Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete

Keszthely Város területén lévő taxiállomások igénybevételének rendjéről

Hatályos: 2021. 11. 01

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete

Keszthely Város területén lévő taxiállomások igénybevételének rendjéről

2021.11.01.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-a (1) bekezdésének 8.a pontjában, továbbá a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 12. § (3) és 49. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet célja, hogy meghatározza Keszthely város közigazgatási területén a személytaxiállomások idénybevételi rendjére vonatkozóan a közterület rendeltetéstől eltérő használatának szabályait.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed Keszthely Város közigazgatási területén minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra és egyéb szervezetre, intézményre.

(3) A rendelet területi hatálya Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete vagy a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Városstratégiai Bizottsága által kijelölt taxiállomásokra terjed ki.

(4) Taxiállomásnak minősül a közterületnek olyan kijelölt része, amely a személytaxi-szolgáltatást végző személytaxi utasfelvételi céllal történő tartózkodására szolgál.

2. § (1) Keszthely város közterületein személytaxi-szolgáltatási tevékenység az alábbi taxiállomásokon végezhető:

a) a Széchenyi utca Fő tér felőli szakasza,

b) a Rákóczi tér déli oldalán található terület,

c) a Fő téri gyógyszertár előtti terület,

d) a Mártírok útján, az autóbusz állomás északi oldalán.

(2) A kijelölt taxiállomásokat kizárólag azok a személytaxi-szolgáltatást végző vállalkozások vehetik igénybe, amelyek a taxiállomások igénybevételéhez érvényes közterület-használati szerződéssel rendelkeznek.

(3) A kijelölt taxiállomásokat csak személytaxik utasfelvétel céljából történő várakozására lehet használni. A taxiállomást más járművek sem megállás, sem várakozás céljára nem használhatják.

2. A közterület-használat módja

3. § (1) A közterületet rendeltetésétől eltérő célra használni csak a közterület használatára kiírt pályázat alapján a közterület tulajdonosával kötött közterület-használati hatósági szerződés (a továbbiakban: szerződés) megkötésével az 1. mellékletben meghatározott minimum mértékű közterület-használati díj fizetését követően lehet.

(2) Személytaxi-szolgáltatás tevékenység folytatása céljából a közterületen kizárólag a rendelet 2. melléklete szerint meghatározott helyen levő és férőhelyszámú taxiállomások vehetők igénybe.

(3) Taxiállomás területének igénybevételére a pályázati felhívást Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete által e rendeletben meghatározottak alapján Keszthely Város Polgármestere teszi közzé, közterület-használati hatósági szerződés a pályázati felhívásra benyújtott érvényes és eredményes pályázat alapján köthető.

(4) A polgármester a pályázati feltételeket e rendeletben foglaltak alapján állapítja meg. A pályáztatás történhet a 2. § (1) bekezdés a)–d) pontjaiban meghatározott állomáshelyekre külön- külön, vagy együttesen.

(5) A pályázat eredményét Keszthely Város Polgármestere átruházott hatáskörben állapítja meg, a benyújtott dokumentumok és pályázati felhívásban meghatározott feltételek alapján. A polgármester köti meg a nyertes pályázóval, pályázókkal a közterület-használati hatósági szerződést.

(6) A taxiállomások igénybevételéről szóló közterület-használati szerződés legfeljebb öt éves határozott időtartamra jön létre.

(7) A polgármester jogosult a taxiállomások igénybevételi rendjének megállapítása érdekében a pályázati feltételek, előnyök között referenciaigazolás benyújtását előírni. A polgármester jogosult a keszthelyi állandó lakosok részére viteldíj kedvezmény (5%) biztosítását kiírni, a pályázó vállalása esetén azt pályázati előnyként meghatározni. A pályázati felhívás közzétételekor a polgármester jogosult a férőhelyek után fizetendő díjak mértékét versenyeztetésre kiírni.

4. § A taxiállomás használójának a közterületet úgy kell használnia, hogy ne zavarja sem a közterület más részeinek, sem a szomszédos ingatlanoknak a rendeltetésszerű használatát.

5. § (1) A közterület-használati hatósági szerződés megkötésére irányuló pályázatot annak kell benyújtania, aki a közterületet használni kívánja. Pályázni jogosult minden természetes és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság és egyéb szervezet, intézmény, aki vagy akinek a tagjai a tevékenység végzésére engedéllyel rendelkeznek.

