Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (VII. 6.) önkormányzati rendelete

a 2/2021. (II.04.) költségvetési rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 06 - 2021. 07. 08

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (VII. 6.) önkormányzati rendelete

a 2/2021. (II.04.) költségvetési rendelet módosításáról

2021.07.06.

Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a.) pontjában biztosított véleményezési jogkörrel eljáró Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság véleményének kikérésével az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021(II.4..) rendelete 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Zsámboki Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételek előirányzatait 535.585.211 forintban, tárgyévi kiadási előirányzatait 535.585.211 forintban határozza meg. ”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021(II.4..) rendelete 2. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(7) Az önkormányzat a 2021. évi működési kiadási előirányzata 283.620.521 forint amelyen belül a
- személyi jellegű juttatásokat 148.355.849 forintban
- munkaadókat terhelő járulékokat 22.989.741 forintban
- dologi jellegű kiadásokat 94.368.987 forintban
- ellátottak pénzbeli juttatását 10.200.000 forintban
- pénzeszköz átadást, támogatást 7.705.944 forintban
állapítja meg.

(8) Az Önkormányzat felhalmozási célú előirányzatát a 7. melléklet szerint 227.960.491 forintban hagyja jóvá.
Ebből beruházási előirányzat: 70.646.705 forint
felújítási előirányzat: 157.313.786 forint”

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021(II.4..) rendelete 2. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 16.092.489 forintban állapítja meg.”

2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021(II.4..) rendelete 2. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021(II.4..) rendelete 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021(II.4..) rendelete 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021(II.4..) rendelete 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021(II.4..) rendelete 6. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021(II.4..) rendelete 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021(II.4..) rendelete 8. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021(II.4..) rendelete 9. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021(II.4..) rendelete 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2021. július 6-án lép hatályba.

1. melléklet

Polgármesteri Hivatal 2021. évi bevételei és kiadásai
adatok forintban

adatok forintban

Sorsz.

Megnevezés

Eredeti ei

Módosított ei

Bevételek

1

Helyi önkorm.műk.általános tám. B111

2

Egyéb köznevelési tám. B112

3

Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt. Tám. B113

4

Kulturális felad. Tám. B114

5

Műk.célú közp.előir.B115

6

Helyi önkorm.kieg.tám. B116

7

Önkorm. működési tám.

0

0

8

Egyéb működési c. tám. Államházt. Belülről (TB) B16

0

0

9

Műk.célú tám.állmházt.belülről

0

0

10

Vagyoni típusú adók B34 (Kommunális adó)

11

Értékesítési és forgalmi adó B351 (Iparűzési adó)

12

Gépjárműadó B354

13

Termékek és szolgáltatások adói

14

Egyéb közhatalmi bev. B36 (Bírság, pótlék)

0

0

15

Közhatalmi bevételek

0

0

16

Készletértékesítés B401

17

Szolgáltatások ellenértéke B402 (bérleti díj)

18

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Továbbszámlázott belföldi szolgáltatás) B403

0

0

19

Tulajdonosi bevételek B404 ( Osztalék 750, Egyéb önkorm.vagyon bérbead. 1500)

20

Ellátási díjak B405 (Intézmények alaptevékenységének bev.)

21

Kiszámlázott áfa B406 (Áfa bevételek és visszatérüllések)

0

0

22

Egyéb működési bevételek B411 (Intézmények egyéb bevételei)

0

0

23

Működési bevételek

0

0

24

Működési c. visszatér.tám.államh.kívülről B62 (Korábban nyújtott hitelek visszatér. Lakosságtól)

25

Működési c. átvett pek

26

Egyéb felhalm.célú átvett pek B73 (ASP)

27

Felhalm. Célra átvett pénzeszk.összesen:

0

0

28

Költségvetési bevételek

0

0

29

Befekt.célú belföldi ép visszaváltása, értékes. B8123

30

Maradvány igénybevétele B813

0

1282680

31

Központi, irányítőszervi tám.816

48624000

48724000

32

Finanszírozási bevételek

48624000

50006680

33

34

Bevételek mindösszesen

48624000

50006680

Kiadások

1.

Működési kiadások

47968000

49350680

ebből személyi juttatások K1

35320000

36284645

járulék K2

5100000

5518035

dologi kiadások K3

7548000

7548000

ellátottak juttatásai K4

pénzek.átadás, támogatás K5

2.

Felhalmozási célú kiadás

656000

656000

ebből: beruházás K6

656000

656000

felújítás K7

3.

Felhalmozádi célú tám. K8

0

0

4.

Tartalékok K512

0

0

ebből: Általános tartalék

Céltartalék

5.

Finanszírozási kiadások

0

0

intézményfinansz. K915

6.

