételével - az út kezelője által kiállított behajtási engedéllyel rendelkező gépjárművel lehet, a behajtási engedélyben meghatározott feltételekkel, útvonalon és időtartam alatt.

(2) A behajtási engedélyt, a gépjármű első szélvédője mögé, kívülről jól látható helyen, érvényességének ellenőrzését biztosítva kell elhelyezni. Amennyiben a gépjármű használója ezen kötelezettségének nem tesz eleget, azt úgy kell tekinteni, mintha a gépjármű tulajdonosa vagy üzembentartója nem rendelkezne behajtási engedéllyel.

(3) 4Azok a gépjárművek, melyek úti célja az alábbiakban megjelölt övezetben van, vagy csak ezen az úton közelíthető meg, vagy feladatuk ellátása miatt az övezetbe való behajtás és várakozás elkerülhetetlen, külön behajtási engedély nélkül jogosultak behajtani 00:00-24:00 óra között

a) a védett övezetbe

1. a mentőszolgálat, rendvédelmi szerv, köztársasági őrezred megkülönböztető fény- és hangjelző készülékkel felszerelt gépjárműve és a nemzetbiztonsági szolgálatok gépjárműve,

2. a közegészségügyi és köztisztasági feladatot ellátó gépjármű,

3. a postai gyűjtő- és kézbesítőszolgáltatást ellátó, jól látható, azonosítható jelzéssel ellátott gépjármű,

4. betegszállító, gyógyszert szállító, jól látható, azonosítható jelzéssel ellátott gépjármű,

5. igazolvánnyal rendelkező mozgáskorlátozott gépjárműve,

6. a menetrend szerint közlekedő autóbusz,

7. a diplomáciai mentességet élvező személy hatósági jelzéssel ellátott gépjárműve,

8. a közüzemi szolgáltató által üzemeltetett vagy általa út vagy közmű építésére, fenntartására megbízólevéllel megbízott, jól látható, azonosításra alkalmas figyelmeztető jelzéssel ellátott gépjármű,

b) a környezetvédelmi övezetbe

1. a mentőszolgálat, rendvédelmi szerv, köztársasági őrezred megkülönböztető fény- és hangjelző készülékkel felszerelt gépjárműve és a nemzetbiztonsági szolgálatok gépjárműve,

2. a közegészségügyi és köztisztasági feladatot ellátó gépjármű,

3. a postai gyűjtő- és kézbesítőszolgáltatást ellátó, jól látható, azonosítható jelzéssel ellátott gépjármű,

4. betegszállító, gyógyszert szállító, jól látható, azonosítható jelzéssel ellátott gépjármű,

5. a menetrend szerint közlekedő autóbusz,

6. a diplomáciai mentességet élvező személy hatósági jelzéssel ellátott gépjárműve,

7. a közüzemi szolgáltató által üzemeltetett vagy általa út vagy közmű építésére, fenntartására megbízólevéllel megbízott, jól látható, azonosításra alkalmas figyelmeztető jelzéssel ellátott gépjármű,

c) a zárt rendszerű övezetbe a (3) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott gépjármű attól függően, hogy a zárt rendszerű övezet a védett övezetbe vagy a környezetvédelmi övezetbe tartozik-e, és

d) az Aradi vértanúk útja (Bajcsy-Zs. út – Virágpiac között szakasza) védett övezetbe a taxiállomások igénybevétele vonatkozásában szerződéssel rendelkező személytaxi-szolgáltatást végző vállalkozás gépjárműve.

(4) 5 6A védett övezetbe és a környezetvédelmi övezetbe ingyenes behajtási engedéllyel jogosult behajtani

a) az orvosi ügyelet gépjárműve,

b) a közüzemi szolgáltató által üzemeltetett vagy általa út vagy közmű építésére, fenntartására megbízólevéllel megbízott, jól látható, azonosításra alkalmas jelzéssel ellátott gépjármű,

c) az Útkezelő Szervezet, valamint Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatali gépjárműve,

d)7 Városrendészet Győr és az általa gépjármű kerékbilincselésével és elszállításával megbízott gépjárműve.

(5) A védett övezetben - a jelen rendeletben rögzített kivételekkel - a várakozási idő 30 perc, melynek kezdő időpontját a gépjármű első szélvédője mögé, kívülről jól látható és ellenőrizhető módon elhelyezett várakozást ellenőrző óra alkalmazásával kell igazolni. Az óra jelzését a gépjármű távozása nélkül megváltoztatni tilos.

(6) A zárt rendszerű övezetben a behajtásra jogosult gépjárművek - a jelen rendeletben rögzített kivételekkel - 45 percet tartózkodhatnak. A be-, és kihajtás időpontját az elektronikus kapu, illetve a diszpécserközpont rögzíti, de a belépés időpontját a gépjármű első szélvédője mögé, kívülről jól látható és ellenőrizhető módon elhelyezett tartózkodás idejét ellenőrző óra alkalmazásával kell igazolni. Az óra jelzését a gépjármű távozása nélkül megváltoztatni tilos.

(7) A korlátozott várakozási övezetben a megengedett haladási sebesség 10 km/óra.

(8) Tilos olyan behajtási engedélyt használni, amelynek érvényességi ideje lejárt. Lejárt érvényességi idejű behajtási engedély használatát úgy kell tekinteni, mintha a gépjármű használója nem rendelkezne behajtási engedéllyel. A lejárt érvényességi idejű behajtási engedélyt tizenöt napon belül az út kezelője részére vissza kell adni.

(9) Tilos az elektronikus kulcsot megrongálni, arra jogosulatlan személynek átengedni. Az elektronikus kulcsot csak a hozzá tartozó behajtási engedéllyel együtt szabad használni. Tilos az elektronikus kulcsot másik elektronikus kulcshoz tartozó vagy elektronikus kulcs nélkül kiadott behajtási engedéllyel együtt használni.

(10) 8Győr közigazgatási területén belül a KRESZ 14. §-a (1) bekezdésének n) pontja szerint „Mindkét irányból behajtani tilos” jelzőtáblával, a KRESZ 14. §-ának (14) bekezdése szerint „Kivéve engedéllyel” kiegészítő táblával jelölt és nem a rendelet I. számú mellékletében meghatározott, területre a gépjárművel való behajtást az Útkezelő Szervezet engedélyezi a behajtás módjának és időpontjának meghatározása mellett.

II. Fejezet

A BEHAJTÁSI ENGEDÉLY ÉS AZ ELEKTRONIKUS KULCS

A behajtási engedély és az elektronikus kulcs kiadására vonatkozó általános szabályok

4. § (1) A behajtási engedély iránti kérelmet az út kezelőjénél kell előterjeszteni az e célra rendszeresített formanyomtatványon.