(2) A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) a pályázó nevét, elérhetőségét (telefonszám, e-mail) lakóhelyének, székhelyének címét, adóazonosító számát,

b) a közterület igénybevételének célját és időtartamát,

c) a közterület nagyságát, helyének és a használat módjának,

d) a folytatni kívánt tevékenységhez szükséges hatósági engedélyek másolatát,

e) a helyi adóhatóság igazolását arról, hogy lejárt helyi adótartozása nem áll fenn,

f) a pályázati felhívás szerint referenciaigazolást, illetve a 3. § (7) bekezdése alapján a további vállalásokra vonatkozó nyilatkozatokat,

g) vezetői jogosultság igazolását, külön a tevékenység végzésére vonatkozóan,

h) személytaxis, személyszállító szolgáltató képesítéssel rendelkezik.

(3) A szerződés megkötése megtagadható, amennyiben a pályázónak Keszthely Város Önkormányzattal szemben bármilyen jogcímen lejárt tartozása áll fenn.

6. § (1) A szerződés nem pótolja vagy helyettesíti a jogszabályban előírt egyéb hatósági vagy szakhatósági engedélyek beszerzését, mely a pályázó feladata.

(2) Aki a taxiállomást e rendeletben előírt közterület-használati szerződés nélkül, vagy attól eltérően használja, és felszólítást követően a szabálytalan használatot nem szünteti meg, továbbá akinek a taxiállomás használatára vonatkozó közterület-használati szerződését szerződésszegés miatt mondták fel, azzal 5 évig nem köthető taxiállomás használatára vonatkozó közterület-használati szerződés.

(3) A rendelet 2. mellékletében megjelölt taxiállomásokon kívül Keszthely Város érdekében (különösen turisztikai szempontból jelentős rendezvények idejére) ideiglenesen egyéb helyszíneken is engedélyezhető személytaxi-szolgáltatási tevékenység végzése. Az ideiglenes taxiállomás létesítésének engedélyezése Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Városstratégiai Bizottsága hatáskörébe tartozik.

3. Záró rendelkezések

7. § A közterület használatának szabályozásáról szóló 47/2013.(XII.13.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Közterület-használati szerződés és díjfizetés nélkül végezhető nem rendeltetésszerű közterület-használati tevékenységek:)

„c) a közterületen, illetve az alatt, vagy felett elhelyezett közművek hibaelhárítása érdekében végzett munkához,”

8. § A közterület használatának szabályozásáról szóló 47/2013.(XII.13.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közterület rendeltetéstől eltérő használata az 1. mellékletben felsorolt esetekben az Önkormányzattal kötött közterület-használati szerződés megkötése után lehetséges. A közterület-használati szerződés határozott időtartamra, legfeljebb 5 évre köthető.”

9. § A közterület használatának szabályozásáról szóló 47/2013.(XII.13.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közterület-használati díj a végzett tevékenységnek, a közterület-használat mértékének és időtartamának, valamint az igénybe vett közterület övezeti besorolásának alapul vételével kerül megállapításra. Az alkalmazandó nettó díjtételeket az 1. melléklet rögzíti.”

10. § A közterület használatának szabályozásáról szóló 47/2013.(XII.13.) önkormányzati rendelet 10. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A díjtételekből január 1 – május 31-ig, illetve szeptember 1 – december 31-ig 50 %-os díjmérséklést kell adni az 1. melléklet I., II., III. övezetére vonatkozó 15., 16., 20., 21. sorszámú és a kiemelt övezetekre vonatkozó 5., 6., 9., 10. sorszámú pontjaiban felsorolt tevékenységekre.

(2) Az alapdíjból 30 %-os díjmérséklést kell adni a Fejér Gy. utca vonatkozásában az 1. melléklet „kiemelt övezetének” 5., 6., 9., 10. sorszámú tevékenységekre, továbbá az alapdíjból 20 %-os díjmérséklést kell adni a Kastély utca vonatkozásában az 1. melléklet „kiemelt övezetének” 5., 6., 9., 10. sorszámú tevékenységekre.”

11. § A közterület használatának szabályozásáról szóló 47/2013.(XII.13.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

()

„e) Az igénybe vehető közterület nagyságát, - amennyiben annak felső határa korlátozva van, - az 1. melléklet tartalmazza.”

12. § A közterület használatának szabályozásáról szóló 47/2013.(XII.13.) önkormányzati rendelet 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„21. § E rendelet alkalmazása szempontjából:

1. Közterület rendeltetésszerű használata: a közterületnek minősülő területeken közlekedés, pihenés, sportolás.

2. Közhasználatra átadott rész: olyan önkormányzati tulajdonban lévő terület, amelyet korlátozás nélkül szabadon lehet használni.

3. Közút: a gyalogosok és a közúti járművek közlekedésére szolgáló közterület. A jármű-várakozóhely a közút tartozéka, a kerékpárút helyi közút.