Kiadások mindösszesen:

48624000

50006680

adatok forintban

Polgármesteri HIvatal kiadásai rovatok szerint 2021

adatok forintban

Cofog

K1101

K1102

K1103

K1106

K1107

K1109

K1113

K121

K122

K123

K1

K2

K311

K312

K321

K322

K331

K332

K334

K335

K336

K337

K341

K351

K352

K353

K355

K3

K4

K5021

K506

K512

K513

K5

K61

K62

K63

K64

K67

K6

K71

K74

K7

K8

K911

K914

K915

K9

Összesen

Illetmény, munkabér

Jutalom

Céljuttatás

Jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatás

Közlekedési költségtérítés

Egyéb juttatás

Választott tisztségviselők juttatásai

Nem saját foglalkoztatottak juttatásai

Egyéb külső személyi juttatások

Személyi juttatások

Járulékok és szocho

Szakmai anyagok

Üzemeltetési anyagok

Informatikai szolgáltatások

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Közüzemi díjak

Vásárolt élelmezés

Karbantartás, kisjavítás

Közvetített szolgáltatások

Szakmai szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások

Kiküldetések

Áfa

Fizetendő Áfa

Kamatkiadások

Egyéb dologi kiadások

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Előző évi elszámolásból szárnazó kiadások

Egyéb műk.célú támogatás áht-n belülre

Egyéb műk.célú támogatás áht-n kívülre

Tartalékok

Egyéb működési célú kiadások

Immateriális javak beszerzése

Ingatlanok beszerzése, létesítése

Informatikai eszközök beszerzése

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

Áfa

Beruházások

Ingatlanok felújítása

Áfa

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre

Áht-n belüli meglelőgezések visszafizetése

Központi,irányítószervi támogatás folyósítása

Finanszírozási kiadások

Igazgatás

29980000

864645

3073000

1616000

500000

201000

50000

36284645

5518035

350000

800000

300000

700000

500000

600000

100000

2450000

200000

1450000

50000

48000

7548000

0

550000

80000

26000

656000

0

0

0

50006680

2. melléklet

Zsámbok Község Önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai
adatok forintban

adatok forintban

Sorsz.

Megnevezés

Eredeti ei

Módosított ei

Bevételek

1

Helyi önkorm.műk.általános tám. B111

77702617

77702617

2

Egyéb köznevelési tám. B112

51140800

51140800

3

Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt. Tám. B113

55881038

56509972

4

Kulturális felad. Tám. B114

5483590

5483590

5

Műk.célú közp.előir.B115

0

6

Helyi önkorm.kieg.tám. B116

0

7

Önkorm. működési tám.

190208045

190836979

8

Egyéb működési c. tám. Államházt. Belülről (TB) B16

8500000

9761863

9

Műk.célú tám.állmházt.belülről

198708045

200598842

10

Felhalm.célú tám. Áht-n belülről (B21, B25)

57000000

77344944

11

Vagyoni típusú adók B34 (Kommunális adó)

6000000

6000000

12

Értékesítési és forgalmi adó B351 (Iparűzési adó)

23000000

23000000

13

Gépjárműadó B354

0

0

14

Egyéb adók B355

0

0

15

Termékek és szolgáltatások adói

23000000

23000000

16

Egyéb közhatalmi bev. B36 (Bírság, pótlék)

500000

500000

17

Egyéb közhatalmi bev. B36 (talajterhelési d)

0

0

18

Közhatalmi bevételek

29500000

29500000

19

Készletértékesítés B401

20

Szolgáltatások ellenértéke B402 (bérleti díj)

4060000

4060000

21

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Továbbszámlázott belföldi szolgáltatás) B403

1130000

1130000

22

Tulajdonosi bevételek B404 ( Egyéb önkorm.vagyon bérbead. 1500)

2800000

2800000

23

Ellátási díjak B405 (Intézmények alaptevékenységének bev.)

0

0

24

Kiszámlázott áfa B406 (Áfa bevételek és visszatérüllések)

316000

316000

25

Áfa visszatérítés (B407)

0

1004000

26

Részesedésekből szárm.pénzügyi műv.bev. (B409

0

0

27

Egyéb működési bevételek B411 (Intézmények egyéb bevételei)

700000

1300000

28

Működési bevételek

9006000

10610000

29

Ingatlanok értékesítése (B52)

0

0

30

Egyéb tárgyi ek értékesítése (B53)

0

0

31

Részesedés értékesítése B54

0

0

32

Felhalmozási célú bevétel

0

0

33

Működési c. visszatér.tám.államh.kívülről B6 (Korábban nyújtott hitelek visszatér. Lakosságtól)

500000

500000

34

Működési c. átvett pek

500000

500000

35

Egyéb felhalm.célú átvett pek B75 (érdekeltségi hozzájár., bölcsöde)

0

0

36

Felhalm. Célra átvett pénzeszk.összesen:

0

0

37

Költségvetési bevételek

294714045

318553786

38

Hitelfelvétel (lízing) B8111

6000000

6000000

39

Forgatási.célú belföldi ép visszaváltása, értékes. B8121

0

0

40

Maradvány igénybevétele B813

16000000

195958461

41

Államháztart.belüli megelőleg B814)

0

303387

42

Finanszírozási bevételek

22000000

202261848

43

44

Bevételek mindösszesen

316714045

520815634

Kiadások

1.