(2) A formanyomtatvány tartalmazza:

a) természetes személy esetén a kérelmező nevét, születési nevét, születési helyét és dátumát, állandó lakcímét, tartózkodási helyét; jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a kérelmező nevét, bírósági, hatósági nyilvántartásba vételének számát, székhelyét, telephelyét, fióktelepét, központi ügyintézés helyét, főtevékenységét a cégjegyzésre jogosult személy nevét,

b) a gépjármű forgalmi rendszámát,

c) a gépjármű típusát,

d) a gépjármű forgalmi engedélyének számát,

e) a gépjármű össztömegét,

f) az igényelt behajtási engedély típusát,

g) garázs címét, helyrajzi számát, vagy egyéb azonosításra alkalmas megjelölését,

h) a behajtási engedélyhez való jogosultság igazolását (a garázs tulajdonjogát vagy használati jogát igazoló dokumentum, cégkivonat, vállalkozói engedély, őstermelői igazolvány stb)

i) a behajtás helyét.

A rendszám nélküli behajtási engedély iránti kérelemnek nem kell tartalmazni a b) c) d) és e) pontokban megjelölt adatokat.

(3) 9 10A kérelmező a kérelem előterjesztésével egyidejűleg bemutatja az engedélyhez való jogosultságot igazoló eredeti dokumentumokat, az engedély ismételt igénylésekor is. A bemutatott dokumentumokról az Útkezelő Szervezet fénymásolatot készít.

(4) 11A zárt rendszerű övezetbe való behajtáshoz a behajtási engedélyhez elektronikus kulcsot is kap a kérelmező. Az elektronikus kulcs csak a hozzá tartozó, érvényes behajtási engedéllyel együtt használható.

(5) A kérelmező a behajtási engedélyre a jelen rendeletben meghatározott térítési díj megfizetése mellett jogosult, kivéve a 3. § (4) bekezdésben meghatározott eseteket, valamint a 17. § (5) bekezdésében foglalt esetet.

(6) Az út kezelője a kérelmet a beérkezéstől számított tizenöt munkanapon belül bírálja el, az ideiglenes behajtási engedély iránti kérelem kivételével, amelyet öt munkanapon belül bírál el. A döntéssel egyidejűleg a kérelmező rendelkezésére bocsátja a jogosultságának megfelelő behajtási engedélyt és - szükség esetén - elektronikus kulcsot.

5. § (1) Nem adható behajtási engedély:

a) 123,5 tonna össztömeget meghaladó gépjárműre a 17. § (1) bekezdésében meghatározott, valamint az út kezelőjének egyedi elbírálása alapján a 7,5 tonna össztömeget meg nem haladó, vendéglátó tevékenység céljából romlandó terméket szállító gépjármű kivétellel,

b) 13ha a kérelmező korábbi behajtási engedélye visszavonásra került, a 22. § (7) bekezdésében foglalt időtartam elteltéig,

c) ügynöki tevékenység végzésére, járműből történő árusításra, vagy egyéb, a járműből történő kereskedelmi, szolgáltatási vagy reklámtevékenység végzésére,

d) ha a kérelmező nem felel meg az önkormányzati rendeletben meghatározott feltételeknek.

(2) A behajtási engedély csak a jogosult lakóhelyének, székhelyének, telephelyének, garázs ingatlanának, a szállítás, a közlekedés célpontjának vagy a szolgáltatás helyének megközelítéséhez szükséges legrövidebb útvonalon - célforgalmi jelleggel - történő közlekedésre használható. Az útvonalat az út kezelője a kérelmező valamennyi körülményeinek figyelembevételével határozza meg.

A behajtási engedély típusai, az elektronikus kulcs

6. § (1) 14Állandó behajtási engedély három vagy egy naptári évre adható. Ideiglenes behajtási engedély legfeljebb három hónap időtartamra adható. Ha a kérelmező a tárgyévben kér behajtási engedélyt, számára a kérelem benyújtásától kezdődően az év (tárgyév vagy a harmadik év) végéig adható engedély. Amennyiben a kérelem az utolsó negyedévben kerül benyújtásra, úgy a következő év, vagy a következő évtől számított 3. év végéig adható ki engedély.

(2) A 17. § (5) - (6) bekezdésben rögzített behajtás kivételével a behajtási engedélyek kártyaszerű kivitelben, biztonsági hologrammal ellátva, típusonként eltérő színjelöléssel készülnek. A behajtási engedélyek az engedélyezett útvonal mellett egy, az engedélyhez való jogosultságot jelző azonosító jelet, típusonként megkülönböztető színt is tartalmaznak a 3. számú mellékletben meghatározottak szerint.

(3) 15Az elektronikus kulcs egy mágneskártya vagy egy egyedi elektronikus azonosító, amely a zárt rendszerű övezetnél elhelyezett süllyedő oszlopos kapu nyitásával teszi lehetővé az arra jogosult számára a ki- és belépést, egyben regisztrálva annak időpontját.

(4) Az elektronikus kapu nyitásához kiadott elektronikus kulcsot minden év január 1. napjától február 15 napjáig érvényesíteni kell az út kezelőjénél.

(5) 16A mágneskártya alapú elektronikus kulcs elvesztését 3 napon belül be kell jelenteni az útkezelő szervezethez. A mágneskártya alapú elektronikus kulcs elvesztése vagy megrongálódása esetén is a rendelet szerinti díjat kell megfizetni a pótlásért.

(6) Ingyenes elektronikus és vésznyitó kulcsot kapnak - igény szerinti mennyiségben - a mentők, a tűzoltóság, a rendőrség, a katasztrófavédelem, a közegészségügy, az orvosi ügyelet. A vésznyitó kulcsot is minden év február 15. napjáig újra érvényesíteni kell, mely érvényesítés díjmentes.

Három éves időtartamra szóló behajtási engedély kiadásának szabályai

7. § (1) Három éves időtartamra szóló behajtási engedély adható a gépjármű tulajdonosa vagy üzembentartója - vagy munkáltató kizárólagos tulajdonában lévő gépjármű kizárólagos használója - részére, ha a környezetvédelmi övezetben vagy a védett övezetben, illetve a zárt rendszerű övezetben

a) állandó bejelentett lakóhellyel vagy

b) garázstulajdonnal, garázs haszonélvezeti jogával rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerint jogosult behajtási engedélyre, aki telken belüli gépkocsibeálló-hely tulajdon-, vagy haszonélvezeti jogával rendelkezik.

(3) 17A behajtási engedély - összesen, személyenként legfeljebb két darab - meghatározott gépjármű forgalmi rendszámra adható.

