Békés Város Önkormányzata Polgármesterének 11/2020. (VI.15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020 (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 06. 16 - 2020. 06. 15

Békés Város Önkormányzata Polgármesterének

11/2020. (VI. 15.) ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020 (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításárólBékés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdés a) és b) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:


a) intézményi működési bevétel

92.746.000 Ft

b) irányító szervtől kapott támogatás

62.832.312 Ft
2. § (1) A Rendelet 2. § (1) bekezdés a) és c) pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:a) intézményi működési bevétel

c) irányító szervtől kapott támogatás

44.960.000 Ft

57.502.125 Ft3. § (1) A Rendelet 6. § (3) bekezdés f) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:


f) működési célú tartalékok


171.728.532 Ft


4. § A Rendelet 7. § bf) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:                                            bf) működési célú tartalékok


171.728.532 Ft


5. § Békés város Önkormányzata 2020. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 4.878.280.447 Ft-ban állapítja meg.


6. § A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


7. § A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.


8. § A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép


9. § A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép


10. § A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.


11. § A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép


12. § A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.


13. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi június havi előirányzatok módosításának indoklását feladatonkénti bontásban e rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.


14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


B é k é s, 2020. június 15.


                 Kálmán Tibor s.k.                                                     Tárnok Lászlóné s.k.

                    polgármester                                                                   jegyző


A rendelet kihirdetésre került: 2020. június hó 15. napján.


                  Tárnok Lászlóné s.k.

                          jegyző