Működési kiadások

110862045

133812580

ebből személyi juttatások K1

48027045

46860732

járulék K2

7325000

6952917

dologi kiadások K3

41560000

62092987

ellátottak juttatásai K4

10200000

10200000

pénzek.átadás, támogatás K5

3750000

7705944

2.

Felhalmozási célú kiadás

77529000

227021855

ebből: beruházás K6

5329000

69708069

felújítás K7

72200000

157313786

3.

Felhalmozási célú tám. K8

0

0

Egyéb felhalm.célú tám.

0

0

4.

Tartalékok K512

1046000

16092489

ebből: Általános tartalék

1046000

16092489

Céltartalék

5.

Finanszírozási kiadások

127277000

143888710

Intézményfinanszírozás K915

127277000

135977000

Hitel(lízing) törlesztés K9111

0

Áht-n belüli megelőlegezés visszfiz K914

0

7911710

6.

Kiadások mindösszesen:

316714045

520815634

adatok forintban

Önkormányzat kiadásai rovatok szerint 2021.

Cofog

K1101

K1102

K1103

K1106

K1107

K1109

K1113

K121

K122

K123

K1

K2

K311

K312

K321

K322

K331

K332

K334

K335

K336

K337

K341

K351

K352

K353

K355

K3

K4

K5021

K506

K512

K513

K5

K61

K62

K63

K64

K67

K6

K71

K74

K7

K8

K911

K914

K915

K9

Összesen

Illetmény, munkabér

Jutalom

Céljuttatás

Jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatás

Közlekedési költségtérítés

Egyéb juttatás

Választott tisztségviselők juttatásai

Nem saját foglalkoztatottak juttatásai

Egyéb külső személyi juttatások

Személyi juttatások

Járulékok és szocho

Szakmai anyagok

Üzemeltetési anyagok

Informatikai szolgáltatások

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Közüzemi díjak

Vásárolt élelmezés

Karbantartás, kisjavítás

Közvetített szolgáltatások

Szakmai szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások

Kiküldetések

Áfa

Fizetendő Áfa

Kamatkiadások

Egyéb dologi kiadások

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Előző évi elszámolásból szárnazó kiadások

Egyéb műk.célú támogatás áht-n belülre

Egyéb műk.célú támogatás áht-n kívülre

Tartalékok

Egyéb működési célú kiadások

Immateriális javak beszerzése

Ingatlanok beszerzése, létesítése

Informatikai eszközök beszerzése

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

Áfa

Beruházások

Ingatlanok felújítása

Áfa

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre

Áht-n belüli meglelőgezések visszafizetése

Központi,irányítószervi támogatás folyósítása

Finanszírozási kiadások

Települési hulladékkez.