(4) Aki mind az (1) bekezdés a), mind pedig az (1) bekezdés b) pontja szerint jogosult behajtási engedélyre, csak összevont behajtási engedélyt kaphat.

Egy éves időtartamra szóló behajtási engedély kiadásának szabályai

8. § (1) Egyéves időtartamra szóló behajtási engedély adható a gépjármű tulajdonosa vagy üzembentartója - vagy munkáltató kizárólagos tulajdonában lévő gépjármű kizárólagos használója - részére, ha a környezetvédelmi övezetben vagy a védett övezetben, illetve a zárt rendszerű övezetben

a) tartózkodási hellyel vagy

b) garázs bérleti vagy használati jogával rendelkezik.

(2) 18A behajtási engedély - összesen, személyenként legfeljebb két darab - meghatározott gépjármű forgalmi rendszámra adható.

(3) Aki mind az (1) bekezdés a), mind pedig az (1) bekezdés b) pontja szerint jogosult behajtási engedélyre, csak összevont behajtási engedélyt kaphat.

(4) Aki a 7. § (1) a) pontja és 8. § (1) b) pontja szerint, vagy a 7. § (1) b) pontja és 8. §. (1) a) pontja szerint jogosult behajtási engedélyre, csak egy éves időtartamra szóló összevont behajtási engedélyt kaphat.

9. § (1) Egyéves időtartamra szóló behajtási engedély adható azon kereskedelemi és/vagy vendéglátó tevékenységet végző, természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, részére, aki/amely a környezetvédelmi övezetben, a védett övezetben, vagy a zárt rendszerű övezetben székhellyel, telephellyel rendelkezik és a rendeltetésszerű üzemeléshez áruszállítás szükséges.

(2) Telephelyenként illetve székhelyenként egy darab behajtási engedély adható

a) meghatározott gépjármű forgalmi rendszámra, vagy

b) változó forgalmi rendszámú, változó típusú gépjárműre.

(3) 19További egy darab behajtási engedély adható a kiszállító részére meghatározott gépjármú forgalmi rendszámra.

(4)20 Vállalkozásonként igény szerinti darabszámú behajtási engedély adható a készétel kiszállító részére meghatározott gépjármű forgalmi rendszámra.

10. § (1) 21Egyéves időtartamra szóló behajtási engedély adható azon természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság részére, aki/amely a környezetvédelmi övezetben, a védett övezetben vagy a zárt rendszerű övezetben főtevékenységként és rendszeresen szerviz-szolgáltatási tevékenységet végez és a szolgáltatási tevékenység végzésére vonatkozó jogosultságát igazolja, cégkivonattal, adóhatósági igazolással, karbantartási, szervizszolgáltatási szerződéssel, szolgáltatást megrendelő dokumentummal.

(2) A szerviz-szolgáltatási tevékenységet végző természetes vagy jogi személyenként, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságonként három darab behajtási engedély adható meghatározott forgalmi rendszámú gépjárműre.

11. § (1) Egyéves időtartamra szóló behajtási engedély adható azon természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságszervezet részére, aki/amely a környezetvédelmi övezetben, a védett övezetben, vagy a zárt rendszerű övezetben főtevékenységként és rendszeresen élővirág kereskedelmi, szállítási tevékenységet végez és a szolgáltatási tevékenység végzésére vonatkozó jogosultságát igazolja.

(2) Az élővirág szállítási tevékenységet végző természetes vagy jogi személyenként, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságonként egy darab behajtási engedély adható

a) meghatározott gépjármű forgalmi rendszámra, vagy

b) változó forgalmi rendszámú, változó típusú gépjárműre.

12. § (1) Egy éves időtartamra szóló behajtási engedély adható a környezetvédelmi övezetben, a védett övezetben, a zárt rendszerű övezetben működő kereskedelmi szálláshely-szolgáltatást nyújtó természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság részére legfeljebb az általa igazoltan a szálláshely szolgáltatáshoz használt gépkocsi-beálló mennyiségével azonos darabszámban.

(2) A kereskedelmi szálláshely szolgáltató részére további két darab behajtási engedély adható a vendégforgalom számára behajtásra és kizárólagosan a 21. §-(2) bekezdésének megfelelő közterületi várakozásra, illetve tartózkodásra.

(3) A behajtási engedély változó forgalmi rendszámú, változó típusú gépjárműre adható.

13. § (1) 22Egy éves időtartamra szóló behajtási engedély adható a gépjármű tulajdonosa vagy üzembentartója részére, a környezetvédelmi övezetben, a védett övezetben és a zárt rendszerű övezetben pénz- és értékszállítási tevékenységet is ellátó személy- és vagyonvédelmi vállalkozás tulajdonában álló pénz- és értékszállító járműve részére.

(2) Vállalkozásonként igény szerinti darabszámú behajtási engedély adható

a) meghatározott gépjármű forgalmi rendszámra, vagy

b) változó forgalmi rendszámú, változó típusú gépjárműre.

14. § (1) Egy éves időtartamra szóló behajtási engedély adható a környezetvédelmi övezetben, a védett övezetben és a zárt rendszerű övezetben székhellyel, telephellyel, fiókkal rendelkező bank részére, banktechnikai feladatokat ellátó természetes személy, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság részére banki rendszerek időszakos karbantartására, meghibásodás esetén hibajavítás (banki szerviz) céljából.

(2) Telephelyenként illetve székhelyenként egy darab behajtási engedély adható

a) meghatározott gépjármű forgalmi rendszámra, vagy

b) változó forgalmi rendszámú, változó típusú gépjárműre.

15. § (1) Egy éves időtartamra szóló, díjmentes behajtási engedély adható a környezetvédelmi övezetbe, védett övezetbe, zárt rendszerű övezetbe való behajtáshoz a személy- és vagyonvédelmi vállalkozások tulajdonában álló ún. „elfogó járművek” részére.

(2) Vállalkozásonként igény szerinti darabszámú behajtási engedély adható meghatározott gépjármű forgalmi rendszámra.

16. §23 (1) A 2. § 12. pont c) alpontjában írt személyek részére behajtási engedély adható, amennyiben e rendelet szerinti jogosultságukat igazolják.

(2) Személyenként a tevékenység ellátására szóló jogosultság fennállása idejéig, de legfeljebb egy éves időtartamra szóló behajtási engedély adható

a) meghatározott forgalmi rendszámú gépkocsira, vagy

b) változó forgalmi rendszámú, változó típusú gépkocsira.