4. A közút területe: a közúti közlekedés céljára ténylegesen kiépített terület.

5. A közúti űrszelvény: az útpadka külső széle, illetve kiemelt szegély esetén a kiemelt szegély belső lapjától kifelé 0,50 m-re eső vonal közötti útterület.

6. Járda: az útnak a gyalogosok közlekedésére szolgáló része. Ahol az úttesttől nincs elkülönítve, ott az ilyen közterületből a vele határos ingatlanhoz csatlakozóan legalább 1 m széles területsávot kell járdának tekinteni. E rendelet szempontjából a gyalogutat ide kell sorolni.

7. Zöldterület: A város belterületének állandóan növényzettel fedett, más terület-felhasználási egységhez nem tartozó közhasználatú része.

8. Vendéglátás: ételek, italok készítése és eladása fogyasztóknak, felhasználóknak, viszonteladóknak, továbbá a vendéglátással összefüggő szórakoztató és egyéb szolgáltató tevékenység.

9. Jármű közterületi elhelyezése, tárolása: a közúti közlekedési szabályokon túl a jármű őrizetlenül hagyása a közforgalom előtt nyitva álló helyen.

10. Üzlet: a helyileg körülhatárolt, tartós használatra készült rendszeresen (állandó, vagy ideiglenes jelleggel) nyitva tartó értékesítő hely, amelynek kereskedelmi célú használatba vételét az építésügyi hatóság engedélyezte.

11. Reklám: a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 11/F. § 3. pontjában meghatározott gazdasági reklám.

12. Hirdetés:

13. Fix napernyő: az épülethez rögzített árnyékoló berendezés.

14. Mobil napernyő: az az árnyékolásra szolgáló, útburkolathoz, épülethez nem rögzített – építési engedély nélkül elhelyezett – berendezés, amely az üzlet nyitvatartási ideje alatt kerül a közterületen kihelyezésre és az üzlet zárásakor eltávolítandó.

15. Árubemutató állvány: az áru bemutatására szolgáló olyan mobil eszköz, amely az üzlet nyitvatartási ideje alatt kerülhet kihelyezésre a közterületre.

16. Napvédővel ellátott árubemutató állvány: az áru elhelyezésére szolgáló fix állvány, mely nem napernyőként funkcionál, hanem az áru védelmét szolgáló napvédő elemmel van ellátva.

17. Mozgóbolt: gépjárművön üzemeltetett vagy gépjárművel vontatott, működési engedéllyel rendelkező kiskereskedelmi árusító hely.

18. Mozgóárusítás: Keszthely közigazgatási területén az üzlettel rendelkező kereskedő vagy alkalmazottja, illetve megbízottja által az üzletében forgalmazott terméknek olyan eszköz (pl. kosár, tricikli, fagylaltos kocsi) segítségével történő árusítása, magával vitele, amely nem minősül mozgóboltnak.

19. Szeszes ital: gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes kivonata, illetve ezek felhasználásával készült termék és az alacsony (1,2 térfogatszázaléknál kevesebb) alkoholtartalmú üdítőitalok kivételével minden alkoholtartalmú ital.”

13. § Hatályát veszti a közterület használatának szabályozásáról szóló 47/2013.(XII.13.) önkormányzati rendelet

a) „Taxiállomás használatával kapcsolatos szabályozás” alcíme,

b) 1. mellékletében foglalt táblázat 14. . sor 2. mezőjében a „Taxik állomáshelye” szövegrész,

c) 1. mellékletében foglalt táblázat 14. . sor 3. mezőjében a „Ft/jármű/év” szövegrész,

d) 1. mellékletében foglalt táblázat 14. . sor 4. mezőjében a „27.500” szövegrész,

e) 1. mellékletében foglalt táblázat 3. sor 2. mezőjében a „Taxik állomáshelye,” szövegrész,

f) 1. mellékletében foglalt táblázat 3. sor 3. mezőjében a „Ft/jármű/év” szövegrész,

g) 1. mellékletében foglalt táblázat 3. sor 4.-3. sor 6. mezőjében a „27.500” szövegrész.

14. § Ez a rendelet 2021. november 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

Személytaxi állomások igénybevételének minimális díja

1. Taxik állomáshelyenként 27.500 Ft/jármű/év

2. melléklet

Személytaxi állomások helyének és férőhelyszámának megállapítása

1. a Széchenyi utca Fő tér felőli szakasza - 5 db hely

2. a Rákóczi tér déli oldalán található területe - 4 db hely

3. a Fő téri gyógyszertár előtti területe - 2 db hely

4. a Mártírok útján, az autóbusz állomás északi oldala - 4 db hely