0

600000

160000

760000

0

0

0

0

0

760000

Közutak, hidak

0

3800000

1000000

4800000

0

0

4893000

1307000

6200000

0

0

11000000

Állategészségügy

0

350000

95000

445000

0

0

0

0

0

445000

Közvilágítás

0

5470000

1530000

7000000

0

0

0

0

0

7000000

Háziorvosi szolgálat

0

50000

335000

150000

50000

157000

742000

0

0

0

0

0

742000

Fogászat

0

30000

150000

20000

70000

270000

0

0

0

0

0

270000

Tájház

1427000

33500

65000

238000

1763500

288000

35000

40000

60000

120000

30000

60000

45000

110000

500000

0

0

0

0

0

2551500

Temetőfenntartás

0

50000

80000

50000

50000

230000

0

0

1575000

425000

2000000

0

0

2230000

Sportlétesítmények

0

100000

30000

500000

50000

50000

200000

930000

0

0

0

0

0

930000

Lakóingatlan szociális c

0

50000

100000

15000

165000

0

0

0

0

0

165000

Zöldterület

3380000

63650

65000

150000

3658650

535000

2550000

40000

50000

300000

300000

20000

300000

3560000

0

0

0

0

0

7753650

Művelődési ház

2813000

65000

100000

2978000

466000

100000

100000

50000

50000

300000

150000

1000000

100000

500000

2350000

0

55000

15000

70000

0

0

0

5864000

Védőnői szolgálat

6570000

55025

65000

135000

147000

250000

7222025

1098000

50000

120000

80000

90000

200000

30000

350000

20000

250000

1190000

0

55000

15000

70000

0

0

0

9580025

Házigondozás

11045166

5025

657000

260000

40000

12007191

1903768

100000

70000

400000

20000

260000

50000

30000

300000

1230000

0

0

0

0

0

15140959

Város és községgazd

5240000

23450

125000

100000

406300

560353

6455103

1071314

500000

70000

30000

800000

450000

500000

1500000

10922205

3694177

14979605

110000

40000

33595987

3955944

1500000

2250000

16092489

23798433

53804510

10532116

4906443

69243069

117406052

31707734

149113786

0

7911710

135977000

143888710

427166402

Igazgatás

7675190

7675190

1195000

1200000

1200000

0

0

0

0

0

10070190

Közfoglalkoztatás

5001073

100000

5101073

395835

80000

20000

25000

125000

0

0

0

0

0

5621908

Kulturális műsorok

0

2400000

600000

3000000

0

0

0

0

0

3000000

Ellátottak juttatása

0

0

10200000

0

0

0

0

0

10200000

Bölcsöde

0

325000

325000

0

0

0

325000

Összesen:

35476239

0

180650

657000

645000

135000

685000

7675190

846300

560353

46860732

6952917

150000

3765000

240000

370000

7920000

0

5165000

1060000

1500000

16322205

1415000

9056177

14979605

110000

40000

62092987

10200000

3955944

1500000

2250000

16092489

0

23798433

0

53804510

325000

10642116

4936443

69708069

123874052

33439734

157313786

0

0

7911710

135977000

143888710

520815634”

3. melléklet

Kacó Napközi Otthonos Óvoda és Konyha 2021. évi bevételei és kiadásai
adatok forintban

adatok forintban

Sorsz.

Megnevezés

Eredeti ei

Módosított ei

Bevételek

1

Önkorm. működési tám.

2

Egyéb működési c. tám. Államházt. Belülről B16

0

0

3

Műk.célú tám.állmházt.belülről

0

0

4

Közhatalmi bevételek

5

Készletértékesítés B401

6

Szolgáltatások ellenértéke B402 (bérleti díj)

7

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Továbbszámlázott belföldi szolgáltatás) B403

8

Tulajdonosi bevételek B404

9

Ellátási díjak B405 (Intézmények alaptevékenységének bev.)

7000000

7000000

10

Kiszámlázott áfa B406 (Áfa bevételek és visszatérüllések)

2160000

2160000

11

Áfa visszatérítés (B407)

0

2350000

12

Egyéb működési bevételek B411 (Intézmények egyéb bevételei)

1000000

1000000

13

Működési bevételek

10160000

12510000

14

Működési c. visszatér.tám.államh.kívülről B62 (Korábban nyújtott hitelek visszatér. Lakosságtól)

15

Működési c. átvett pek

0

0

16

Egyéb felhalm.célú átvett pek B73

17

Felhalm. Célra átvett pénzeszk.összesen:

0

0

18

Költségvetési bevételek

10160000

12510000

19

Befekt.célú belföldi ép visszaváltása, értékes. B8123

20

Maradvány igénybevétele B813

0

976897

21

Központi, irányítőszervi tám.816

78653000

78653000

22

Finanszírozási bevételek

78653000

79629897

23

24

Bevételek mindösszesen

88813000

92139897

Kiadások

1.

Működési kiadások

88633000

91897261

ebből személyi juttatások K1

58290000

58885472

járulék K2

9200000

9518789

dologi kiadások K3

21143000

23493000

ellátottak juttatásai K4

pénzek.átadás, támogatás K5

2.

Felhalmozási célú kiadás

180000

242636

ebből: beruházás K6

180000

242636

felújítás K7

3.

Felhalmozási célú tám. K8

0

0

Egyéb felhalm.célú tám.

4.

Tartalékok K512

0

0

ebből: Általános tartalék

5.

Finanszírozási kiadások

0

0

Intézményfinanszírozás K915

6.

Kiadások mindösszesen:

88813000

92139897

adatok forintban

Kacó Óvoda és Konyha kiadásai rovatok szerint 2021.04.30.

adatok forintban

Cofog

K1101

K1102

K1103

K1106

K1107

K1109

K1113

K121

K122

K123

K1

K2

K311

K312

K321

K322

K331

K332

K334

K335

K336

K337

K341

K351

K352

K353

K355

K3

K4

K5021

K506

K512

K513

K5

K61

K62

K63

K64

K67

K6

K71

K74

K7

K8

K911

K914

K915

K9

Összesen

Illetmény, munkabér

Jutalom

Céljuttatás

Jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatás

Közlekedési költségtérítés

Egyéb juttatás

Választott tisztségviselők juttatásai

Nem saját foglalkoztatottak juttatásai

Egyéb külső személyi juttatások

Személyi juttatások

Járulékok és szocho

Szakmai anyagok

Üzemeltetési anyagok

Informatikai szolgáltatások

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Közüzemi díjak

Vásárolt élelmezés

Karbantartás, kisjavítás

Közvetített szolgáltatások

Szakmai szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások

Kiküldetések

Áfa

Fizetendő Áfa

Kamatkiadások

Egyéb dologi kiadások

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Előző évi elszámolásból szárnazó kiadások