16/A. §24 (1) Egyéves időtartamra szóló behajtási engedély adható azon természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, szervezet részére, aki/amely a környezetvédelmi övezetben, a védett övezetben, vagy a zárt rendszerű övezetben lévő székhelyről, telephelyről rendszeresen olyan szociális szolgáltatást végez, mely szolgáltatás ellátásához a gépjárművel való behajtás szükséges, amennyiben a tevékenység végzésére vonatkozó jogosultságát igazolja.

(2) A szociális szolgáltatási tevékenységet végző természetes vagy jogi személyenként, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságonként legfeljebb egy darab behajtási engedély adható meghatározott gépjármű forgalmi rendszámra.

16/B. §25 (1) Egyéves időtartamra szóló behajtási engedély adható azon jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, szervezet részére (együttesen: intézmény), aki/amely a környezetvédelmi övezetben, a védett övezetben, vagy a zárt rendszerű övezetben lévő székhelyén, telephelyén rendszeresen olyan kiállításokat szervez, gyűjteményt tart fenn, mely tevékenységhez a gépjárművel való behajtás szükséges, amennyiben a tevékenység végzésére vonatkozó jogosultságát igazolja.

(2) A tevékenységet végző intézményenként legfeljebb egy darab behajtási engedély adható

a) meghatározott gépjármű forgalmi rendszámra, vagy

b) változó forgalmi rendszámú, változó típusú gépjárműre.

16/C. §26 (1) Egyéves időtartamra szóló behajtási engedély adható azon jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, szervezet (beszállító) részére, aki/amely a környezetvédelmi övezetben, a védett övezetben, vagy a zárt rendszerű övezetben székhellyel, telephellyel rendelkező legalább öt megrendelő részére rendszeresen áruszállítást, áruterítést végez és e tevékenységre való jogosultságát igazolja.

(2) A tevékenységet végző beszállító részére legfeljebb három darab behajtási engedély adható meghatározott gépjármű forgalmi rendszámra.

Az ideiglenes behajtási engedély kiadásának szabályai

17. § (1) Ideiglenes behajtási engedély adható a környezetvédelmi övezetbe, a védett övezetbe és a zárt rendszerű övezetbe való gépkocsival történő behajtáshoz:

a) építési és felújítási munkák idejére,

b) költözködés, tüzelőanyag szállítás céljára,

c) rendezvények, események alkalmával a lebonyolításban közreműködők gépjárművei részére.

(2) Az ideiglenes behajtási engedély meghatározott forgalmi rendszámú gépkocsira adható.

(3) Az ideiglenes behajtás rendjét (nap és időszak), valamint a korlátozott várakozási övezetben és a zárt rendszerű övezetben a tartózkodás időtartamát, annak indokoltságára figyelemmel, az út kezelője határozza meg.

(4) Amennyiben zárt rendszerű övezetbe ideiglenes behajtási engedéllyel történik a behajtás, a behajtási engedéllyel együtt elektronikus kulcsot is kap a kérelmező.

(5) Zárt rendszerű övezetbe vis maior esetén, ha szükséges és elkerülhetetlen a behajtás, a kérelmezőt kaputelefonon keresztül a diszpécser a behajtás okának, a gépjármű tulajdonosának, üzemeltetőjének közlése és regisztrálása után jogosult beengedni az övezetbe.

(6) 27Zárt rendszerű övezetbe, ha az ideiglenes behajtási engedély kiadása a 4. § (6) bekezdésében foglalt határidőn belül nem bírálható el, és 48 órán belül szükséges és elkerülhetetlen a behajtás, a kérelmezőt kaputelefonon keresztül a diszpécser a behajtás okának, a gépjármű tulajdonosának, üzemeltetőjének közlése és regisztrálása után jogosult beengedni az övezetbe. A diszpécser köteles tájékoztatni a kérelmezőt, hogy az útkezelő a behajtásért a 4. mellékletben foglalt díjat a 24. § (4) bekezdése alapján számítja fel.

III. Fejezet

A BEHAJTÁS RENDJE

Korlátlan időtartamban behajtásra jogosultak

18. § A környezetvédelmi övezetbe, a védett övezetbe, a zárt rendszerű övezetbe a behajtásra naponta 00.00-24.00 óra között jogosultak:

a) a 7. § és a 8. § alapján behajtásra jogosultak,

b) a 10. § (1) bekezdése alapján behajtásra jogosultak,

c) a 11. § (1) bekezdés alapján behajtásra jogosultak,

d) a 12. § (1) bekezdése alapján behajtásra jogosultak

e) a 14. § (1) bekezdése alapján behajtásra jogosultak és

f) a 15 § (1) bekezdése alapján behajtásra jogosultak.

g) 28a 16/B. § alapján behajtásra jogosultak

Korlátozott időtartamban behajtásra jogosultak

19. § (1) 29A környezetvédelmi övezetben, a védett övezetben, a zárt rendszerű övezetben áruszállítást az áruszállítási időszakban, legfeljebb 3,5 tonna össztömegű gépjárművel lehet végezni, kivéve, ha az áruszállításhoz vagy a 3,5 tonna össztömeg feletti gépjármű igénybevétele szükséges és elkerülhetetlen. A 3,5 tonnánál nagyobb össztömegű jármű érvényes útvonalengedély birtokában hajthat be. Az útvonalengedélyt az Útkezelő Szervezet adja ki, a jelen rendelet 4. sz. mellékletében meghatározott díj befizetése mellett.

(2) Áruszállítást kizárólag a 2 § 12. pontjában rögzített időpontokban lehet végezni.

(3) A 13. § (1) alapján behajtásra jogosultak (pénzszállító) a 2. § 12. pontjában meghatározott áruszállítási időszakban hajthatnak be a környezetvédelmi övezetbe, a védett övezetbe és a zárt rendszerű övezetbe.

(4) Ideiglenes behajtási engedélyre jogosultak védett övezetben illetve zárt rendszerű övezetben való bent tartózkodásának időtartamát az útkezelő szervezet a behajtás szükségességének és egyedi szempontjainak figyelembe vételével határozza meg.

IV. Fejezet

A zárt várakozási övezetbe való belépés általános szabályai

20. § (1) 30A rendelet 2. számú mellékletében megjelölt útszakaszon felállított süllyeszthető oszlopok akadályozzák meg az engedély nélküli bejutást a zárt várakozási övezetbe. A süllyeszthető oszlopok nyitására a jelen rendeletben rögzítetett módon és feltételekkel van lehetőség:

a) behajtási engedéllyel rendelkezők számára kiadott elektronikus kulccsal,

b) egyszerű nyomógombbal diszpécser szolgálaton keresztül, vagy

c) automatikus kapunyitással.

(2) A kereskedelmi szálláshelyre érkező szállóvendégeket első alkalommal a szálláshely elektromos kulcsával engedi be a szálláshely alkalmazottja, miután az érkező vendégről a diszpécser rövid úton értesítette a szálláshelyet.

(3) A 3. § (3) b-c) pontjaiban és (4) bekezdésben rögzített gépjárműveket, valamint a Káptalandombra a protokoll szempontból kiemelt személyeket az útkezelő szervezet erre vonatkozó értesítése alapján a diszpécser automatikus kapunyitással is beengedheti a zárt várakozási övezetbe, illetve onnan ki. A protokoll szempontból kiemelt személyek bejutására vonatkozó igényt legalább két munkanappal korábban be kell jelenteni az útkezelő szervezethez.

(4) Ha az elektromos kapunyitó-rendszer meghibásodna, akkor az elektromos kapu automatikusan nyit vagy az arra jogosultakat a diszpécser engedi be a behajtás jogosultságának igazolása után, illetve biztosítja a kijutást is a zárt várakozási övezetből.

(5) Az elektromos kapunyitó berendezés kamerával felszerelt és folyamatosan fotón, illetve filmen rögzíti a be- és kilépőket. Az így készített felvételeket legfeljebb 30 napig őrzi az útkezelő szervezet, és csak a jelen rendeletben foglaltak ellenőrzésére, az adatvédelmi szabályok betartása mellett jogosult azt felhasználni.

(6) Zárt rendszerű övezetbe a behajtás és kihajtás időpontját az elektronikus rendszer rögzíti, a gépjárműről azonosításra alkalmas fotó készül, melyet 30 napig tárol az elektronikus kapunyitó rendszer.

V. Fejezet

A közterületi várakozás rendje

21. § (1) A korlátozott várakozási övezetben - a zárt rendszerű övezet kivételével - közterületen várakozni legfeljebb harminc percig lehet a jelen rendeletben rögzített kivételekkel.

(2) Ha az útkezelő szervezet, vagy jogszabály más időtartamot nem határoz meg, negyvenöt percet lehet tartózkodni a zárt rendszerű övezetben. Ezen az időtartamon belül kell elhagyni az övezetet. Az engedélyezett tartózkodási időtartam túllépése miatt a jelen rendelet alapján pótdíjat kell fizetni a gépjármű tulajdonosának, üzembentartójának, kizárólagos használójának.

(3) A korlátozott időtartamban behajtási engedéllyel rendelkezők kötelesek a behajtáskor a behajtás pontos idejét rögzíteni a behajtási engedéllyel együtt kiadott óraszerkezeten és azt a gépjármű első szélvédője mögé, kívülről jól látható módon elhelyezni.

(4) A feladatuk elvégzéséig feltétlenül szükséges, illetve az útkezelő szervezet által engedélyezett időtartamig várakozhatnak a korlátozott várakozási övezetben illetve tartózkodhatnak a zárt rendszerű övezetben

a) a 3. § (3) és (4) bekezdésben megjelölt gépjárművek,

b) a 15. §-ban megjelölt gépjárművek,

c) a 17. §-ban meghatározott gépjárművek.

(5) Legfeljebb egy óra időtartamban várakozhatnak a korlátozott várakozási övezetben, illetve tartózkodhatnak a zárt rendszerű övezetben a KRESZ 41. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a mozgáskorlátozott személyek gépjárművei, valamint a betegszállítók gépjárművei, továbbá a 10. § (1) bekezdésben meghatározott (szerviz-szolgáltatás), valamint a 14. § (1) bekezdésben meghatározott gépjárművek (banki szerviz).

(6) Garázstulajdonnal, haszonélvezettel (7. § (1) b) pont), bérleti, használati joggal rendelkezők (8. § (1) b) pont), illetve a szálláshely-szolgáltató (12. § (1) bekezdés) gépjárművei sem a korlátozott forgalmú, sem a zárt várakozási övezetben nem jogosultak várakozni, gépjárművűkkel kizárólag a garázsban, illetve telken belüli gépkocsi-beállóban parkolhatnak.

(7)31 A 7445. hrsz-ú ingatlan látogatói jogosultak harminc percen túli várakozásra is, ennek esetén a korlátozott várakozási övezetben lévő közterületen legfeljebb tizenöt darab parkolóhelyet foglalhatnak el az épület északi homlokzat előtti sávban. Ez esetben az épület működtetője által kiadott, azonosításra alkalmas, az útkezelő szervezet által érvényesített formanyomtatványt a gépjármű első szélvédője mögé, kívülről jól látható módon kell elhelyezni.

V/A. Fejezet32

21/A. §

VI. Fejezet

A várakozási időtartam túllépésének szankcionálása és a behajtási engedély és elektronikus kulcs visszavonásának illetve letiltásának szabályai

22. § (1) 33 34A jelen rendeletben foglalt szabályok betartását, valamint a várakozási időtartam túllépését ellenőrzi és szankcionálja a rendőrhatóság, valamint a Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr a rájuk vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint. A behajtási engedély és ha tartozik hozzá elektronikus kulcs, annak visszavonására, valamint letiltására az út kezelője jogosult.

(2) 35 36A behajtási engedély - és ha tartozik hozzá elektronikus kulcs, akkor annak is - 1 évre szóló határozott idejű visszavonásának van helye, ha a behajtási engedély jogosultja:

a) az engedélyben előírt várakozási vagy tartózkodási időt 12 hónapon belül kettő alkalommal túllépte,

b) az engedélyben meghatározott feltételektől eltérő, behajtást, közlekedést, várakozást vagy tartózkodást valósít meg 12 hónapon belül kettő alkalommal,

c) a várakozást vagy tartózkodást ellenőrző órát szabálytalanul működteti, vagy nem használja 12 hónapon belül kettő alkalommal, vagy

d) az engedélyt vagy az az ellenőrző órát nem jól látható helyre teszi, vagy leolvashatóságát megakadályozza 12 hónapon belül kettő alkalommal

(3) 37A behajtási engedély - és ha tartozik hozzá 38a mágneskártya alapú elektronikus kulcs, akkor annak is - 5 évre szóló határozott idejű visszavonásának van helye, ha a behajtási engedély jogosultja

a) az engedélyt vagy annak adatait meghamisítja,

b) az engedélyt, a mágneskártya alapú elektronikus kulcsot jogosulatlan személy részére átruházza, használhatóvá teszi vagy másnak átadja,

c) 39a mágneskártya alapú elektronikus kulcsot megrongálja,

d) a beléptető kapurendszert rendeltetésétől eltérően használja és azzal kárt okoz, vagy

e) a (2) bekezdésben foglaltak közül bármelyik magatartást, mulasztást a behajtási engedély, a hozzá tartozó elektronikus kulcs 1 éves időtartamú visszavonásának lejártát, vagy az (5) bekezdés szerinti újraaktiválását követő 12 hónapon belül két alkalommal ismételten elkövet.