Egyéb műk.célú támogatás áht-n belülre

Egyéb műk.célú támogatás áht-n kívülre

Tartalékok

Egyéb működési célú kiadások

Immateriális javak beszerzése

Ingatlanok beszerzése, létesítése

Informatikai eszközök beszerzése

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

Áfa

Beruházások

Ingatlanok felújítása

Áfa

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre

Áht-n belüli meglelőgezések visszafizetése

Központi,irányítószervi támogatás folyósítása

Finanszírozási kiadások

Óvodai nevelés szakmai

38385000

378801

1016000

610000

200000

409000

858505

41857306

6757189

70000

170000

40000

70000

350000

0

0

0

0

0

48964495

Óvodai nevelés működtetés

0

800000

40000

60000

800000

350000

850000

500000

80000

3480000

0

40000

10000

50000

0

0

0

3530000

Gyermekétkeztetés

14660000

193950

370000

300000

664216

16188166

2625600

15000

10000000

20000

30000

300000

300000

300000

2100000

3150000

46000

16261000

0

149320

43316

192636

0

0

0

35267402

Munkahelyi étkeztetés

200000

200000

30000

600000

100000

50000

120000

120000

990000

0

0

0

0

0

1220000

Szünidei étkeztetés

120000

120000

26000

200000

38000

54000

292000

0

0

0

0

0

438000

Szociális étkeztetés

520000

520000

80000

1400000

150000

50000

200000

320000

2120000

0

0

0

0

0

2720000

Összesen:

53885000

0

572751

1016000

980000

200000

709000

0

1522721

0

58885472

9518789

85000

13170000

60000

90000

1388000

0

650000

0

0

1250000

40000

3044000

3590000

0

126000

23493000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

189320

53316

242636

0

0

0

0

0

0

0

0

92139897”

4. melléklet

Zsámbok Község Önkormányzat 2021. évi bevétel-kiadás mérlege
adatok forintban

adatok forintban

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Bevételek

Kiadások

Működési bevételek (B4)

19166000

23120000

Személyi juttatások (K1)

141637045

148355849

Közhatalmi bevételek (B3)

29500000

29500000

Járulékok (K2)

21625000

22989741

Műk.c.tám.aht-n belülről (B1)

198708045

200598842

Dologi kiadások (K3)

70251000

94368987

Múk.célú átvett pénzek. (B6)

500000

500000

Ellátottak juttatásai (k4)

10200000

10200000

Egyéb múk. célú kiadás (K5)

3750000

7705944

Működési célú bev.össz.

247874045

253718842

Működési célú kiad.

247463045

283620521

Felhalm.célú átvett pek (B7)

0

0

Beruházás (K6)

6165000

70646705

Felhalmozási bevétel (B5)

0

0

Felújítás (K7)

72200000

157313786

Felhalm.c.tám áht-n belülről (B2)

57000000

77344944

Felhalm. célú bev.össz:

57000000

77344944

Felhalm.célú kiad.

78365000

227960491

Finanszírozási bev. (B8)

22000000

204521425

Finanszírozási kiadás (K9)

0

7911710

Hitel (lízing)

6000000

6000000

Megelőlegezés

0

7911710

Maradvány

16000000

198218038

Megelőlegezés

0

303387

Tartalék

1046000

16092489

Bevétel mindösszesen:

326874045

535585211

Kiadás mindösszesen:

326874045

535585211

5. melléklet

Önkormányzat költségvetési kapcsolatokból származó bevételei
adatok forintban

adatok forintban

Önkormányzat költségvetési kapcsolatokból származó bevételei

Támogatás összesen

190836979

I.

Települési önkorm. ált.tám.

77702617

1.a.

Önkormányzati hivatal működésének tám.

48623427

1.ba

Zöldterület-gazdálkodás

7752085

1.bb

Közvilágítás

6369119

1.bc

Köztemető

125972

1.bd

Közutak

4754293

1.c

Egyéb feladatok

10077721

II.

Köznevelési feladatok

51140800

Óvodapedagógusok bértámogatása

31113600

Segítők

11676000

2.

Óvodaműködtetési támogatás

6623200

5.

Minősített pedagógusok

1728000

III.

Szociális és gyermekjóléti fel.tám.

29896479

2.