(4) 40Zárt rendszerű övezetben a behajtási jogosultság időtartamát elektronikus kulcsban rögzítik a szélvédő mögött elhelyezett óraszerkezeten kívül. Amennyiben a várakozási időtartamot valaki egy éven belül kettő alkalommal is túllépi, az elektronikus kulcsból a vezérlő berendezés a belépési jogosultságot törli, letiltja.

(5) 41 A (2) bekezdésben meghatározott esetekben a visszavont behajtási engedélyt, a letiltott elektronikus kulcsot az út kezelőjénél újraaktiválási díj lerovásával egy éven belül legfeljebb egy alkalommal meg lehet újítani.

(5a) 42Az (5) bekezdés szerinti újraaktiválás díja a visszavont behajtási engedély esetén a 4. mellékletben megállapított összeg.

(6) A (4) bekezdésben foglalt esetekben a rendőrhatóság, vagy a közterület felügyelő behajtási engedélyt jogosult átvételi elismervény ellenében a helyszínen elvenni és azt az út kezelője részére megküldeni.

(7) 43 44Az a jogosult, akinek engedélye visszavonásra került

a) a (2) bekezdés alapján, úgy 1 éven belül, vagy

b) a (3) bekezdés alapján, úgy 5 éven belül

az (5) bekezdésben foglalt kivétellel ismételten engedélyre nem jogosult a visszavonással érintett útvonalra és övezetre.

(8) A behajtási engedély visszavonásra, és ha tartozik hozzá elektronikus kulcs, akkor az letiltásra kerül, ha a körülmények megváltozása miatt a jogosult részéről nem teljesülnek a behajtási engedély vagy az elektronikus kulcs kiállításához meghatározott feltételek.

(9) A korlátozott várakozási övezetben beépítetlen ingatlanra történő behajtáshoz csak az ingatlan tulajdonosának, ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett haszonélvezőjének a tulajdonában, üzemeltetésében vagy jogszerű használatában lévő gépjárműre adható ki behajtási engedély. A nem természetes személy ingatlantulajdonos részére az egyéb feltételek fennállása esetén legfeljebb 2 db gépjárműre adható ki engedély.

VII. Fejezet45
VIII. Fejezet

A behajtási engedélyek és az elektronikus kulcs díja

24. § (1) A rendelet 4. számú melléklete tartalmazza a behajtási engedélyekkel és elektronikus kulccsal kapcsolatos díjakat.

(2) 46Az időtúllépés miatti hosszabbítás díja a 4. mellékletben megállapított összeg.

(3) 47A kérelmező az ideiglenes behajtási engedélyre térítés nélkül jogosult, azonban a kérelem benyújtásával egyidejűleg köteles húszezer forint kauciót (óvadék) fizetni. A kaució összege visszajár, ha a kérelmező az ideiglenes behajtási engedélyt a lejáratot követő munkanapon az út kezelője részére visszaadja. Amennyiben az ideiglenes behajtási engedély jogosultja időtúllépést követ el a behajtási engedély érvényességi ideje alatt, az óvadékként befizetett összeg nem jár vissza. Ugyancsak nem jár vissza az óvadék, ha a behajtási engedélyhez tartozó48 mágneskártya alapú elektronikus kulcs elveszett, vagy sérült. A kaució után kamat nem jár.

(4) A 17. § (6) bekezdése alapján kaputelefonon keresztül a diszpécser által beengedett kérelmezők esetében - 30 napon belül a gépjármű üzemeltetője részére postai úton megküldött számla alapján köteles az üzemeltető megfizetni a 4. számú mellékletben rögzített díjat. 30 percen belüli időtúllépés esetén a díjjal megegyező összegű pótdíjat, 30 percet meghaladó időtúllépés esetén a kétszeres összegű pótdíjat is kell fizetni. 24 órát meghaladó időtúllépés esetén a pótdíj a 4. számú mellékletben rögzített díj négyszerese.

(5) Amennyiben a behajtási engedély érvényességi ideje alatt szűnik meg az engedélyre való jogosultság, köteles az engedély jogosultja a változást 15 napon belül azt az útkezelő szervezetnek bejelenteni. A még hátra lévő időre az időarányos díj nem jár vissza.

(6) 49Ha a behajtási kérelem benyújtására év közben kerül sor a kérelmező a kérelem benyújtását követő negyedévtől kezdődően számított időarányos díjat köteles megfizetni. Az időarányos díjat a behajtási engedély teljes időtartamára kiszámított negyedéves díj alapján kell meghatározni a tárgyév végéig, kivéve a 7. § és 8. §-ban szabályozott eseteket, amikor a teljes díjat kell megfizetni.

(7) 50A költségvetési szervek által igényelt behajtási engedély díjmentes, kizárólag az elektronikus kulcs díját kötelesek megfizetni.

(8) 51Az elektronikus kulcs díja a behajtási engedély megszűnésekor nem jár vissza, továbbá annak sérülése, megrongálódása vagy elvesztése esetén ismételten meg kell fizetni a 4. sz. melléklet szerint kiadására megállapított díjat.

IX. Fejezet

Átmeneti rendelkezések

25. § (1) A jelen rendelet hatályba lépését követő 60. napon érvényét veszti minden korábban kiadott behajtási engedély és kaput nyitó távirányító. A behajtási engedély érvényességi idejéből még hátralévő időre, a korábban a kérelmező által befizetett díj időarányos részét a kérelmező erre vonatkozó írásbeli kérelmére 15 napon belül bankszámlára történő átutalással visszafizeti. Az időarányos rész kiszámításánál a behajtási engedély után megfizetett díjat kell osztani a teljes érvényességi idő hónapjainak számával és az így kapott összeget a még hátra lévő hónapok számával kell megszorozni.

(2) Ingyenesen kapják meg a behajtási engedélyt és az elektronikus kulcsot 2010. október 30-ig a kérelmet első alkalommal benyújtó, a 7. § és 8. § alapján jogosultak. Egyébként pedig az elektronikus kulcs díját, beleértve az elveszett, megrongálódott kulcs pótlásának díját a 4. számú mellékletben meghatározottak alapján kell megfizetni.

(3) Behajtási engedélyre jelen rendelet szerint jogosultak a rendelet hatályba lépésétől kezdődően kérhetik a behajtási engedély, illetve elektronikus kulcs kiadását.

(4) Az első alkalommal kiváltott elektronikus kulcsokat a 6. § (4) bekezdésre tekintettel először 2012-ben kell érvényesíttetni.

Záró rendelkezések

26. § E rendelet 2010. július 1. napján lép hatályba és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 7/2006. (II. 24) Ök. számú rendelet azzal, hogy a korábban kiadott engedélyek és távirányítók még 60 napig érvényesek.

27. § Jelen rendelet 2017. február 25. napján hatályba lépő rendelkezései a fennálló jogviszonyokban is alkalmazandók.

28. §52 A rendelet V/A. Fejezete hatályát veszti a 53veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel hatályba léptetett a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 8. §-ának hatályvesztésével.

1. melléklet

Korlátozott várakozási övezet

1. Környezetvédelmi övezet:

1.1. Környezetvédelmi övezet:

1.1.1. Schweidel utca

1.1.2. Iskola utca (Kisfaludy utca - Schweidel utca közötti szakasza)

1.1.3. Baross Gábor út (Bajcsy-Zsilinszky út - Árpád út közötti szakasza)

1.2. Környezetvédelmi és zárt rendszerű várakozási övezet (állandó diszpécseres távfelügyelettel működtetett süllyedő oszlopos kapuval határolt terület):

1.2.1. Bécsi kapu tér

1.2.2. Sarkantyú köz

1.2.3. Király utca

1.2.4. Lépcső köz

1.2.5. Rákóczi Ferenc utca (Teleki László utca - Széchenyi tér közötti szakasza)

1.2.6. Széchenyi tér

1.2.7. Szabadsajtó utca

1.2.8. Fazekas köz

1.2.9. Liszt Ferenc utca (Teleki László utca - Széchenyi tér közötti szakasza)

1.2.10. Kazinczy utca

1.2.11. Baross Gábor út (Király utca - Arany János utca közötti szakasza)

1.2.12. Iskola utca út (Kisfaludy utca - Liszt Ferenc utca közötti szakasza)

1.2.13. Sarló köz

1.2.14. Csillag köz

1.2.15. Kisfaludy utca (Aradi vértanúk útja - Czuczor Gergely utca közötti szakasza)

1.2.16. Czuczor Gergely utca (Kisfaludy utca - Széchenyi tér közötti szakasza)

1.2.17. Aradi vértanúk útja (Arany János utca - Kazinczy utca közötti szakasza)

1.2.18. Dr. Kovács Pál utca

1.2.19. Jedlik Ányos utca

1.2.20. Gutenberg tér

1.2.21. Apáca utca (Teleki László utca - Jedlik Ányos utca közötti szakasza)

1.2.22. Káposztás köz

1.2.23. Kenyér köz

1.2.24. Hal köz

1.2.25. Stelczer Lajos utca

1.2.26. Szappanos köz

1.2.27. Múzeum köz

1.2.28. Zsák utca

1.2.29. Dunakapu tér

1.2.30. Móricz Zsigmond rakpart (Dunakapu tér és Újkapu utca között)

1.2.31. Arany János utca

1.2.32. Baross Gábor út (Arany János utca - Bajcsy-Zsilinszky út közötti szakasza)

2. Védett övezet:

2.1. Védett övezet

2.1.1. Gyógyszertár köz

2.1.2. Virágpiac

2.1.3. Baross Gábor út - Arany János utca - Czuczor Gergely utca - Bajcsy-Zsilinszky út által határolt tömbbelső

2.2. Védett és zárt rendszerű várakozási övezet (állandó diszpécseres távfelügyelettel működtetett süllyedő oszlopos kapuval határolt terület):

2.2.1. Apor Vilmos püspök tere

2.2.2. Káptalandomb

2.2.3. Virágpiac

2.2.4. Aradi vértanúk útja (Bajcsy-Zsilinszky út - Virágpiac közötti szakasza)

2. melléklet

A zárt rendszerű övezet süllyedő oszlopos kapui

1. Bécsi kapu téren

2. Rákóczi Ferenc utcában, a Teleki utca sarkán

3. Rákóczi Ferenc utcában, a Széchenyi tér sarkán, a Múzeum köz és a Fazekas köz után

4. Kisfaludy utcában, a Czuczor Gergely utca sarkán

5. Czuczor Gergely utcában, a Kisfaludy utca sarkán

6. Káptalandomb Dunakapu tér felöli feljáratánál

7. Dunakapu tér - Kossuth-hídi csomópontjánál

8. Móricz Zsigmond rakparton, az Újkapu utca sarkán

9. Móricz Zsigmond rakparton, Vörösmarty utca sarkán

10. Dunakapu tér 9. sz. előtt

11. Apáca utcában, a Teleki út sarkán

12. Baross Gábor utcában, a Bajcsy-Zsilinszky utca sarkán

13. Arany János utcában, a Czuczor Gergely utca sarkán

14. Aradi vértanúk útján, a Bajcsy-Zsilinszky utca sarkán

15. Virágpiac - Zechmeister utca sarkán

3. melléklet54

A behajtási engedélyhez való jogosultságot jelző azonosító jelek és színek

A behajtási engedélyhez való jogosultság
(a rendelet meghatározott §-ára,
bekezdésére hivatkozással)

Azonosító jel

Szín

7. § (1) bekezdés a), 8. §(1) a) (lakossági)

1

fehér

7. § (1) bekezdés b), 8. §(1) b) (garázs)

2

narancs

Összevont engedély, 7. §(3) , 8. §(3),

3

fehér narancs csíkkal

11. §(1) bekezdés, 13. § (áruszállítás, cukrászati termékek szállítása, pénzszállítás, )

4

zöld

3. §(4) bekezdés, 10. § (1) bekezdés 11. §(1) bekezdés, 14. § (1) bekezdés, 15. § (virág-szállítás, szerviz-szolgáltatás, banki szerviz, örző-védő)

5

zöld

11 § (szálláshely-szolgáltatás)

6

zöld

16. §(1) Virágpiac

7

zöld

17. § Ideiglenes

8

zöld

Egyéb

9

fehér

4. melléklet

Díj összege Ft/db

Jogosultak körének megjelölése

1.

3.000

Lakossági / garázs

2.

20.000

Áruszállítás (beleértve a cukrászati termékeket is, szerviz-szolgáltatás, élővirág szállítás, pénzszállítás, banki szerviz) adott rendszámra

3.

45.000

Áruszállítás változó rendszámra

4.

10.000

Szálláshely szolgáltatás

5.

20.000

1-4. kategóriájú behajtási engedélyek soron kívüli ügyintézés díja

6.