Szoc. És gyermekjóléti fel.tám

19724065

3.

3.c.

Szociális étkeztetés

1194480

3.d.

Házi segítségnyújtás

8349000

628934

IV

Gyermekétkeztetési fel. tám.

26613493

5.a

Dolgozók bértámogatása

13495680

5.b.

Üzemeltetés támogatása

12759853

5.c.

Intézményen kívüli szünidei étkeztetés

357960

V

Kulturális feladatok támogatása

5483590

Nyilvános könyvtári és közművelődési felad.

5483590

6. melléklet

Zsámbok Község Önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai
adatok forintban

Zsámbok Község Önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai 2021.04.30

adatok ezer forintban

Sorsz.

Megnevezés

Önkormányzat

Hivatal

Óvoda

Bölcsöde

Összesen

Bevételek

1

Helyi önkorm.műk.általános tám. B111

77703

77703

2

Egyéb köznevelési tám. B112

51140

51140

3

Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt. Tám. B113

56510

56510

4

Kulturális felad. Tám. B114

5484

5484

5

Műk.célú közp.előir.B115

0

0

6

Helyi önkorm.kieg.tám. B116

0

0

7

Önkorm. működési tám.

190837

0

0

0

190837

8

Egyéb működési c. tám. Államházt. Belülről (TB) B16

9762

9762

9

Műk.célú tám.állmházt.belülről (B1)

200599

0

0

0

200599

10

Felhalm.célú tám. Áht-n belülről (B2)

77345

77345

11

Vagyoni típusú adók B34 (Kommunális adó)

6000

6000

12

Értékesítési és forgalmi adó B351 (Iparűzési adó)

23000

23000

13

Gépjárműadó B354

0

0

14

Egyéb adók B355

0

0

15

Termékek és szolgáltatások adói

23000

0

0

0

23000

16

Egyéb közhatalmi bev. B36 (Bírság, pótlék)

500

500

17

Egyéb közhatalmi bev. B36 (talajterhelési d)

0

0

18

Közhatalmi bevételek (B3)

29500

0

0

0

29500

19

Készletértékesítés B401

0

0

20

Szolgáltatások ellenértéke B402

4060

4060

21

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Továbbszámlázott belföldi szolgáltatás) B403

1130

1130

22

Tulajdonosi bevételek B404

2800

2800

23

Ellátási díjak B405

0

7000

7000

24

Kiszámlázott áfa B406

316

2160

2476

25

Áfa visszatérítés B407

1004

2350

3354

26

Egyéb működési bevételek B411 (Intézmények egyéb bevételei)

1300

1000

2300

27

Működési bevételek (B4)

10610

0

12510

0

23120

28

Ingatlanértékesítés B52

0

0

29

Felhalmozási célú bevétel (B5)

0

0

0

0

0

30

Működési c. visszatér.tám.államh.kívülről B6 (Korábban nyújtott hitelek visszatér. Lakosságtól)

500

500

31

Működési c. átvett pek (B6)

500

0

0

0

500

32

Egyéb felhalm.célú átvett pek B75 (érdekeltségi hozzájár.)

0

0

33

Felhalm. Célra átvett pénzeszk.összesen: (B7)

0

0

0

0

0

34

Költségvetési bevételek

318554

0

12510

0

331064

35

Hitelfelvétel (lízing) B8111

6000

6000

36

Áht-m belüli megelőlegezés B814

303

303

37

Maradvány igénybevétele B813

195959

1283

977

198219

38

Központi, irányítőszervi tám.816

0

48724

78653

8600

135977

39

Finanszírozási bevételek

202262

50007

79630

8600

340499

40

Bevételek mindösszesen

520816

50007

92140

8600

535586

Kiadások

1.

Működési kiadások

133813

49351

91897

8560

275061

ebből személyi juttatások K1

46861

36285

58885

6325

148356

járulék K2

6953

5518

9519

1000

22990

dologi kiadások K3

62093

7548

23493

1235

94369

ellátottak juttatásai K4

10200

0

0

0

10200

pénzek.átadás, támogatás K5

7706

0

0

0

7706

2.

Felhalmozási célú kiadás

227022

656

243

40

227961

ebből: beruházás K6

69708

656

243

40

70647

felújítás K7

157314

0

0

0

157314

3.

Felhalmozási célú tám. K8

0

Egyéb felhalm.célú tám.

0

4.

Tartalékok K512

16092

0

0

0

16092

ebből: Általános tartalék

16092

0

0

0

16092

Céltartalék

0

5.

Finanszírozási kiadások

143889

0

0

0

143889

Intézményfinanszírozás K915

135977

0

0

0

135977

Hitel(lízing) törlesztés K9111

0

0

0

0

0

Áht-n belüli megelőlegezés K914

7912

0

0

0

7912

6.

Kiadások mindösszesen:

520816

50007

92140

8600

535586

2021. évi költségvetési bevételek címek és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

2021. évi költségvetési bevételek címek és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

2021.04.30

Cím, alcím

Működési bevételek (B4)

Felhalmozási bevételek

Közhatalmi bevételek

Működési c.tám.áht-n belülről

Felhalm.c.tám.áht- belülről

Átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek

Össz.

Szolgáltatások ellenértéke

Közvetített szolgáltatások

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

Áfa

Áfa visszatér

Egyéb bevételek

B402

B403

B404

B405

B406

B407

B411

B5

B3

B1

B2

B6-7

B8

I.

Községi Önkormány

4060

1130

2800

7000

2476

3354

2300

0

29500

200599

77345

500

204522

535586

I.1.

Önkormányzat

4060

1130

2800

0

316

1004

1300

0

29500

200599

77345

500

202262

520816

Fogászat

150

150

Háziorvos

240

150

390

Házigondozás

260

70

330

Múzeum

10

2

12

Temetőfenntartás

250

700

950

Községgazdálk.

3260

570

2800

244

1004

29500

190837

77345

500

202262

508322

Közvilágítás

600

600

Közfoglalkoztatás

1262

1262

Lakóingatlan szoc.c.

150

150

Művelődési ház

100

100

Védőnői szolgálat

8500

8500

Tornaterem

50

50

I.2.

Önkorm. Hivatal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1283

1283

Igazgatási tev

1283

1283

I.3.

Kacó Óvoda

0

0

0

7000

2160

2350

1000

0

0

0

0

0

977

13487

GyermekÉtkeztetés

4500

1215

2350

8065

Munkahelyi étkeztetés

270

1000

1270

Szociális étkeztetés

2500

675

3175

Óvodai nevelés működtetés

977

977

2021. évi költségvetési kiadások és létszámkeret címek és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

2021. évi költségvetési kiadások és létszámkeret címek és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Cím, alcím

Működési kiadások

Felhalm.

Finansz

Tartalék

Összesen

Létszám

személyi

járulék

dologi

ellátottak

pek átadás

intézm.fin

I.

Községi Önkormányzat

148355

22990

94369

10200

7706

135977

227961

7912

16092

535585

39

I.1.

Önkormányzat

46861

6953

62093

10200

7706

135977

227022

7912

16092

520816

12

Települési hulladékkez.

760

760

Közutak, hidak

4800

6200

11000

Állategészségügy

445

445

Közvilágítás

7000

7000

Háziorvosi szolgálat

742

742

Fogászat

270

270

Tájház

1764

288

500

2552

1

Temetőfenntartás

230

2000

2230

Sportlétesítmények

930

930

Lakóingatlan szociális c

165

165

Zöldterület

3659

535

3560

7754

2

Művelődési ház

2978

466

2350

70

5864

1

Védőnői szolgálat

7222

1098

1190

70

9580

1

Házigondozás

12007

1904

1230

15141

4

Város és községgazd

6455

1071

33596

7706

135977

218357

7912

16092

427166

2

Igazgatás

7675

1195

1200

10070

1

Közfoglalkoztatás

5101

396

125

5622

Bölcsöde

325

325

Kulturális műsorok

3000

3000

Ellátottak juttatása

10200

10200

I.2.

Önkorm. Hivatal

36284

5518

7548

0

0

0

656

0

0

50006

8

Igazgatási tev.

36284

5518

7548

656

50006

8

I.3.

Kacó Óvoda

58885

9519

23493

0

0

0

243

0

0

92140

16

Óvodai nevelés szakmai

41857

6757

350

48964

10

Övodai nevelés múködtetés

0

0

3480

50

3530

Gyermekétkezt.

16188

2626

16261

193

35268

6

Munkahelyi étkeztetés

200

30

990

1220

Szünidei étkeztetés

120

26

292

438

Szociális étkeztetés

520

80

2120

2720

I.4.

Mini Bölcsöde

6325

1000

1235

0

0

0

40

0

0

8600

3

Gyermekek napközbeni ell

6325

1000

1235

40

8600

3”

7. melléklet

Zsámbok Község Önkormányzat 2021.évi felújítási és beruházási kiadásai feladatonként
7. melléklet
adatok forintban

Beruházások

Eredeti ei

Módosított ei

Polgármesteri hiv.