20.000

17. § (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti behajtás 2. munkanapon

7.

10.000

17. § (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti behajtás 3-4 munkanap között

8.

Díjmentes

17. § (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti behajtást megelőző 5 munkanapon túl

9.

20.000

17. § (6) bekezdés szerinti behajtás

10.

6.000

Elektronikus kulcs díja

11.

30.000

Újraaktiválási díj

12.

3.000

1. sz. mellékleten kívüli területekre vonatkozó engedély 3. § (10)

13.

20.000

Útvonal engedély a behajtást megelőző
2. munkanapon

14.

10.000

Útvonal engedély a behajtást megelőző
3-4 munkanap között

15.

5.000

Útvonal engedély a behajtást megelőző
5-14 munkanap között

16.

3.000

Útvonal engedély a behajtást megelőző
15 munkanapon túl

1

Módosította a 6/2012. (III. 30.) GYMJVÖ. rendelet 35.§-a, 2012. ápr. 1-jétől

2

Módosította a 15/2011. (VI. 27.) GYMJVÖ rendelet 1. §-a 2011. július 1-i hatállyal

3

A 2. § a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 36/2021. (X. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

Módosította a 13/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése. Hatályos: 2015. április 1-jétől.

5

Módosította a 15/2011. (VI. 27.) GYMJVÖ rendelet 16. §-a 2011. július 1-i hatállyal

6

Módosította a 13/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése. Hatályos: 2015. április 2-jétől.

7

A 3. § (4) bekezdés d) pontja a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 36/2021. (X. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

8

Kiegészítette a 15/2011. (VI. 27.) GYMJVÖ rendelet 3. §-a 2011. július 1-i hatállyal

9

Módosította a 15/2011. (VI. 27.) GYMJVÖ rendelet 4. §-a 2011. július 1-i hatállyal

10

Módosította a 13/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályos: 2015. április 1-jétől.

11

A rendelet szövegét a 14/2019. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2019. július 1-jétől

12

Módosította a 2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2017. február 25-től.

13

Módosította a 2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2017. február 25-től.

14

Módosította a 15/2011. (VI. 27.) GYMJVÖ rendelet 5. §-a 2011. július 1-i hatállyal

15

A rendelet szövegét a 14/2019. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2019. július 1-jétől

16

A rendelet szövegét a 14/2019. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 9. §-a módosította. Hatályos: 2019. július 1-jétől

17

Módosította a 15/2011. (VI. 27.) GYMJVÖ rendelet 6. §-a 2011. július 1-i hatállyal

18

Módosította a 15/2011. (VI. 27.) GYMJVÖ rendelet 7. §-a 2011. július 1-i hatállyal

19

Kiegészítette a 15/2011. (VI. 27.) GYMJVÖ rendelet 8. §-a 2011. julius 1-i hatállyal×

20

A 9. § (4) bekezdését a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 36/2021. (X. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

21

Módosította a 15/2011. (VI. 27.) GYMJVÖ rendelet 9. §-a 2011. július 1-i hatállyal×

22

A rendelet szövegét a 14/2019. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2019. július 1-jétől

23

Módosította a 15/2011. (VI. 27.) GYMJVÖ rendelet 10. §-a 2011. július 1-i hatállyal×

24

Kiegészítette a 15/2011. (VI. 27.) GYMJVÖ rendelet 11. §-a 2011. július 1-i hatállyal

25

Kiegészítette a 15/2011. (VI. 27.) GYMJVÖ rendelet 11. §-a 2011. július 1-i hatállyal

26

Kiegészítette a 15/2011. (VI. 27.) GYMJVÖ rendelet 11. §-a 2011. július 1-i hatállyal

27

Módosította a 37/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2017.12.22-től.

28

Kiegészítette a 15/2011. (VI. 27.) GYMJVÖ rendelet 12. §-a 2011. július 1-i hatállyal

29

Módosította a 15/2011. (VI. 27.) GYMJVÖ rendelet 13. §-a 2011. július 1-i hatállyal

30

A rendelet szövegét a 14/2019. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2019. július 1-jétől

31

A 21. § (7) bekezdése a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 36/2021. (X. 26.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

32

Hatályon kívül helyezte a 19/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 28. §-a.

33

Módosította a 15/2011. (VI. 27.) GYMJVÖ rendelet 16. §-a 2011. július 1-i hatállyal

34

Módosította a 2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos: 2017. február 25-től.

35

Módosította a 15/2011. (VI. 27.) GYMJVÖ rendelet 14. §-a 2011. július 1-i hatállyal

36

Módosította a 2/2017. (II: 24.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos: 2017. február 25-től.

37

Módosította a 2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése. Hatályos: 2017. február 25-től.

38

A rendelet szövegét a 14/2019. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 9. §-a módosította. Hatályos: 2019. július 1-jétől

39

A rendelet szövegét a 14/2019. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 9. §-a módosította. Hatályos: 2019. július 1-jétől

40

Módosította a 9/2016. (IV. 29.) önk. rend. 5. § (1) bekezdése. Hatályos: 2016. április 30-tól.

41

Módosította a 9/2016. (IV. 29.) önk. rend. 5. § (1) bekezdése. Hatályos: 2016. április 30-tól.

42

A rendelet szövegét a 14/2019. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2019. július 1-jétől

43

Kiegészítette a 13/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése. Hatályos: 2015. április 1-jétől.

44

Kiegészítette a 13/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése. Hatályos: 2015. április 1-jétől.

45

Hatályon kívül helyezte a 14/2019. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 11. §-a. Hatálytalan: 2019. július 1-jétől

46

A rendelet szövegét a 14/2019. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2019. július 1-jétől

47

Módosította a 15/2011. (VI. 27.) GYMJVÖ rendelet 15. §-a 2011. július 1-i hatállyal

48

A rendelet szövegét a 14/2019. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 9. §-a módosította. Hatályos: 2019. július 1-jétől

49

Módosította a 15/2011. (VI. 27.) GYMJVÖ rendelet 15. §-a 2011. július 1-i hatállyal

50

Kiegészítette a 15/2011. (VI. 27.) GYMJVÖ rendelet 15. §-a 2011. julius 1-i hatállyal

51

Kiegészítette a 37/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályos: 2017.12.22-től.

52

A rendelet szövegét kiegészítette a 41/2020. (XI. 18.) önkormányzati rendelet 1. § (2 bekezdése. Hatályos: 2020. november 19-től

53

A rendelet szövegét a 4/2021. (II. 05.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2021. február 8-tól

54

Kiegészítette a 15/2011. (VI. 27.) GYMJVÖ rendelet 17. §-a 2011. július 1-i hatállyal