656000

656000

számítógép bővítés

550000

550000

egyéb eszközök

106000

106000

Kacó Napközi Otthonos Óvoda

180000

242636

egyéb ek

180000

242636

Bölcsöde

0

40000

eszközök

Önkormányzat

5329000

69708069

Parkoló tornaterem terv

508000

508000

Parkoló bölcsöde terv

381000

381000

Gyalogátkelő terv

650000

650000

Bölcsöde eszközök

650000

650000

Szabadidőpark kreszpark

3000000

3000000

Egyéb eszközök

140000

140000

IFKA pály. Sorompó, kamerák

0

4427455

Bölcsöde eszközök

0

5860528

Szabadidőpark kamerák

0

2840863

Játszótér

0

4650613

Bölcsöde épület

0

46599610

Összesen:

6165000

70646705

Felújítás

Önkormányzat

72200000

157313786

Felszini vízelvezetés

63000000

125919544

Út, járda felújtíás

7200000

6200000

Temető mosdó,akadályment

2000000

2000000

Háziorvosi rendelő

0

23194242

Mindösszesen:

77529000

227021855

Mindösszesen:

78365000

227960491”

8. melléklet

Mini Bölcsöde 2021. évi bevételei és kiadásai
10. melléklet
adatok forintban

Sorsz.

Megnevezés

2021. február 1-i előirányzat

Módosított ei

Bevételek

1

Önkormányzatok működési támogatása (B11)

0

0

2

Egyéb működési c. tám. Államházt. Belülről B16

3

Műk.célú tám.állmházt.belülről (B1)

0

0

4

Közhatalmi bevételek (B3)

0

0

5

Készletértékesítés B401

6

Szolgáltatások ellenértéke B402

7

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Továbbszámlázott belföldi szolgáltatás) B403

8

Tulajdonosi bevételek B404

9

Ellátási díjak B405 (Intézmények alaptevékenységének bev.)

0

0

10

Kiszámlázott áfa B406 (Áfa bevételek és visszatérüllések)

0

0

11

Egyéb működési bevételek B411 (Intézmények egyéb bevételei)

0

0

12

Működési bevételek (B4)

0

0

14

Működési c. átvett pek (B6)

0

0

16

Felhalm. Célra átvett pénzeszk.(B7)

0

0

17

Költségvetési bevételek

0

0

18

Befekt.célú belföldi ép visszaváltása, értékes. B8123

19

Maradvány igénybevétele B813

20

Központi, irányítőszervi tám.816

8420000

8600000

21

Finanszírozási bevételek

8420000

8600000

34

Bevételek mindösszesen

8420000

8600000

Kiadások

1.

Működési kiadások

8420000

8560000

ebből személyi juttatások K1

6325000

6325000

járulék K2

1000000

1000000

dologi kiadások K3

1095000

1235000

ellátottak juttatásai K4

pénzek.átadás, támogatás K5

2.

Beruházás K6

0

40000

3.

Felújítás K7

0

4.

Egyéb felhalmozási célú kiadás K8

0

5.

Tartalékok K512

0

ebből: Általános tartalék

6.

Finanszírozási kiadások

0

Intézményfinanszírozás K915

7.

Kiadások mindösszesen:

8420000

8600000

adatok forintban

Cofog

K1101

K1102

K1103

K1106

K1107

K1109

K1113

K121

K122

K123

K1

K2

K311

K312

K321

K322

K331

K332

K334

K335

K336

K337

K341

K351

K352

K353

K355

K3

K4

K5021

K506

K512

K513

K5

K61

K62

K63

K64

K67

K6

K71

K74

K7

K8

K911

K914

K915

K9

Összesen

Illetmény, munkabér

Jutalom

Céljuttatás

Jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatás

Közlekedési költségtérítés

Egyéb juttatás

Választott tisztségviselők juttatásai

Nem saját foglalkoztatottak juttatásai

Egyéb külső személyi juttatások

Személyi juttatások

Járulékok és szocho

Szakmai anyagok

Üzemeltetési anyagok

Informatikai szolgáltatások

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Közüzemi díjak

Vásárolt élelmezés

Karbantartás, kisjavítás

Közvetített szolgáltatások

Szakmai szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások

Kiküldetések

Áfa

Fizetendő Áfa

Kamatkiadások

Egyéb dologi kiadások

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Előző évi elszámolásból szárnazó kiadások

Egyéb műk.célú támogatás áht-n belülre

Egyéb műk.célú támogatás áht-n kívülre

Tartalékok

Egyéb működési célú kiadások

Immateriális javak beszerzése

Ingatlanok beszerzése, létesítése

Informatikai eszközök beszerzése

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

Áfa

Beruházások

Ingatlanok felújítása

Áfa

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre

Áht-n belüli meglelőgezések visszafizetése

Központi,irányítószervi támogatás folyósítása

Finanszírozási kiadások

Gyermekek napközbeni ellátása

6170000

155000

6325000

1000000

50000

195000

50000

50000

400000

50000

240000

200000

1235000

0

31000

9000

40000

0

0

8600000”

9. melléklet

1. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021(II.4..) rendelete 6. melléklet cím szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„adatok forintban”